Konfirmációi vizsga

33_konfirmacioi_vizsga.pdf — PDF document, 54Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Konfirmáció
background image
A konfirmációi vizsga felépítése
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
B
EVEZETÉS
V
IZSGA
Z
ÁRÓSZÓ
B
EFEJEZÉS
M
IATYÁNK
Á
LDÁS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
644
background image
33.
Konfirmációi vizsga
A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál.
A vizsga a konfirmáció lényeges része. Ha a vizsgát a konfirmációi istentisztelettõl eltérõ he-
lyen és idõben tartjuk, akkor is vegyen részt rajta a presbitérium és a gyülekezet, a lelkész pe-
dig lehetõleg Luther-kabátban vagy papi civilben végezze a szolgálatot!
A külön tartott vizsga lehetõséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk a tananyaggal, ez
mind a konfirmandusoknak, mind pedig a gyülekezet tagjainak (a „hallgatóságnak”) az épülé-
sére szolgálhat. A vizsga legyen a gyülekezetet tanító, a közös tanulásra alkalmat adó találko-
zás, amely nem csupán az ismeretrõl való számadásra szolgál, hanem a felnõtt keresztények
együtt gondolkodására is lehetõséget kínál.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezet és a konfirmandusok lehetõleg alternatim énekeljék az erre az alkalomra kivá-
lasztott éneket.
B
EVEZETÉS
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész:
Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy egyszülött
Fiad vére árán megváltottál, a keresztség által gyermekeiddé fogadtál minket,
és igéd tanítása által megismertetted velünk üdvözítõ kegyelmedet. Add ne-
künk Szentlelked világosságát, hogy most és mindenkor számot tudjunk adni
hitünkrõl, és félelem nélkül tudjunk bizonyságot tenni végtelen irgalmadról, az
Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész (esetleg a felügyelõ):
Keresztény testvéreim! Egyházunk hitvallása és szokása
szerint az bocsátható az Úr szent vacsorájához, aki ismeri, hiszi és vallja az
evangélium tanítását Isten üdvözítõ kegyelmérõl. Komoly elõkészület után el-
645
background image
érkezett az ideje annak, hogy konfirmandusaink számot adjanak Isten Igéjének
és az egyház tanításának ismeretérõl, és vallást tegyenek az Úr Jézus Krisztusba
vetett hitükrõl. A gyülekezet szeretetébe ajánlva felszólítom õket egyenként,
név szerint.
Névsorolvasás. Az illetõ konfirmandus feláll.
Adja Isten, hogy az ítélet napján mindezek a nevek felolvastassanak az élet
könyvébõl!
A lelkész ezen a helyen beszámolhat a konfirmációi oktatásról: idõtartamáról, anyagáról, a ki-
osztott Bibliákról és énekeskönyvekrõl, a konfirmandusok részvételérõl, egyesek hosszabb
akadályoztatásáról stb.
Most pedig kérem a konfirmandusokat, hogy bátran és igaz meggyõzõdésük
szerint feleljenek kérdéseimre. Kérem a gyülekezetet is, hogy figyelemmel és
szeretettel hallgassa meg õket.
V
IZSGA
A lelkész a helyi szokásoknak megfelelõen „levizsgáztatja” a konfirmandusokat. Ügyeljünk ar-
ra, hogy ez egyben a gyülekezet tanításának az alkalma is! Lehetõséget kell adni arra, hogy a
gyülekezet tagjai is kérdezhessenek, és így párbeszéd alakulhasson ki. A vizsga szent ünnepé-
lyességét és a testvéri közösség oldott légkörét egyszerre tartsuk meg!
Z
ÁRSZÓ
A lelkész az alkalomhoz illõ zárszót mondhat saját szavaival: összefoglalja a vizsga eredmé-
nyét, konfirmációra bocsátja a konfirmandusokat, és kihirdeti a konfirmáció idõpontját. Elõtte
megszólalhat egy konfirmandus a társai, illetve a felügyelõ a gyülekezet nevében. A konfirman-
dusok lehetõleg maguk írják meg beszédjüket. Ebben mondjanak köszönetet a szülõkön és ke-
resztszülõkön kívül a nagyszülõknek is.
Az alábbi példa iránymutatóul szolgál a szöveg elkészítéséhez.
[
Konfirmandus:
Kedves szüleink, keresztszüleink, nagyszüleink! Amikor végiggon-
doljuk a konfirmációhoz vezetõ utunkat, sok mindent szeretnénk megköszön-
ni nektek. Hálásak vagyunk, hogy az Úristenhez terelgettetek minket, hogy el-
vezettetek gyülekezetébe. Köszönjük, hogy Istenre bíztatok, és megkeresztel-
tettetek bennünket. Keresztszüleink, köszönjük, hogy osztoztatok szüleinkkel,
nagyszüleinkkel a felelõsségben, és a ti szeretetetekkel is gazdagabbak lehe-
tünk. Hálásak vagyunk, hogy nemcsak testi épségünkre vigyáztatok, hanem lel-
ki épülésünkre is. Köszönjük, hogy türelemmel neveltetek, tanítottatok, biztat-
tatok minket. Erõt és hitet adtatok, amikor kételkedtünk, lázadoztunk.
646
background image
Most örülünk, hogy ezeket az ünnepi órákat, hitünk megvallásának, megerõsí-
tésének alkalmát együtt élhetjük át.
Kérjük, ezután se hagyjatok magunkra minket a hit útján! Mindannyiunkért
kérjük az Urat: taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!]
A gyülekezet felügyelõje (vagy presbitere) köszönetet mond a lelkész munkájáért, szól a Krisz-
tusban kapott kegyelem nagyságáról, kifejezi abbéli örömét, hogy ezt a konfirmandusok is
megismerték, és Isten áldását kéri az életükre.
Ezután a lelkész összegzi a vizsgán hallottakat, például a következõképpen:
Lelkész:
Kedves konfirmandusok! A kérdéseimre adott feleletek tanúsítják, hogy
megismerkedtetek Krisztusba vetett hitünk igazságával, evangélikus egyhá-
zunk fõbb tanításaival. Ezért most konfirmációra bocsátalak benneteket, és in-
telek titeket: legyen gondotok arra, hogy növekedjetek a kegyelemben, az Úr
Jézus Krisztus ismeretében!
B
EFEJEZÉS
Amennyiben – kivételes esetben – a vizsgát és az istentiszteletet közvetlenül egymás után tart-
ják, a befejezés elmarad, és következik a konfirmációi ének, a bûnbánati-kegyelemhirdetési
rész, majd a konfirmációi igehirdetés.
H
IRDETÉS
Felügyelõ:
Bejelentem, hogy a konfirmációi istentisztelet …-án/-én …-kor lesz a
templomban. Ez alkalommal megterítjük az Úr szent asztalát. Szeretettel kér-
jük a gyülekezet részvételét és imádságát.
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert
azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.
Hálát adunk, hogy üdvözítõ akaratod végrehajtására közbenjáróul adtad ne-
künk egyszülött Fiadat. Hálát adunk, hogy evangéliumod által nemzedékrõl
nemzedékre hirdetteted igazságodat, és velünk is megismertetted üdvözítõ
Urunkat. Kérünk, add nekünk Szentlelked erejét, hogy megmaradjunk Jézus
647
background image
Krisztusnál az igaz hitben, neked szolgáljunk szeretetben, egykor pedig a rész
szerint való ismeret helyett színrõl színre lássunk, és örökké magasztaljunk té-
ged az üdvözültek seregében! Az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
Á
LDÁS
Lelkész:
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, õrizze meg szívün-
ket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
Gyülekezet:
Ámen.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
648
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek