Konfirmációi istentisztelet

34_konfirmacioi_istentisztelet.pdf — PDF document, 104Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A konfirmációi istentisztelet
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
B
EVEZETÕ IMÁDSÁG
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA
P
ATRI
)
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA ÉS
L
AUDAMUS TE
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
,
KONFIRMÁCIÓ
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
KONFIRMÁCIÓI IGEHIRDETÉS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
H
ITVALLÁSTÉTELRE SZÓLÍTÁS
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
K
ONFIRMÁCIÓ
Ú
RVACSORÁHOZ BOCSÁTÁS
C
ONFIRMA
H
IRDETÉS
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
649
background image
650
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
S
ZERZÉSI IGÉK
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
background image
34.
Konfirmációi istentisztelet
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
A lelkész a konfirmandusokkal és az összes szolgálattevõvel együtt a gyülekezeti teremben
imádkozik, majd (a harangozás alatt) belépnek a templomba. Ekkor a gyülekezet feláll, és
csendes imádsággal fogadja a bevonulókat. Amikor a konfirmandusok a helyükre ültek, és a
szolgálók is a helyükre mentek, a gyülekezet leül.
K
ÖSZÖNTÉS
A lelkész röviden – igével – köszönti a gyülekezetet. Szükség esetén néhány mondatban tájé-
koztatja a gyülekezetet az istentisztelettel kapcsolatos információkról.
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti éneket megfelelõ orgona- vagy fúvóselõjáték vezetheti be. A gyülekezeti ének le-
het a Szentlélekért való könyörgés, dicséret vagy az egyházi év jellege szerint választott ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
Lelkész:
Az Atya, [ ]Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
651
OLVASMÁNYOK, TEXTUSOK
Liturgikus szín: piros vagy fehér
A sorozat:
Mt 7,13–16a
1Tim 6,12–16
Péld 3,1–8
B sorozat:
Jn 6,66–69
1Kor 3,21b–23
5Móz 30,11–20a
background image
B
EVEZETÕ IMÁDSÁG
Lelkész:
Imádkozzunk! Szeretõ mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk té-
ged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és õrizted kegyelmed-
del, és megismertetted velük egyszülött Fiadat, a mi Urunkat és Megváltónkat.
Kérünk, ne vond meg tõlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelme-
sen, és add nekik Szentlelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és
mindvégig megálljanak a hitben, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
A salutatio bibliai hagyományokra épülõ mondatai használhatók többféle módon is. Úgy, hogy
csak a lelkész köszönt, úgy is, hogy a gyülekezet válaszol rá. Szentírási értelemben a „lelked-
del” kifejezés az egész embert jelenti. A párbeszéd összeköti a gyülekezetet és az istentiszteleti
szolgálattal megbízott lelkészt.
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt. Hallgassuk
meg a tízparancsolatot!
A gyülekezet feláll.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába Istened
nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyádat! Ne ölj! Ne pa-
ráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kí-
vánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulaj-
donát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbünteti az
atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem gyûlölnek; de
kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az
én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
652
background image
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk: nincsen bûn mibennünk, magunkat csapjuk be, és igazság
nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az Isten, megbo-
csátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.]
Lelkész:
Ezek után feleljetek a gyónási kérdésekre! Az élõ Isten színe elõtt kér-
dezem mindenkitõl személy szerint: Testvérem az Úrban! Vallod-e magad bû-
nösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint.
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért:]
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
Lelkész:
Bízzatok testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki magához hívott, és tanítványaivá tett minket.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal.
653
background image
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
Lelkész:
Aki vallást tesz rólam az emberek elõtt,
arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám elõtt.
Mt 10,32
Uram, igéd örökké megmarad,
nemzedékrõl nemzedékre.
Lábam elõtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága.
Támogass engem ígéreted szerint,
hogy éljek!
Igéd tartalma maradandó,
és minden igaz döntésed örökre szól.
Zsolt 119,89.105.116.160
Kis glória vagy énekvers
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen az EÉ vagy GyLK énekverses rendjei egyikének elsõ
énekét énekli.
Aki vallást tesz rólam az emberek elõtt,
arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám elõtt.
Mt 10,32
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te megerõsítetted, és az örök élet útján indítottad el
tanítványaidat, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy az ember öröme teljes legyen,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te megáldottad tanítványaidat, hogy áldássá legye-
nek mások számára, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
654
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen az EÉ vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének
második énekét énekli.
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat.
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA ÉS
L
AUDAMUS TE
)
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen az EÉ vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének
harmadik énekét énekli.
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Mindenható, örök Isten! Te teremtettél minket, a keresztségben új éle-
tet adtál, és egyszülött Fiad által megmentettél a bûn és halál hatalmából. Újíts
és erõsíts meg minket Szentlelked által, hogy tanítványaidként éljünk, a te uta-
don járjunk, egykor pedig hozzád megérkezhessünk, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
III. I
GEI RÉSZ
,
KONFIRMÁCIÓ
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
KONFIRMÁCIÓI IGEHIRDETÉS
A lelkész – az oltár elõtt állva – konfirmációi igehirdetést mond egy választott ige vagy a fenti
textusok egyikének alapján.
Lelkész:
Kegyelem nektek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét,
amelyet megírva találunk … könyve … fejezetében a … verstõl [a … versig]:
655
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A konfirmandusok és a gyülekezet váltakozva éneklik az EÉ 300. énekét. Ez egyben a konfir-
mandusok tanúságtétele és a gyülekezetnek a fiatalokért elmondott imádsága is.
H
ITVALLÁSTÉTELRE SZÓLÍTÁS
A lelkész a konfirmandusok felé fordul, és kézmozdulatával jelzi, hogy álljanak fel az oltár elõtt.
Kedves konfirmandusok! Jézus Krisztus rendelése alapján, szüleitek kérésére
már (kisgyermekként) megkereszteltek benneteket. A keresztségben a tiétek
lett minden, amit Isten Jézus Krisztusban nektek adott. Örüljetek a keresztség-
ben kapott ajándéknak, és Isten hívó szavára tudatos, Krisztus-követõ élettel
válaszoljatok! A konfirmáció ünnepére való készülés során megismertétek a
Szentírást és evangélikus egyházunk fõbb tanításait. Felkészültetek az elsõ úr-
vacsoravételre. Most pedig mondjátok el az egész kereszténység hitvallását,
amelyet a kereszteléskor szüleitek és keresztszüleitek mondtak el a ti nevetek-
ben! A gyülekezet a hitvallást állva hallgassa meg!
Vagy:
Kedves konfirmandusok! A Szentháromság Isten nevében titeket már
gyermekként megkereszteltek. A keresztségben személyessé lett mind-
az, amit Isten Jézus Krisztus által az emberiségnek adott: Isten atyai
oltalma alatt tudhatjátok életetek minden percét, és õ hív benneteket
Jézus Krisztus követésére. A földön élõ egész kereszténységgel közö-
sen, evangélikus hitvallásaink alapján valljuk ezt az igazságot. Errõl
hallottatok a konfirmációra való készülés során. A vizsgán számot ad-
tatok tudásotokról, s ezzel emlékeztettétek a gyülekezet minden tagját
hitünk alapjaira. Most már ti is tudjátok, hogy mit adott nektek Isten,
és milyen életet vár tõletek. Mondjátok el az egész kereszténység hit-
vallását, amelyet a kereszteléskor szüleitek és keresztszüleitek mond-
tak el a ti nevetekben! A gyülekezet a hitvallást állva hallgassa meg!
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
A konfirmandusok együtt mondják az Apostoli hitvallást.
Konfirmandusok:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
656
background image
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Kérdés
Lelkész:
Akartok-e ebben a hitben megmaradni és evangélikus keresztény hite-
tekrõl kitartó hûséggel és szolgáló szeretettel tanúskodni?
Konfirmandusok:
Akarunk.
Lelkész:
Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést az õ tetszése
szerint. Mondjátok el tehát a konfirmandusok imádságát!
A konfirmandusok jól hallhatóan együtt mondják:
Konfirmandusok:
Köszönöm, teremtõ Istenem, hogy keresztségemben gyermekeddé fo-
gadtál. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus, az én Uram és Megváltóm nekem is bûn-
bocsánatot szerzett a kereszten.
Köszönöm, hogy a Szentlélek által evangélikus egyházunk tanúskodik minden
képzeletet felülmúló szeretetedrõl.
Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy örömmel és hûséggel éljek gyüle-
kezetünk közösségében, harcoljak a bûn ellen, növekedjem a szeretetben, és meg-
álljak a hitben mindvégig. Ámen.
K
ONFIRMÁCIÓ
Lelkész:
Keresztény gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Kérjük mi is Isten Szent-
lelkét: töltse be a hit erejével és világosságával konfirmandus testvéreinket,
hogy a hit útján járjanak, felismerjék és kövessék a jót, ellenálljanak a kísértés-
nek. Ha pedig elesnek, megtalálják a bûnbocsánat, a remény és az újrakezdés
forrását. Énekeljük együtt: „Jövel, Szentlélek Úristen…”
A lelkész és a gyülekezet orgonakíséret nélkül énekli az éneket.
Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bõven Mennyei ajándékoddal, Szív-
béli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive. Légy velünk
is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, halleluja.
EÉ 229,1
657
background image
Lelkész:
Jövel, teremtõ Szentlélek, mert gyenge a mi erõnk, és gyarló a mi szí-
vünk! Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni. De
benned reménykedünk: te minket is újjáteremthetsz!
Szánj meg minket és ezeket a testvéreinket, akik most szép vallást tettek sok
tanúbizonyság elõtt! Világosítsd meg õket, hogy Krisztushoz térjenek! Gyõzd
meg õket, hogy Krisztusban higgyenek! Bátorítsd õket, hogy Krisztust köves-
sék! Erõsítsd õket, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak! Szenteld meg õket és
minket, mindnyájunkat! Jövel, Szentlélek, szállj le ránk! Ámen.
Ezután a lelkész így szól a konfirmandusokhoz:
Lelkész:
Konfirmandus testvéreim! Járuljatok az Úr oltárához, és vegyétek az
Úr áldását egyenként.
A konfirmandusok soronként vagy kisebb csoportokban az oltárhoz térdelnek. A lelkész elõ-
ször egyenként kezet fog velük, néven szólítja õket, és egy igével áldást mond rájuk, azután le-
teszi az LK-t, újra végigmegy a soron, és kezét a fejükre helyezve kettesével is megáldja õket
az alábbi mondattal.
Ha ez nem lehetséges, akkor a lelkész az ige mondása közben egyenként megáldja õket, majd
visszalép az oltárhoz, és áldásra emelt kézzel egyszerre mondja valamennyi konfirmandusra a
következõ áldást:
Az Atya, Fiú, Szentlélek áldjon meg és erõsítsen meg titeket, hogy megálljatok
a hitben mindvégig! Ámen.
Több helyen eközben szól az orgona, és meghúzzák a harangokat. Helyesebb, ha teljes csend-
ben, az egész gyülekezet számára jól érthetõen mondja a lelkész a neveket és az igéket.
Ú
RVACSORÁHOZ BOCSÁTÁS
Lelkész:
Egyházunk hagyománya, rendje és gyakorlata szerint ezek után ti is ré-
szesülhettek az Úr szent vacsorájában. Biztatlak titeket: örömmel és illõ ko-
molysággal járuljatok az Úr asztalához, mert ott Jézussal találkoztok a szent-
ségben. Õ adjon nektek erõt, hogy az ige rendszeres hallgatói és megtartói le-
gyetek! Soha ne maradjatok el a gyülekezet közösségébõl, hanem emlékezzetek
mindig Urunk szavára: Légy hû mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.
Jel 2,10
658
background image
C
ONFIRMA
Lelkész és gyülekezet:
Erõsítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,
És ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!
Erõsítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,
És tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erõsítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
És egyesítsd híveidet békességben!
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.
Ámen.
H
IRDETÉS
A hirdetés az ambótól hangzik. A lelkész által elõre leírt hirdetésben a könyörgés aktuális té-
máira is utalhatunk, valamint szólunk az úrvacsora rendjérõl.
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Az énekkari szolgálatnak általában ez a helye, de gyülekezeti énekvers is elhangozhat itt. Ez
alatt össze lehet gyûjteni az offertóriumot.
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
Itt elsõsorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. Bûnbánati éneket csak ak-
kor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is megszólal.
659
background image
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Emeljük fel szívünket!
Gyülekezet:
Fölemeljük az Úrhoz!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Gyülekezet:
Méltó ez és igaz!*]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
Ha a bevezetõ párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként:
[
Lelkész:
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét!]
Lelkész:
[*Valóban] méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által,
aki imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk.
Lk 22,32a
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
A gyülekezet feláll.
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A gyülekezet az EÉ úrvacsorai énekverses rendjei egyikének elsõ énekét vagy az egyházi évnek
megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének negyedik énekét énekli.
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmented
a bûnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy
életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. Nekünk pedig lelki ételt és
italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért áldunk,
és kérünk: amikor most Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk, küldd
el Szentlelkedet, hogy Krisztus teste legyen kenyerünkké ebben a kenyérben, és
vére legyen italunkká ebben a borban. Minket is szentelj meg, hogy ajándékod
testvéri közösségben üdvösségünket munkálja!
660
background image
Vagy:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmen-
ted a bûnösöket szeretett Fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért ál-
dunk, és kérünk: küldd el Szentlelkedet, hogy Krisztus testét és vérét
vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közös-
séggé legyünk.
S
ZERZÉSI IGÉK
Lelkész:
A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mond-
ta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre!
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik
adta, és ezt mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az
én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!
A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a ci-
bóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, hogy melyik formulát használja következetesen):
Lelkész:
Íme, megváltásunk szent titka!
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz!
Vagy:
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérbõl, és iszunk e kehelybõl, az Úr
halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett Bárány,
hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsõség és a hatalom mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
Lelkész:
Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt szenve-
désérõl és haláláról, áraszd ki Szentlelkedet mindnyájunkra, hogy Megváltónk
keresztjének titkát ünnepelve feltámadásának erejében részesüljünk!
Emlékezz meg egyházadról, amelyet Krisztus vérén váltottál meg. Õrizd hitét,
661
background image
tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét. [Emlékezz meg püspöke-
inkrõl, pásztorainkról, elöljáróinkról és mindazokról, akik egyházadban szol-
gálnak! Õrizz meg bennünket a szentek közösségében! Emlékezz meg, Urunk,
azokról, akik Krisztus békességében távoztak ebbõl az életbõl, és minden el-
hunytról, akiknek hitét egyedül te ismered!]
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert õáltala, õvele és õbenne
tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és di-
csõség most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Köszöntsük egymást a békesség jelével!
Gyülekezet:
Legyen békesség köztünk mindenkor!]
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
A gyülekezet az EÉ úrvacsorai énekverses rendjei egyikének második énekét vagy az egyházi
évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik énekét énekli.
662
background image
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
A lelkész az úrvacsoravételre készülõ imádságot mond. (További imádságok találhatók az EÉ
703–704. oldalain.)
Lelkész:
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó-
val mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és mindent
megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire
szüksége van: a kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a ke-
ményszívûnek megtérést, az elesettnek új erõt, az aggódónak meg-
nyugvást és a szomorkodónak vigasztalást! Egyesíts minket szent tes-
ted és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden
értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendõ orszá-
god örömét!
Gyülekezet:
Ámen.
(Kitárt, hívogató karral:)
Lelkész:
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!]
Sumptio esetén elõször a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az ostyát.
Az ostyánál:
Ez Krisztus teste.
A kehelynél:
Ez Krisztus vére.
Vagy:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely értetek
adatott. Igyatok ebbõl mindnyájan, ez Krisztus vére, amely értetek ki-
ontatott bûneitek bocsánatára.
Az egyes „köröknél” a köszöntés:
Békesség néktek!
A „kör” befejezésénél:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a
szeretetben az örök élet reménységére!
Vagy:
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit!
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a kántor ide illõ mûvet ját-
szik (sub communione).
663
background image
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé fordul:
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert jó!
[
Gyülekezet:
] És örök az õ irgalma.
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének közösségében. Kérünk,
õrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ra-
gaszkodjunk hozzád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisz-
tus által.
Vagy:
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyel-
vünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk:
add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedbõl részesült a tes-
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jó-
ságodért!
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
664
background image
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az EÉ úrvacsorai énekverses rendjei egyikének harmadik énekét vagy az egyházi
évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik énekét énekli, vagy az alka-
lomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel egybecsengõ, a hétköznapok útjaira indító –
éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg.
A bevonulásnak megfelelõ rendben a konfirmandusok és a szolgálattevõk kivonulnak a temp-
lomból.
665
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek