Bűnbánati imádságok (Raffay-Prőhle)

13_raffay-prohle_bunbanati_imadsagok.pdf — PDF document, 45Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A Raffay-Prõhle Agendák szerinti
istentiszteleti rendek kiegészítése
background image
13.
Bûnbánati imádságok
Advent 1. vasárnapja
Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkez-
tem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus Krisz-
tusért. Ámen.
Advent 2. vasárnapja
Istenem! Ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg
vétkeimet, és teremts újjá Szentlelkeddel, hogy ha eljön ítéleted napja, megáll-
hassak elõtted, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Advent 3. vasárnapja
Istenem! Hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bûneim-
tõl. Te hatalmas vagy és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szánj
meg engem, és bocsásd meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Advent 4. vasárnapja
Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erõs lelket újítsd meg bennem.
Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
Karácsony
Istenem! Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küld-
tél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bûneim terhét, és ajándékozz
meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Karácsony 2. napja
Istenem! A te szereteted fényénél látom, mennyire szerény vagyok szeretetben.
Bocsásd meg bûnömet, és éreztesd velem szereteted erejét, hogy hozzád hason-
lóan gazdag legyek áldozatra kész szeretetben, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
364
background image
Karácsony utáni vasárnap
Könyörülj rajtam, Istenem, és a te szereteteddel gyõzz le minden gonosz indu-
latot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim iránt, és vezess a
békesség útján, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Óév este
Irgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bocsásd
meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Újév
Uram, Istenem! Vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsola-
taid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. Töröld el vétke-
imet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Újév utáni vasárnap
Istenem! Hallgasd meg imádságomat, és ne rejtsd el orcádat könyörgésem elõl.
Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkei-
met, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vízkereszt ünnepe és a vízkereszti idõszak
Megvallom elõtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen,
és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmadhoz menekülök: bocsásd
meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél
jobban, embertársaimat sem szerettem mint magamat. Légy hozzám kegyel-
mes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsõségére éljek, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
Vádolom magamat elõtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem
parancsolatod szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élõ hitet, hogy szívesen
cselekedjem akaratodat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Uram, Istenem! Vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsola-
taid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. Töröld el vétkei-
met, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
365
background image
Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. Ne
büntess, ahogyan érdemelném, hanem adj engedelmes szívet, hogy dicsõséged-
re éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Hetvened vasárnap
Vétkeztem ellened, Istenem és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújí-
tottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd
meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.
Hatvanad vasárnap
Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. Légy
hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint, embertársaim ja-
vára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Ötvened vasárnap: Esto Mihi
Istenem! Te közel vagy az alázatos szívûekhez, és könyörülsz a megtérõ bûnö-
sökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te uta-
don, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Böjti idõszak
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek,
és eltértem igédtõl. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass ke-
gyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szerettem ön-
magamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem! Könyörülj rajtam, és adj
szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bûneim ellen pe-
dig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm
drága vére: tisztíts meg bûneimtõl, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam mulandó ja-
vakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vond meg tõlem irgalmadat, hanem
növeld hitemet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
366
background image
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam em-
bertársaimhoz, pedig tudom, hogy Megváltom önmagát adta értem. Ne engedd,
hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm áldozata: nevelj igazi szeretetre, az Úr
Jézus Krisztusért. Ámen.
Nagypéntek
Istenem! Vádol engem végtelen irgalmad, mert egyszülött Fiadra hárítottad bû-
neink büntetését, én pedig bûnt bûnre halmozok. Mégis újra kegyelmedre szo-
rulok, és bûnbánattal kérlek, szabadíts meg bûneim terhétõl, az Úr Jézus Krisz-
tusért. Ámen.
Húsvét ünnepe
Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erõs lelket újítsd meg bennem.
Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
Húsvéti idõszak
Istenem! Nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet Megváltónk feltámasz-
tásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támassz fel
engem az új életre bûnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Te érted gondolataimat, mielõtt bûnvallásra nyitom számat. Nem is
bizakodom semmi másban, mint a te bûnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom
magamat, cselekedjél velem irgalmad szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bûneimmel ön-
magamnak és embertársaimnak, fõként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg
bûneimtõl, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Bûnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik a
szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel.
Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
367
background image
Mennybemenetel ünnepe
Magamtól nem mernék megszólalni elõtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan
az én vétkem. De tekints egyszülött Fiadra, aki színed elõtt közbenjár értünk:
légy hozzám irgalmas, és hallgass meg, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Szentháromság ünnepe utáni idõszak
Uram, Istenem! Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó
szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel: tedd
hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy
hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint, embertársaim ja-
vára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. De te nem akarod
a bûnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök ke-
gyelmedért: adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.
Uram, Istenem! Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó
szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel: tedd
hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Kegyelmedért könyörgök, Istenem! Bûneim erõt vesznek rajtam, hitem is inga-
dozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepedt nádszálat ne törd el, hanem
éreztesd velem bûnbocsátó irgalmad éltetõ erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Mennyei Atyám! Nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem,
mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam,
teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.
Istenem! Bûnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert
sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj
õszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat, az Úr
Jézus Krisztusért. Ámen.
368
background image
Istenem! Te közel vagy az alázatos szívûekhez, és könyörülsz a megtérõ bûnö-
sökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te uta-
don az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Hozzád menekülök segítségért, mert bûneim erõt vesznek rajtam. De
te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szánj meg
engem, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Bûnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarolod rám ke-
gyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas,
és teremts bennem élõ hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél
jobban, embertársaimat sem szerettem mint magamat. Légy hozzám kegyel-
mes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsõségére éljek, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
Uram, Istenem! Vallom, és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet pa-
rancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg
vétkeimet, és emberszeretõ irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr
Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Te érted gondolataimat, mielõtt bûnvallásra nyitom számat. Nem is
bizakodom semmi másban, mint a te bûnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom
magamat, cselekedjél velem irgalmad szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkez-
tem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus Krisz-
tusért. Ámen.
Istenem! Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bûneimmel ön-
magamnak és embertársaimnak, fõként pedig atyai szívednek! Szabadíts meg
bûneimtõl, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
369
background image
Istenem! Ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg
vétkeimet, és teremts újjá Szentlelkeddel, hogy ha eljön az ítéleted napja, meg-
állhassak elõtted, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Magamtól nem mernék megszólalni, elõtted, Istenem, mert megszámlálhatat-
lan az én vétkem. De tekints egyszülött Fiadra, aki színed elõtt közbenjár ér-
tünk: légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.
Reformáció ünnepe
Vétkeztem ellened, Istenem: elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat,
de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümöl-
cseit! Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtõ Szentlelke-
det, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Az egyház egységének szolgálata
Urunk, Istenünk! Távolítsd el szívünkbõl az elbizakodottság és az ítélkezés, a
viszálykodás és a békétlenség minden gyökerét, és téríts minket magadhoz,
hogy mindnyájan egyek legyünk tebenned, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
370
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek