A graduáléénekek és a heti énekek

14_a_gradualenekek_es_a_heti_enekek.pdf — PDF document, 47Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Énekrend
background image
Az énekrendrõl
A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap
aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli sze-
repe. (Az igehirdetéshez szorosan kapcsolódó ének a prédikációt követõ ige-
hirdetési ének.)
A 12. és 14. fejezetben minden ünnepünkhöz két – énekeskönyvünkbõl szár-
mazó – éneket ajánlunk, olyanokat, amelyek mind szövegükben, mind dalla-
mukban a leginkább megszólaltatják egy-egy ünnep jellegzetes üzenetét. Az el-
sõ ének szorosan az ünnephez kapcsolódik, a második emellett szem elõtt tart-
ja az Útmutató heti igéjét is. Az évrõl évre ismétlõdõ énekeknek a gyülekezet
tudatában hozzá kell kapcsolódniuk egy-egy ünnephez, idõszakhoz. Indokolt
esetben természetesen ezen a ponton is el lehet térni a javaslattól. Nagyobb
szabadsággal választhatjuk meg az istentisztelet kezdõénekét és az igehirdetési
éneket.
Az éneket hozzá illõ orgona-elõjáték vezesse be. Fontosságát kiemelhetjük al-
ternatim (váltakozó) elõadási móddal is, amikor az ének egyes versszakait a kó-
rus énekli.
372
background image
14.
A Graduálénekek
és a heti énekek
373
Advent 1. vasárnapja
Heti ének
Advent 2. vasárnapja
Heti ének
Advent 3. vasárnapja
Heti ének
Advent 4. vasárnapja
Heti ének
Szenteste
vagy
Karácsony ünnepe
vagy
Karácsony 2. napja
vagy
Szt. István vértanú
ünnepe
Szt. János apostol és
evangélista ünnepe
Heti ének karácsony
hetében
Karácsony utáni
vasárnap
Óév este
vagy
Újév
vagy
131
141/805
142/804
133
140
136
137
149
150
154
151
156
163
159
394
399
171
152
397
174
182
180
Jöjj, népek Megváltója
Mint fogadjalak téged
Áldott az egek Ura
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Várj, ember szíve, készen
Istennek szent Fia
Jer, tárjunk ajtót
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítõ
Mennybõl jövök most hozzátok
Jézus Krisztus, dicsértessél
Hadd zengjen énekszó
Jöjj, Isten népe, áldjuk õt
Fel útra, ti hívek
Hirdetek tinéktek
Mindenkor veled vagyok
Zengjen a hála, dicséret
Itt a karácsony! Itt a Megváltó!
Kit sok boldog pásztor dicsért
Szép Hajnalcsillag
Nap és év elröpül
Jézus legyen jelszavunk
Mennyei Király születék
background image
374
Heti ének az évváltásnál
Az esztendõ elsõ
vasárnapja
vagy
Heti ének
Vízkereszt ünnepe
vagy
1. vasárnap
Heti ének
2. vasárnap
Heti ének
3. vasárnap
Heti ének
4. vasárnap
Heti ének
5. vasárnap
Heti ének
utolsó vasárnap
Heti ének
Hetvened vasárnap
Heti ének
Hatvanad vasárnap
Heti ének
Ötvened vasárnap
Heti ének
Böjt 1. vasárnapja
Heti ének
Böjt 2. vasárnapja
Heti ének
Böjt 3. vasárnapja
vagy
Heti ének
349
348
357
181
185
186
371
361
331
437
277
384
374
50
269
391
358
338
320
363
279
258
441
503
275
75
81
189
188
370
416
Az élõ Isten járt velem
Mit Isten tesz, mind jó nekem
Jézus, boldogságom
Most zengjen hálaének
Égi csillag tiszta fénye
Kelj fel, öltözz fénybe
Felséges Jézus
Szép fényes Hajnalcsillagom
Ki dolgát mind az Úrra hagyja
Bízom benned, szent Úristen
Légy velünk kegyelmeddel
Mily boldog, aki Jézusban
Ó, segíts, Jézus, te fény vagy és élet
Dicsõült helyeken
Krisztus népe Isten nagy csodája
Jézus, éltem hû vezére
Krisztus, menny, föld Alkotója
Isten nékem erõm, bizodalmam
Eljött hozzánk az üdvösség
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát
Úr Jézusunk, fordulj hozzánk
Új világosság jelenék
Lelkem, vigyázz, készülj fel
Ó, Jézus, kincsem, vigaszom
Hallgass meg minket, nagy Úristen
Úr Jézus, hozzád kiáltok
Úristen, most eléd lépek
Királyi zászló jár elöl
Krisztus, ártatlan Bárány
A Bárány hordja csendesen
Jöjj, hogyha bûnöm éget
Vízk
ereszt ünnepe utáni
background image
375
Böjt 4. vasárnapja
vagy
Heti ének
Böjt 5. vasárnapja
Heti ének
Virágvasárnap
Heti ének
Nagycsütörtök
vagy
Nagypéntek
vagy
Passióolvasásra
Nagyszombat
Húsvét hajnal
Húsvét ünnepe
Húsvét 2. napja
vagy
Heti ének húsvét hetében
1. vasárnap
Heti ének
2. vasárnap
Heti ének
3. vasárnap
Heti ének
4. vasárnap
Heti ének
5. vasárnap
Heti ének
Mennybemenetel
ünnepe
vagy
360
357
365
199
379
209
198
304
303
200
370
204
212
213
215
221
218
216
214
388
334
261
364
48
233
318
72
322
278
226
Jézus, édes emlékezet
Jézus, boldogságom
Paradicsomnak te szép élõ fája
Dicsõítünk, Krisztus, aki szenvedtél
Gyõzhetetlen én kõszálom
Én lelkem, útra készülj
Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél
Áldassék Isten, hála jóságáért
Krisztus Jézus, mi Megváltónk
Ó, Krisztusfõ, sok sebbel
A Bárány hordja csendesen
Jézus, szenvedésedrõl
Sírod ölén, Íme, békén Pihensz már
Krisztus feltámadt
Jézus, Megváltónk sírba szállt
Két tanítvány indul útnak
Feltámadt Isten szent Fia
Dicsõség néked, Istenünk
Jézus Krisztus, Üdvözítõnk
Gyõzelmet vettél
Az Úr az én hû pásztorom
Semmit ne bánkódjál
Öröm van nálad
Nagy hálát adjunk
Mi Urunk, édes Atyánk
Jer, örvendjünk, keresztyének
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben
Mindenek meghallják
Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus
Mi Urunk, Jézus mennybe tért
Húsvét ünnepe utáni
background image
376
Húsvét ünnepe utáni
6. vasárnap
Heti ének
Pünkösd ünnepe
Heti ének
Pünkösd 2. napja
Vagy
Szentháromság ünnepe
Heti ének
1. vasárnap
Heti ének
2. vasárnap
Heti ének
3. vasárnap
Heti ének
4. vasárnap
Heti ének
5. vasárnap
Heti ének
6. vasárnap
Heti ének
7. vasárnap
Heti ének
8. vasárnap
Heti ének
9. vasárnap
Heti ének
10. vasárnap
Heti ének
11. vasárnap
Heti ének
321
366
229
239
234
231
41
250
65
232
61
435
382
422
474
67
467
284
295
359
327
459
442
238
395
439
460
323
456
402
Szívemet hozzád emelem
Jézus Krisztus, egy Mesterünk
Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be
Jöjj, égi szent láng
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek
Ó, jöjj, Teremtõ Szentlélek
Téged, Úristen, mi, keresztyének
Az Urat áldom én
Imádjátok Istenünket
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Dicsértessék, Uram, örökké szent neved
Jöjjetek, Isten Fia hív
Bûnösöknek Megváltója
Eltévedtem, mint juh
Úgy fogadd be a testvért
Ékes dolog ismerni
Ébredj, bizonyságtévõ lélek
Jöjj le hozzánk, jer közénk
Jézusunk a Jordánhoz ment
Csillagoknak alkotója
Átölelt Isten nagy kegyelme
Velem vándorol utamon Jézus
Emberek s angyalok szavával szólhat
Szentlélek, öröm Lelke
Jézus a szõlõtõ, mi vesszõk vagyunk
Légy hû, állj meg szent hitedben
Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe
Áldj meg minket, Úristen
Kegyelemnek szép rózsája
Mélységes mélybõl kiáltunk
Szentháromság ünnepe utáni
background image
377
12. vasárnap
Heti ének
13. vasárnap
Heti ének
14. vasárnap
vagy
Heti ének
15. vasárnap
vagy
Heti ének
16. vasárnap
Heti ének
17. vasárnap
Heti ének
18. vasárnap
Heti ének
19. vasárnap
Heti ének
20. vasárnap
Heti ének
21. vasárnap
Heti ének
22. vasárnap
Heti ének
23. vasárnap
Heti ének
24. vasárnap
Heti ének
Ítélet vasárnap
Heti ének
Reménység vasárnap
Heti ének
45
431
455
473
225
461
47
372
341
331
355
332
446
265
362
444
291
413
488
52
438
451
466
79
56
44
500
449
495
499
502
526
Én lelkem, áldva áldjad
Szent, örök Isten
Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem
Ízt ad a só, megtart
Támadj fel új életre már
Ó, Jézus, amikor sokan
Mely igen jó az Úristent dicsérni
Minden e földön
Ó, én lelkem, miért csüggedsz el?
Ki dolgát mind az Úrra hagyja
Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Mit Isten akar énvelem
Istenem úgy szeret
Kelj fel, kelj fel, fényes nap
Szívbõl szeretlek, Jézusom
Jöjjetek, testvérek, közeleg az este
Adj békét a mi idõnkben
Kihez folyamodjam kívüled
A Sion hegyén, Uram Isten
Dicsérjük Istent! Mind, ki féli
Jézus hív: „Jertek énutánam!”
Lelki próbáimban, Jézus, légy velem
Szentlélek égi lángja
Ne hagyj elesnem, felséges Isten
Dicséret, tisztesség legyen
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
Már megyek békén, örömmel
Fel, mert az irgalom percei múlnak
Ama nap, a harag napja
Életünkben szüntelen
Bizony betelik az idõ
Kik Jézushoz hazatértek
Szentháromság ünnepe utáni
background image
378
Örök élet vasárnap
Heti ének
Reformáció ünnepe
vagy
Apostolok és
evangélisták (ált.)
vagy
Január 25.: Pál apos-
tol megtérése
Február 2.: Jézus be-
mutatása
Június 24.: Keresztelõ
János születése
Szeptember 29.:
Szt. Mihály fõangyal
vagy
Az evangélium
szolgálata
vagy
Aratási hálaadó ünnep
vagy
Templomszentelési
ünnep
vagy
Bibliavasárnap
vagy
A halottak emlékezete
vagy
Könyörgõ istentisz-
telet
493
454
254/256
258
454
456
381
500
53
260
60
473
478
492
71
276
288
286
289
454
517
241
Harsány szó kiált az éjbe
Hány hívõ érte el az égi célt
Erõs vár a mi Istenünk
Új világosság jelenék
Hány hívõ érte el az égi célt
Kegyelemnek szép rózsája
Jézusom, Krisztusom, én szerelmesem
Már megyek békén, örömmel
Hogyne dicsérném az Istent
Ne csüggedj el, kicsiny sereg
Az Úristen nagy nevének
Ízt ad a só, megtart
Mind elvégezted, Jézusunk
Jer, menjünk hû lélekkel
Urunk, hála, hogy te táplálsz
Mondjatok dicséretet
Áll az Úristen temploma
Van örök kincsünk, becsesebb
Mint édesatyja asztalát
Hány hívõ érte el az égi célt
Boldogok, akik az Úrban
Legdrágább ajándékodért
background image
379
Könyörgõ istentisz-
telet tragédia idején
vagy
Hálaadó ünnep
vagy
Gusztáv Adolf Segély-
szolgálat vasárnapja
vagy
A békesség szolgálata
vagy
Médiavasárnap
(Sajtóvasárnap)
vagy
76
421
41
64
444
447
466
465
471
257
Mint a szép hûvös patakra
Uram Jézus, én imádságomra
Téged, Úristen, mi keresztyének
A hatalom Istenének
Jöjjetek, testvérek
Egy Istenünk és egy Urunk van
Szentlélek égi lángja
Béke legyen a nap alatt
Megváltónk, kérünk téged
Lásd meg a mennybõl, Úristen
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek