Gyászistentisztelet és temetés rendje

35_a_gyaszistentisztelet_es_a_temetes_rendje.pdf — PDF document, 69Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Templomi temetési istentisztelet
background image
A gyászistentisztelet és a temetés
rendjének felépítése
A
TEMPLOMBAN
E
LÕJÁTÉK
,
KEZDÕÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
B
ÛNBÁNATI ZSOLTÁR
K
RISZTUS DICSÉRETE
K
RISZTUST DICSÉRÕ ÉNEKVERS
K
EGYELEMHIRDETÉS
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
[H
ITVALLÁS
(C
REDO
)]
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
[
ÉNEKKARI SZOLGÁLAT
]
I
MÁDSÁG
M
IATYÁNK
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
E
LBOCSÁTÁS
A
SÍRNÁL VAGY AZ ALTEMPLOMBAN
(
KOLUMBÁRIUMBAN
)
É
NEK
B
EVEZETÕ IGE
H
ITVALLÁS
I
MÁDSÁG
E
LBOCSÁTÁS
,
FÖLDHINTÉS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
668
background image
35.
A gyászistentisztelet
és a temetés rendje
Ha a ravatal a templomban van
Liturgikus szín: lila (esetleg fekete)
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
A
TEMPLOMBAN
E
LÕJÁTÉK
,
KEZDÕÉNEK
A gyülekezet az EÉ-bõl énekel. Ezt igény esetén orgonajáték vezeti be. (A gépi gyászzenét min-
dig mellõzzük a templomban!)
A család kérésére a szertartás elõtt röviden ismertethetjük az elhunyt életrajzát. Ilyen igény
esetén rövid bevezetõt kell mondani: „Azért jöttünk, hogy emberi rend szerint megadjuk a
végtisztességet elhunyt testvérünknek, aki …”
Az életrajz tömör, lényegre törõ legyen. (Az életrajz az igehirdetés elõtt/után is felolvasható.)
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, az ne ítélje meg azt, aki
nem vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje meg azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezet-
ben megfelelõ módon tanítható és gyakorolható.]
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
[
Lelkész:
Uram, nyisd meg ajkamat,
Gyülekezet:
hogy hirdesse szám a te dicséretedet!
Lelkész:
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!
Gyülekezet:
Dicsérjük és magasztaljuk õt örökké. Ámen.]
669
background image
B
ÛNBÁNATI ZSOLTÁR
Lelkész:
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
Zsolt 116,3–4
A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram,
Uram, halld meg hangomat!
Ha a bûnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki állhat meg elõtted?
De nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek téged.
Zsolt 130,1–4
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
Zsolt 116,3–4
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!
Vagy: énekvers (pl. EÉ 423: Én Istenem, én bûnös ember)
K
RISZTUS DICSÉRETE
A lelkész evangéliumot olvas a temetési textuáriumból (általában Jn 14,1–11):
Lelkész:
Jézus ezt mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-
ben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van: ha nem így
volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És
ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mel-
lé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek,
azt tudjátok: az utat is tudjátok.” Tamás ezt mondta neki: „Uram, nem tudjuk,
hová mégy. Hogyan tudhatnánk az utat?” Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az
út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.”
K
RISZTUST DICSÉRÕ ÉNEKVERS
(Pl. EÉ 369: Jézus, én bizodalmam).
670
background image
K
EGYELEMHIRDETÉS
Lelkész:
Keresztény gyülekezet, gyászoló testvéreim! Isten, a mi mennyei Atyánk,
az élet és halál Ura, megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel,
sírba visz, de meg is elevenít. Mulandóvá tette életünket a bûn miatt, de egyszü-
lött Fiát is adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Koporsó mellett:
Ezért amikor most megállunk ... testvérünk koporsója mellett, Istenhez fordu-
lunk kegyelemért, nála keresünk vigasztalást, útmutatást, reménységet.
Urna mellett:
Ezért amikor most megállunk ... testvérünk hamvai mellett, Istenhez fordulunk
kegyelemért, nála keresünk vigasztalást, útmutatást, reménységet.
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
Az igehirdetés – a temetési szolgálat missziói és lelkipásztori jellegére való tekintettel – az
élõkhöz szólva, személyesen szólaltassa meg az evangéliumot. Kivételes esetben, külön kérésre
itt hangozhatnak el a gyülekezet, a barátok, munkatársak stb. nevében elhangzó nekrológok.
Az igehirdetés végén:
Lelkész:
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, õrizze meg szívün-
ket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban!
Gyülekezet:
Ámen.
Ha az egész gyülekezet nem kísérheti el az elhunytat utolsó útjára, az igehirdetés után is
mondhatjuk az Apostoli hitvallást.
[H
ITVALLÁS
(C
REDO
)]
Gyülekezet és lelkész:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
671
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
[
ÉNEKKARI SZOLGÁLAT
]
A gyülekezet (vagy a kórus) a feltámadás reménységérõl tanúskodó éneket énekel.
Amennyiben a gyászoló család ezt igényli, akkor itt kezdõdik az úrvacsorai rész. Ha nincs úr-
vacsoraosztás, a szertartás folytatódik a záróimádsággal.
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Mindenható örök Isten! Te jó vagy minden teremtményedhez, és javunk-
ra fordíthatod a szenvedést és a gyász óráit is. Most megállunk ... testvérünk
koporsója
/
hamvai mellett, akit elszólítottál ebbõl a világból. Hálát adunk neked
mindazért, amit atyai szereteted szerint cselekedtél rajta, minden áldásért, bá-
natért és örömért, minden megpróbáltatásért és vigasztalásért, amellyel meg-
ajándékoztad õt földi életében. Hálát adunk mindazért a jóért is, amelyet általa
adtál az övéinek. Könyörgünk hozzád elhunyt testvérünkért. Légy hozzá irgal-
mas, és láttasd meg vele örök atyai szeretetedet! Könyörgünk hozzád a gyászo-
lókért. Vigasztald meg õket igéddel, hogy teljes szívvel reménykedjenek benned!
Könyörgünk mindnyájunkért: vond magadhoz szívünket végtelen szereteted-
del, hogy keressük országodat, cselekedjük igazságát, és békességgel fogadjuk
el tõled keresztünket! Add nekünk Szentlelked erejét, hogy a bûn ellen harcol-
junk, a szeretetben növekedjünk, és a hitben megálljunk mindvégig, Jézus
Krisztusért, a mi élõ Urunkért és Megváltónkért. Ámen.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
672
background image
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
E
LBOCSÁTÁS
Lelkész:
Most pedig kísérjük
/
engedjük el testvérünk földi maradványait utolsó
földi útjára. Induljunk békességben, az Úr nevében!
Amíg a koporsót/urnát kiviszik, halkan szól az orgona.
A temetési menetben húsvéti és Jézus-énekeket énekeljünk.
A
SÍRNÁL VAGY AZ ALTEMPLOMBAN
(
KOLUMBÁRIUMBAN
)
É
NEK
B
EVEZETÕ IGE
Lelkész:
Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz õbenne, ha meghal is,
él.
Jn 11,25
Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára porom felett megáll.
Jób 19,25
673
background image
H
ITVALLÁS
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Áldjuk és magasztaljuk a Szentháromság egy
igaz Istent, aki reménységünk életünkben és halálunkban! Mondjuk el együtt
az egész kereszténység hitvallását!
Gyülekezet és lelkész:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, aki gyõzelmes feltámadásoddal éle-
tet, örömöt és üdvösséget szereztél, add nekünk kegyelmedet, és vezess min-
ket Szentlelkeddel, egykor pedig támassz fel elhunyt testvérünkkel együtt az
örök életre, ahogyan te is feltámadtál, élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Ámen.
Imádkozzunk együtt, ahogyan az Úr tanított bennünket!
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek. És ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
674
background image
E
LBOCSÁTÁS
,
FÖLDHINTÉS
Lelkész:
Ezt mondta az Úristen az embernek: Porból vétettél, porrá kell lenned.
A lelkész áldásra emelt kézzel folytatja:
Sírba temetéskor:
Ezért ... testvérünk földi maradványait is eltemetjük, hogy porrá legyen, ami
porból vétetett.
Ha hamvasztás következik, vagy más községben történik a temetés:
Ezért ... testvérünk földi maradványait is elbocsátjuk utolsó útjára, hogy porrá
legyen, ami porból vétett.
Urna elhelyezésekor:
Ezért ... testvérünk hamvait is elhelyezzük nyugvóhelyére, miután porrá lett,
ami porból vétetett.
Hamvak szórásakor:
Ezért ... testvérünk hamvait is visszaadjuk a földnek, miután porrá lett, ami
porból vétetett.
Lelkész:
De az élõ Úr Jézus Krisztus a mi reménységünk, aki meghalt bûnein-
kért, és feltámadt megigazulásunkra. Az õ irgalmába ajánljuk ezt a testvérün-
ket: bocsássa meg vétkeit, és adjon neki örök életet!
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja, attól függõen, melyik áldásforma
hangzott el a templomban.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
675
background image
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
A hantolás vagy az urnaelhelyezés teljes ideje alatt a lelkész és a gyülekezet (lehetõleg a feltá-
madás reménységérõl tanúskodó) éneket énekel.
676
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek