Gyermek keresztelése családi körben

30_gyermek_keresztelese_csaladi_korben.pdf — PDF document, 74Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A keresztelési rend felépítése
(családi körben)
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
K
ÖSZÖNTÉS
BÛNVALLÁS
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
B
EVEZETÕ IGE
[K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)]
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
A
KERESZTELÉS BEVEZETÉSE
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT
K
ÉRDÉSEK
,
HITVALLÁS
K
ERESZTELÉS
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA
[A
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
]
B
EFEJEZÕ IMÁDSÁG
Á
LDÁS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
622
background image
30.
Gyermek keresztelése
családi körben
Ezt a rendet használjuk, ha a keresztelés gyülekezeti istentiszteleten kívül, külön istentisztelet
keretében a templomban történik. A keresztelés elõkészítése, a szülõk és keresztszülõk felké-
szítése ilyenkor is a már ismertetett módon történik (615. o.). A lelkész a keresztelendõ gyer-
mekkel érkezõ családot liturgikus öltözékben, lehetõség szerint a templomkapuban, esetleg a
sekrestyében fogadja. Együtt lépnek a templomba, és a lelkész a családot az elsõ padok vala-
melyikéhez kíséri, ahol a gyermekkel helyet foglalnak. A lelkész vagy a család mellett, az elsõ
pad szélén, illetve – ha nagyobb gyülekezet van jelen – a papi padban ül le. A templomba való
belépés elõtt megkondulhat a harang, és ha kántor is részt vesz az istentiszteleten, megszólal-
hat az orgona is.
Érdemes használni az õsi szimbólumot, a keresztelési gyertyát. Ezt a Krisztus-jelképet a ke-
resztelés után nyújtja át a lelkész a keresztszülõknek úgy, hogy az oltár gyertyájáról gyújtja
meg azt.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti ének fontos része a szertartásnak. Amennyiben a család nem tud/nem akar
énekelni, akkor kérjük meg õket arra, hogy vegyék kézbe az énekeskönyvet, és olvassák ma-
gukban az ének szövegét, hiszen az tulajdonképpen az õ gyermekükért mondott imádság.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem
vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben meg-
felelõ módon tanítható és gyakorolható.]
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
A család énekli vagy mondja az „Ámen”-t.
Gyülekezet:
Ámen.
623
background image
K
ÖSZÖNTÉS
Lelkész:
Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek
titeket, testvéreim, amikor elõször léptek templomába/színe elé ezzel a gyer-
mekkel, hogy a szent keresztség áldásában részesüljön.
B
ÛNVALLÁS
Lelkész:
Testvéreim, a keresztség bennünket is arra kötelez, hogy szüntelenül
ellenálljunk a bûn kísértésének, de Isten irgalmát is ígéri, ha erõnk kevésnek bi-
zonyul. Ezért most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg vétkeinket,
mulasztásainkat, és bízzuk életünket Urunk bûnbocsátó kegyelmére!
Itt néhány másodperc csendet tarthatunk. Ezt követõen a lelkész és a gyülekezet párbeszédes
formában megvallja bûneit, és Istenhez fordul kegyelemért.
Lelkész:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat
elkövettem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek benneteket, imádkozzatok
értem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Gyülekezet:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtad, bocsássa meg
bûnödet, és vezessen az örök életre.
Lelkész:
Ámen.
Gyülekezet:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövet-
tem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek benneteket, imádkozzatok értem
Urunkhoz, Istenünkhöz.
Lelkész:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtatok, bocsássa meg
bûnötöket, és vezessen benneteket az örök életre.
Gyülekezet:
Ámen.
A bûnvallás után bevezetõ zsoltár vagy rövid ige következik.
624
background image
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
Lelkész:
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké!
Zsolt 28,9
Zengjetek az Úrnak, ti hívei,
magasztaljátok szent nevét!
Mert egy pillanatig tart haragja,
de egész életen át kegyelme.
Erõm és pajzsom az Úr,
benne bízik szívem.
Õ megsegített, ezért vidám a lelkem,
és énekszóval adok hálát.
Zsolt 30,5.6; 28,7
Kis glória vagy énekvers
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké!
Zsolt 28,9
Vagy:
Isten az, aki megsegít engem,
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
Zsolt 54,6
Istenem, hallgasd meg imádságomat,
figyelj esedezésemre!
Ne zárkózz el könyörgésem elõl,
tekints rám, és hallgass meg!
Segíts meg engem nevedért,
ments meg igazságoddal!
Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy,
mert minden nyomorúságból kimentettél.
Zsolt 54,4; 55,2; 54,3.8.9
Kis glória vagy énekvers
Isten az, aki megsegít engem,
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
Zsolt 54,6
Amennyiben a bevezetõ zsoltár elmarad, rövid ige olvasható:
625
background image
B
EVEZETÕ IGE
Lelkész:
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje,
és megtisztítsa a keresztséggel az ige által.
Ef 5,25–26
[K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)]
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnösöket hívsz országodba, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadod, hogy a bûnösök a keresztség fürdõjé-
ben újjászülessenek, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelked erejével újjáteremted a bûnösöket,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki a bûn sötétségébõl az élet világos-
ságára hívtál el minket! Gyújtsd meg szívünkben szereteted tüzét, hogy min-
dennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, az Úr Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
A
KERESZTELÉS BEVEZETÉSE
A keresztszülõk (szülõk) a gyermekkel az oltár elé állnak:
Lelkész:
Testvéreim, hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát!
Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok eluta-
sították õket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el õket, mert ilyeneké az Isten országa.”
És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta õket.
Mt 18,13–14
A lelkész áldásra emeli a kezét:
626
background image
Az Úr áldja meg e gyermeket, õrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól
mindörökké .
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Krisztus Urunk mennybemenetele elõtt ezt mond-
ta tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men-
jetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén õket az
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván õket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én tiveletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki
pedig nem hisz, elkárhozik.”
Mt 28,16–20; Mk 16,16
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS
A lelkész keresztelési igehirdetést mond, és/vagy a következõ szöveget olvassa:
[Krisztus Urunk nagy irgalmáról és szeretetérõl tanúskodik a kereszt-
ség: általa Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá fogad minket. Üdvö-
zítõ szeretetével a gyermekeket is magához öleli, hogy egy se vesszen
el az õ kicsinyei közül. Hálás örömmel kereszteljük meg ezt a gyerme-
ket is, hogy Jézus Krisztusé legyen. Az õ szavai szerint a keresztség hit
által visz az üdvösségre. Ezért a keresztény szülõk és keresztszülõk
feladata, hogy elsegítsék gyermeküket a Jézus Krisztusban való hitre:
neveljék õt Isten parancsolatai szerint, ébresszenek benne hitet a
Krisztusról szóló beszéd által, tanítsák meg õt az Úrtól tanult imádság-
ra, és vezessék be a hívõk közösségébe, a keresztény egyházba. Ez a fel-
adat vár rátok is, testvéreim, amikor ez a gyermek felnövekszik. Ehhez
kérjük az Úr kegyelmét és áldását.]
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT
Lelkész:
Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus
Krisztus által üdvösséget szereztél! Áraszd reá Szentlelkedet, ébressz benne élõ
hitet és igaz szeretetet, hogy ellenálljon a bûnnek és minden kísértésnek, téged
pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által.
627
background image
Vagy:
Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség ál-
tal ezt a gyermeket, és áldd meg örökkévaló áldásoddal! Ébressz benne
élõ hitet, hogy ragaszkodjék hozzád! Éreztesd vele szeretetedet, hogy
örömmel szolgálja embertársai javát! Maradj vele élete minden napján,
hogy tied legyen most és örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
K
ÉRDÉSEK
,
HITVALLÁS
Lelkész:
Kedves szülõk és keresztszülõk, akik Isten és az emberek elõtt felelõ-
sek vagytok e gyermekért, kérdezlek titeket:
[
Lelkész:
Ellene mondotok-e a gonosznak, minden mûvének és cselvetésének?
Ellene mondotok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Ellene mondunk.]
Lelkész:
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ez-
zel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Akarjuk.
Lelkész:
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségé-
vel gondoskodtok e gyermek hívõ kereszténnyé nevelésérõl? Vállaljátok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Vállaljuk.
Lelkész a szülõkhöz és keresztszülõkhöz:
Lelkész:
Testvéreim! Amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megke-
reszteljük ezt a gyermeket, valljátok meg hiteteket magatok és e gyermek nevé-
ben: mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallását, az
Apostoli hitvallást!
A gyülekezet feláll.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
628
background image
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közös-
ségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
A gyülekezet helyet foglal.
K
ERESZTELÉS
A lelkész és a keresztszülõk a keresztelõkõhöz lépnek a gyermekkel, és szabaddá teszik a gyer-
mek fejét.
Lelkész:
Mi a gyermek neve?
Keresztszülõk:
...
Lelkész:
...! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
A lelkész eközben háromszor vizet önt a gyermek fejére, azután a gyermek fejére teszi kezét,
és ezt mondja:
A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélek-
kel újonnan szült, és bûnödet megbocsátotta, erõsítsen meg téged kegyelmével
az örök életre!
Szülõk és keresztszülõk:
Ámen.
A keresztség látható jele a víz. Fontos, hogy a víz az egybegyûltek számára is érzékelhetõ mó-
don a gyermek fejére folyjék. Ezért nem elegendõ, sõt helytelen a vízbe mártott ujjal való ke-
resztrajzolás. Mivel a keresztségben a víz a látható jel, ezért a leöntés a keresztelés helyes for-
mája. Ez a feltétele annak is, hogy az egyházunk által gyakorolt keresztséget a többi keresztény
felekezet is elfogadja. (A vízbe mártott ujjal történõ keresztrajzolás csak rendkívüli esetben –
pl. inkubátorban fekvõ gyermeknél – engedhetõ meg.)
Lelkész:
Békesség néked!
Az Úr kegyelme maradjon veletek! Ámen.
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA
Az édesanya átveszi a gyermeket a keresztanyától. A szülõk (a megkeresztelt gyermek testvé-
reivel együtt) az oltár elé állnak. A lelkész elõször az édesanyához fordul:
Lelkész:
Kedves édesanya, kedves testvérem az Úrban! A kegyelmes Isten meg-
segített téged, drága kisgyermeket ajándékozott neked, õt a szent keresztség-
ben gyermekévé fogadta, neked pedig erõt adott arra, hogy megjelenj szent haj-
lékában, és hálát adj ajándékáért és megtartó irgalmáért. Áldd és magasztald az
Urat kimondhatatlan jóságáért, és tõle kérj erõt, bölcsességet és hitet anyai hi-
vatásod hûséges betöltésére!
629
background image
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy ezt a keresztény
testvérünket megsegítetted, nehéz órájának aggodalmait örömre fordítottad, és
a fájdalmak sokaságából új életet hoztál elõ. Hálát adunk, hogy gyermekét a
szent keresztségben gyermekeddé fogadtad, és az üdvösség részesévé tetted.
Kérünk, oltalmazd meg az édesanyát, az édesapát és gyermeküket minden go-
nosztól. Adj a szülõknek erõt szülõi hivatásuk hûséges betöltésére, adj nekik
élõ hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a te akaratod szerint istenfélelem-
ben és hitben neveljék! Áldd meg az egész családot jóságoddal, és tartsd meg
õket a hozzád való hûségben mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Áldás
A lelkész kézmozdulatával és az alábbi mondattal odahívja a család többi tagját is, hogy õk is
áldásban részesülhessenek.
Térdeljetek le az Úr oltárához, és fogadjátok az áldást!
A lelkész elõször az édesanya, majd a család többi tagjának fejére teszi a kezét, és ezt mondja:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten végtelen szeretetével, adja meg nektek
irgalma gazdagsága szerint, hogy családi életetek boldog legyen, õrizzen meg
benneteket minden veszélyben, és vezessen el az örök életre Jézus Krisztus, a
mi Urunk által.
Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, amely reménységünk
szerint e gyermeknek is mindennapi imádsága lesz:
A lelkész kezét továbbra is az édesanya fején tartja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
[A
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
]
A lelkész az oltárra elõkészített gyertyát meggyújtja a húsvéti gyertyáról (amennyiben nincs
húsvéti gyertya, akkor az oltáron égõ gyertyáról), és átadja a keresztszülõknek.
630
background image
Lelkész (a keresztszülõk felé):
Testvéreim, fogadjátok keresztgyermeketek keresztelési
gyertyáját! A gyertya õsi szimbóluma legyen beszédes jellé családi életetekben,
keresztszülõi hivatásotok gyakorlásában! A gyertya, amely egyszerre világít és
melegít, emlékeztessen benneteket és általatok keresztgyermeketeket Krisztus-
ra, aki a világ világossága, aki miközben a szeretet melegével és az élet világos-
ságával jött közénk, önmagát feláldozva elégett értünk. Ilyen a Krisztus-tanít-
vány élete is. Abban találja léte értelmét, örömét, boldogságát, hogy másoknak
világít, és meleget ad. Menjetek békességgel, küldetésetek van!
B
EFEJEZÕ IMÁDSÁG
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Mindenható, irgalmas Istenünk és Atyánk! Hálát és dicséretet mondunk neked,
hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, hogy a
szent keresztségben ezt a gyermeket is egyesítetted egyetlen Urunkkal és Meg-
váltónkkal, gyermekeddé fogadtad, és országod örökösévé tetted õt. Kérünk,
tartsd meg gyermekedet ebben a kegyelemben, hogy jótetszésed szerint nevel-
kedjék igaz hitben és istenfélelemben, hozzád hû maradjon a kísértésekben, és
végül eljusson a hívõk mennyei örökségébe, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Vagy:
Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk
neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk
erre a jóságodra, és a gyermeket is emlékeztessük rá! Áldd meg mind-
azokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet!
Add, hogy amikor felnõ, tudatos hittel is a tied legyen! Tedd õt ked-
vessé Isten és az emberek elõtt! Ámen.
Vagy:
Istenünk, Atyánk! Köszönjük neked e kicsiny gyermeket, akinek te ad-
tad az életét. Köszönjük, hogy a szent keresztségben gyermekeddé fo-
gadtad õt, megváltottad a bûnnek, a halálnak a hatalmából, és örök
élettel ajándékoztad meg. Kérünk, tartsd meg kegyelmedben, hogy tet-
szésed szerint hitben nevelkedjék, és hû gyermeked maradjon egész
életében. Áraszd naponként áldásodat szüleire, hogy megadhassák
631
background image
gyermeküknek mindazt, amire lelkiekben és testiekben szüksége van!
Családi életüket szenteld meg igéddel! A keresztszülõket segítsd, hogy
hûségesen teljesítsék hivatásukat! Áldd meg egyházadat, erõsítsd gyü-
lekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsõségedre legyen, Jé-
zus Krisztus által. Ámen.
Vagy
ha a gyermek gyenge:
Kegyelmes Istenünk, aki a csecsemõk szája által szereztél magadnak
dicsõséget! Hálát adunk neked, hogy kegyelmedbe fogadtad ezt a kis-
gyermeket is. Vedd õt atyai gondviselésedbe, hiszen mostantól fogva õ
is a te gyermeked és örökösöd! Vedd õt körül élete minden napján,
hogy megálljon a hitben mindhalálig! A szülõi szív aggodalmát, amely
most is körülveszi, gyõzd le azzal a bizonyossággal, hogy örök a te éle-
tet adó és megtartó szereteted! Tartsd meg e gyermeket szerettei szá-
mára, hogy elvégezhesse általad kijelölt földi pályafutását, és végül el-
vegye hitének jutalmát a mennyben, Jézus Krisztus által. Ámen.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Az egybegyûltek hálaadó éneket énekelhetnek, majd a lelkész átadja a keresztelési emléklapot,
és a családot a templomkapuig kíséri.
632
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek