A vasárnapi istentisztelet rövid rendje (Raffay - Prőhle)

02_raffay-prohle_a_vasarnapi_istentisztelet_rovid_rendje.pdf — PDF document, 71Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
10.
A vasárnapi istentisztelet
rövid rendje
A Prõhle Károly-féle Agendában található rövid istentiszteleti rendet az alábbiakban az 1986-os
Agenda kiadás alapján változtatás nélküli szöveggel közöljük – a Liturgikus könyv tördelése
szerint. A rendhez szükséges változó részek (proprium) megtalálhatók a Liturgikus könyv „Az
istentisztelet változó részei” címû fejezetében.
B
EVEZETÉS
1. K
EZDÕ ÉNEK
Az istentisztelet kezdetére, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illõ ének, választás szerint.
2. B
EVEZETÉS
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
A lelkész a bevezetõ igét vagy a bevezetõ zsoltár keretversét olvassa az egyházi év szerint.
A lelkész bevezetõ imádságot olvas: óegyházi kollektát az egyházi év szerint vagy az istentisz-
telet elejére alkalmas imádságot. Szövegek a 12., 14. és a 15. fejezetekben.
I
GESZOLGÁLAT
3. I
GEOLVASÁS
Lelkész:
Hallgassátok meg azt az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az
egyház a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra) ... rendelt. Megírva talál-
juk...
Az igeolvasás után:
Lelkész:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
160
background image
4. H
ITVALLÁS
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja az Apostoli Hitvallást.
5. I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
6. S
ZÓSZÉKI SZOLGÁLAT
Apostoli üdvözlet
Alapige felolvasása
Igehirdetés
Rövid imádság
Gyülekezet: énekvers. Szöveg az énekverses rendnél.
Hirdetés
Szószéki áldás
7. É
NEKVERS
Az igehirdetési ének utolsó verse vagy más ének, énekszám vagy bejelentés szerint. Közben
begyûjthetõ az offertórium.
8. Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
A lelkész általános könyörgõ imádságot olvas.
Szövegek a 15. fejezetben.
Következik az ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE vagy a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA
9. A
Z ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE
Ez a befejezés elmarad, ha a gyónás és az úrvacsora közvetlenül csatlakozik az általános kö-
nyörgõ imádsághoz.
Miatyánk
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja a Miatyánkot.
Az elõzõ imádsággal kapcsolható így: „...akinek nevében így imádkozunk: Miatyánk...”
Ároni áldás
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, végén keresztvetéssel.
Befejezõ énekvers
Szöveg az énekverses rendnél.
161
background image
162
G
YÓNÁS
10. G
YÓNÁSI ÉNEK
A lelkész a gyónási ének alatt elõkészíti az úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldalra (oltár
felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
11. G
YÓNÁS
,
FELOLDOZÁS
(
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen)
(A lelkész imádságot olvashat. Szöveg az énekverses rendnél.)
A lelkész gyónási beszédet mondhat, alapigével vagy anélkül. A beszéd néhány mondatból áll-
hat, vagy elmarad.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájára készülünk,
vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt.
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát!
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság
nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket: hû és igaz az Isten, megbocsátja
bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
Lelkész:
Ezek után elállva feleljetek a gyónási kérdésekre.
Az élõ Isten színe elõtt kérdezem mindenkitõl személy szerint:
Testvérem az Úrban! Vallod-e magadat bûnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
background image
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a gyónó imádságot állandó szöveggel:
Lelkész és gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és em-
bertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok
rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztu-
sért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet. Ámen.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Lelkész:
Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát, hogy oldoz-
va legyenek a földön és mennyben: az Atya és a Fiú és Szentlélek nevében.
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztuséban reménykedõ hívek: Isten meg-
bocsátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a meg-
térés gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Következik az ÚRVACSORA vagy a gyónás befejezése az énekverses rend szerint.
Ú
RVACSORA
12. A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
, I
STEN IMÁDÁSA
Ez a nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és a Jézus halálának hirdetésével
együtt egy egységet alkot. Ebbõl a Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a megelõzõ igehirdeté-
si istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét!
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjuk ne-
ked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvös-
séget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról.
163
background image
Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élõ anyaszentegyházaddal
együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó örömmel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
A gyülekezet Isten szentségét imádó énekverset énekel, énekszám szerint.
13. M
IATYÁNK
,
SZERZÉSI IGÉK
, J
ÉZUS HALÁLÁNAK HIRDETÉSE
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! Elítéled a bûnt, de megmen-
ted a bûnösöket szeretett Fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk,
küldd el most Szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent
teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése
szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a Miatyánkot.
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísér-
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) elõször a paténát, azután a kelyhet.
Lelkész:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az
éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem,
amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen,
miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben,
amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Lelkész:
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérbõl és iszunk e pohárból, az Úr
halálát hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a di-
csõség és a hatalom örökkön-örökké.
A gyülekezet Isten Bárányát imádó énekverset énekel énekszám szerint.
164
background image
14. Ú
RVACSORAVÉTEL
Lelkész (kezében a paténával):
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
Az úrvacsoravétel rendje az énekverses rend szerint.
15. A
Z ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékozzál
Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, õrizd meg bennünk
ennek a közösségnek az áldásait, hogy erõs hittel ragaszkodjunk hozzád, és
õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
A lelkész az elbocsátást mondja:
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását!
Tegyetek bizonyságot szeretetérõl! Akik megtapasztaltátok a bûnbocsánat örö-
mét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és ön-
feláldozó szeretettel!
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztvetéssel:
Lelkész:
Az Úr áldjon meg, és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon
neked
békességet!
vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.
165
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek