Gyónó istentisztelet

16_gyono_istentisztelet.pdf — PDF document, 70Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
IV. EGYÉB
ISTENTISZTELETI FORMÁK
background image
background image
Gyónó istentiszteleti rend
background image
A gyónó istentiszteleti rend
felépítése
I. B
EVEZETÉS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
K
ÖSZÖNTÉS
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
]
II. I
GEI RÉSZ
Z
SOLTÁROLVASÁS
I
MÁDSÁG
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
III. G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
G
YÓNÁSI OLVASMÁNYOK
B
ÛNVALLÁS
F
ELOLDOZÁS
IV. B
EFEJEZÉS
F
ELHÍVÁS HÁLAADÁSRA
,
IMÁDSÁG
M
IATYÁNK
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
476
background image
16.
Gyónó istentisztelet
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
I. B
EVEZETÉS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Bûnbánatra hívó vagy Isten irgalmasságát dicsérõ ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel.]
K
ÖSZÖNTÉS
Lelkész:
Testvéreim, azért gyûltünk össze, hogy Isten elõtt megvalljuk bûnein-
ket, és bûnbocsátó kegyelmét kérjük. Az Atya hazavárja gyermekeit.
Így szól az Úr: Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérül-
tet bekötözöm, a gyengét erõsítem, az erõsre vigyázok: úgy legeltetem õket,
ahogy kell.
(Ez 34,16)
Krisztus Urunk így biztat: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
(Mt 11,28)
Ebben a reménységben megvizsgáljuk lelkiismeretünket, és Istentõl fogadjuk a
feloldozást, amelynek hirdetését szolgáira bízta.
477
background image
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
]
(pl. EÉ 460: Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe; 462: Jó Atyánk, te minket nézel; 429:
Ébressz, Urunk, te szent igéddel; 426: Teljes minden éltemben)
II. I
GEI RÉSZ
Z
SOLTÁROLVASÁS
Lelkész:
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
Töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal!
Zsolt 51,3
Teljesen mosd le rólam bûnömet,
És vétkemtõl tisztíts meg engem!
Mert tudom, hogy hûtlen voltam,
Vétkem mindig elõttem van.
Egyedül ellened vétkeztem,
Azt tettem, amit rossznak látsz.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
És az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el orcád elõl,
Szentlelkedet ne vedd el tõlem!
Zsolt 51,4–6a.12–13
Dicsõség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
Töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal!
Zsolt 51,3
Vagy:
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
Zsolt 139,1
Tudod, ha leülök vagy ha felállok,
messzirõl is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
Gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó,
Te már pontosan tudod, Uram.
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
478
background image
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
Vezess az örökkévalóság útján!
Zsolt 139,2–4.23–24
Dicsõség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
Zsolt 139,1
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem
magadhoz öleled: kérünk, szánj meg minket, amikor bûneink terhével hozzád
menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
[A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is
elhangozhat.]
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
Az igehirdetés témájához kapcsolódó énekkari szolgálatnak, illetve zeneszámnak is ez a helye.
III. G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
G
YÓNÁSI OLVASMÁNYOK
Lelkész:
Testvéreim, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt! Hallgassuk
meg a tízparancsolatot!
A gyülekezet feláll.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába Istened
nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyádat! Ne ölj! Ne
479
background image
paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne
kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tu-
lajdonát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbünteti az
atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem gyûlölnek; de
kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az
én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, becsapjuk magunkat, és igazság
nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az Isten, megbo-
csátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
B
ÛNVALLÁS
Lelkész:
Ezek után feleljetek a gyónási kérdésekre.
Lelkész:
Az élõ Isten színe elõtt kérdezem mindenkitõl személy szerint: Testvé-
rem az Úrban! Vallod-e magadat bûnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért:]
480
background image
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
F
ELOLDOZÁS
A feloldozás történhet közösen vagy egyénileg is.
Lelkész:
Krisztus Urunk feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek bû-
neit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtar-
tatnak.
Közös feloldozás esetén a lelkész áldásra emelt kézzel folytatja.
Ezért az õ rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát az Atya, Fiú, Szent-
lélek nevében. Teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által,
Gyülekezet:
Ámen.
Vagy:
Lelkész:
Bízzatok, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ testvéreim!
Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bûneinkért,
hogy Istenhez vezessen minket.
(A dõlt betûs rész az egyházi esztendõ szerint változik, lásd a 9. fejezetben.)
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket a
bûn kötelékébõl, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! Járjatok új élet-
ben a Szentlélek erejével!
Gyülekezet:
Ámen.
Egyéni feloldozás esetén a gyülekezet tagjai az oltárhoz térdelnek, és egyenként veszik a kéz-
rátétel kíséretében hangzó feloldozást.
Lelkész:
Bízzál, testvérem, az Úr Jézus Krisztus érdeméért hirdetem
bûneid bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Vagy:
Lelkész:
Testvérem, a mindenható Isten, aki a keresztségben vízzel és
Szentlélekkel újonnan szült téged, megbocsátja bûneidet, és megerõsít
kegyelmével az örök életre. Menj el békességben!
481
background image
A lelkész a feloldozást Pál apostol szavaival zárja:
Lelkész:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és õrizze
meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetet-
lenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hû az Isten, aki elhív erre
titeket; és õ meg is cselekszi azt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme
legyen veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel.]
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Itt következhet az úrvacsorai rész a nagy hálaadó imádsággal (Praefatio) vagy a befejezõ, há-
laadó imádság, majd az áldás és a záróének.
IV. B
EFEJEZÉS
F
ELHÍVÁS HÁLAADÁSRA
Javasoljuk, hogy a gyülekezet egyik tagja olvassa a zsoltárt.
Lelkész (és gyülekezet):
Áldjad, lelkem, az Urat,
és egész bensõm az õ szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Õ megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged.
Irgalmas és kegyelmes az Úr!
Türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bûneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy a szeretete az istenfélõk iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz,
olyan irgalmas az Úr az istenfélõkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált,
emlékszik rá, hogy porból lettünk.
Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Zsolt 103,1–4.8.10–14
482
background image
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, amellyel az
elveszett emberhez fordultál, és bennünket is megajándékoztál. Indíts el az új
élet útján, hogy békességedet éljük, vigyük és hirdessük a világban. Tégy min-
ket szereteted munkatársaivá, a bûnbocsánat követeivé ott, ahova helyeztél
minket. Tiéd legyen az áldás és a dicsõség mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
Lelkész (és gyülekezet):
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert jó!
Gyülekezet:
És örök az õ irgalma!
Á
LDÁS
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
Vagy:
Lelkész:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
483
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek