Könyörgés Luther litániája nyomán

27_konyorges_luther_litaniaja_nyoman.pdf — PDF document, 300Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Áhítatformák
background image
A könyörgés felépítése
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
B
EVEZETÉS
K
ÖNYÖRGÉS
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
M
IATYÁNK
Z
ÁRÓÉNEK
,
ÁLDÁS
592
background image
27.
Könyörgés
Luther litániája nyomán
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A gyülekezet a 130. zsoltár parafrázisát énekli (EÉ 402,1–2.5).
Nálad nincs is másnak helye, Mint csak az irgalomnak, Az emberek jótettei Ke-
vésnek bizonyulnak. Elõtted nem kérkedhetünk, Nékünk nincs semmi érde-
münk. Csak kegyelmedbõl élünk.
Bármily sok is a mi bûnünk, Még több az Úr kegyelme; Kész õ mindig, hogy a
bûnöst Karjával fölemelje. Õ Izrael hû pásztora, A nyáj az õ tulajdona, Õ a mi
szabadítónk.
B
EVEZETÉS
Liturgus:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
593
background image
Liturgus:
Kyrie eleison!
Gyülekezet:
Christe eleison,
Kyrie eleison,
Krisztus, hallgass meg minket!
Liturgus:
Mennyei Atyaisten,
Gyülekezet:
irgalmazz nekünk!
Liturgus:
Megváltó Fiúisten,
Gyülekezet:
irgalmazz nekünk!
Liturgus:
Szentlélek Úristen,
Gyülekezet:
irgalmazz nekünk!
K
ÖNYÖRGÉS
Liturgus:
Légy hozzánk kegyelmes,
Gyülekezet:
õrizz meg minket, kedves Úristen!
Liturgus:
Légy hozzánk kegyelmes,
Gyülekezet:
segíts meg minket, kedves Úristen!
Liturgus:
Minden bûntõl
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
Minden tévelygéstõl
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
Minden kísértéstõl
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
Az ördög csalásától és furfangjától
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
A hirtelen és gonosz haláltól
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
A betegségtõl és az ínségtõl
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
A háborútól és a vérontástól
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
A lázadástól és az erõszaktól
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
Az elemi csapásoktól és ínséges idõktõl
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
594
background image
Liturgus:
Az örök haláltól
Gyülekezet:
ments meg minket, Úristen!
Liturgus:
Szent születéseddel
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Haláltusáddal és kiontott véreddel
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Kereszteddel és haláloddal
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Feltámadásoddal és mennybemeneteleddel
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Utolsó óránkon
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Az utolsó ítéletben
Gyülekezet:
segíts meg minket, Urunk, Istenünk!
Liturgus:
Mi, szegény bûnösök könyörgünk,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Szent egyházadat kormányozd és igazgasd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Egyházad minden püspökét, lelkészét és szolgálóját igédben és a
keresztény életben õrizd meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Minden elnyomástól és üldözéstõl óvj meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A tévelygõket és a félrevezetetteket magadhoz térítsd meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Engedd a sátánt legyõznünk,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Aratásodba hûséges munkásokat küldj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Az igehirdetéshez adj nekik erõt és Szentlelket,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A szomorkodókat és a csüggedõket segítsd és vigasztald,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
595
background image
Liturgus:
A népeknek békességet és egyetértést adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Elöljáróinkat vezesd és óvd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Lakóhelyünket áldd és védelmezd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A szükségben és veszélyben lévõknek siess segítségére,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A várandós édesanyáknak egészséges gyermeket adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A gyermekeket és a betegeket oltalmazd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Az ártatlanul fogvatartottaknak adj szabadulást,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Légy a magányosokkal és az elhagyottakkal,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Minden embernek irgalmazz,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Ellenségeinknek és üldözõinknek bocsáss meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Káromlóidat térítsd magadhoz,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Elegendõ táplálékot adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Kegyelmesen hallgass meg minket,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Jézus Krisztus, Isten Fia,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod,
Gyülekezet:
irgalmazz nekünk!
Liturgus:
Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod,
Gyülekezet:
irgalmazz nekünk!
Liturgus:
Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod,
Gyülekezet:
add nekünk békédet!
596
background image
Liturgus:
Krisztus, hallgass meg minket!
Gyülekezet:
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison. Ámen.
Liturgus:
Urunk, ne ítélj meg minket bûneink miatt,
Gyülekezet:
és ne fizess nekünk gonoszságunk szerint!
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
Liturgus:
Mindenható, örök Istenünk, aki Szentlelkeddel megszenteled és vezeted
egész egyházadat, hallgasd meg könyörgésünket, és add meg népednek, hogy
kegyelmedbõl igaz hitben szolgáljunk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
Liturgus:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Gyülekezet:
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te aka-
ratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
597
background image
Z
ÁRÓÉNEK
,
ÁLDÁS
A gyülekezet az EÉ napszaknak megfelelõ énekét énekli.
Reggel
(EÉ 92):
2. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten elõtt közbenjárónk, Szép koronánk,
ékességünk.
3. Világosítsd a mi szívünket, Ismerhessünk meg tégedet, Tanulhassuk szent
igédet!
4. Az Atyával és Szentlélekkel Hogy tégedet tiszta szívvel Mindörökké áldjunk!
Ámen.
Liturgus:
Szent angyalod legyen velünk, hogy a gonosz ellenség erõt ne vehessen
rajtunk!
Gyülekezet:
Ámen.
Liturgus:
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen
el az örök életre!
Gyülekezet:
Ámen.
Napközben
(EÉ 48):
598
background image
2. Add meg, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet,
az egy igazságot, A Krisztus Jézust: örök vigasságot És boldogságot!
3. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden utainkban,
Szentlelked által vígy be hajlékodba, A boldogságba!
4. Dicsõség néked mennyben, örök Isten, Ki közénk jöttél a te szent igédben,
Krisztus Jézusban, mi Üdvözítõnkben és Szentlélekben.
Liturgus:
Maradj velünk, Urunk, a nap minden órájában, áldásod kísérje mun-
kánkat, segítsd elvégezni tõled kapott feladatainkat!
Gyülekezet:
Ámen.
Liturgus:
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen
el az örök életre!
Gyülekezet:
Ámen.
Este
(EÉ 111):
2. Engedd el az én sok vétkem, Rossz álmoktól óvj meg engem, Az álom újítóm
legyen, S munkámhoz serénnyé tegyen!
3. Ha napom terhét letettem, Te virrassz, Uram, felettem, Takarj be védõ szár-
nyaddal, Oltalmazz angyalaiddal!
599
background image
4. Ne bocsáss, jóságos Atyám, Ez éjjel semmi veszélyt rám, Mind lelkemet,
mind testemet, Õrizd egész háznépemet!
5. Adj új reggelre új erõt, Járhassak szent színed elõtt! Vagy ha ez végsõ éjjelem,
Éltem kész szívvel leteszem.
Liturgus:
Urunk, légy velünk, ha virrasztunk; õrizd álmunkat, ha alszunk. Hadd
legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk békességben.
Gyülekezet:
Ámen.
Liturgus:
Nyugodalmas éjszakát és üdvösséges véget ajándékozzon nekünk a
mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
Gyülekezet:
Ámen.
600
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek