A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje (Raffay - Prőhle)

11_raffay-prohle_a_vasarnapi_istentisztelet_liturgikus_rendje.pdf — PDF document, 92Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
11.
A vasárnapi istentisztelet
liturgikus rendje
A Prõhle Károly-féle Agendában található liturgikus istentiszteleti rendet az alábbiakban az
1986-os Agenda kiadás alapján változtatás nélküli szöveggel közöljük – a Liturgikus könyv
tördelése szerint. A rendhez szükséges változó részek (proprium) megtalálhatók a Liturgikus
könyv „Az istentisztelet változó részei” címû fejezetében.
Ez a rend háromféle módon használható:
A lelkész és a gyülekezet a szövegeket olvassa, illetõleg mondja, a gyülekezet az énekeskönyv
B. rendje szerint.
A lelkész a szövegeket olvassa, illetõleg mondja, a gyülekezet az állandó szövegeket énekli, az
énekeskönyv 14–16. énekszámai szerint.
A lelkész és a gyülekezet a szövegeket énekli az énekeskönyv 14–16. énekszámai szerint.
A bevezetõ zsoltár és a nagy glóriát követõ dicséret olvasásában, illetõleg éneklésében bárme-
lyik módozattal részt vehet a kar és a gyülekezet. A lelkész valamennyi liturgikus szöveget éne-
kelheti, ha erre megvan a képzettsége, és ha erre a gyülekezet fel van készítve.
B
EVEZETÉS
1. K
EZDÕ ÉNEK
Az istentisztelet kezdetéhez, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illõ ének választás szerint.
Ahol szokásban van, a lelkész az oltár elõtt intonálja az „Ó, szent Isten” vagy az „Ó, Jézusunk”
kezdetû éneket.
2. B
EVEZETÉS
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
A lelkész a bevezetõ zsoltárt olvassa, az egyházi év szerint.
Gyülekezet mondja vagy énekli a kis glóriát:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
166
background image
A bevezetõ zsoltárt (introitust) a lelkész és a kar, illetõleg a gyülekezet váltakozva is mondhat-
ja vagy énekelheti, a 18–37. énekszámok szerint (további zsoltárok találhatók a Gyülekezeti
liturgikus könyvben a 668–770 számig).
3. Ü
DVÖZLÉS
,
BÛNVALLÁS
,
KYRIE
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
Vagy:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
és a te lelkeddel!
A lelkész bûnvalló imádságot olvas:
Állandó szöveggel:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bû-
neinket.
Megvallom elõtted, Istenem, Teremtõm és Megváltóm, hogy sokszor és sokfé-
leképpen vétkeztem. Nem bíztam benned teljes szívembõl, és embertársaimat
sem szerettem, mint magamat. Kérlek, ne vess el engem, amint megérdemel-
ném. Könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus Krisztusért.
Vagy változó szöveggel az egyházi év szerint.
(
Lelkész:
Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
Rövid szünet tartható elcsendesedésre.
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Vagy:
Lelkész:
Uram, Irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Krisztus, irgalmazz!
Gyülekezet:
Krisztus, irgalmazz!
Lelkész:
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram irgalmazz!
167
background image
4. K
EGYELEMHIRDETÉS
, I
STEN DICSÕÍTÉSE
, L
AUDAMUS
A lelkész kegyelmi igét olvas, az egyház év szerint.
Lelkész és gyülekezet a nagy glóriát mondja vagy énekli:
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek.
Gyülekezet:
És a földön békesség és az emberekhez jóakarat.
Lelkész és gyülekezet együtt vagy váltakozva mondja a következõ dicséretet.
Dicsérünk és áldunk téged,
imádunk, és hálát adunk néked
a te nagy dicsõségedért,
Úr Isten, mennyei Király,
mindenható Atya Isten!
Úr Jézus Krisztus,
valóságos Isten,
Az Atya Egyszülöttje,
Isten Báránya,
aki elveszed a világ bûnét, irgalmazz nékünk,
aki elveszed a világ bûnét, hallgass meg minket,
aki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nékünk!
Mert egyedül te vagy szent,
egyedül Te vagy az Úr,
egyedül Te vagy fenséges, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt,
az Atya dicsõségében.
Ámen.
A dicséretet (Laudamust) a kar énekelheti.
A dicséret helyett a gyülekezet dicsõítõ énekverset énekelhet énekszám szerint (vö. az ének-
verses rendet).
A nagy glória és a dicséret nagypénteken elmarad.
5. R
ÖVID IMÁDSÁG
:
KOLLEKTA
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész az óegyházi kollektát olvassa, az egyházi év szerint.
Gyülekezet:
Ámen.
168
background image
I
GESZOLGÁLAT
6. I
GEOLVASÁS
:
LEKCIÓ
A lelkész felolvassa az óegyházi epistolát vagy evangéliumot, de felolvashatja mindkettõt is.
Lelkész:
Hallgassátok meg az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az egy-
ház a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra) … rendelt. Megírva találjuk…
Lelkész az igeolvasás után:
Lelkész:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
Gyülekezet:
Halleluja, halleluja!
Böjtben:
Ámen.
Vagy:
Lelkész:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké!
Gyülekezet:
Áldunk téged, Krisztusunk!
7. H
ITVALLÁS
: C
REDO
Lelkész:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az Apostoli hitvallást!
Vagy:
Mondjuk el együtt a Niceai hitvallást!
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a hitvallást.
A hitvallások szövege a 37. oldalon található.
8. I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
9. S
ZÓSZÉKI SZOLGÁLAT
Apostoli üdvözlet
Igehirdetési alapige
Igehirdetés
Rövid imádság
az igehirdetés tartalma szerint.
A gyülekezet az igehirdetéshez illõ énekverset énekel énekszám vagy bejelentés szerint, vagy
a következõ énekverset:
169
background image
Jézus a te beszéded Teremjen jó gyümölcsöket, Szent igéd és Szentlelked Ítélje
meg bûneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban.
(283,3)
Hirdetés
Szószéki áldás
10. É
NEK VAGY KARÉNEK
A gyülekezet az igehirdetési ének utolsó versét énekli, vagy más éneket énekszám vagy beje-
lentés szerint. Közben begyûjthetõ az offertórium.
11. Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
A lelkész általános könyörgõ imádságot olvas. Szövegek a 15. fejezetben
Következik az ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE vagy a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA.
12. A
Z ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE
Ez a befejezés elmarad, ha a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA közvetlenül csatlakozik az általános
könyörgõ imádsághoz.
Lelkész és gyülekezet együtt mondják a Miatyánkot.
Az elõzõ imádsággal így kapcsolható:
„...az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében így imádkozunk: Miatyánk...”
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Gyülekezet:
Istennek legyen hála!
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztvetéssel:
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ ar-
cát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
Gyülekezet:
Ámen.
Gyülekezet befejezõ éneket énekel énekszám vagy az énekeskönyv liturgikus rendje szerint.
G
YÓNÁS
13. G
YÓNÁSI ÉNEK
A lelkész a gyónási ének alatt elõkészíti az úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldalra (az ol-
tár felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
170
background image
14. A
GYÓNÁS BEVEZETÉSE
Ez a bevezetés elmarad, ha a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA közvetlenül csatlakozik az általá-
nos könyörgõ imádsághoz.
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled:
kérünk, szánj meg minket, amikor bûneink terhével hozzád menekülünk, és
mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vagy:
Mindenható, örök Isten, aki szeretett Fiadat üdvözítõül küldted hozzánk,
hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen: csendesíts el min-
ket színed elõtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békes-
ségre, amelyet egyedül te adhatsz. Szentlelked által szólj a mi lelkiisme-
retünkhöz: láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt
tõled, mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad
munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz
hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Ámen.
Vagy bevezetõ igével:
Jézus Krisztus ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyé-
tek fel az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok és
alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám
kedves, és az én terhem könnyû. Urunk, Megváltónk! Bûnökkel és
gondokkal terhelten, külsõ és belsõ feszültségektõl megfáradva járu-
lunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat: megnyugvást ke-
resünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felis-
merjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat: a megbocsátó
és segítõ szeretet szép igáját. Ámen.
A lelkész gyónási beszédet mondhat alapigével vagy anélkül. A beszéd néhány mondatból áll-
hat vagy elmaradhat.
15. G
YÓNÁSI IGEOLVASÁS
A Tízparancsolat és az apostoli tanítás felolvasása nem hagyható el.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplé-
sére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt.
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
171
background image
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát.
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az
atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem gyûlölnek; de
kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az
én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl. Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: Ha azt mondjuk, nincsen bûn miben-
nünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bû-
neinket: hû és igaz az Isten, megbocsátja bûneinket, és megtisztít minden go-
noszságtól.
16. G
YÓNÁSI KÉRDÉSEK
,
GYÓNÓ IMÁDSÁG
Lelkész:
Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre!
A gyülekezet feláll.
A lelkész, ha maga is veszi az úrvacsorát, a gyülekezettel együtt – nem utána – mondja a
választ a gyónási kérdésekre.
Lelkész:
Az élõ Isten színe elõtt kérdem mindenkitõl személy szerint:
Testvérem az Úrban! Vallod-e magadat bûnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
172
background image
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
A gyülekezet állva marad.
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a gyónó imádságot állandó szöveggel:
Lelkész és gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és
embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam,
sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéleted-
re. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus
Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet. Ámen.
Vagy:
Uram, Istenem! Vallom elõtted, hogy bûnös vagyok. Minden bûnömmel
ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és szenved-
nek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azok-
kal is, amelyekrõl már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Min-
den bûnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy Atyám vagy, és
szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert ellened vétettem,
kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem tehozzád, hiszen csak neked van
jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss
meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én Megváltómért, aki ön-
magát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatá-
ra. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Ámen.
Vagy:
Mindenható Atya Úr Isten! Vallást teszek én szegény bûnös ember
szent Felséged elõtt, hogy nemcsak bûnben születtem, hanem egész
életemben sokszor és sokféleképpen vétkeztem, amint ezt Te, szíveket
vizsgáló szent Isten, nálamnál sokkal jobban tudod és látod. Mert én
bûneimet elegendõképpen sem meg nem ismerhetem, sem meg nem
173
background image
sirathatom. De Te, Uram, jól látod, hogy bûneimet teljes szívembõl és
lelkembõl bánom. Jól látod, hogy az Úr Jézus érdeméért egyedül csak
a te nagy irgalmasságodhoz folyamodom, és Szentlelked erejével élete-
met megjobbítani akarom. Légy azért irgalmas, légy kegyelmes hozzám
a te ígéreted szerint, szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
(
Lelkész:
Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
Rövid szünet tartható elcsendesedésre.
17. F
ELOLDOZÁS
Lelkész:
Testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bûn mélységébõl ki-
ált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bûnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség nék-
tek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek bûneit
megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát, hogy oldozva le-
gyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ hívek: Isten megbo-
csátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés
gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
A gyülekezet leül.
Következik az ÚRVACSORA vagy a gyónás befejezése.
18. A
GYÓNÁS BEFEJEZÉSE
Ez a befejezés elmarad, ha az úrvacsora közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz.
Hálaadó imádság
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy megbocsátot-
tad bûneinket. Add nekünk Szentlelked erejét, hogy ne legyen rajtunk hiába-
való a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Miatyánk
Ároni áldás
Hálaadó ének
174
background image
175
Ú
RVACSORA
19. A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
, I
STEN IMÁDÁSA
Ez a nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és Jézus halálának hirdetésével
együtt egy egységet alkot. Ebbõl a Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a megelõzõ igehirde-
tési istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Emeljük fel szívünket!
Gyülekezet:
Felemeljük az Úrhoz!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Gyülekezet:
Méltó ez és igaz!
Lelkész:
Valóban méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor
hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök istenünk, a Jézus Krisztus által:
Folytatás alkalom szerint:
Adventben:
mert teljesítetted ígéretedet, és Megváltót küldtél a világra;
Karácsonykor:
mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött Fiadat, és benne békes-
séget adtál a világnak;
Vízkereszti idõben:
mert elküldted az igazi Világosságot, és benne életet adtál a világnak;
Böjtben:
mert a bûnösökért halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne megbékél-
tetted magaddal a világot;
Húsvéti idõben:
mert feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat, és benne örök életet
adtál a világnak;
Mennybemenetel ünnepén:
mert megdicsõítetted egyszülött Fiadat, és neki adtál minden hatalmat
mennyen és földön;
Pünkösdkor:
mert elküldted Szentlelkedet, és egyházat gyûjtesz magadnak a világban;
Egyéb alkalmakkor:
mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gon-
doskodol a világról;
background image
Közös folytatás:
ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élõ egész anyaszentegyhá-
zaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hir-
detjük szent neved dicsõségét.
Gyülekezet:
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene!
Dicsõsége betölti a mennyet és a földet!
Hozsánna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
20. M
IATYÁNK
,
SZERZÉSI IGÉK
, J
ÉZUS HALÁLÁNAK HIRDETÉSE
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! Elítéled a bûnt, de megmen-
ted a bûnösöket szeretett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal min-
den teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és
boldogan adjanak hálát tenéked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet
is adtál a te Szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk,
küldd el most Szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent
teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése
szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísér-
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) elõször a paténát, azután a kelyhet.
Lelkész:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az
éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem,
amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen,
miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben,
176
background image
amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre.
Lelkész:
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérbõl és iszunk e pohárból, az Úr
halálát hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a di-
csõség és a hatalom örökkön-örökké.
Gyülekezet: Az Agnus Dei-t mondja vagy énekli:
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, irgalmazz nékünk!
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, irgalmazz nékünk!
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, add nékünk békédet. Ámen.
21. Ú
RVACSORAVÉTEL
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent meg-
teszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van: a
kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívûnek megtérést,
az elesettnek új erõt, az aggódónak megnyugvást és a szomorkodónak vigaszta-
lást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien
részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljö-
vendõ országod örömét. Ámen.
Vagy:
Uram! Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj; de segítségedre
szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban,
mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz,
és ígéred, hogy bûneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram!
Nem kételkedem igédben: cselekedjél velem irgalmad szerint. Ámen.
Lelkész kezében a paténával:
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
A gyülekezet úrvacsoravétel közben énekelhet.
A hívek soronként rendben az oltárhoz térdelnek.
177
background image
A lelkész az epistolai oldal felõl (az oltár felé nézve jobbról) kezdve oszt, és eközben ezt mond-
ja (más szöveget nem mondhat):
Lelkész:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus teste, mely értetek
adatott: ezt cselekedjétek az õ emlékezetére.
Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a mi Urunk Jézus Krisztus vére, mely értetek
kiontatott bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az õ
emlékezetére.
A lelkész a sor végén állva vagy az oltár közepe elé visszalépve így bocsát el minden sort:
Lelkész:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és a sze-
retetben az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel!
A keresztvetés jobb kézzel történik. A kelyhet a lelkész bal kezében tartja, vagy keresztvetés
elõtt leteszi helyére.
SUMPTIO esetén a lelkész az elsõ sorral együtt vesz úrvacsorát. Amikor az úrvacsorázók elsõ sora
elhelyezkedik az oltár elõtt, kezébe veszi a paténát, és ezt mondja: Ez az Úr Jézus Krisztus teste,
mely értem is adatott. Ezután maga veszi, majd rövid elcsendesedés után az elsõ sornak osztja
az ostyát. Amikor visszatér az oltárhoz kezébe veszi a kelyhet, és ezt mondja: Ez az Úr Jézus
Krisztus vére, mely értem is kiontatott bûneim bocsánatára. Ezután maga veszi, majd rövid elcsen-
desedés után az elsõ sornak osztja a kelyhet. A sumptio a vétel biztonsága kedvéért állva történik.
B
EFEJEZÉS
22. A
Z ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert Jó!
Gyülekezet:
És örök az õ irgalma!
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet aján-
dékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, õrizd meg
bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erõs hittel ragaszkodjunk hoz-
zád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vagy:
Urunk! Magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa üdvözítõ reménységedet is. Dicséretedet énekelte
nyelvünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Testedbõl részesült a tes-
178
background image
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jó-
ságodért. Ámen.
A lelkész az elbocsátást mondja:
Lelkész:
Testvéreim!
Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Tegyetek bizonyságot
szeretetérõl! Akik megtapasztaltátok a bûnbocsánat örömét, építsétek a testvé-
ri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Gyülekezet:
Istennek legyen hála!
A lelkész az ároni áldást mondja vagy énekli, áldásra emelt kézzel, a végén keresztvetéssel:
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ ar-
cát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
Vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a
Fiú és a Szentlélek!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.
179
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek