Általános könyörgő imádságok

15_altalanos_konyorgo_imadsagok.pdf — PDF document, 238Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
15.
Általános könyörgõ imádságok
(Oratio oecumenica)
background image
1.
A
DVENT
Lelkész:
Istenünk, köszönjük, hogy te mindig úton vagy felénk. Add, hogy most
is érezzük jelenlétedet, amikor könyörgésünkkel hozzád fordulunk!
Lektor:
Urunk, add, hogy hálaadással fogadjuk ajándékaidat, amelyekkel hi-
tünket erõsíted, és reménységünket táplálod! Teremts szívünkben vágyakozást
legdrágább ajándékod, Jézus Krisztus után! Add, hogy neki tetszõ módon ké-
szüljünk születésének közelgõ ünnepére, hogy amikor újra eljön dicsõséged-
ben, kegyelmet találjunk elõtte, és üdvösségre jussunk! Jézus Krisztusért ké-
rünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, irgalmadba ajánljuk egyházunkat, gyülekezetünket. Õrizd meg
közösségeinket az új egyházi esztendõben is minden bajtól és veszedelemtõl!
Áldd meg az ige hirdetését, hogy meg ne inogjunk hitünkben, és el ne veszít-
sük reménységünket, hanem csüggedés nélkül készüljünk Üdvözítõnk eljöve-
telére! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, áldásodat kérjük hazánkra, nemzetünkre, városunkra és min-
den városra, településre. Áldd meg azokat, akik a kormányzás felelõsségét vise-
lik, hogy egyetértésben és békességben éljünk! Add, hogy a munkában állók be-
csülettel teljesítsék minden feladatukat, a gondoskodásra szorulók pedig együtt
érzõ és segítõ testvérre találjanak azokban, akikre ellátásukat bíztad! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, szent Fiad eljövetelének ígérete arra indít minket, hogy az
egész világról megemlékezzünk elõtted. Áldd meg a népeket és vezetõiket,
hogy békességben éljünk! Adj még kegyelmi idõt a világnak, és segítsd meg kö-
veteidet, hogy evangéliumod a föld minden lakójához eljusson, és senkit ne ér-
jen készületlenül a számadás napja! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk kegyelmeddel és jósá-
goddal, szent igéddel és Lelked minden áldásával, hogy amikor utunk véget ér
a mulandó világban, befogadhass örök országodba, a mi Urunk, Jézus Krisztus
által.
Gyülekezet:
Ámen.
382
background image
2.
A
DVENT
Lelkész:
Mennyei Atyánk, magasztaljuk örök kegyelmedet, hogy az idõk teljes-
ségében elküldted a világ megváltására egyszülött Fiadat, akinek ígéretében
bízva könyörgünk most hozzád.
Lektor:
Urunk, az adventi idõben is munkálkodj közöttünk Szentlelkeddel,
hogy igéd gyümölcsöt teremjen életünkben, és felkészülten várjuk a számadás
napját, Üdvözítõnk második eljövetelét! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk kishitû testvéreinkért, akik nem merik kezedre
bízni életüket, és szüntelenül aggodalmaskodnak önmaguk, szeretteik és az
egész világ jövõje miatt. Mutasd meg nekik is szereteted hatalmát, és oszlasd
el minden félelmüket, hogy teljes szívvel rád hagyatkozzanak, és megismerjék
a beléd vetett bizalom békességét! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, oltalmadba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat és minden
keresztény testvérünket szerte a világon. Teremts egyetértést és egységet meg-
váltott gyermekeid között, hogy amikor szent Fiad születését ünnepeljük, az
egész világ felismerje benne Üdvözítõjét! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, tekints irgalommal minden emberi közösségre: védelmezd a
családokat, fûzd szorosra a szeretet kötelékét a házastársak között, engeszteld
ki egymással a különbözõ nemzedékeket! Óvd meg gyermekeinket és az ifjúsá-
got minden veszedelemtõl, és adj kegyelmi idõt a világnak, hogy minden ember
üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és add meg mindazt, ami dicsõségedet és
a mi üdvösségünket szolgálja, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
3.
A
DVENT
Lelkész:
Mindenható Istenünk, áldunk, hogy szent Fiadban közénk jöttél: hisz-
szük, hogy most is velünk vagy, és meghallgatsz bennünket, amikor az õ nevé-
ben könyörgünk hozzád.
383
background image
Lektor:
Urunk, ne aggodalmaskodó és kételkedõ szívünkre tekints, hanem em-
lékezzél meg irgalmadról, és ragyogtasd ránk újra evangéliumod világosságát,
hogy általa megerõsödjünk a hitben, és jó reménységgel, állhatatosan készül-
jünk Szent Fiad eljövetelére! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, tedd egyházadat hûséges és igaz tanúddá az egész világon! Sza-
badítsd meg népedet a tudatlanság, a hamis tanítások és a lelki sötétség vesze-
delmétõl! Szentlelked által tarts meg minket igéd igazságában, és add, hogy éle-
tünk a szolgálat és a szeretet jó gyümölcseit teremje! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk azért a békességért, amelyet egyedül Megváltónk
adhat. Könyörgünk a benned hívõk egységéért; önmagunk és minden embertár-
sunk üdvösségéért. Siess segítségünkre, és tarts meg minket a hitben, hogy so-
ha el ne szakadjunk tõled, hanem tieid maradjunk, míg el nem jön országod,
ahol hitünk látássá válik! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, irgalmadba ajánljuk beteg, megfáradt, megszomorodott testvé-
reinket. Erõsítsd, bátorítsd és vigasztald õket, és adj nekik élõ reménységet! Az
örvendezõknek pedig szenteld meg örömét, hogy ne mulasszanak el hálát adni
minden ajándékodért és minden áldásért, amelyben nem érdemük szerint,
hanem kegyelmed gazdagságából részesítetted õket. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, vedd oltalmadba mindenütt a világon a háborúk veszedelmé-
ben gyötrõdõ embertársainkat! Szabj határt a bûn okozta szenvedésnek, és vess
gátat a gonosz szándékoknak! Segítsd diadalra az igazságot és a jóakaratot! Így
teremts békességet mindenütt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, oltalmazd hazánkat minden bajtól! Tartsd távol az elemi csapá-
sokat, a járványokat és minden nyomorúságot! Áldd meg azok munkáját, akik
a kormányzás felelõsségét viselik, hogy békés, csendes életet élhessünk! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és vezess földi életünk minden napján az üd-
vösség felé, míg el nem jön örökkévaló országod, ahol színrõl színre láthatunk,
és angyalaiddal együtt dicsõíthetünk téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
384
background image
4.
A
DVENT
Lelkész:
Urunk, Istenünk! Hallgass meg minket, amikor mindenek iránti jósá-
godban bízva terjesztjük eléd kéréseinket!
Lektor:
Kérünk, Urunk, áldd meg ünnepi készülõdésünket, hogy a karácsony
öröme betölthesse szívünket, és ne botránkozzunk meg, amikor azt halljuk,
hogy minden emberi várakozásnak ellentmondó körülmények között, szolgai
formában jöttél el a földre, hogy minket Isten gyermekeinek méltóságára emelj!
Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért, minden gyülekezetért és a szolgálattevõkért,
hogy igéd tisztán és igazán hangozzék közöttünk! Könyörgünk az ige hallgatói-
ért is. Tedd fülünket hallóvá, és add, hogy életünkben az ige magvetése bõséges
termést hozzon! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik betegséggel, testi-lelki nyomorúsággal küz-
denek, és azokért, akiknek szíve keserûséggel telt meg. Légy vigasztalójuk és
mentsváruk! Erõsítsd hitüket, hogy türelemmel viseljék keresztjüket! Jézus ne-
vében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért is, akiknek ünneplésére idén a gyász vet árnyékot.
Láttasd meg velük az örök élet világosságát, és tápláld szívükben a reményt,
hogy amikor dicsõséged megjelenik, fényében viszontláthatják eltávozott
szeretteiket! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Kegyelmes Istenünk! Add, hogy a földi életben vágyakozással tekint-
sünk országodra, hogy amikor szent Fiad újra eljön, kegyelmedbõl vele együtt
részesedjünk abban, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
385
background image
5.
A
DVENT
Lelkész:
Mindenható, örök Isten! Csendesíts el minket színed elõtt, és hallgasd
meg könyörgésünket! Urunk, áldd meg adventi várakozásunkat!
Lektor:
Add, hogy figyelni tudjunk igédre, és a világ ünnepi készülõdésének
zajában ne feledkezzünk meg a te karácsonyi ajándékodról, amelyet szent Fiad
születésével készítettél nekünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk azért is, hogy békesség legyen családunkban, or-
szágunkban és szerte a világon. Kérjük Szentlelked erejét, hogy a te követeid-
ként békét teremthessünk közösségeinkben, ha békétlenség lett úrrá rajtuk. Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk, adj kiutat életünk zsákutcáiból. Adj erõt mulasz-
tásaink, bûneink beismeréséhez, hogy a múltat bûnbocsátó irgalmadra bízva el
tudjuk fogadni vezetésedet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, segíts, hogy akkor se fogyjon el a türelmünk és a szeretetünk,
ha életünket szüntelenül az idõ szorításában éljük! Add, hogy naponta tudjunk
idõt szakítani az elcsendesedésre, és ha megfáradtunk, nálad rátaláljunk a sze-
retet kiapadhatatlan forrására! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, te megváltásunkra küldted a világba szent Fiadat: add, hogy
higgyünk szavának, engedelmesen kövessük õt és minden tanítását, rábízzuk
életünket, és egyedül tõle várjuk üdvösségünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, adj gyógyulást a testi és lelki betegségekbõl, a sokféle erõtlen-
ségbõl! Ûzd ki a félelmet a haldoklók szívébõl, és adj vigasztalást a gyászolók-
nak! Ne engedd soha elfelejtenünk, hogy gondviselésed nemcsak a földi életben
õrködik felettünk, hanem elkísér a halál útján, és velünk lesz az örökkévalóság-
ban is! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, irgalmadba ajánljuk hazánkat, népünket, egyházunkat, gyüleke-
zetünket, otthonunkat és mindazokat, akiket ránk bíztál, akikkel együtt élünk,
együtt munkálkodunk. Segíts, hogy mindig legyen elég idõnk számukra, hogy
386
background image
ne csak mellettük éljünk, hanem részt vegyünk életükben, osztozzunk félelmeik-
ben és reménységükben, örömükben és bánatukban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és töltsd be szívünket a bûnbá-
nat adventi örömével, hogy félelem nélkül várjuk a mi Urunk dicsõséges megje-
lenését, aki az idõk teljességében halálával megváltott a bûn átkától, és föltá-
madásával örök életet szerzett nekünk, akit veled és a Szentlélekkel együtt Iste-
nünknek vallunk, és mindörökkön-örökké dicsõítünk.
Gyülekezet:
Ámen.
6.
S
ZENTESTE
Lelkész:
Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy Megváltót küldtél a világ-
ba, és benne örömöt, békességet, üdvösséget készítettél minden embernek.
Lektor:
Betlehemi Gyermek! Add, hogy azok is megtapasztalják jelenlétedet,
akiket ma este a szokottnál is jobban gyötör az egyedüllét! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek! Te vagy Isten legdrágább ajándéka. Add, hogy
minden szív megnyíljék elõtted, és senki se utasítson el, aki születésed öröm-
hírét hallja! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek! Te nem vetetted meg az istálló és a jászol sze-
génységét. Kérünk, ne vess meg minket sem, hanem végy szállást életünkben,
és légy Ura indulatainknak, akaratunknak, beszédünknek és tetteinknek! Ké-
rünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek! Te a menny békéjét hoztad a földre. Add, hogy mi
is békességed követei lehessünk a békétlen világban! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek! Téged mennyei Atyád irgalma hozott közénk.
Add nekünk is a megbocsátás és az irgalom lelkét, hogy szeressük ellenségein-
ket és rosszakaróinkat is! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Add, hogy az egyszerû pásztorokkal, angyalaid fényes
seregével és az egész teremtett világgal együtt dicsérjük szent nevedet Dávid
Fiáért, a világ Megváltójáért, akiben isteni természetedet a mi emberi természe-
387
background image
tünkkel egyesítetted, hogy bûneink mélységébõl felemelj, a halál fogságából
megszabadíts, és a földi élet után gyermekeid boldog örökségében részesíts
szent Fiad uralma alatt. Az õ nevére minden térd meg fog hajolni: mennyeieké,
földieké és föld alatt valóké; és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus
Úr a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsõségére.
Gyülekezet:
Ámen.
7.
K
ARÁCSONY ÜNNEPE
Lelkész:
Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy az idõk teljességében örök
Igéd emberi testet öltött, hogy a bûn, halál és kárhozat hatalmából megváltson
minket.
Lektor:
Betlehemi Gyermek, akinek szülei nem találtak helyet a szálláson: kö-
nyörgünk hozzád minden hontalanért és minden hajléktalanért. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek, aki nyomorúságos istállóban jöttél a világra: kö-
nyörgünk hozzád mindazokért, akik emberhez méltatlan körülmények között
élnek. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek, akit a világ idegenként vetett ki: könyörgünk hoz-
zád a családból, a társadalomból és minden emberi közösségbõl kitaszított,
magára hagyott embertársunkért. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek, akit Heródes halálra kerestetett: könyörgünk hoz-
zád minden halálos fenyegetésnek kitett, üldözést szenvedõ embertársunkért.
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Betlehemi Gyermek, aki szüleiddel Egyiptomba menekültél: könyör-
günk hozzád minden menekültért és minden szülõföldjérõl számûzött ember-
társunkért, aki faji, vallási vagy politikai okból szenved üldözést. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mindenható Isten! Add, hogy szent Fiad megtestesülésének titkát ün-
nepelve mi is újjászülethessünk õáltala, akit mennyei hatalmasságok szolgál-
nak, és angyalok imádnak kezdettõl fogva mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
388
background image
8.
K
ARÁCSONY ÜNNEPE
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Dicsõítünk, mert betöltötted az atyáknak tett ígére-
tet: nem hagytad sorsára az emberiséget, hanem szabadítót küldtél a bûn és
halál foglyainak. Mi is ígéreteidben bízva terjesztjük eléd kéréseinket.
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik ma nem tudnak velünk ünnepelni,
mert ágyhoz köti õket a betegség, vagy nincs erejük, hogy otthonukból kimoz-
duljanak. Könyörgünk azokért, akik magányosan töltik a karácsonyt. Jézus ne-
vében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a hajléktalanokért, a gyászolókért és mindazokért, akik
szomorú szívvel ünnepelnek. Add, hogy törõdésünkbõl, szeretetünkbõl, idõnk-
bõl nekik is jusson! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiknek ma is dolgozniuk kell: akik mások
egészségéért fáradoznak, akik a biztonságon õrködnek, akik a közlekedést biz-
tosítják, akiknek a vendéglátás, a hírközlés vagy a szórakoztatás a hivatásuk.
Engedd, hogy ma az õ szívüket is betöltse az angyalok énekével a te békessé-
ged. Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk világunkért. Vess gátat a romboló erõknek, fékezd meg a
gyûlöletet, és hiúsíts meg minden olyan szándékot, amely az élet kioltására tör!
Adj bölcsességet a népek vezetõinek, hogy az igazságosságot és a békét mun-
kálják döntéseikkel! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk magyar hazánkért és egész népünkért: azokért a honfitár-
sainkért is, akik határainkon kívül élnek. Adj mindannyiunknak hitet és re-
ménységet a dolgos hétköznapokban, és ne engedd, hogy a megélhetés gondja
eltérítsen országod és igazságod keresésétõl! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért, püspökeinkért, elöljáróinkért. Ébressz hitet
a gyülekezetekben, és Lelkeddel vezess minket, hogy ne a magunk útját járjuk,
hanem visszataláljunk hozzád, aki az élet forrása vagy! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk, egyszülött Fiad születése reményt ad minden ember-
nek. Hisszük, hogy nemcsak a földi életben viseled gondunkat, hanem õáltala,
389
background image
õvele és õbenne az örökkévalóságban is Istenünk akarsz lenni, mi pedig már
most gyermekeid lehetünk, és könyörgésünk kedves elõtted az Úr Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
9.
K
ARÁCSONY ÜNNEPE
Velünk vagy, Urunk! Add, hogy üdvözítõ kegyelmed megjelenése ma is megör-
vendeztesse az egész világot! Add, hogy az öröm, a békesség és a szeretet ne
csak ma töltse be éltünket! Tégy alkalmassá bennünket, hogy az örömhír hor-
dozói és továbbadói lehessünk!
Velünk vagy, Urunk! Add, hogy ne legyünk érzéketlenek a világ bajai iránt!
Ne engedd, hogy megszokjuk a szenvedés látványát a televízió képernyõjén,
hogy elfelejtsünk könyörögni hozzád a háborúktól és természeti csapásoktól
szenvedõkért! Kérjük, enyhítsd a szenvedést a világ távolabbi vidékein is!
Velünk vagy, Urunk! Vezérelj bennünket igazi, önzetlen szeretetre! Add,
hogy akik lelki sebeket hordoznak, ajkunkról hallják meg gyógyító szavad! Te
irányítsd tetteinket, s ne az önzõ méricskélés, amikor szenvedõk kiáltanak utá-
nunk! Segíts, hogy ne csak önmagunkat, szeretteinket, barátainkat tudjuk sze-
retni, hanem ellenségeinket is!
Velünk vagy, Urunk! Öleld át szereteteddel hazánkat, népünket, otthonain-
kat! Add bölcsességedet azoknak, akik felelõsséget hordoznak, és ébreszd fel
azok lelkiismeretét, akik a felelõsséget el akarják hárítani maguktól! Vond kö-
zösségedbe a bûnük terhe alatt roskadókat, és nyugtalanítsd azok lelkiismere-
tét, akik a bûnben akarnak megmaradni!
Velünk vagy, Urunk! Könyörgünk azokért, akik testi vagy lelki terror alatt
élnek. Könyörgünk azokért, akiket a magány gyötör, és azokért, akiknek élete
kiüresedett. Könyörgünk azokért, akiket a sírás fojtogat, és azokért, akiknek
torkukra fagyott a kiáltás. Könyörgünk a céltalan és célt tévesztett életekért.
Velünk vagy, Urunk! Juttasd ezt eszünkbe az év többi napján is. Hálatelt
szívvel magasztalunk, mert megjelent üdvözítõ kegyelmed a világban. Add,
hogy errõl sokaknak bizonyságot tegyünk életünkkel, hogy minden embert el-
érjen a te szereteted és kegyelmed! Hiszen megszületett a Megváltó, akit Im-
mánuelnek neveznek, amely azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Gyülekezet:
Ámen.
390
background image
10.
K
ARÁCSONY ÜNNEPE
Lelkész:
Mennyei Atyánk, angyalaid és híveid seregével áldunk, mert egyszülött
Fiadat, a világ Megváltóját emberi testbe öltöztetted. Add, hogy születésének
híre örömmel és békességgel töltse el szívünket, amikor mindenekért így kö-
nyörgünk hozzád:
Lektor:
Add, Urunk, hogy szent Fiad születésének örömhírét szívünkbe fogad-
va mi is gyermekeiddé lehessünk! Segíts, hogy egész életünkben Urunkként kö-
vessük õt, aki az elhunytak elsõ zsengéje volt, hogy a feltámadásban mi is test-
véreivé lehessünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, részesítsd egész egyházadat az igazi karácsonyi örömben. Áldd
meg az ige hirdetõit és hallgatóit, és segíts, hogy gyermekeid ma mindenütt
eggyé legyenek az örvendezésben és a hálaadásban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, békét teremtõ szereteted töltse be ma az egész földet, hogy a
népek és nemzetek kiengesztelõdjenek egymással, és gyermekeid mindenhol
békességben élhessenek! Segíts, hogy a világ felismerje: tehozzád tartozik, és
befogadja az Üdvözítõt, akit megmentésére küldtél! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, vedd körül oltalmazó szereteteddel a magukra maradtakat!
Áraszd szívükbe békességedet, és akik emberektõl nem kaptak ajándékot, azo-
kat is örvendeztesd meg örökkévaló ajándékoddal, amelyet egyszülött Fiadban
adtál minden embernek! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk azokért, akik mindeddig bezárták szívüket szere-
teted elõtt, és elutasították ajándékaidat. Nyisd meg szemüket, hogy ma õk is
meglássák világosságodat, és elfogadják legdrágább ajándékodat, szent Fiadat,
akit megváltásukra küldtél! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, légy ma minden beteggel és minden szenvedõvel! Segítsd meg
õket, hogy minden nyomorúságnál, még a halál fenyegetésénél is nagyobbnak
lássák ajándékodat, amelyet szent Fiadban adtál a világnak! Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
391
background image
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és add, hogy a karácsony öröme és bé-
kessége kísérjen minket életünk minden napján, míg az örökkévalóságban szín-
rõl színre láthatunk, és angyalaiddal együtt dicsõíthetünk téged. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által kérünk.
Gyülekezet:
Ámen.
11.
K
ARÁCSONY MÁSODIK NAPJA
Lelkész:
Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy az idõk teljességében elküldted
egyszülött Fiadat megváltásunkra.
Lektor:
Kérünk, Urunk, részesítsd a karácsonyi örömben egész egyházadat, és
egyesítsd minden hívedet az egyetlen Megváltóért való szüntelen hálaadásban!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy szent Fiad második eljövetele békességben találja a
világot, és megmeneküljön mindenki, aki nevedet hívja segítségül! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, add meg mindenkinek azt, ami üdvösséges: a betegnek adj eny-
hülést, az elesettet emeld föl, a szomorkodót vigasztald meg, a keményszívûnek
pedig munkáld megtérését! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, add, hogy a világban a jóakarat kerekedjék fölül minden gonosz
indulaton, és ember embernek többé ne akarjon szándékosan ártani! Kérünk
téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te mindenek Ura vagy, mégis gyermekké lettél ér-
tünk. Kérünk, ajándékozz nekünk gyermeki lelkületet, hogy mindenkor biza-
lommal tekintsünk mennyei Atyánkra, akit veled és a Szentlélekkel együtt ma-
gasztalunk mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
392
background image
12.
Ó
ÉV ESTE
Lelkész:
Örök Isten, mennyei Atyánk, az óesztendõ utolsó óráiban hálával ma-
gasztalunk minden tõled kapott testi-lelki ajándékért, és bár méltatlanok va-
gyunk kegyelmedre, mégis bizalommal könyörgünk hozzád.
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiket ebben az esztendõben veszteség és
szomorúság ért: akik szerettüket veszítették el, és akiknek szívére most a gyász
terhe nehezedik; akik elemi csapás miatt veszítették el otthonukat; akik kenyér-
kereset nélkül maradtak; akik egészségüket veszítették el; akiket elhagytak;
akik elhibázták életüket, vagy akiket mások felelõtlensége sodort kilátástalan
helyzetbe. Könyörülj rajtuk atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk szeretetre éhezõ testvéreinkért: a betegekért, a megfárad-
takért, a szomorkodókért és azokért, akik keresték a hozzád vezetõ utat, de
még nem találtak rád. Könyörgünk a bûneik fogságában vergõdõkért és azo-
kért, akiknek fájdalmat okoztak vétkükkel. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az örvendezõkért, az életükben, hivatásukban sikeresekért:
nyisd meg szívükben a minden tiszta örömöt megszentelõ hála forrását! Könyör-
günk az erõsekért, hogy mindig emlékezzenek rá: erejüket neked köszönhetik. Kö-
nyörgünk azokért, akiknek hatalmuk van mások fölött: õrizd meg õket a felelõtlen
döntésektõl, a részrehajlástól, az igazságtalan személyválogatástól, a hatalommal
való visszaélés minden kísértésétõl. Könyörülj rajtuk atyai szereteteddel! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért, amely a szeretetben gyakorta erõtlen volt, és
a véget érõ esztendõben is sokaknak maradt adósa az evangéliummal. Add,
hogy ezért ne mások felelõsségét kutassuk, hanem láttasd meg velünk azokat
az alkalmakat és lehetõségeket, amelyeket mi magunk mulasztottunk el! Indíts
bennünket igaz bûnbánatra, de mutasd meg nekünk bûnbocsátó irgalmad gaz-
dagságát is! Könyörülj rajtunk atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért, hazánkért, városunkért/községünkért. Köszön-
jük, hogy mindeddig irgalmad hordozta az emberiséget, és ha bûnei miatt nem
is hagytad egészen büntetés nélkül, kegyelmed mindig határt szabott haragod-
nak. Kérünk, adj még kegyelmi idõt, hogy teljesüljön akaratod, és minden
393
background image
ember hozzád térjen, megismerje az igazságot, és üdvözüljön. Könyörülj mind-
nyájunkon atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, amikor nyugtalan szívünk benned keres
békességet! Vezess mindnyájunkat a múló idõben az örök élet felé, és add meg
nekünk az üdvösséget, amelyet országodban készítettél a téged szeretõknek
szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
13.
Ú
JÉV
Lelkész:
Mindenható örök Isten, aki fölötte állsz az idõ múlásának, kérünk,
hallgasd meg imádságunkat az új esztendõ kezdetén.
Lektor:
Gondviselõ Atyánk! Légy velünk az új esztendõben is ajándékaiddal!
Õrizd meg teremtett világod szépségét és gazdagságát, és add meg mindennapi
kenyerünket! Szereteted hordozzon és tartson meg bennünket a most kezdõdõ
esztendõben is! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kérünk, földi vándorlásunk során idén is adj mellénk hûséges útitársa-
kat. Fogadd mennyei otthonukba mindazokat, akiknek zarándokútja az elmúlt
esztendõben véget ért! Segíts, hogy a tõled kapott szeretettel szeressük azokat,
akikkel ma együtt indulhatunk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kérünk, add, hogy az új esztendõben engedelmes gyermekeid legyünk, akik
hûségesen sáfárkodnak a rájuk bízott lelki kinccsel, a földi javakkal és a drága idõvel!
Ne engedd, hogy kegyelmed új esztendejét eltékozoljuk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, irgalmas kezedbe ajánljuk hazánkat, népünket, az egész terem-
tett világot, melynek nemcsak alkotója, de fenntartója és gondviselõje is vagy.
Segíts, hogy a most kezdõdõ évben szereteted alkalmasabb és hatékonyabb esz-
közei lehessünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, az új esztendõben légy ura a hétköznapjainknak is! Vezess igéd
világosságával, hogy felismerjük akaratodat, és neked szolgáljunk mindennap!
Add, hogy utunk mindig feléd, hazafelé vezessen! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
394
background image
Lektor:
Urunk, könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért. Vezesd az erõ, a
szeretet és józanság Lelkével! Õrizd meg igédhez való hûségben! Add, hogy
igédnek ne csak hallgatói, de megtartói legyünk! Erõsítsd mindenhol a benned
hívõk közösségét a hit és a szeretet egységében! Tedd vonzóvá a látható egyhá-
zat a téged még nem ismerõk elõtt, hogy nyitott szívvel fogadják követeidet! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Örökkévaló Isten, hallgasd meg könyörgésünket Jézus Krisztusért, aki
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
14.
Ú
JÉV
Lelkész:
Örökkévaló Isten, hallgass meg, amikor kegyelmedben bízva terjeszt-
jük eléd kéréseinket!
Lektor:
Urunk, szólj hozzánk ezután is, és add Szentlelkedet, hogy igéd gyü-
mölcsöt teremjen életünkben! Add, hogy megbecsüljük a gyülekezetet, amely-
hez tartozunk, a templomot, ahol megállhatunk színed elõtt, letehetjük bû-
nünk terhét, hálát adhatunk jóságodért, hallgathatjuk kegyelmed evangéliumát,
és asztalod közösségében találkozhatunk veled! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, szabadíts meg mindattól, amivel életünket mi magunk tesszük
keservessé: gyõzd le és vedd el makacsságunkat, önzésünket, kényelemszerete-
tünket, sötét, gonosz gondolatainkat, megkövesedett elõítéleteinket, a sérel-
meket számon tartó, kemény szívünket! Ajándékozz nekünk igaz alázatot, kép-
mutatás nélküli szeretetet, türelmet és együtt érzõ, könyörületes szívet! Újítsd
meg egész életünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, adj bölcsességet, hogy mindig felismerjük azt, amivel szerette-
inket, munkatársainkat és a környezetünkben élõ embereket segíthetjük, hogy
hozzád közeledjenek! Tedd hitelessé kereszténységüket, és ne engedd, hogy
botránkoztató beszéddel vagy élettel akadályozzuk, hogy a téged keresõk meg-
találjanak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
395
background image
Lektor:
Urunk! Nap mint nap növeld bizalmunkat megtartó szeretetben, és ne
engedd, hogy félelmeink megbénítsák imádságos életünket! Éreztesd velünk
szüntelenül, hogy életünket semmilyen hatalom és semmilyen nyomorúság
nem ragadhatja ki kezedbõl: sem a terror, sem a háború, sem az elemi csapások
fenyegetése, semmilyen betegség vagy nélkülözés, de még a bûneink és a halál
hatalma sem! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mindenható Isten! Hallgasd meg népedet: vezess és tarts meg minket
ebben az életben az örök életre Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
15.
Ó
ÉV
-
ÚJÉV
Lelkész:
Mennyei Atyánk, mindenható, örök Isten! Áldunk, hogy az idõk teljes-
ségében elküldted egyszülött Fiadat megváltásunkra.
Lektor:
Örökkévaló Isten, aki az idõk végén eltörlöd a gonosz hatalmát, és új
világot teremtesz, amelyben igazság és békesség lakik: add, hogy részünk lehes-
sen eljövendõ országod örömében! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten, aki a gonosz hatalmának már ebben a világban is
korlátot szabsz: add, hogy Jézus Krisztus kegyelmébõl, Szentlelked erejével nap
mint nap gyõzelemmel álljunk ellen a kísértõ támadásainak! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten, akinek kegyelmébõl fáradozásunk a hiábavalóság átka
alatt sem veszti értelmét: add, hogy munkánkban soha ne a magunk dicsõségét
keressük, hanem mindenkor engedelmesen teljesítsük akaratodat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten, aki nap mint nap megújítod rajtunk kegyelmedet, és
napról napra megbocsátod vétkeinket: add, hogy mi is szívesen megbocsássunk
az ellenünk vétkezõknek! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten, akinek atyai kezébe tehettük az elmúlt esztendõben
elhunyt szeretteink életét: add, hogy ígéretedben bízva, reménységgel várjuk a
396
background image
napot, amikor nyilvánvalóvá teszed, hogy Jézus Krisztusban legyõzted és eltö-
rölted a halált! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te mindenek Ura vagy, te vagy a kezdet és a vég, az
Alfa és az Ómega. Köszönjük, hogy kegyelmed õrzött minket az elmúlt eszten-
dõben. Maradj velünk ezután is, hogy szándékod szerint használjuk fel életünk
hátralevõ idejét a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig választottaid-
dal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsõíthessünk téged, aki az Atyával és a
Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
16.
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE
Lelkész:
Mindenható Isten! Te felragyogtattad a világban szent Fiad világossá-
gát, hallgass meg minket, amikor közbenjárásában bízva fordulunk hozzád!
Lektor:
Örökkévaló Isten! Add nekünk Szentlelkedet, hogy igaz tanúid le-
gyünk a világban, és dicsõséget szerezzünk nevednek az emberek között! Tisz-
títsd meg és egyesítsd egyházadat, hogy küldetése nyomán teljes legyen a föld
ismereteddel, és minden ember eljusson az üdvösségre! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten! Hálát adunk, hogy mennyei szózattal tettél bizony-
ságot egyszülött Fiadról, amikor kilépett a Jordán vizébõl, és elindult a Golgota
felé, hogy halálával megtörje a gonosz hatalmát. Köszönjük, hogy minket is
szüntelenül harcra szólítasz a bûneink ellen. Add, hogy Lelked erejével nap
mint nap gyõzelemmel álljunk ellen a kísértõ támadásainak! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten! Hálát adunk, hogy Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá
tetted, hogy jó szándékkal közeledsz a világhoz, és jóakarattal tekintesz minden
emberre. Add, hogy az õ világossága ragyogjon minden népre, eloszlasson min-
den elõítéletet a nemzetek között, és elûzze a gyûlölet sötétségét, amely min-
dent elpusztító háborúval fenyeget! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Örökkévaló Isten! Add, hogy szent Fiad világossága reménységet nyújt-
son a csüggedõnek, erõt adjon a gyengének, megvigasztalja a gyászolót, jelenlé-
ted örömével töltse el a szenvedõt, a gyógyulás ígéretével bátorítsa a beteget,
397
background image
és az örök hazába vivõ utat mutassa meg a haldoklónak! Add, hogy örömben és
bánatban, jó és rossz napokon az õ világosságában járjunk! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, légy velünk mindennap kegyelmeddel,
hogy szándékod szerint használjuk fel életünk hátralévõ idejét a mulandó világ-
ban, az örökkévalóságban pedig választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nél-
kül dicsõíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
17.
V
ÍZKERESZTI IDÕ
Lelkész:
Mindenható Isten! Te felragyogtattad a világban szent Fiad világossá-
gát, hallgass meg minket, amikor közbenjárásában bízva hozzád fordulunk!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága szeretetben és igaz-
ságban egyesítse egyházadat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága betöltse a földet is-
mereteddel, hogy minden gyermeked eljusson az üdvösségre! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága eloszlasson minden
elõítéletet és ellenségeskedést a nemzetek között! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága reménységet nyújt-
son minden csüggedõnek! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága jelenléted örömével
töltsön el minden szenvedõt! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága a gyógyulás ígéreté-
vel bátorítsa a betegeket! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága az örök hazába vivõ
utat mutassa meg a haldoklóknak! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
398
background image
Lelkész:
Urunk, Jézus Krisztus! Légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod
szerint használjuk fel idõnket a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig
választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsõíthessünk téged, aki az
Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
18.
V
ÍZKERESZTI IDÕ
Lelkész:
Urunk, Istenünk, aki Jézusban arra biztattál minket, hogy könyörgése-
inkben bátran és kitartóan keressünk téged, hallgasd meg imádságunkat, és
add meg mindazt, ami üdvösséges!
Lektor:
Könyörgünk a világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél, és mind-
eddig megõriztél, noha bûneink miatt a romlandóság törvényének is alávetet-
ted. Kérünk, kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd és újítsd meg a természe-
tet. Áldd meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedé-
keken át lakható maradjon! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, adj egymás iránti figyelmet szívünkbe, adj több türelmet
békétlen közösségeinkbe, adj több alázatot a vezetõknek, és adj elegendõ jósá-
got az emberi léleknek! Könyörülj a háborús tûzfészekben élõkön: ne engedd,
hogy az átélt nyomorúság miatt elkeseredjenek, hanem vezesd õket a kiengesz-
telõdés és megbékélés útjára! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságul jöttél közénk, állj azok
mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul! Állj mellénk is, hogy ne csak
imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, akik éheznek, vagy más szüksé-
get szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a ten-
gert, és a számunkra legyõzhetetlen erõk szavadnak engedelmeskednek: légy
mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel és a halál-
lal, vagy kilátástalanul vergõdnek a gyász fájdalmában! Nyújtsd feléjük megtartó
kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen: te úr vagy a halál fölött, és a te ke-
zedbõl senki és semmi nem ragadhatja ki életünket. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
399
background image
Lektor:
Atyánk, könyörgünk szent népedért – az egyházért, egyházunkért.
Gyújtsd meg bennünk Szentlelked tüzét, áldd meg köztünk az igehirdetés szol-
gálatát és a szeretet cselekedeteit. Áldd meg püspökeinket, elöljáróinkat, hogy
minden döntésük a te akaratodba simuljon! Áldásod kísérjen minden gyüleke-
zeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk! Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mindenható Isten, hallgasd meg néped könyörgését, és hozd el hamar
országodat Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
19.
H
ETVENED VASÁRNAP
(S
EPTUAGESIMA
)
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy gondod van minden emberre és a
világra. Jóságodban bízva kérünk, hallgasd meg mindenekért szóló könyörgé-
sünket.
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért. Kérünk, mutasd meg, hogy a bûn
rombolása ellenére mégis minden egyedül a te uralmad alatt áll. Mindenkor ez
erõsítsen minket, hogy reménységgel végezzük el mindazt, amit ránk bíztál! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világ népeiért és azokért, akikre vezetésüket bíztad.
Intsd õket igéd és lelkiismeretük által, hogy ne éljenek vissza hatalmukkal, ha-
nem felelõsséggel szolgálják a közösség javát! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért és mindazokért, akikre igéd hirdetését bíz-
tad: add nekik erõdet, hogy tisztán és hitelesen adják tovább, amit Szentlelked
által kinyilatkoztatsz! Ne engedd, hogy hamis tanítás fertõzze közösségeinket!
Minden keresztény embernek adj tiszta látást, bölcsességet és bátorságot ah-
hoz, hogy szóljon, amikor szólni kell, és hallgasson, amikor hallgatni kell! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a pedagógusokért, akikre a tanítás és a nevelés nehéz fel-
adatát bíztad. Segítsd õket, hogy a rájuk bízottak elõtt soha ne torlaszolják el a
hozzád vezetõ utat! Légy a tanulókkal is! Õrizd meg õket az ifjúkor kísértései
400
background image
között! Ne engedd, hogy azokat, akiket a keresztség által gyermekeiddé fogad-
tál, elcsábítsa e világ fejedelme! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a házastársakért. Add, hogy a családban hûséggel betölt-
sék hivatásukat! Növeld szeretetüket, hogy egymás gyengeségeit türelemmel
tudják elhordozni, és mindig készek legyenek megbocsátani egymásnak! Se-
gítsd õket, hogy a tõled kapott bölcsességgel neveljék gyermekeiket! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik az élet gondjaival küzdve segítségre szorul-
nak. Légy társa az egyedül lévõknek, orvosa a betegeknek! Légy a haldoklók re-
ménysége és a gyászolók vigasztalója! Erõsítsd a bizonytalankodókat, és báto-
rítsd a kételkedõket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Szentelj meg minket, Urunk, hogy sóként és világosságként éljünk eb-
ben a világban, hogy az eljövendõben is sugarai lehessünk dicsõséged árnyékot
nem ismerõ fényének, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
20.
H
ATVANAD VASÁRNAP
(S
EXAGESIMA
– E
XURGE
D
OMINE
)
Lelkész:
Urunk, Istenünk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál, és ma is szólsz
hozzánk, ne engedd, hogy megfáradjunk az imádságban, hanem hallgass meg,
amikor Fiad, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg!
Könyörgünk egyházadért. Adj bátorságot ahhoz, hogy egyedül a te szavad
által kívánjon megújulni, és óvd meg attól, hogy önmaga erejével dicsekedjen!
Elevenítsd meg gyülekezetünket is! Add, hogy testvérként szeressük egymást,
és errõl ismerjék fel, hogy hozzád tartozunk! Tégy késszé arra, hogy másokhoz
is szeretettel forduljunk, és ha kell, jó szóval, ha kell, áldozatos segítõtársként
álljunk felebarátunk rendelkezésére! Jézus Krisztusért kérünk, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
401
background image
21.
H
ATVANAD VASÁRNAP
(S
EXAGESIMA
– E
XURGE
D
OMINE
)
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Hisszük, hogy szeretsz bennünket, gondunkat vise-
led, és kérés nélkül is megadod mindazt, amire szükségünk van. Hallgass meg
minket most is, amikor bizalommal terjesztjük eléd könyörgésünket!
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, az igehirdetõkért. Add, hogy a te igaz beszédedet
mindenütt és mindig tisztán hirdessék! Áraszd rájuk Szentlelkedet, hogy minden
néphez és minden emberhez eljusson végtelen szereteted életújító evangéliuma!
Add, hogy aki a jó hírt hirdeti, maga is jó hírré váljon! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, a téged keresõkért és azokért is, akik már vagy
még nem keresnek. Tartsd kezedben életüket, és add, hogy rád találjanak! Ne
engedd, hogy a mi mulasztásaink, meggondolatlan mondataink, bûneink elso-
dorják õket a te közeledbõl! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a betegekért, az elesettekért, a megvetettekért, a kitaszítot-
takért, akik nem kellenek senkinek sem. Szánd meg õket, tekints rájuk, légy a kö-
zelükben! Nekünk pedig add, hogy szent Fiad példáját kövessük, aki közösséget
vállalt az elesettekkel, a kitaszítottakkal, a kicsinyekkel! Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mindenható Isten, végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg
minket a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
22.
Ö
TVENED VASÁRNAP
(Q
UINQUAGESIMA
– E
STO MIHI
)
Lelkész:
Istenünk, szereteted arra indít, hogy minden embertársunk gondját te-
rád bízzuk.
Lektor:
Könyörgünk az egész világért: minden népért és nemzetért, fiatalokért
és idõsekért, gazdagokért és szegényekért. Viseld gondját minden embernek, és
add meg mindenkinek azt, ami üdvösséges! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az elõttünk éltekért, akiktõl nevünket, nyelvünket, hazán-
kat örököltük. Áldd meg emléküket közöttünk, hogy életük példájából köves-
402
background image
sük mindazt, ami jó, ami a hit mértékének megfelel, és akaratoddal egyezik!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a gyermekekért. Légy irgalmas hozzánk, nehogy kenyér
helyett követ adjunk nekik, nehogy háborút hagyjunk rájuk örökségül az igaz-
ság és békesség helyett! Éleszd és tápláld a szeretet tüzét minden otthonban,
hogy az új nemzedék ne csak ismeretekben gyarapodjék, hanem hitben és be-
csületben nõjön fel! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk munkatársainkért, szomszédainkért, barátainkért, min-
den jó szándékú emberért. Add, hogy mindig meglássuk azokat, akikhez kül-
desz minket, akiknek gondját ránk akarod bízni! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a nélkülözõkért, a hajléktalanokért, az otthonukból el-
ûzöttekért és azokért, akik elemi csapás következtében szenvednek. Légy hoz-
zájuk irgalmas, és ébressz irgalmasságot az emberi szívekben, hogy akik tehe-
tik, áldozatos szeretettel siessenek segítségükre! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a betegekért, a lelki és testi fájdalomtól szenvedõkért, a
haldoklókért. Adj nekik enyhülést gyötrelmeikre, adj feloldozást bûneikbõl!
Légy támaszuk és vigaszuk, és add nekik a te minden értelmet meghaladó bé-
kességedet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért is, akik a politikai és a gazdasági hatalom felelõs-
ségét viselik. Óvd meg õket attól, hogy saját céljaikat önzõ módon a közjó szol-
gálata elé helyezzék! Segítsd õket felelõs döntésekre! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért és evangéliumod terjedéséért a világban. Adj
hû szolgákat, akik megértik szavadat, és úgy adják tovább, hogy a jó hír minde-
nütt célhoz érjen, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság isme-
retére! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, Istenünk! Fogadd el könyörgésünket, és kísérj minket utun-
kon, hogy szereteted hírnökei lehessünk otthonunkban, munkahelyünkön és
403
background image
mindenütt, ahol akaratodból megfordulunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
23.
B
ÖJT
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te kísértést szenvedtél mindenben, kivéve a bûnt,
és legyõzted a kísértõt. Kérünk, szánd meg a földön küzdõ egyházadat, és erõ-
sítsd hitünket, hogy imádságunk kedves legyen a mennyei Atya elõtt!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Tisztítsd meg és egyesítsd egyházadat, hogy hûsé-
ges tanúd legyen a világban, és nevednek dicsõséget szerezzen az emberek kö-
zött! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Te a Lélek erejével idézted az Írást, és így verted vissza
a kísértõ támadását. Add, hogy igéd felvértezze hitünket a bûn kísértése és a
gonosz minden cselvetése ellen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Te azért jöttél a világba, hogy az ördög munkáit le-
rontsad. Kérünk, oszlass el minden elõítéletet a nemzetek között, és csitítsd a
gyûlöletet és az ellenségeskedést, amely pusztító háborúval fenyeget. Kérünk
téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Légy azokkal, akiket a javak bõsége kísért, és azok-
kal is, akikben a szegénység támaszt kétséget gondviselésed iránt! Adj józansá-
got azoknak, akiket a hatalom kísért, és õrizz meg a kétségbeeséstõl minden ki-
szolgáltatottat! Az erõseket õrizd meg az elbizakodástól, és te magad légy a
gyengék ereje! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Add, hogy örömben és bánatban, jó és rossz napo-
kon igéd világosságában járhassunk! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Légy velünk nap mint nap kegyelmeddel, hogy min-
den kísértést legyõzve meglássuk örökkévaló országod dicsõségét, ahol minden
térd elõtted hajol meg, és minden nyelv téged magasztal az Atyával és a Szent-
lélekkel együtt mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
404
background image
24.
B
ÖJT ELSÕ VASÁRNAPJA
(I
NVOCAVIT
)
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk!
Lektor:
Urunk, te elküldted szeretett Fiadat erre a világra, hogy megszabadít-
son a sátán hatalmából. Add, hogy a kísértõ fölötti gyõzelme nekünk is erõt ad-
jon kísértéseinkben, hogy mindenkor a te utadon maradjunk, és engedelmesen
cselekedjük akaratodat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az ige hirdetõiért. Add, hogy Szentlelked erejével szólja-
nak, hogy szavuk által épüljön egyházad, gyülekezeted! Ne engedd, hogy igéd
magvetése kárba vesszen életünkben! Add, hogy törvényed megítélje bûnein-
ket, evangéliumod pedig bûnbocsátó szereteted erejével megújítsa életünket!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért. Szentlelked világossága adjon bölcsességet
püspökeinknek, elöljáróinknak, hogy döntéseik akaratodba simulva gátolják a
romboló erõket, és támogassanak minden olyan kezdeményezést, amely a te
evangéliumod és a te országod ügyét szolgálja! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért. Irgalmas szereteted enyhítse a sok
nyomorúságot, csitítsa a háborúskodást, vessen gátat a környezetrombolásnak,
és viselje gondját a katasztrófák túlélõinek! Ébressz mindnyájunkban felelõssé-
get, hogy ne zárkózzunk el a bajbajutottak elõl, hanem gondviselõ szereted kö-
vetei lehessünk közöttük, bárhol élnek is a földön! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, tartsd távol tõlünk az ítélkezés lelkületét! Segíts újra és újra
meglátnunk, hogy mi is ugyanúgy kegyelmedre szorulunk, mint azok, akik fe-
lett pálcát törünk! Add, hogy türelemmel viseltessünk mindazok iránt, akik
nem ismerik vagy elutasítják a megváltás és az üdvösség örömhírét, akik tudat-
lanságból vagy szándékosan gátolják evangéliumod hirdetését! Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik a kormányzás felelõsségét viselik, akiknek
döntésétõl munkáltatók és munkavállalók sorsa függ. Könyörgünk a pedagógu-
sokért, hogy ne csak ismereteket adjanak át a felnövekvõ nemzedéknek, hanem
igaz emberségre neveljék õket! Könyörgünk a tömegtájékoztatásban dolgozó-
405
background image
kért, hogy mindig igazat szóljanak, a kultúra munkásaiért, hogy valódi értéke-
ket közvetítsenek! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, Istenünk, ne hagyj el minket, hanem állj mellénk, ha hitünk in-
gadozik, ha reménységünk megfogyatkozik, ha a szenvedés kétségek közé so-
dor, ha a halál félelme rettent minket! Ragadd ki lelkünket a kísértõ hatalmá-
ból, és õrizd meg életünket szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
25.
B
ÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
(R
EMINISCERE
)
Lelkész:
Urunk, emlékezzél meg irgalmadról, és Jézus Krisztusért hallgass meg
minket, amikor hozzád kiáltunk!
Lektor:
Mennyei Atyánk, taníts minket arra, hogy mindig rád figyeljünk, a te
útmutatásaidat kövessük, és minden körülmények között – az öröm és a szo-
morúság perceiben is – hozzád forduljunk, és mint Jézus tanítványaihoz illik,
gondviselõ szeretetedben reménykedjünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk, segíts, hogy egyszülött Fiad szenvedésébõl mi is en-
gedelmességet tanuljunk, és szelídek maradjunk, ha igaztalanul vádol bennün-
ket a világ, amiért hozzád ragaszkodunk, és evangéliumod mértékéhez szabjuk
beszédünket, cselekedeteinket, értékrendünket és egész életünket! Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk, szüntelenül töltsd be életünket szereteted bizonyos-
ságával, hogy sem betegség, sem nélkülözés, sem testi-lelki szenvedés, sem a ha-
lál félelme ne olthassa ki szívünkben az istengyermekség örömét, amely a világ
számára is érthetõ jele annak, hogy jó hozzád tartozni! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk, teremts számunkra lehetõséget, hogy ne csak szánni
tudjuk azokat az embertársainkat, akik a téli fagyban hajlék nélkül dideregnek,
hanem tenni is tudjunk értük és mindazokért, akik közeli vagy távoli környeze-
tünkben kiszolgáltatottan és reménytelenül küzdenek életük napról napra való
fenntartásáért! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
406
background image
Lektor:
Mennyei Atyánk, viselj gondot háborúskodással, terrorveszéllyel, nem-
zeti és vallási ellentétekkel terhelt világunkra! Áldd meg hazánkat és vezetõin-
ket, adj nekik bölcsességet, hogy mindannyiunk javára éljenek hatalmukkal!
Áraszd kegyelmedet a munkában állókra és azokra, akik szeretnének dolgozni,
de nincs rá lehetõségük. Áldj meg minden szellemi tevékenységet is, hogy igaz
értékeket közvetítsen! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, Istenünk! Emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedrõl: hall-
gass meg, ments meg és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent-
lélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
26.
B
ÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
(O
CULI
)
Lelkész:
Irgalmas Istenünk, légy hozzánk kegyelmes, hajolj le hozzánk, és hall-
gass meg minket, amikor szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk!
Lektor:
Mennyei Atyánk! Add, hogy a bûn, a gyûlölet, a harc farkastörvényei
közepette szent Fiadnak, a szelíd és ártatlan Báránynak a példáját kövessük: so-
ha ne viszonozzuk gonosszal a gonoszt, hanem a rosszat mindenkor jóval gyõz-
zük le! Segíts, hogy soha ne fogyjon el a türelmünk, ne hidegüljön meg a sze-
retetünk, és mindig készek legyünk megbocsátani az ellenünk vétkezõknek! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk! Ne engedd, hogy lebecsüljük a minket kísértõ gonosz ere-
jét, de ne hagyj kétségben afelõl, hogy a te szereteted megtartó ereje nagyobb! Add,
hogy soha ne legyünk restek szembeszállni bûneinkkel! Ne hagyj magunkra ebben
a harcban, hanem taníts bízni Fiad keresztjének erejében! Mutasd meg, hogy bár
õ a gonosz legyõzõje, gyõzelme hit által a miénk lehet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk! Hívj szolgákat aratásodba, hiszen azt akarod, hogy
minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére jusson. Áldd meg a
hittudományi egyetem hallgatóit, akik a böjti idõben gyülekezetekbe készülnek
igéd hirdetésére! Szentlelked erõsítse hitüket, hogy alkalmas vagy alkalmatlan
idõben is a te nevedben szóljanak, és szolgáljanak az örömhírrel minél több
embernek! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
407
background image
Lektor:
Mennyei Atyánk! Vigasztalás Istene! Tekints betegeinkre! Erõsítsd õket
igéddel, és adj nekik újra egészséget! Vedd körül szereteteddel azokat, akik gyászol-
nak, akik egyedül vannak, akik kiszakadtak az emberi közösségbõl; állíts melléjük
hû társakat, és gyõzd meg õket arról, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók,
sem eljövendõk nem választhatnak el a te szeretetedtõl! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Irgalmas Istenünk, adj erõt mindnyájunknak, hogy mindvégig megáll-
junk a hitben, és halálunk óráján fogadj be országod el nem múló örömébe, az
Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
27.
B
ÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
(L
AETARE
)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te a kereszt útján is örömmel töltötted be Atyád
akaratát. Add, hogy neki tetszõ dolgokért könyörögjünk!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért és az egész kereszténységért. Tanúidat ru-
házd fel erõddel mindenütt a világon, hogy a kereszt evangéliuma minden né-
pet megörvendeztessen, és az üdvösség örökösévé tegyen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Növeld közöttünk az egységet! Add,
hogy a lelki ajándékok különbözõsége sem vetélkedést, sem viszálykodást ne
okozzon! Taníts egymást szeretetben hordozni! Add, hogy a téged keresõk való-
di lelki otthont találjanak közösségünkben! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk betegeinkért és orvosaikért, ápolóikért, illetve a szenve-
dõkért aggódó hozzátartozókért. Szentlelked tegye teljessé szívükben a bizo-
nyosságot, hogy a téged szeretõknek minden javukra válik! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Légy velünk életünk minden napján, végsõ óránkon
pedig segíts mennyei országodba az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
408
background image
28.
B
ÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA
(J
UDICA
)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, örök fõpapunk és közbenjárónk! Szánd meg a föl-
dön küzdõ egyházadat, és erõsítsd hitünket, hogy imádságunk kedves legyen a
mennyei Atya elõtt!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus, tisztítsd meg és egyesítsd egyházadat, hogy szolgá-
lata nyomán minden ember megismerjen téged, és eljusson az üdvösségre! Ké-
rünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus, aki engedted, hogy törvényt üljön fölötted a gonosz-
ság, és magadra vállaltad a világ minden bûnének terhét: tartsd távol tõlünk az
ítélkezõ lelkületet, és add, hogy szeretettel fedezzük el embertársaink vétkét!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus, aki életedet adtad, hogy Istennel és egymással is kien-
gesztelj minket: oldozd fel az elõítéletek foglyait, és csitítsd el az ellenségeske-
dést mindenütt, hogy a féktelen erõszak lángba ne borítsa a földet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus, adj reménységet a csüggedõknek, erõt a gyengék-
nek, vigaszt a gyászolóknak, gyógyulást a betegeknek, és mutasd meg az örök
hazába vivõ utat minden haldoklónak! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, légy velünk nap mint nap kegyelmeddel, hogy szán-
dékod szerint használjuk fel életünk hátralévõ idejét, és minden kísértést le-
gyõzve meglássuk örökkévaló országod dicsõségét, ahol minden térd elõtted
hajol meg, és minden nyelv téged magasztal, aki az Atyával és a Szentlélekkel
élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
29.
B
ÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA
(J
UDICA
)
Ó, Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hûséget azok
iránt, akik szeretnek, és megtartják parancsolataidat! Vétkeztünk, és bûnbe es-
tünk. Megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataidtól
és igédtõl. Nem hallgattunk szolgáidra, igéd hirdetõire, akik a te nevedben
szóltak vezetõinkhez, elõdeinkhez és az ország egész népéhez.
409
background image
Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is,
mert hûtlenek lettünk hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, vezetõink-
nek és elõdeinknek, mert vétkeztünk ellened. S mégis, te megváltó Urunkat a
Golgotára engedted, csak hogy bocsánatra leljünk. De mi még ezek után sem
hallgattunk szavadra. Néped megszegte régi és új szövetségedet is, eltért tõle,
nem hallgatott szavadra. Kezed ránk nehezedett, mégsem esedeztünk hozzád.
Nem tértünk meg bûneinkbõl, és nem törõdtünk igazságoddal. Ezért, Urunk,
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Most azért, Urunk, Istenünk, meg-
valljuk elõtted: vétkeztünk, bûnbe estünk!
Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod népedrõl!
Szabadíts meg félelmeinktõl! Õrizz meg minket a betegségek félelmes rémétõl!
Tartsd meg lankadatlan hitben az utolsó útjukra készülõket! Szabadíts ki min-
ket félelmeink börtönébõl! Emeld fel az alkohol, a drog, a depresszió fogságá-
ba került embereket! Egyedül csak benned bízhatnak azok, akik munka nélkül
maradtak: segíts nekik becsületes megélhetésre találniuk! Hozzád kiáltanak
azok, akik házasságukban zsákutcába jutottak: mutass kiutat számukra! Tõled
kérnek útmutatást a fiatalok ezrei: bátorítsd õket az élet terheinek vállalására,
mutass nekik célt és értelmet, tanítsd õket alázatra és felelõsségre! Adj erõt a
munka terhe alatt görnyedõknek! Szabadíts meg minket aggodalmaink kereszt-
jétõl! Szereteteddel vigasztalj meg minket, bocsáss meg nekünk, állíts talpra
minket. Derítsd örömre a szomorkodókat, oltsd belénk a reménység tüzét, Lel-
keddel lobbantsd lángra hitünk parazsát!
Hallgasd meg, Istenünk, szolgáid imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá
orcád egyházad népére, önmagadért, ó, Urunk! Istenünk, fordítsd felénk füledet,
és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és láss meg bennünket! Mert nem a magunk
igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.
Urunk, hallgass meg! Urunk, bocsáss meg! Urunk, figyelj ránk, és csele-
kedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenünk, hiszen a te nevedrõl neveztek el
minket! Ámen.
30.
B
ÖJT HATODIK VASÁRNAPJA
– V
IRÁGVASÁRNAP
(P
ALMARUM
)
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Te a békesség Királyaként vonultál be
a szent városba. Nem tértél ki a szenvedés elõl, hanem engedelmes voltál a ke-
reszthalálig. Hozzád fordulunk kéréseinkkel.
410
background image
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Segítsd meg, hogy kereszted titkát szóval és
tettel hirdesse, és ne térjen ki a szenvedés elõl, amelyet akaratodból kell elvisel-
nie! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a népek vezetõiért. Add, hogy benned fölismerjék az urak
Urát, és neki engedelmeskedve igazságon nyugvó békét teremtsenek! Kérünk
téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az igazságért szenvednek.
Add, hogy akik testükben a te szenvedésedet hordozzák, azokon életed is nyil-
vánvalóvá legyen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik az igazságszolgáltatás felelõsségét hordoz-
zák. Add, hogy a kísértésnek ellenálljanak, és ítéletük az emberek jó együttélé-
sét szolgálja! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a nélkülözõkért és a testi-lelki keresztet hordozókért.
Õrizd meg õket a kétségbeeséstõl, és add, hogy kereszted titkából naponta erõt
merítsenek! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Magunkért is könyörgünk, hogy semmi se térítsen el az Élet útjáról,
amely szenvedésen és halálon át vezet hozzád. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Egykor hangos ujjongással köszöntöttek az embe-
rek. Kérünk, minket is segíts, hogy sose szûnjünk meg néped Királyaként és
Megváltójaként dicsõíteni, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
31.
B
ÖJT HATODIK VASÁRNAPJA
– V
IRÁGVASÁRNAP
(P
ALMARUM
)
Lelkész:
Mennyei Atyánk, magasztalunk, hogy szent Fiad bevonult Jeruzsálem-
be, és eljön hozzánk is üdvözítõ evangéliumodban.
Lektor:
Kérünk, erõsíts minket a hitben, hogy neked tetszõ módon készüljünk
az elõttünk álló ünnepekre. Láttasd meg velünk bûneinket, amelyekért Megvál-
411
background image
tónk életét adta, de mutasd meg kegyelmedet is, amely a halálból életre visz
minket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Formálj minket Fiad képére és hasonlatosságára, hogy szelíd és aláza-
tos, igaz és hûséges tanítványaiként kövessük õt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Irgalmadba ajánljuk gyülekezetünket, minden testvérünket, mindenek-
elõtt a betegeket. Adj erõt és békességet mindnyájuknak! Add, hogy napról napra
erõsödjenek a hitben, a reménységben, a szeretetben! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk minden ember üdvösségéért, a hívõkért és a téged kere-
sõkért. Áldd meg egyházadat, hogy Lelked erejével tegyen rólad bizonyságot, és
világosságodat sugározza a világban, hogy utat mutasson az üdvösségre! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Légy velünk a nagyhét ünnepi óráiban! Készítsd fel szívünket, hogy
megnyíljék a bûneinkért meghalt és megigazulásunkra feltámadt Üdvözítõ
elõtt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket Urunk, hiszen te vagy a mi kegyelmes mennyei
Atyánk! Teljesítsd rajtunk üdvözítõ akaratodat! Könyörülj rajtunk, irgalmazz
nekünk, és add békédet mindnyájunknak a te szent Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
32.
N
AGYPÉNTEK
Lelkész:
Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! Magasztalunk kegyelmedért, hogy
a kereszten lehajoltál hozzánk.
Lektor:
Kérünk, nyisd meg szívünket, tedd fogékonnyá lelkünket, hogy irgal-
mas szereteted vigasztaló jó hírét örömmel fogadjuk. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kérünk, Istenünk, ébressz szívünkben bûnbánatot, hogy elfogadjuk
kezedbõl az ítéletet, amelyet bûneink fölött mondtál ki szent Fiad keresztjén.
412
background image
Add, hogy a kereszt naponta legyõzze vétkes önzésünket és szívünk keménysé-
gét! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, újítsd meg életünket a kereszten kinyilatkoztatott szere-
teteddel. Töltsd meg szívünket hálával, és készíts fel bennünket a szeretet jó
cselekedeteire! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Irgalmadba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat, az egész keresz-
ténységet. Bocsásd meg, hogy szégyent hozunk rád engedetlen, méltatlan éle-
tünkkel! Támassz fel új életre a keresztrõl áradó erõvel, hogy szent neved dicsõ-
ségére éljünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, minden népért. Fékezd meg a
haragot és gyûlölködést! Áldd meg felelõsségérzettel a vezetõket, hogy az em-
beriség békéjéért fáradozzanak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a szenvedõkért, a betegekért és mindazokért, akik értük
aggódnak, és velük együtt szenvednek. Urunk keresztje adjon számukra vigasz-
talást, bátorítást és erõt! Adj szívüknek és lelküknek békességet! Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és ne fordulj el tõlünk szívünk ke-
ménysége miatt! Könyörülj rajtunk, hogy szent Fiad halála mindannyiunknak
életet és üdvösséget hozzon! Hallgass meg bennünket szent Fiad, a mi Urunk,
Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
33.
N
AGYPÉNTEK
Lelkész:
Imádkozzunk! Megfeszített Üdvözítõnk, aki haláltusádban is engedel-
mes maradtál: taníts minket õszinte engedelmességre, hogy megértsük meny-
nyei Atyánk szándékát, és tetszése szerint terjesszük elé kéréseinket!
Lektor:
Könyörgünk egyházad egységéért. Add, hogy kiengesztelõdve nyújtsa-
nak testvérkezet egymásnak azok, akik kereszted titkát különbözõ egyházi kö-
zösségekben, különbözõ hagyományt követve ünneplik! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
413
background image
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik az emberek igazságtalan ítélete miatt
testükben a te szenvedésedet hordozzák. Add, hogy dicsõséged is nyilvánvalóvá
legyen rajtuk! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a nélkülözõkért, a betegekért és azokért, akik elemi csa-
pások vagy háborúk következtében veszítették el otthonukat. Add, hogy ne es-
senek kétségbe, hanem keresztedbõl merítsenek erõt a megpróbáltatás napjai-
ban! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, a teremtett világért is. Gátold meg a féktelen,
romboló hatalmakat, és add, hogy a föld népei szabadon és emberi méltóságban
éljenek, és minden lélek téged dicsõítsen gondviselõ jóságodért! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Mennyei Atyánk! Add, hogy egyszülött Fiad keresztje megsemmisítse
minden önigazságunkat, hogy életünkben és halálunkban csak abban legyen re-
ménységünk, aki halálával megtörte fölöttünk a bûn és a halál hatalmát, és föl-
támadásával megnyitotta elõttünk eljövendõ országod kapuját, akinek nevére
minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus
Úr, az Atya Isten dicsõségére.
Gyülekezet:
Ámen.
34.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Te a békesség Fejedelmeként tértél
vissza a holtak birodalmából: feltámadásod erejével békéltess meg minket is
mennyei Atyáddal, és add, hogy ujjongó lélekkel vihessük elé kéréseinket!
Lektor:
Urunk, Istenünk! Add, hogy földi életünk véges voltát az örök élet re-
ménységével tudjuk elfogadni atyai kezedbõl! Csendesíts el szívünkben minden
lázadó indulatot, és tölts be minket húsvét örömével! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, egyházadért. Add, hogy hiteles tanúja legyen a
bûn és a halál fölötti gyõzelmednek, és minden nép meghallja az örök élet evan-
géliumát! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
414
background image
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiket hitükért és az igazságért üldöznek.
Add, hogy akik testükben szenvedésedet hordozzák, azokon örök dicsõséged is
nyilvánvalóvá legyen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világ békességéért is. Fogd le azok kezét, akik mások
életére törnek! Újítsd meg a föld termõerejét, és elevenítsd meg az emberi ön-
zés következtében halódó természetet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk betegeinkért és orvosaikért, ápolóikért, illetve a szenve-
dõkért aggódó hozzátartozókért. Õrizd meg õket a kétségbeeséstõl, és add,
hogy kereszted titkát megértve föltámadásodból naponta erõt meríthessenek!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Föltámadott Úr Jézus Krisztus, légy mellettünk, amikor kétség és féle-
lem gyötör! Juttasd eszünkbe, hogy nálad vannak a halál és a pokol kulcsai, és
elõttünk is megnyitottad az örök életre vivõ utat. Végsõ óránkon részesíts ke-
gyelmedben, és emlékezzél meg rólunk is, amikor eljössz országodba, te, aki az
Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
35.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE
Lelkész:
Mindenható Istenünk, szeretõ mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel mon-
dunk neked köszönetet, hogy szent Fiad feltámasztásával gyõzelmet arattál a
bûn és a halál felett, és megajándékoztál minket az örök élet reménységével.
Ezzel a reménységgel könyörgünk most hozzád.
Lektor:
Istenünk, tarts meg minket feltámadott és élõ Urunk nyájában, hogy
õt kövessük életünkben, és vele részesüljünk örök országod örömében. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy Krisztus Urunk húsvéti gyõzelmének fénye megvilágítsa
hétköznapjainkat is, hogy világosságában járva az örök élet örömének és békes-
ségének hordozói legyünk szeretteink és minden embertársunk között. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
415
background image
Lektor:
Oltalmazó szeretetedbe ajánljuk a betegeket, a megfáradtakat, az öre-
geket, az özvegyeket és az árvákat. Vigasztald megszomorodott szívû testvére-
inket az örök élet evangéliumával. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Áldd meg hazánkat, népünket, elöljáróinkat. Adj erõt, egészséget és
kedvet munkánkhoz. Óvj meg a megkeseredéstõl és az irigységtõl, ha szükséget
szenvedünk. Segíts, hogy sem a nélkülözés, sem a jólét ne tegyen érzéketlenné
minket mások ínsége iránt, hanem áldozatos szeretettel hordozzuk egymás ter-
hét, és segítsünk, ahol csak lehetõségünk van rá. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, szenteld meg a gyermekek és az ifjak örömét. Add, hogy
szüleik és tanáraik szolgálatával növekedjenek testben és lélekben, az elõtted
és az emberek elõtt való kedvességben. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, mert te vagy a mi mennyei Atyánk. Tied
a dicsõség és a hálaadás mindörökké. Te irgalmas és kegyelmes vagy, meghall-
gatod az imádságot, és megadod mindazt, ami néped javát szolgálja, a mi feltá-
madott és élõ Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
36.
H
ÚSVÉT MÁSODIK NAPJA
Lelkész:
Istenünk, magasztalunk téged, hogy szent Fiadat nem hagytad a sír-
ban, hanem feltámasztottad megigazulásunkra. Benne megbékéltetted a világot
önmagaddal, és békességedet ajándékozod az embereknek. Szeretetedben és
hûségedben bízunk most is, amikor bátorításod szerint könyörgünk.
Lektor:
Istenünk, add nekünk életújító kegyelmedet és Szentlelked világossá-
gát, hogy mindig az életet, az emberek megbékélését és mindenekelõtt orszá-
god elõmenetelét szolgáljuk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, tégy készségessé minket a jóra, szabadíts meg a szentség-
telen és üres élettõl. Add, hogy Szentlelked erejével feltámadott Üdvözítõnk arca
tükrözõdjék rajtunk, hogy életünk minden napján akaratod szerint, dicsõséged-
re éljünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
416
background image
Lektor:
Könyörgünk szeretteinkért. Áldd meg õket is élõ hittel, bizakodó re-
ménységgel, csendes élettel! Ne engedd, hogy a hétköznapok nehézségei, ter-
hei és harcai kioltsák szívükben a húsvét örömét! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Adj békét minden népnek! Add, hogy egyházad
a feltámadott Úr békességét sugározza mindenütt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Istenünk, hogy húsvét fénye és öröme az ünnep elmúltával is
betöltse és megszentelje életünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk örökké kegyelmeddel!
Teljesítsd be rajtunk üdvözítõ munkádat, és hozd el hamar országodat, ahol
nem lesz többé bûn és halál, ahol igazság és békesség uralkodik, mert te leszel
minden mindenekben a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
37.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI ELSÕ VASÁRNAP
(Q
UASI MODO GENITI
)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Te egyszülött Fiadat feltámasztottad a
halálból, és általa bennünket is újjáteremtesz: kérünk, add meg mindazt, amit
gyermeki bizalommal kérünk.
Lektor:
Urunk, teremtsd újjá egyházadat, és tedd újjászületett gyermekeid élõ
közösségévé, amely szavaival és cselekedeteivel hitelesen tanúskodik mindenek
iránti szeretetedrõl. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk igédnek, hanem szünte-
lenül növekedjünk általa a hitben, és többé ne önmagunknak éljünk, hanem an-
nak, aki értünk meghalt és föltámadott. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, segíts, hogy ne éljünk vissza a keresztségben nyert kegyelem-
mel, hanem erejével naponta küzdjünk bûneink ellen, és Lelked segítségével új
életben járjunk. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
417
background image
Lektor:
Urunk, add, hogy szent Fiad föltámadása reménységet nyújtson a
csüggedõknek, jelenléted örömével töltse el a szenvedõket, az örök élet bizo-
nyosságával bátorítsa a haldoklókat. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, add, hogy a húsvét kiáradó öröme keltse életre a testvéri lelkü-
letet a nemzetek között, és járja át az egész teremtett világot. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk
fel idõnket a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig angyalaiddal együtt
vég nélkül dicsõíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és ural-
kodol örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
38.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
(M
ISERICORDIA
D
OMINI
)
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Mennyei Atyád téged tett Pászto-
runkká, hogy ebbõl az életbõl az örök életre vezess minket. Kérünk, hallgasd
meg ma is imádságunkat, és járj közben értünk mennyei Atyádnál!
Lektor:
Urunk, segítsd egyházadat, hogy pásztori szavadat követve újra egy
néppé legyen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, légy Pásztora a pásztoroknak, akikre nyájad gondozását bíztad!
Add, hogy az elveszettek beszédükbõl a te hívásodat hallják meg, a megtéved-
tek pedig intõ szavukban megérezzék féltõ szeretetedet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, indítson minket arra pásztori szereteted, hogy hozzád hasonló-
an szeressük rosszakaróinkat és gyûlölõinket is, és soha ne szûnjünk meg
imádkozni értük, hogy velünk együtt õk is elnyerjék a bûnbocsánatot és az örök
életet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, kérünk, ne szûnj meg õrködni a világ békéje fölött. Fékezd
mindenhol a káini indulatot, és add, hogy a népek idejében felismerjék egymás-
rautaltságukat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
418
background image
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, hazánkért is. Õrizd meg országunk békéjét, és te-
remts igazságosságon alapuló közrendet! Add, hogy becsülettel végzett munká-
ja gyümölcsével mindenki elégedett lehessen! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a szenvedõkért, a betegekért, a testi-lelki keresztet hordo-
zókért. Add, hogy megérezzék: te nem hagytad el õket, hanem velük vagy pász-
tori szereteteddel. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Egyetlen igaz Pásztorunk, Úr Jézus Krisztus! Állj mindig mellénk, ha in-
gadozunk, vagy ha kísértés gyötör! Végsõ óránkon pedig segíts mennyei orszá-
godba, hogy angyalaid és választottaid seregével szünet nélkül dicsõíthessünk
téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
39.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
(M
ISERICORDIA
D
OMINI
)
Lelkész:
Mindenható Istenünk, aki feltámasztottad és Urunkká tetted Jézust, az el-
tévedt juhok Pásztorát, add, hogy hívó szavát követve megmaradjunk nyájában!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért: õrizd meg minden tévelygéstõl és hamis
tanítástól, hogy tõled el ne szakadjon, hanem akaratod szerint végezze szolgá-
latát! Imádkozunk a szórványokban élõ hittestvéreinkért. Õrizd meg õket is az
igaz hitben, egyházunk iránti hûségükben! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Imádkozunk a lelkészekért, akik felelõsséget hordoznak a rájuk bízot-
takért. Add, hogy szolgálatukat a tõled kapott erõvel és bölcsességgel töltsék
be, és jó pásztorai legyenek gyülekezetüknek! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik bárhol a világon üldözést szenvednek a hi-
tükért. Védd és segítsd õket, hogy megálljanak a hitben mindvégig! Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Imádkozunk egyházunk ifjúsági munkájáért. Add, hogy imával és áldo-
zattal támogassuk ezt a szolgálatot, hogy te magad építhesd egyházunk jövõjét!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
419
background image
Lektor:
Könyörgünk a világ békességéért és jó rendjéért. Add, hogy minden
ember felismerje, hogy rászorul szeretetedre! Vezesd az emberiséget az üdvös-
ség útján! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk! Add nekünk Szentlelkedet, és növeld hi-
tünket, hogy bizonyosak legyünk irgalmad és szereteted felõl! Légy Pásztorunk,
maradj velünk hûségeddel és áldásoddal életünk minden napján, szent Fiad, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
40.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
(J
UBILATE
)
Lelkész:
Istenünk, aki békességed ujjongó örömét ajándékozod népednek, add,
hogy szent Fiad bátorításával könyörögjünk!
Lektor:
Kísérje áldásod gyülekezetünket! Add, hogy megerõsödjünk a hitben,
a veled és az egymással való közösségben! Ne vond meg tõlünk szent igédet,
hanem tápláld vele és növeld általa hitünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Adj békességet nyugtalan szívünknek! Vigasztald meg lelkünket! Add,
hogy visszataláljunk a veled való közösségbe, amelyre teremtettél bennünket!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik szomorkodnak, akik betegek, megfá-
radtak, és akiket aggodalom gyötör. Adj nekik vigasztalást, új erõt, jó remény-
séget és gyógyulást! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az érettségi vizsgára készülõ fiatalokért. Segítsd meg
õket, hogy sikerrel adjanak számot tudásukról! Áldd meg õket, hogy életük út-
ját becsülettel, tiszta szívvel, benned bízva járják! Mindenkor szereteted vezes-
se õket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Szabadítsd meg a békétlenség és a háborúság lel-
kületétõl! Hárítsd el a terror és a mindent elpusztító háború veszélyét! Ébressz
felelõsségtudatot azokban, akiknek hatalmat adtál! Fogd le a rosszat akarók kezét,
és erõsítsd meg a békesség gyermekeit az egész földön! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
420
background image
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk! Add, hogy földi életünkben Megváltónk
húsvéti gyõzelmének áldásával éljünk, egykor pedig részesüljünk örök békessé-
gedben szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
41.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
(C
ANTATE
)
Lelkész:
Mennyei Atyánk, magasztalunk szívvel, szájjal, énekszóval, mert szent
Fiad feltámasztásával bánatunkat örömre, félelmünket reménységre fordítod.
Élõ Megváltónkban bízva fordulunk hozzád kéréseinkkel.
Lektor:
Adj nekünk, Urunk, hálás szívet, hogy meg ne feledkezzünk ajándéka-
idról, el ne veszítsük reménységünket, meg ne fáradjunk a jó cselekvésében, ha-
nem boldogan tanúskodjunk atyai szeretetedrõl szent neved dicsõségére! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Adj híveidnek bátorságot a hitvallásban, erõt
a szeretetben, kitartást a reménységben és hûséget a szolgálatban! Vigasztald
népedet a megpróbáltatások között! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kérünk, formálj bennünket éneklõ egyházzá. Könyörgünk kántoraink
szolgálatáért. Add, hogy akik az orgonánál és az énekkarokban szolgálnak, a te
neved dicsõségét hirdessék! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akikben a maguk vagy mások szenvedése, az éle-
tükért való aggodalom, a betegség, a haláltól való félelem és a gyász elnémítot-
ta az éneket. Add, hogy Krisztus feltámadásának öröme újra felszabadítsa õket
az éneklésre! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, támassz sokakban felelõsséget az ínséget szenvedõk
iránt, bárhol élnek is a világon. Segíts, hogy soha ne menjünk el érzéketlenül
mások gondja mellett, hanem – ahol csak tudunk – segítsünk testvéreinknek!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
421
background image
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és fogadd el könyörgésünket, hogy a föl-
dön küzdõ egyházadnak és az üdvözültek seregének éneke egybecsengjen az
angyalok énekével, az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
42.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
(R
OGATE
)
Lelkész:
Istenünk, aki megígérted, hogy könyörgésünket meghallgatod, telje-
sítsd rajtunk is ígéretedet, amikor hozzád fordulunk!
Lektor:
Elevenítsd meg hitünket Szentlelkeddel, hogy imádságunk hitbõl fa-
kadjon, és neked tetszõ legyen! Bátoríts minket, hogy félelem és aggodalmas-
kodás nélkül imádkozzunk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért, minden ember üdvössé-
géért. Emlékeztess legdrágább kincsünkre, az üdvösség ajándékára! Add, hogy
a napi gondok és küzdelmek ne térítsenek el bennünket az elõttünk lévõ céltól!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Támogass bennünket Szentlelkeddel, hogy életünk küzdelmeiben
helytálljunk, szolgálatunkat betöltsük, és hogy ne hozzunk rád szégyent éle-
tünkkel, hanem szent neved dicsõségét és embertársaink javát szolgáljuk! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk betegeinkért, gondokkal küszködõ testvéreinkért, min-
den szenvedõért. Szolgáltass igazságot a jogfosztottaknak, adj kenyeret az éhe-
zõknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorkodóknak, üdvösséget a
halállal viaskodóknak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazért, amire nap mint nap szükségünk van: minden-
napi kenyérért, jó egészségért, munkáért és munkánk eredményéért, kedvezõ
idõjárásért, jó és igazságos felsõbbségért, szeretetért az emberek között és bé-
kességért az egész földön. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
422
background image
Lelkész:
Urunk, te ismered szívünket, és érted gondolatainkat, mielõtt megszó-
lalnánk elõtted. Hallgass meg minket: bocsásd meg bûneinket, és Szentlelked-
del újítsd meg életünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
43.
M
ENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Áldunk, hogy közbenjárónkká
tetted egyszülött Fiadat: a valóságos embert, aki együtt érez velünk, a valósá-
gos Istent, aki ismeri atyai szándékaidat, és a halálból feltámadva mennyei tró-
nod elõtt közbenjár értünk. Add, hogy nevében könyörögve elnyerjük mindazt,
ami üdvösségünkre van.
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! A tiéd minden hatalom mennyen és földön: kérünk,
tekints gyengeségeivel küzdõ egyházadra, és ruházd fel erõddel, hogy hûséges
tanúja legyen a halál fölött aratott gyõzelmednek. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Könyörülj gyülekezetünkön! Éreztesd velünk jelen-
léted éltetõ erejét, és tölts be szereteteddel, hogy úgy tudjuk szeretni egymást,
ahogyan te szeretsz minket. Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Add Lelked vigasztalását és erejét mindazoknak,
akik az élet gondjával, a betegség terhével, az egyedüllét reménytelenségével, a
halál félelmével küzdenek. Gyõzd meg szívüket, hogy a te szeretetedtõl sem
ezen a világon, sem az eljövendõben semmi el nem választhatja õket. Kérünk
téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, megdicsõült Üdvözítõnk! Örvendezõ szívvel magasz-
talunk, hogy a halál feletti diadalodban minket is részesítesz, és lakóhelyet ké-
szítesz számunkra Atyád házában. Kérünk, add Szentlelkedet, és általa tedd a
te utadat a mi utunkká is, hogy keresztünket nap mint nap fölvéve eljussunk a
mennyei Atyához, akinek jobbján a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örök-
kön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
423
background image
44.
H
ÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
(
EXAUDI
)
Lelkész:
Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hûségesen telje-
síted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor
reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel!
Lektor:
Könyörgünk, pásztorold egyházadat Szentlelkeddel: védelmezd, vezesd
és tanácsold elhívott szolgáit és õrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök
igédnél megmaradjunk, hitünkben erõsödjünk, és a szeretetben növekedjünk!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerõtlenedtek, akiknek
szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg õket szereteteddel, hogy hoz-
zád térjenek, és nálad békességet találjanak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtõl. Védj meg az
idegen és káros tanításoktól, minden erõnket meghaladó megpróbáltatástól és
az idõ elõtti, készületlenül érõ haláltól! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a betegekért: gyógyítsd meg õket! A szenvedõket õrizd
meg a kétségbeeséstõl! Vigasztald meg a szomorkodókat: erõsítsd meg hitüket,
és teremts szívükben békességet! Szenteld meg az örvendezõk örömét! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Add, hogy a földön mindenki emberhez méltó
életet éljen békességben! Gyõzd le mindazok közönyét, akiknek lehetõségük
van segíteni az ínséget szenvedõkön! Ébressz felelõsséget a mi szívünkben is,
hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, szent Fiadért, aki megígérte, hogy meg-
nyitod elõttünk atyai szívedet, ha az õ nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva
kérünk, teljesítsd kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
424
background image
45.
P
ÜNKÖSD ÜNNEPE
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Kérünk, add nekünk Szentlel-
kedet, hogy megerõsítse hitünket, megvigasztalja szívünket, kitartóvá tegye re-
ménységünket, és minden képzeletet meghaladó módon teljesítse kéréseinket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Töltsd be erõddel az erõtlent, elevenítsd meg a
halófélben lévõt! Jöjj, életnek Lelke, támassz fel minket a lelki halálból! Jöjj,
Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Szentelj meg minket, kik minden szentségnek hí-
jával vagyunk! Tégy lelkivé minket, kik az igazságot testi módon ítéljük meg!
Jöjj, Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Tégy örvendezõvé minket, akik elveszítettük az
üdvösség örömét! Derítsd fel értelmünket, vidámítsd meg szívünket! Jöjj,
Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Teremts köztünk egyetértést, és csitíts el minden
viszályt! Szüntess meg minden szakadást, és teremts egységet! Jöjj, Szentlélek,
tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk és Istenünk! Áraszd mindnyájunkra Szentlelkedet, hogy készsé-
gessé tegye szívünket a neked való engedelmességre, megtartson a hozzád való
hûségben, és bátorságot adjon arra, hogy a hitünket minden körülmények kö-
zött meg merjük vallani, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
46.
P
ÜNKÖSD ÜNNEPE
Lelkész:
Istenünk, mennyei Atyánk! Magunktól megszólalni sem tudunk elõt-
ted. Segítségedre szorulunk, hogy Lelked erejével, neked tetszõ módon könyö-
rögjünk hozzád.
425
background image
Lektor:
Istenünk, aki Szentlelked által egyházat teremtesz a földön: áraszd
ránk Lelkedet, hogy Jézust mindenkor Urunknak valljuk, és életünkben, halá-
lunkban hozzá ragaszkodjunk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, vezesd egyházadat az igazság Lelkével, hogy megõrizze
és tisztán hirdesse evangéliumodat! Áldd meg az ige hirdetõit, hogy ne maguk-
tól szóljanak, hanem Lelked erejével tanúskodjanak szent Fiadról! Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kérünk, téríts meg bennünket is bûneinkbõl. Lelked igazítsa helyre té-
vedéseinket, és egyesítsen mindnyájunkat az igaz hitben és a testvéri szeretet-
ben! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Ajándékozd a bölcsesség Lelkét mindazoknak, akik hazánkért, népün-
kért és az egész emberiségért felelõsséggel tartoznak neked! Add a békesség
Lelkét mindnyájunknak, és tégy bennünket a te békességed követeivé! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Lelkeddel vigasztald mindazokat, akik az élet gondjaival,
betegség gyötrelmével, az egyedüllét szorongásával és a halál félelmével küzde-
nek. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el hozzánk a szomorkodók Vi-
gasztalóját, az igazság Tanítóját, hogy örömmel és mennyei erõvel töltse be hí-
veidet Jézus Krisztus, a te Fiad által.
Gyülekezet:
Ámen.
47.
P
ÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA
Lelkész:
Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, légy irgalmas bûnbánó néped-
hez, és könyörülj rajtunk!
Lektor:
Könyörgünk, légy türelemmel hozzánk, adj még kegyelmi idõt, hogy
Lelked erejével a te utadra térjünk, új életben járjunk, és szívünk megteljék fe-
lülrõl való örömmel! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
426
background image
Lektor:
Áraszd ránk Szentlelkedet, az egység, a szeretet, a szolgálat Lelkét! Szün-
tesd meg az ellenségeskedést az egyházak, a vallások, a népek és a nemzetek között!
Add, hogy minden ember testvért lásson embertársában! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Tedd láthatóvá közöttünk kegyelmed jeleit, megtartó szereteted cso-
dáit! Tedd élõvé és hatóvá szent igédet, és áldd meg hirdetõit szerte a földön!
Adj bõséges aratást igéd magvetésének! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért, hogy ne csak hallgassuk igédet, hanem
be is fogadjuk, és engedelmesen cselekedjük akaratodat! Szentlelked adjon élõ
hitet, békességet és örömöt mindnyájunknak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, megígérted, hogy Szentlelkedet adod azoknak, akik kérik tõled.
Teljesítsd ígéretedet, küldd el Szentlelkedet megtérésünkre, hogy a tieid le-
gyünk életünkben, egykor pedig az üdvözültek seregében dicsõítsünk szent
Fiad, az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
48.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Lelkész:
Urunk, Szentháromság egy igaz Isten, magasztalunk, hogy istenséged
titkát kinyilatkoztattad.
Lektor:
Növeld hitünket, hogy ne essünk hamis tanítások rabságába, hanem
mindig készek legyünk hitünkrõl számot adni. Tarts meg minket kegyelmed-
ben, hogy egész életünkben a te utadon járjunk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Istenünk, hogy minden ember eljusson a benned való
hitre. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged: találd meg õket, hogy õk is rád
találhassanak. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiket tanúságtételre rendeltél, hogy szol-
gálatukat ne lelketlenül, hanem élõ hittel és teljes odaadással végezzék. Add,
hogy hitünkrõl mi is szeretettel és lelked erejével tegyünk bizonyságot! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
427
background image
Lektor:
Könyörgünk egyházadért, hogy igédet tisztán és igazán hirdesse,
szentségeiddel feltámadott Urunk rendelése szerint szolgáljon a rábízottak üd-
vösségére. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk beteg, megszomorodott, megfáradt testvéreinkért. Vi-
gasztald és erõsítsd õket, hogy megpróbáltatásukban meg ne keseredjenek, hi-
tüket és reménységüket el ne veszítsék, hanem bízzanak benned, és tõled vár-
ják gyógyulásukat. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Kegyelmed és irgalmad újítsa meg, és indítsa
reménységre. Add, hogy Szentlelked sokakat az üdvösség útjára vezessen, és fe-
lelõs szeretetre bátorítson! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, Szentháromság egy igaz Isten! Tõled
kaptuk életünket, és te hívtál el minket egyházad közösségébe. Kérünk, õrizz
meg bennünket az igaz hitben, az üdvösség reménységében, hogy életünkben
és halálunkban tied legyünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
49.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Lelkész:
Mindenható, örök Isten! Kérünk, tekints ránk kegyelmesen, amikor
ma hálát adunk neked mindenek iránti jóvoltodért.
Lektor:
Teremtõ Istenünk! Szeretõ mennyei Atyánk! A teremtés csodájáért és
gondviselõ jóságodért fogadd el ma gyermekeid háláját! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Jóságos Megváltónk! Megváltásunk titkának betelje-
sítéséért, bûneink bocsánatáért és az örök élet ígéretéért fogadd el ma néped
háláját! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Szentlélek Isten! Vigasztalásodért, megelevenítõ erõdért, megszentelõ
kegyelmedért és sokféle ajándékodért fogadd el ma néped háláját! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Örökkévaló Isten! Nyisd meg szívünket legszentebb titkod elõtt! Add
megértenünk, hogy nemcsak ebben az életben akarsz Istenünk lenni, hanem az
eljövendõben is. E hitben tarts meg minket, és taníts úgy számlálni napjainkat,
428
background image
hogy bölcs szívhez jussunk a mi hatalmas Istenünk és Üdvözítõnk, Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
50.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI ELSÕ VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a gyülekezet közösségében,
hallgathatjuk örök igédet, magasztalhatjuk szent nevedet, és megszólíthatunk
imádságunkkal.
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Ajándékozd meg népedet az egyetértés és a
békesség Lelkével. Oltalmazd és erõsítsd az evangélium követeit mindenütt a
világon! Add Szentlelked világosságát egyházad elöljáróinak! Részesíts bennün-
ket a hit, a reménység és a szeretet ajándékában! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Oltalmazd népedet minden bajtól és veszedelemtõl! Tégy minket egy-
más õszinte testvéreivé! Áldd meg az irgalmasság szolgálatát a betegek, az ín-
séget szenvedõk, a magukra hagyottak között! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Vezesd egyetértésre a népeket, teremts békességet az országok között!
Szabadítsd meg a politikusokat, az országok vezetõit az önzõ hatalomvágytól,
hogy a megértést és a békét munkálják! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Adj kedvezõ idõjárást, és áldd meg a földet, hogy megadja termését!
Áldd meg munkánkat, hogy örömünket is megtaláljuk benne! Tedd mások szá-
mára is hasznossá fáradozásunkat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk kegyelmi idõért a világnak és önmagunknak. Segíts, hogy
komolyan vegyük és engedelmesen kövessük akaratodat, hogy ne érjen készü-
letlenül az ítélet, a számadás napja! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és siess segítségünkre! Maradj velünk
szent igéddel és Szentlelkeddel, hogy a hit harcát gyõztesen harcoljuk meg, és
elnyerjük az örök élet koronáját, amelyet megígértél a téged szeretõknek szent
Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
429
background image
51.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy szent igédben szólsz hoz-
zánk, és a veled való közösségre hívogatsz minket. Hûségedben bizakodunk
most is, amikor hozzád fordulunk imádságunkban.
Lektor:
Könyörgünk egyházadért és gyülekezetünkért. Tégy bennünket nyitot-
tá, hogy örömmel és szeretettel fogadjuk azokat, akik keresik a veled és a né-
peddel való közösséget! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az igehirdetõkért és mindazokért, akik szereteted követei
az emberek között. Tedd hatékonnyá szolgálatukat, és támogasd õket, hogy
örömmel végezzék munkájukat! Azokért is imádkozunk, akik még nem hallot-
ták üdvözítõ kegyelmed hírét. Add, hogy hozzájuk is eljusson evangéliumod, és
megnyerje õket országodnak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik a hétköznapok rohanásában elveszítették
életük célját és értelmét. Add, hogy rád találjanak, és benned életük újra értel-
met nyerjen! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk beteg és megfáradt testvéreinkért. Adj a betegeknek gyó-
gyulást, a megfáradtaknak új erõt, a szomorkodóknak vigasztalást! Áldd meg
azokat, akik közöttük a szeretet cselekedeteivel tanúskodnak rólad! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Tedd hatékonnyá egyházad missziói szolgála-
tát, hogy szent evangéliumod mindenhová eljusson! Add, hogy igéd magvetése
mindenütt bõ termést hozzon! Segíts, hogy a bûnbocsánat és az üdvösség re-
ménysége békességet szerezzen a szívekben és az emberi közösségekben! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg, Urunk, és mutasd meg rajtunk szereteted hatalmát a mi
Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
430
background image
52.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk, hogy minden bûnünknél nagyobb
a te szereteted, és ezért bizalommal fordulhatunk hozzád.
Lektor:
Tartsd meg egyházadat, és ajándékozd népednek evangéliumod békes-
ségét! Rombold le a bûn válaszfalait a benned hívõk között! Szentlelked tegye
hatékonnyá igédet, és segítse követeidet, hogy a lelki ajándékokkal a te dicsõ-
ségedet keresve szolgáljanak. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Óvd meg a bûn közösséget romboló
hatalmától! Töltsd be szívünket az üdvösség örömével, és add, hogy közönyün-
ket legyõzve, áldozatos szeretettel forduljunk minden ínséget szenvedõ felé. Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Eléd tárjuk életünk minden nyomorúságát, gondját-baját. Orvosold a bûn
okozta testi-lelki szenvedést a családokban és minden emberi közösségben!
Szabadítsd meg a káros szenvedélyek rabjait! Újítsd meg életüket, hogy cse-
lekedeteiket a hûség és az önzetlen szeretet irányítsa! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Irgalmadba ajánljuk beteg, szomorú és aggódó testvéreinket. Gyógyítsd,
oltalmazd és vigasztald õket! Emlékeztess bennünket, hogy a te akaratod bé-
kesség és élet, és minden javukra van azoknak, akik szeretnek téged. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért. Adj bölcsességet vezetõinknek,
adj egyetértést és jó elõmenetelt minden közös ügyünkben! Ébressz szívünk-
ben felelõsséget, hogy egymást jó példával segítsük, és szívesen munkáljuk em-
bertársaink javát hivatásunkban, napi munkánkban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Áldd meg a földet, hogy megadja termését! Gondviselõ jóságod marad-
jon velünk életünk minden napján. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és ne úgy bánj velünk, ahogyan bûneink
miatt megérdemelnénk, hanem könyörülj rajtunk végtelen irgalmad szerint a
mi Urunk Jézus Krisztusért.
Gyülekezet:
Ámen.
431
background image
53.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Mennyei Atyánk, aki meghallgatod könyörgésünket, ha szent Fiad ne-
vében kérünk, áraszd ránk Szentlelkedet, hogy ne kételkedjünk, hanem az õ
ígéretében bízva könyörögjünk hozzád!
Lektor:
Könyörgünk, segíts bennünket, Istenünk, hogy hálával fogadjuk min-
den ajándékodat! Tarts meg minket szent igédben, bûneink bocsánatának bizo-
nyosságában! Add, hogy életünk neked tetszõ gyümölcsöt teremjen! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiket egyházunkban és gyülekezetünkben
szolgálatra hívtál el. Ne engedd, hogy lelkesedésük elfogyjon! Segítsd õket,
hogy szolgálatukban meg ne fáradjanak, hanem tõled kapott erõvel és derûvel
álljanak helyt tisztségükben! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, áldd meg hétköznapjainkat! Adj lehetõséget mindenki-
nek, hogy becsületes munkával szolgálja embertársai javát! A munkanélkülie-
ket óvd meg az elkeseredéstõl! Segítsd õket, hogy minél elõbb tisztességes ke-
nyérkeresethez jussanak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, légy velünk, Urunk, és õrizz meg minket, ha csüggedés
kísért, és aggódunk a holnapért! Óvj meg a kétségbeeséstõl, és adj erõt, hogy
megtegyük mindazt, ami békésségünket és csendes életünket szolgálja! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a családokért. Tartsd meg a házastársakat az egymás irán-
ti hûségben, és teremts közöttük egyetértést, hogy szeretetben neveljék gyer-
mekeiket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk városunkért/községünkért, hazánkért és a teremtett vilá-
gért. Õrizd meg minden veszedelemtõl, háborútól, terrortól, természeti ka-
tasztrófától! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
432
background image
Lektor:
Könyörgünk a betegekért és a szomorkodókért. Gyógyítsd és vigasz-
tald meg õket! Az örvendezõk örömét szenteld meg, hogy kísértésbe ne esse-
nek. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Istenünk, és készíts fel bennünket országod el-
jövetelére, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
54.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, szent Fiad a világ világossága, aki arra tanít bennünket, hogy
bizalommal forduljunk hozzád minden szükségünkben.
Lektor:
Könyörgünk, óvj meg attól, hogy megvessük és elutasítsuk követeidet,
akiket azért küldesz, hogy szavukra megtérjünk hozzád. Segíts, hogy hálával fo-
gadjuk szolgálatukat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, teljesítsd ígéretedet, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy
legyõzze kételkedésünket, bizonyosságot teremtsen szívünkben irgalmadról,
megtartson a benned való hitben, és mindennap az üdvösség útján vezessen.
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk szenvedõ testvéreinkért: a betegekért, a magányosokért, a
szomorkodókért, az aggódókért. Erõsítsd, vigasztald és gyógyítsd meg õket! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik jóságod és kegyelmed számtalan jelét ta-
pasztalják, és akiket ajándékaiddal örvendeztettél meg. Teremts hálát a szívük-
ben, hogy el ne bizakodjanak, és közönyössé ne váljanak mások ínsége és szen-
vedése iránt. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért, mindenekelõtt pedig hazánkért, vá-
rosunkért. Õrizd meg minden bajtól és veszedelemtõl! Fékezd a gyûlöletet, és
taníts minden embert a békesség útján járni, hogy csendes és nyugalmas életet
élhessünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
433
background image
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és szánj meg bennünket! Ne bánj velünk
bûneink szerint, hanem emlékezzél meg végtelen irgalmadról életünk minden
napján és halálunk óráján, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
55.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
Lelkész:
Mindenható Istenünk, aki a keresztség által a bûn sötétségébõl az élet
világosságára vezettél bennünket, add Szentlelkedet, hogy naponként meghal-
junk a bûnnek, és új életre támadjunk fel!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért. Add, hogy ne megszokásból vallják keresz-
ténynek magukat azok, akik a keresztségben részesültek, hanem megismerjék
üdvözítõ kegyelmedet, és egész szívükkel a tieid legyenek. Jézus Krisztusért ké-
rünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, tedd gyümölcstermõvé egyházad bizonyságtételét a világ
népei között, hogy egyre többen jussanak el az üdvözítõ hitre és új életet te-
remtõ szereteted ismeretére! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk beteg, szenvedõ és magányos testvéreinkért. Ne engedd,
hogy a szenvedés elbizonytalanítsa õket hitükben! Légy velük mindennap küz-
delmükben! Õrizd meg reménységüket, és vigasztald õket jelenléteddel! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Oltalmadba ajánljuk városunkat, hazánkat és a teremtett világot. Õrizd
meg minden bajtól és veszedelemtõl! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és add, hogy akik a keresztségben része-
sültünk, eljussunk a veled való teljes közösségre, és az üdvözültek seregében
együtt dicsõítsünk téged szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
434
background image
56.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HETEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Mindenható Istenünk, aki meghallgatod azokat, akik szent Fiad nevé-
ben imádkoznak, növeld hitünket, hogy reménységgel forduljunk hozzád kö-
nyörgésünkkel!
Lektor:
Könyörgünk, szent igédet tedd életünkben teremtõ hatalommá! Eleve-
nítsd meg hitünket az örök élet beszédével, és újítsd meg irántad való engedel-
mességünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért, minden hittestvérün-
kért. Nap mint nap tarts meg bennünket a hit harcában, és vezess gyõzelemre,
hogy mindenkor gyermekeidre ismerhess bennünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a hitben erõtlenné vált testvéreinkért. Azokért is, akiket
mi magunk riasztottunk el szeretetlenül, türelmetlenül. Bocsásd meg vétkün-
ket, eltávolodott testvéreinket pedig Szentlelked vezesse vissza gyülekezetünk
közösségébe! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk minden embertársunkért. Add, hogy mindenki hûségesen
töltse be hivatását, lelkiismeretesen végezze munkáját, és elõítéleteit legyõzve
testvért lásson minden embertársában. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Õrizd rendjét, és növeld békéjét! Védelmezd a
természetet a bûn rontó hatalmától! Ébressz felelõsséget minden emberben a
háborúk és természeti katasztrófák áldozatai iránt! A jólétben élõknek helyezd
a szívükre a szegények és az ínségben élõk sorsát! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, mert tebenned reménykedünk. Teljesítsd
kéréseinket szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
57.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, aki szereteteddel magadhoz öleled a mindenséget, és ránk is
bõségesen árasztod áldásodat, add, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hoz-
zád könyörgésünkkel!
435
background image
Lektor:
Könyörülj egyházadon, szánd meg népedet! Igéddel és irgalmad éltetõ
erejével formálj bennünket testvéri közösséggé, hogy küldetésünket betöltve só
és világosság legyünk a világban! Tégy bennünket hegyen épült várossá, ame-
lyen messzirõl felismerhetõek szereteted jelei! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Újítsd meg hitünket, erõsítsd remény-
ségünket, hogy a hétköznapok küzdelmeiben se feledkezzünk meg a segítségre
szoruló embertársaink iránti szeretetrõl! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Irgalmadba ajánljuk beteg, magányos, szomorkodó testvéreinket, és
mindazokat, akik szerettük ápolásában fáradtak el. Óvd meg õket a kishitûség-
tõl, a zúgolódástól! Segíts, hogy atyai kezedbõl békességgel fogadják el kereszt-
jüket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és áldj meg minket, hogy akaratod sze-
rint éljünk, amíg elhozod örök országodat szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által.
Gyülekezet:
Ámen.
58.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI KILENCEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Irgalmas Istenünk, ébressz szívünkben gyermeki bizalmat, hogy kétel-
kedés nélkül forduljunk hozzád kéréseinkkel!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Szánd meg népedet, és áraszd rá Szentlelke-
det! Mentsd meg a gonosztól! Óvd meg a hitetlenségtõl és a hatalomvágytól, az
irigységtõl és a gõgtõl, a szeretetlenségtõl és a pártoskodástól, az anyagi javak
imádatától és a hamis reménység kísértésétõl! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Tartsd meg és építsd igéd és a szentsé-
gek által! Elevenítsd meg mindnyájunk szívében az irántad való szeretetet! Nö-
veld közöttünk az egységet, és add, hogy a testvéri szeretet szüntelenül erõsöd-
jön, és mindenkor megmaradjon! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért. Ne engedd, hogy amit szépnek és jó-
nak teremtettél, az emberi hatalomvágy és önzés áldozatává váljék! Add, hogy
436
background image
hûséggel gazdálkodjunk javaiddal, amelyeket életünk fenntartására és boldogu-
lásunkra ajándékoztál! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, gyógyítsd meg a betegeket, és adj enyhülést minden szen-
vedõnek! Mutass kiutat az élet gondjaival küszködõknek! Adj békességet tes-
tünknek, lelkünknek, hogy nyugodt és csendes életet éljünk! Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és add, hogy akaratod szerint dicsõséged-
re és embertársaink javára éljünk a földön, egykor pedig az üdvözültek seregével
országodban dicsõítsünk téged szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
59.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Örök Isten, aki egyszülött Fiadat engesztelõ áldozatul adtad bûnein-
kért, és feltámasztottad megigazulásunkra, add, hogy egyedül benned bizakod-
junk, és reménységgel forduljunk hozzád könyörgésünkkel!
Lektor:
Könyörgünk azért, hogy szent igéd gyümölcsöt teremjen életünkben.
Segíts, hogy törvényedet és evangéliumodat mindig komolyan vegyük! Ébressz
szívünkben bûnbánatot engedetlenségünk miatt, és szereteteddel vezess új élet-
re minket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörülj egyházadon. Vezesd és kormányozd Szentlelkeddel! Adj né-
pednek hûséges igehirdetõket és pásztorokat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Ne engedd, hogy az evangélium vilá-
gosságától elforduljunk, a magunk útját járva hûtlenül megtagadjunk, és ke-
mény szívvel lázadozzunk ellened! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Emlékezzél meg, Urunk, a betegekrõl, a szenvedõkrõl, a magukra ha-
gyottakról, a segítségre szorulókról, a természeti katasztrófák, a háborúk és a
terror áldozatairól! Gyógyítsd a betegeket, és rendelj segítõkész testvéreket
minden bajba jutott embertársunk mellé! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
437
background image
Lektor:
Emlékezzél meg, Urunk, Jeruzsálem egykori pusztulásáról és az Ószö-
vetség választott népérõl! Add, hogy az üdvözítõ Krisztusban felismerjék a
Messiást, és benne megtalálják a békesség útját! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és fordulj felénk, mert nélküled árvák és
elesettek vagyunk! Nyugtalan szívünk csak benned talál nyugalmat. Hisszük,
hogy ezt meg is adod népednek itt a földön és egykor örök országodban is szent
Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
60.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENEGYEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Mennyei Atyánk, aki egyházat gyûjtesz magadnak a földön, add kegyel-
medet, hogy ajándékaidat meg ne vessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned!
Lektor:
Kérünk, Urunk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gõg-
tõl, a szeretetlenségtõl, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le õket, ha-
nem megértéssel és szeretettel hordozzuk egymást! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik bûneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy fel-
ismerjék: nálad számukra is van bocsánat, mert szent Fiad legyõzte a bûn ha-
talmát, és még ma is irgalommal hív magához minden elesettet! Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért és az egész keresztény-
ségért. Segíts, hogy szégyent ne hozzunk rád méltatlan életünkkel, és emlékeztess,
hogy csak irgalmadból élünk! Taníts kegyelmedbõl élni, hogy neked engedelmes-
kedve, bûnösökként is a te dicsõségedet szolgáljuk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Oltalmadba ajánljuk a szenvedõket, a betegeket, a nélkülözõket. Ne
terheld õket erejükön felül! Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne kesered-
jenek! Siess segítségükre, szabadítsd meg õket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Emlékezzél meg nemzetünkrõl, és add, hogy hálával gondoljunk mind-
azokra, akiknek szolgálatával evangéliumod a mi népünkhöz is eljutott! Vezess
bennünket Krisztus igaz ismeretére, hogy ne legyen hiábavaló mindazok fára-
438
background image
dozása, akik ezeréves történelmünk során Krisztust hirdették és követték kö-
zöttünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, õrizd és védelmezd ezután is országunkat! Add, hogy egyetér-
tésben és békességben éljünk! Adj vezetõinknek bölcsességet, és ébreszd õket
elõtted való felelõsségük tudatára, hogy neked tetszõen kormányozzák népün-
ket! Add, hogy az eljövendõ nemzedékek is örömmel vallják hazájuknak ezt a
földet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és légy hozzánk irgalmas, ne emlékezzél
meg bûneinkrõl, hanem újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az
örök üdvösséget szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
61.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENKETTEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Mindenható Istenünk, aki szent Fiadban föltártad kegyelmed gazdag-
ságát az egész világ elõtt, ne vond meg tõlünk irgalmadat, hanem hallgass meg
minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Add népednek a te békességedet, hogy Lel-
ked erejével hûségesen tanúskodjék rólad, és hozzád vezesse a téged keresõket!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Ébressz szívünkben felelõsséget és ál-
dozatkészséget, hogy közösségünk életét és szolgálatát a magunkénak érezzük,
a gondokban osztozzunk, a feladatokból a nekünk jutó részt készségesen vállal-
juk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk beteg és szenvedõ testvéreinkért. Gyógyítsd testüket, erõ-
sítsd lelküket! Éreztesd velük, hogy gyermekeidet a bajban és a szenvedésben
sem hagyod el, hanem jó Pásztorként hordozod õket, és gondjukat viseled! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Bár mindannyian büntetésedet érdemeljük, em-
lékezzél meg irgalmadról, és add, hogy a természeti erõkben megnyilvánuló ha-
talmad ne rettentsen bennünket! Támassz együttérzést szívünkben a katasztró-
439
background image
fák és a háborúk áldozatai iránt, és ébressz felelõs szeretetet mindazokban,
akiknek módjukban áll, hogy szenvedésüket enyhítsék! Óvd meg minden gyer-
mekedet a reménytelenségtõl és a kétségbeeséstõl! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg, Urunk, és siess segítségünkre: ments meg, áldj meg és
üdvözíts minket szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
62.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHARMADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, magasztalunk kegyelmedért, türelmedért és jóságo-
dért, és kérünk, ne vond meg tõlünk szeretetedet most sem, hanem Jézus
Krisztusért hallgasd meg imádságunkat!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik az örök élet útját keresik. Vezesd õket
szent Fiadhoz, hogy benne megtalálják ezt! Imádkozunk azokért is, akik szeret-
nek téged, és ragaszkodnak hozzád: add, hogy a szeretetben és a hozzád való
hûségben naponta erõsödjenek! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akiket szeretetük arra indít, hogy az irgal-
mas samaritánus nyomába lépjenek, és magukra vegyék ínséget szenvedõ em-
bertársaik gondját-baját. Adj nekik kitartást, türelmet, erõt és lehetõséget,
hogy szolgálatukat akaratod szerint töltsék be! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, õrizz meg mindnyájunkat attól, hogy cselekvés helyett csak be-
széljünk a szeretetrõl! Add, hogy mindenkor felismerjük akaratodat, és megte-
gyük mindazt, amit tõlünk vársz! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk minden szenvedõ, beteg testvérünkért, akiken szomorúság
és erõtlenség lett úrrá. Szentlelkeddel vigasztald, erõsítsd és bátorítsd õket! Ren-
delj melléjük õrzõ angyalokat és segítõ embertársakat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, Urunk, oltalmazd világodat a gonosz pusztító hatalma el-
len. Õrizd meg bennünk a reményt, hogy végül az egész teremtést megszabadí-
tod a bûn és a halál igájától, és ígéreted szerint elhozod örök országodat. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
440
background image
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és add meg mindazt, ami üdvösségünket
szolgálja, hogy életünkben szüntelenül akaratodat cselekedjük, a halálon át pe-
dig eljussunk a teljességre szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
63.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENNEGYEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, te el nem múló szeretettel hordozod népedet, és egyházad
közösségében örökkévaló kincsekkel gazdagítod.
Lektor:
Add, Urunk, hogy megbecsüljük a keresztség ajándékát, amellyel egy-
házad testének részévé lettünk, ahol igédben és szentségeidben nekünk is újra
meg újra felkínálod kegyelmedet! Tarts meg bennünket a gyülekezet közössé-
gében! Szüntelenül õrizd és gyarapítsd nyájadat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, tedd hajlékoddá szívünket, és add, hogy Szentlelked által meg-
ismerjük kegyelmed gazdagságát, hogy igyekezzünk meghálálni irántunk való
jóságodat, és már ebben az életben megízleljük az üdvösség örömét! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, indíts bennünket bûnbánatra, és emlékeztess méltatlansá-
gunkra, hiszen visszaéltünk kegyelmeddel és minden ajándékoddal! Mégse for-
dulj el tõlünk, hanem vezess vissza a veled való közösségbe, nap mint nap erõ-
sítsd hitünket, és tarts meg minket nyájadban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, oltalmazz minket minden gonosztól: a háborútól, a gyûlölkö-
déstõl, a természeti katasztrófáktól és a készületlenül érõ haláltól! Engedd,
hogy életünk minden napján élõ hittel, Lélekben és igazságban szolgáljunk té-
ged! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, vigasztald a bánkódókat, gyógyítsd a betegeket, segítsd fel az
elesetteket! Légy a hozzánk közel és a tõlünk távol élõ szeretteinkkel! Õrizz
meg mindnyájunkat kegyelmesen! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, oltalmadra bízzuk a gyermekeket és az ifjúságot. Tedd eredmé-
nyessé és hatékonnyá mindazok munkáját, akikre nevelésüket bíztad! Add,
441
background image
hogy míg gyarapodnak testben és szellemiekben, növekedjenek az elõtted és az
emberek elõtt való kedvességben is! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg bennünket, Urunk, és áldj meg minket! Te néped kö-
nyörgését minden reménységet meghaladó módon teljesíted: adj most is töb-
bet és jobbat, mint ahogyan kérni tudjuk, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által.
Gyülekezet:
Ámen.
64.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENÖTÖDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, akitõl minden jó adomány és tökéletes ajándék származik:
hallgasd meg most is néped könyörgését!
Lektor:
Add, Urunk, hogy szent Fiadat követve neked tetszõ életet éljünk, a
hitben nap mint nap növekedjünk, a reménységben szilárdan álljunk, a szere-
tetben pedig egyre jobban bõvelkedjünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Ajándékozd meg az egyetértés és a békesség
Lelkével! Segítsd, hogy maradéktalanul elvégezze a szolgálatot, amellyel meg-
bíztad! Gyülekezetünkben is nap mint nap növeld a hitet, és erõsítsd a szerete-
tet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, a fiatalok szívében is ébressz vágyat igéd és a gyülekezet közös-
sége után! Add, hogy akik eltávolodtak egyházadtól és a hittõl, azok visszatalál-
janak! A hozzád hûségeseket pedig erõsítsd, hogy bátran tanúskodjanak hitük-
rõl minden ember elõtt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a családokért. Fûzd szorosabbra a szeretet és a megértés
kötelékét a házastársak, a szülõk és a gyermekek között! Add, hogy a felnõttek
hitben való élete a gyermekeket is hozzád vonzza! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, szabadíts meg minket a mulandó javak kísértésétõl! Add, hogy
akaratodat komolyan vegyük, és az örök élet beszédét hittel hallgassuk, hogy
teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és egész elménkkel szeressünk téged! Vezess
bennünket életünk minden napján az üdvösség felé! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
442
background image
Lektor:
Könyörgünk a világért és minden embertársunkért. Szabadítsd meg
fájdalmuktól a szenvedõket, gyógyítsd meg a betegeket, lásd el javakkal a szû-
kölködõket! Adj békességet és csendes életet minden embernek! Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és növeld hitünket, hogy mindenkor hûek
legyünk hozzád, és téged dicsõítsen minden szavunk, cselekedetünk és egész
életünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
65.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHATODIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, aki szent Fiad kereszthaláláért megbocsátod bûneinket, és
föltámadása által örök életre vezetsz bennünket, hallgass meg minket, amikor
hálaadással könyörgünk hozzád!
Lektor:
Könyörgünk önmagunkért és minden keresztény testvérünkért. Segíts,
hogy minden szavunkkal és cselekedetünkkel feltámadott Urunkról tanúskod-
junk! Tégy alkalmassá bennünket szolgálatodra! Õrizz meg attól, hogy méltat-
lan viselkedésünkkel szégyent hozzunk szent nevedre! Jézus Krisztusért ké-
rünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk hazánkért, népünkért. Õrizd meg minden bajtól és vesze-
delemtõl! Könyörülj az egész teremtettségen! Szabadítsd meg a mulandóság
átkától! Vedd le róla a bûn és a halál bilincseit! Hozd el hamar örök országo-
dat, amelyben békesség és öröm uralkodik! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik betegek és haldoklók körül teljesítenek szol-
gálatot. Add, hogy a testi gondoskodás mellett az evangélium erejével is vigasz-
talják elesett embertársaikat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az evangéliumért szen-
vednek üldöztetést vagy hátrányos megkülönböztetést. Segítsd õket, hogy
mindvégig állhatatosak maradjanak, és a hit harcát gyõzelemmel vívják meg!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
443
background image
Lektor:
Könyörgünk a betegekért: erõsítsd és gyógyítsd õket! Rendelj melléjük
õrzõ angyalokat és segítõ embertársakat! Könyörgünk a haldoklókért: tartsd
meg õket az örök élet reménységében! Könyörgünk a gyászolókért: Szentlel-
keddel vigasztald és bátorítsd õket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és újítsd meg életünket Szentlelkeddel!
Õrizz meg minket szeretetben, míg eljön a teljesség, amikor megváltott gyer-
mekeidet összegyûjtöd örök országodban, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
66.
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHETEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Istenünk, aki egyetlen Úr vagy, és egyetlen Megváltót adtál az emberi-
ségnek, add, hogy nálad testvérre találjunk egymásban, és egy szívvel és egy
akarattal könyörögjünk hozzád!
Lektor:
Könyörgünk minden ember üdvösségéért: a hívõkért és a téged kere-
sõkért, a világ kereszténységéért és evangélikus egyházunkért, gyülekezetün-
kért és a Krisztusban hívõk minden gyülekezetéért. Õrizd meg nyájadat a hitet-
lenségtõl és a szeretetlenségtõl, és újítsd meg mindnyájunk életét! Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy hálával emlékezzünk meg mindazokról, akiknek
szolgálatával gyülekezetünket mind ez ideig vezetted és megtartottad! Segíts,
hogy az elõttünk járók hûségét megbecsüljük! Add, hogy példájuk növelje ben-
nünk a gyülekezetünk iránti felelõsséget, hogy szolgálatunk mindenkor tetszé-
sedre legyen! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért, melyet nemcsak természeti kataszt-
rófák fenyegetnek, hanem az emberi bûn következményei is. Add, hogy zúgo-
lódás helyett mindenkor gondviselõ szeretetedben bízzunk, és soha ne feled-
jük, hogy a téged szeretõknek minden javukra van! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, városunkért. Oltalmazd meg min-
den veszedelemtõl! Adj kiengesztelõdést az ellenségeskedõknek, és teremts közöt-
tünk békességet, hogy csendes és nyugodt életet éljünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
444
background image
Lektor:
Urunk, segíts meg minden szenvedõt, szolgáltass igazságot az elnyo-
mottaknak, adj kenyeret az éhezõknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a
szomorkodóknak! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, hiszen te már azelõtt érted gondolatain-
kat, mielõtt kérésünket szavakba öntenénk, és reménységünkön felül megadod
mindazt, ami akaratoddal egyezik, és számunkra üdvösséges. Mutasd meg raj-
tunk kegyelmedet most is szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
67. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Szeretõ mennyei Atyánk! Te számtalan ajándékkal halmoztál el minket
anélkül, hogy kértük volna: ez arra bátorít, hogy kéréseinkkel gyermeki biza-
lommal forduljunk hozzád.
Lektor:
Atyánk, nyisd meg szívünket szereteted elõtt, hogy mi is mindennél
jobban szeressünk téged, és örömmel teljesítsük akaratodat. Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Atyánk, szereteted tanítson minket arra, hogy mindenkor szeretettel
forduljunk embertársaink felé, és segíts, hogy szeretetünket ne csak szavaink,
hanem tetteink is igazolják. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Atyánk, szereteted adjon erõt, hogy gyûlölõinket is szeressük, és õszin-
te szívvel, kitartóan imádkozzunk értük. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Atyánk, szereteted adjon bölcsességet, hogy jóval gyõzzük le a gonoszt,
és ebbõl ismerje fel a világ, hogy gyermekeid vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és õrizz meg minden gonosztól, hogy a
hitben mindvégig kitartsunk, és a szeretet meg ne hidegüljön bennünk, míg el
nem jön a te országod, ahol a te szereteted tölt be és éltet mindeneket, a mi
Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
445
background image
68. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, te szüntelenül munkálkodol, és tõlünk is azt várod,
hogy akaratodat teljesítsük: kérünk, add meg mindazt, amire szükségünk van,
hogy betölthessük küldetésünket a világban.
Lektor:
Add, Urunk, hogy mindenkor felismerjük feladatainkat, és szívesen te-
gyünk eleget minden kötelességünknek, hogy életünket mindennapi munkánk
formálja neked tetszõ istentiszteletté. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy a munka ne csak verejtéket teremjen, hanem gyü-
mölcse örömet szerezzen sokaknak, és tisztes megélhetést biztosítson a fárado-
zónak. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy a munka nélkül maradók ne veszítsék el emberi
méltóságukat, hanem új lehetõséget találjanak alkotóerejük kifejtésére. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy munkájukért azokat se érje megvetés, akik nem ma-
gas képzettséget igénylõ, de szükséges feladatokat látnak el. Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg, Urunk, és a földi élet küzdelmei közt emlékeztess min-
ket országod eljövetelének ígéretére, hogy munkánkkal mindenkor a te tetszé-
sedet keressük, és a végsõ számadás napján kegyelmet nyerjünk a mi Urunk,
Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
69. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, téged szüntelenül angyalok dicsõítenek és szentnek
vallják nevedet: engedd, hogy csak azt kérjük, ami üdvösséges, mert arra segít,
hogy akaratod szerint megszentelt életben járjunk.
Lektor:
Istenünk, segíts, hogy ne emberek szemében akarjunk szentnek mu-
tatkozni, hanem tõled fogadjuk el mindazt, ami valóban megszenteli életünket.
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
446
background image
Lektor:
Istenünk, segíts, hogy készséggel kövessük szent Fiad mindhalálig
való engedelmességét, hogy ez szentelje meg a mi életünket is. Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, segíts, hogy készséggel kövessük szent Fiad alázatát, szelíd-
ségét és a bûnösök iránti türelmét, hogy ez szentelje meg a mi életünket is. Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, segíts, hogy készséggel kövessük szent Fiadat, aki senkit
sem vetett meg nyomorúságáért, és aki nem maradt közömbös a szegények, az
elesettek, a betegek, a gyászolók, az emberi közösségbõl kiutasítottak iránt.
Add, hogy a hozzá való hûség szentelje meg életünket. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg, Urunk, és áraszd ránk megszentelõ Lelkedet, hogy álta-
la lehessünk gyermekeid már ebben az életben, és egykor az örökkévalóságban
is, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
70. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te minden kísértést elszenvedtél – a bûnt kivéve –,
így meg tudsz érteni minket, amikor hitünk ingadozik. Ígéreted szerint járj köz-
ben értünk mennyei Atyádnál, hogy tekintsen ránk könyörülettel, és ne utasít-
sa el kéréseinket.
Lektor:
Istenünk, ne tagadd meg tõlünk Szentlelkedet bûneink miatt, hanem
általa áraszd ki szívünkbe szeretetedet, hogy a szenvedések és próbatételek ide-
jén megállhassunk a hitben. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, Szentlelked ítéljen meg egyházadban minden hamis tanítást,
és az evangélium igazságával egyesítse szétszóródott nyájadat. Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Istenünk, Szentlelked ítélje meg naponta a mi bûneinket is, hogy elfor-
duljunk tõlük, és a hit világosságában annak éljünk, aki értünk meghalt és föl-
támadott. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
447
background image
Lektor:
Istenünk, Szentlelked õrizze meg hitünket a végsõ küzdelemben, hogy
utolsó óránkon kétségbe ne essünk, hanem bizalommal tegyük életünket atyai
kezedbe. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg, Urunk, és üdvözíts minket halálod és föltámadásod ere-
jével, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol Isten, mindörökkön-
örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
71. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, irgalmadban és türelmedben bízva fordulunk hozzád
könyörgéseinkkel.
Lektor:
Gazdagon megajándékoztad teremtett világodat. Add, hogy megértse a
világ, hogy adósaid vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Egymásra bíztál minket, embereket. Add, hogy türelemmel és könyö-
rületességgel hordozzuk egymást. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Egyházad irgalmad letéteményese ebben a világban. Taníts meg irga-
lommal élni és végezni szolgálatunkat. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörülj meg a betegeken, haldoklókon és mindenkin, aki súlyos ke-
resztet hordoz. Adj enyhülést fájdalmukban. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk, add, hogy türelmed megtérésre indítsa a világot, ben-
ne népedet. Taníts meg naponként kegyelmedbõl élni, hogy a te utadon járva
egykor megérkezhessünk tehozzád, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
72. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONHARMADIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, életünk és mindennapjaink sokféle megoldatlan kér-
désével hozzád menekülünk. Hallgasd meg kéréseinket, és taníts minket rád fi-
gyelve eligazodni a világ útvesztõjében.
448
background image
Lektor:
Könyörgünk tisztánlátásért a világ dolgaiban, hogy józan döntéseink-
kel megállítsunk mindent, ami pusztít, és segítsük azt, ami épít. Jézus Krisztu-
sért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Adj megértést és bölcsességet, amikor emberek ügyeiben járunk el,
hogy igazság és megértés terjedjen igazságtalanság és békétlenség helyett. Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Adj egyházadnak készséget a helyes út megtalálására. Segítsd népedet
abban, hogy megismerje és járja az életre vezetõ keskeny utat. Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add meg mindenkinek, aki súlyos testi-lelki terhet hordoz, hogy meg-
értse szándékodat, és elfogadva keresztjét hozzád közelebb kerüljön. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk, te a Lélek bölcsességét ígérted tanítványaidnak, hogy
gyermekeidként élhessenek e világban. Add meg mindannyiunknak azt a ke-
gyelmet, hogy eligazodjunk az élet és az örök élet dolgaiban, s e világban járva
megadjuk, ami az embereknek jár, és neked, ami csak téged illet, Jézus Krisz-
tus, a mi Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
73. S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONNEGYEDIK VASÁRNAP
Lelkész:
Urunk, Istenünk, aki élet és halál Ura vagy, s akinek nincs lehetetlen!
Hozzád fordulunk kérdéseinkkel és kéréseinkkel, hiszen kihez mehetnénk,
örök élet beszéde van tenálad.
Lektor:
Mulandó világunk a pusztulás jeleit hordozza. Segíts megfékezni az ör-
dögi erõket, gyõzd le az ember feletti gonosz hatalmakat, hogy élhetõ legyen és
maradjon teremtett világod. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
A halál kultúrájában élõ, mulandó életû emberek számára add, hogy ne
a semmi felé vándoroljanak, hanem megláthassák az élet igazi távlatait. Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
449
background image
Lektor:
Add egyházadnak a húsvéti hitet, hogy az örök élet reménységével jár-
junk földi vándorutunkon. Add, hogy mindenkor készek legyünk számot adni a
bennünk élõ reménységrõl. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk azokért, akik kilátástalannak érzik az életüket. Mutasd
meg nekik, hogy te az élet Ura vagy, aki teljes életet kínálsz mindannyiunknak.
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk, egyedül te adhatsz megtartó hitet szívünkbe. Add
meg az irántad való feltétlen bizalmat. Segíts minket arra a bizonyosságra, hogy
a közeledben gyógyulás és teljes élet vár ránk. Hozd el országodat, amelyben
nem lesz többé könny, fájdalom, betegség, sírás és halál. Amikor megérkezünk
hozzád, törölj le szemünkrõl minden könnyet, Jézus Krisztus, a mi feltámadott
és élõ Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
74.
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ ELÕTTI VASÁRNAPJÁT MEGELÕZÕ VASÁRNAP
TÉLET VASÁRNAPJA
)
Lelkész:
Mindenható Istenünk, bár mindnyájan méltók vagyunk ítéletedre,
kegyelmedben bízva mégis hozzád könyörgünk.
Lektor:
Könyörgünk egyházadért. Bocsásd meg vétkeit, újítsd meg és tedd ha-
tékonnyá szolgálatát! Adj hûséges pásztorokat, és elevenítsd meg a gyülekeze-
teket! Add minden gyermekednek a hit, a remény és a szeretet örömét! Aján-
dékozd népednek a te békességedet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk gyülekezetünkért. Add, hogy igédet hûségesen hallgassa
minden nemzedék! Emlékeztess bennünket, hogy mindenrõl számot kell ad-
nunk ítélõszéked elõtt! Taníts, hogy bölcsen használjuk fel életünk kegyelmi
idejét! Készíts fel minket az irgalmasság cselekvésére, hogy szent Fiad kegyel-
mébõl mi is irgalmat nyerjünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a betegekért: ha még nem jött el az ideje annak, hogy szí-
ned elõtt megjelenjenek, gyógyítsd meg õket; ha távozniuk kell, erõsítsd hitü-
ket, hogy kételkedés nélkül bízzanak bûnbocsátó szeretetedben, és atyai kezed-
be tegyék életüket! Jézus Krisztusért kérünk,
450
background image
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Ítéld meg a bûnt, de irgalmazz a bûnösöknek!
Szabadítsd meg a természetet az emberi önzés és a felelõtlenség következmé-
nyeitõl! Adj józan bölcsességet a népek vezetõinek, hogy igazság és békesség
uralkodjék a földön, és a természet fogyatkozó életereje megújuljon! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Hallgass meg minket, Urunk, és teljesítsd ígéretedet: ítéld meg a go-
noszt, és hozd el hamar országodat, ahol nincs többé bûn, halál és szenvedés,
és gyermekeid örökké láthatják arcod dicsõségét, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
75.
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ ELÕTTI VASÁRNAPJA
(R
EMÉNYSÉG VASÁRNAPJA
)
Lelkész:
Istenünk, aki egyszülött Fiadat adtad nekünk, hogy benne üdvössé-
günk és örök életünk legyen, add, hogy az õ ígéretében bízva a meghallgatás re-
ménységével könyörögjünk hozzád!
Lektor:
Könyörgünk, hogy igédet mindenkor figyelmesen hallgassuk, és ke-
gyelmedet soha meg ne vessük, hogy ne érjen készületlenül bennünket az a
nap, amelyen számot kell adnunk életünkrõl. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük, hatalmadat pedig
féljük és csodáljuk. Óvj meg attól, hogy megbotránkozzunk ítéleteiden: hiszen
te népeket választasz terveid végrehajtására, majd el is veted õket; kifürkészhe-
tetlen akaratodból néha fölmagasztalsz, máskor pedig megalázol embereket, és
mi nem értjük, hogy döntéseidben miként érvényesül igazságod. Segíts, hogy
ne elszámoltatni akarjunk, hanem gyermeki bizalommal boruljunk le nagysá-
god elõtt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk, légy velünk, Urunk, és segíts minket, miként egykor
atyáinkat is megsegítetted! Tisztítsd meg szívünket, és tégy minket a te szent
népeddé, hogy egyedül téged szolgáljunk, hûséges tanúid legyünk, és minden
körülmények között bátran valljuk meg hitünket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
451
background image
Lektor:
Könyörgünk, szereteted gyõzze le bennünk mindazt, ami ellened lá-
zad. Szeretnénk hinni benned: légy segítségünkre hitetlenségünkben! Keltsd
életre gyenge és halófélben lévõ egyházadat! Oltalmazd és tartsd meg minden
küzdelmében, hogy a gonosz erõt ne vegyen rajta! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk minden szenvedõ embertársunkért: a hontalanokért, az
otthontalanokért, a jogfosztottakért, a menekültekért, az éhezõkért, az ember-
hez méltatlan körülmények között sínylõdõkért és azokért is, akik akaratoddal
nem törõdve szenvedéseiket okozzák. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a világért. Add, hogy Jézus Krisztusban minden nép és
minden jó szándékú ember megtalálja a reménység forrását, és bizakodva várja
a megváltás napját, amikor megítéled és eltávolítod a bûnt, és megújítod az
egész teremtettséget! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Hallgass meg minket, Urunk, és teljesítsd ígéretedet, hogy nem hagyod
el népedet, hanem irgalmasan megõrzöd a világ végezetéig, amikor elhozod or-
szágodat, amelyet a téged szeretõknek készítettél szent Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
76.
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ VASÁRNAPJA
RÖK ÉLET VASÁRNAPJA
)
Lelkész:
Istenünk, aki egyszülött Fiadat adtad a világ megmentéséért, és aki ál-
tal meg is újítod a teremtettséget, újíts meg minket is Szentlelkeddel, hogy ne-
ked tetszõ legyen imádságunk!
Lektor:
Urunk, segítsd egyházadat, hogy minden idõben gyõzelemmel vívja
meg a hit harcát, és teljesítse küldetését, hogy az evangélium világossága min-
den néphez és minden emberhez eljusson. Add, hogy véget érjen a benned hí-
võk szenvedése a bûn igája alatt sóhajtozó világban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, segíts meg minket, hogy jól sáfárkodjunk életünk kegyelmi ide-
jével, és soha ne éljünk vissza türelmeddel, hanem nap mint nap harcoljunk bû-
neink ellen, az irgalmasság gyermekeiként mindenkivel irgalmasságot csele-
452
background image
kedjünk, és minden alkalmat megragadjunk a veled való közösség keresésére!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, elevenítsd meg hitünket, hogy ne félelemmel gondoljunk a szám-
adásra, hanem örvendezve várjuk megváltásunk beteljesedését Jézus Krisztus
dicsõséges megjelenésekor, amikor összegyûjtöd gyermekeidet a világ minden
tájáról, és a korábban elmentekkel együtt bevezeted õket országodba, amelyet
a téged szeretõknek készítettél. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, könyörgünk mindazokért, akiknek életére betegség, testi-lelki
szenvedés, nélkülözés, háború vagy természeti csapás okozta nyomorúság vet
árnyékot. Adj nekik enyhülést, és emlékeztesd õket arra, hogy a földi ínség csu-
pán ideig való, a te szereteted azonban örökké tart, és semmi sem választhat el
tõle. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Hallgass meg minket, Urunk, és ne vess meg gyengeségünkért, hanem
teljesítsd ígéretedet, és õrizz meg nyájad közösségében, amíg elhozod országo-
dat, ahol béke és igazság lakik, ahol nincs többé szenvedés, és nincsen halál,
hanem te magad leszel minden mindenekben szent Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
77.
R
EFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Lelkész:
Mindenható Isten! Áldunk, hogy közbenjárónkká tetted egyszülött
Fiadat: a valóságos embert, aki együtt érez velünk; a valóságos Istent, aki ismeri
atyai szándékaidat. Add, hogy nevében imádkozva elnyerjük mindazt, ami üd-
vösséges!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! A tied minden hatalom mennyen és földön: tekints
gyengeségeivel küzdõ egyházadra, és ruházd fel erõddel! Teljesítsd ígéretedet,
és küldd el Szentlelkedet, hogy hû tanúid lehessünk szavunkkal és életünkkel!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Te a mennybe mentél, hogy jelen lehess mindenütt,
ahol ketten vagy hárman a te nevedben gyûlnek össze. Éreztesd velünk is jelen-
453
background image
léted éltetõ erejét, és tölts be szereteteddel, hogy úgy tudjuk szeretni egymást,
ahogyan te szeretsz minket! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Add Lelked vigasztalását és erejét mindazoknak,
akik az élet gondjával, a betegség terhével, az egyedüllét reménytelenségével, a
halál félelmével küzdenek! Gyõzd meg szívüket, hogy te senkit sem hagysz ma-
gára, és a te szeretetedtõl sem ezen a világon, sem az eljövendõben semmi el
nem választhatja õket! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Úr Jézus Krisztus! Tégy minket békességed követévé! Add, hogy hoz-
zád hasonlóan szeressük rosszakaróinkat és gyûlölõinket is, és soha ne szûn-
jünk meg imádkozni értük, hogy velünk együtt õk is elnyerjék a bûnbocsánatot
és az örök életet! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Téríts minket mindennap a te utadra, és állj mellénk,
ha ingadozunk, vagy ha kísértés gyötör! Végsõ óránkon pedig segíts mennyei
országodba az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
78.
R
EFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Lelkész:
Szeretõ mennyei Atyánk! Te magad biztatsz arra, hogy bátran vigyük
színed elé terheinket, gondjainkat, kéréseinket.
Lektor:
Könyörgünk az egész kereszténységért, igéd hirdetéséért, hogy minde-
nütt a világon, ahol a te nevedben gyûlnek össze vagy szólalnak meg emberek,
valóban neked tetszõ rendben történjék minden. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy írott igédben ne a holt betûket lássuk, hanem mindig
meghalljuk a nekünk szóló üzenetet! Ne engedd, hogy igédet félreértsük, rosszul
magyarázzuk, és egymás ellen kiforgassuk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk evangélikus egyházunkért, gyülekezetünkért, hogy épüljön
hitben, szeretetben, egyetértésben, igazságban és valódi, tõled jövõ békességben.
Add, hogy felszabadult örömmel szolgáljunk neked! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
454
background image
Lektor:
Könyörgünk a teremtett világért. Áldd meg és tedd eredményessé a jó
szándékú emberek fáradozását szerte a földön! Hiúsítsd meg a gonosz terveket,
vess gátat az erõszaknak, békéltesd meg az ellenségeskedõket! Szentlelked által
térítsd hitre azokat is, akik egyházadat üldözik! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az éhezõkért, szenvedõkért és minden bajba jutott ember-
társunkért. Ne engedd, hogy elfásuljunk, érzéketlenné váljunk irántuk, hanem
bátorítsd hitünket, hogy mindig megcselekedjük értük azt a keveset, amit ránk
bízol! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk népünkért, hazánkért. Engedd, hogy mindnyájan egymás ja-
vát tudjuk szolgálni, hogy ne próbatételekkel kelljen szolidaritásra nevelned min-
ket! Add bölcsességedet a világi vezetõknek, hogy döntéseikkel csitítsák a pártos
indulatokat, és növeljék az egyetértést és a békességet! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk halottainkért, mindenekelõtt azokért, akik az embertelen-
ség, az igazságtalanság, az esztelen terror áldozatai lettek. Vigasztald a feltáma-
dás és az örök élet reménységével a rájuk emlékezõket és a gyászolókat! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Add, Urunk, hogy reformátoraink példáját követve soha ne tagadjuk
meg a felismert igazságot, hanem erejével mindennap érted, általad és neked
éljünk, míg el nem érjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét, amelyet megígértél
Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és ural-
kodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
79.
T
EMPLOMSZENTELÉS
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy megerõsíted
hitünket, megvigasztalod szívünket, és minden képzeletet meghaladó módon
teljesíted kéréseinket.
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Tölts be erõddel, és újíts meg minket, amikor eb-
ben a megújult hajlékban hálát adunk neked! Jöjj, életnek Lelke, támassz fel
minket a lelki halálból! Jöjj, Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
455
background image
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Szentelj meg minket, amikor ezt a házat újra az
evangélium szolgálatára szenteljük! Tégy lelkivé minket, hogy az igazságot töb-
bé ne testi módon, hanem lélek szerint ítéljük meg! Jöjj, Szentlélek, tölts be
mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Add, hogy az Úr házába mindenkor örvendezve
lépjünk! Derítsd fel értelmünket, vidámítsd meg szívünket, és tölts be újra meg
újra az üdvösség örömével! Jöjj, Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Teremts közöttünk egyetértést, és erõsítsd meg
a szeretet kötelékét, hogy Istennek tetszõ legyen a hitvallás és minden imád-
ság, mely ebben a házban elhangzik! Jöjj, Szentlélek, tölts be mindnyájunkat!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Jöjj, Szentlélek Isten! Részesíts minket a kereszt titkában és a föltáma-
dás erejében, valahányszor Krisztus testével és vérével egyesülünk a kenyér és
bor misztériuma által! Jöjj, Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk és Istenünk! Áraszd mindnyájunkra Szentlelkedet, hogy készsé-
gessé tegyen a neked való engedelmességre, megtartson a hozzád való hûség-
ben, és bátorságot adjon hitünk megvallására, az Úr Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
80. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Urunk, Istenünk, segíts, hogy egyházad közösségében, tetszésed sze-
rint egy szívvel szólíthassunk meg!
Lektor:
Könyörgünk teremtett világodért, adj erõt, hogy akaratod szerint jó
gazdái lehessünk! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk az emberiségért, benne minden közösségért és emberért.
Adj egyetértést, felelõs gondolkodást, értékteremtõ munkát. Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
456
background image
Lektor:
Könyörgünk egyházadért, hogy az örök élet hírnöke lehessen a világ-
ban sokak üdvösségére. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Könyörgünk a betegekért, a nyomorúságban levõkért, az elnyomotta-
kért és a kiszolgáltatottakért. Legyen meg rajtuk a te életet adó akaratod! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk, add, hogy a világ, az emberiség, az egyház és minden
ember jövõjét a te kezedben tudva jó reménységben éljünk! Hozd el hamar örök
országodat, Jézus Krisztusért, a mi feltámadott és élõ Urunkért!
Gyülekezet:
Ámen.
81. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Mindenható, örök Isten, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön
és az igazság ismeretére eljusson. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, ami-
kor bizalommal eléd visszük világunk, egyházunk és egyéni életünk kéréseit.
Lektor:
Add, hogy a tõled kapott világot megõrizzük, gazdagítsuk, építsük! Jé-
zus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy az emberiség megértse, hogy egyetlen út vezet a jövõbe, a
tõled elfogadott és továbbadott szeretet útja! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy egyházad naponként megtérjen hozzád, és országod öröm-
hírével telve szereteted jelévé váljék ebben a világban! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy mindazok, akik keresztet hordoznak, benned felismerjék
megmentõ, gondviselõ, áldó Urukat! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mindenható Istenünk, szánd meg ezt a világot, szabj határt a gonosz-
nak, és szabadíts fel mindnyájunkat gyermekeid boldog életére itt a földön!
Ajándékozz meg az örök élet reménységével! Jézus Krisztusért, ami élõ Urun-
kért.
Gyülekezet:
Ámen.
457
background image
82. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS KARÁCSONY ÜNNEPÉN VAGY KARÁCSONYI IDÕBEN
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy az idõk teljességé-
ben elküldted egyszülött Fiadat megváltásunkra.
Lektor:
Kérünk, Urunk, részesítsd a karácsonyi örömben egész egyházadat, és
egyesítsd minden hívedet az egyetlen Megváltóért való szüntelen hálaadásban!
Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, Urunk, hogy szent Fiad második eljövetele békességben találja a
világot, és megmeneküljön mindenki, aki nevedet hívja segítségül! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, add meg mindenkinek azt, ami üdvösséges: a betegnek adj eny-
hülést, az elesettet emeld föl, a szomorkodót vigasztald meg; a keményszívûnek
pedig munkáld megtérését! Kérünk téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Urunk, add, hogy a világban a jóakarat kerekedjék fölül minden gonosz
indulaton, és ember embernek többé ne akarjon szándékosan ártani! Kérünk
téged,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus! Te mindenek Ura vagy, mégis gyermekké lettél ér-
tünk. Kérünk, ajándékozz nekünk gyermeki lelkületet, hogy mindenkor biza-
lommal tekintsünk mennyei Atyánkra, akit veled és a Szentlélekkel együtt ma-
gasztalunk örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
83. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉN VAGY HÚSVÉTI IDÕBEN
Lelkész:
Urunk, Istenünk, aki feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat,
hogy benne életünk legyen, kérünk, hogy a húsvéti hit formálja át életünket, és
így új életben járva az örök élet tanúivá válhassunk ebben a világban.
Lektor:
Add, hogy húsvét fénye ragyogja be a világot, és adjon távlatot, re-
ménységet és jövõt építõ erõt! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy húsvét új kezdete adjon bátorságot egyházadnak a gonosz,
a pusztulás és a halál hatalma elleni küzdelemben! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
458
background image
Lektor:
Add, hogy egyházad húsvét evangéliumából élve végezze küldetését, ter-
jesztve az élet világosságát minden embernek a földön! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Add, hogy Jézus feltámadásának gyõzelme bátorítsa a betegeket, az
öregeket és a szenvedõket! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Urunk, élet Istene, a keresztségben megadtad, hogy újjászülettünk
egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Add, hogy megújult élettel hir-
dessük húsvét jó hírét, egykor pedig részesülhessünk a feltámadott Úr el nem
múló életében örök országodban! Jézus Krisztus, ami Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
84. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Teremtõ Istenünk! Tehozzád fordulunk kéréseinkkel,
és eléd visszük mindazt, amit reánk bíztál.
Lektor:
Aggódunk, Urunk, mert nem gondos gazdaként bántunk e föld javai-
val, és már-már visszavonhatatlanul tönkretettük környezetünket. Teremtõ
erõddel változtass meg minket, hogy a haszonszerzésnél fontosabbnak tartsuk
a szeretet cselekedeteit! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Keressük, Urunk, a szeretõ közösséget, hogy tudjunk õszinte ragasz-
kodással tartozni valakihez. Tiszta szavaddal segíts, hogy áldozatot tudjunk
hozni hazánkért, lakóhelyünkért, gyülekezetünkért! Megbocsátásra intõ szere-
teteddel erõsítsd meg kötelékeinket a hozzánk legközelebb állók felé! Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Kísért, Urunk, a céltalanság érzése, ha bûneink miatt nem látjuk szán-
dékaidat. Éltetõ szentségeiddel tápláld bennünk a bizonyosságot, hogy minden-
nap velünk vagy, és országodba fogadsz minket minden gyermekeddel együtt!
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Te megváltottad a világot s benne minket is. Fiadat,
Jézus Krisztust áldoztad fel értünk, aki legyõzte a halált. Szentlelkeddel erõsí-
ted az egyházat. Dicsõség tenéked, Szentháromság!
Gyülekezet:
Ámen.
459
background image
85. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Szeretõ mennyei Atyánk! Üres kézzel és nyitott szívvel állunk eléd, és
ígéretedben bízunk, hogy te meghallgatod, aki hozzád folyamodik.
Lektor:
Áldunk, Istenünk, mindazért a csodáért, ami tereád mutat. Áldunk a
természet gazdagságáért, a tudományok által leírt rendért és az isteni rendet
visszatükrözõ mûvészetért. Segíts, Urunk, ha hitetlenségünkben nem látunk
túl az anyagi világon! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Neked köszönjük mindazt, ami jó az embertársainkkal összekötõ kö-
zösségekben, és tõled kérünk erõt, hogy megújíthassuk a bûneink miatt rom-
lásnak indult kapcsolatokat. Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lektor:
Hálát adunk igédért és azért, hogy kegyelmeddel hitre vezetsz bennün-
ket. Kérünk, erõsítsd bennünk a bizalmat, hogy tõled várjunk segítséget a min-
dennapokban és nagy döntéseink közepette. Segíts, hogy se a szenvedés, se a
félelem ne távolítson el tõled! Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész:
Szeretõ mennyei Atyánk! Te teremtettél és te éltetsz minket. Tiéd a há-
la minden jóért. Téged dicsõít minden teremtményed. Áldunk téged, Istenünk!
Gyülekezet:
Ámen.
86. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Szent Isten, mennyei Atyánk! Áldunk téged igédért, amelyben szóltál
hozzánk. Ajándékozz egyházadnak hitet és reménységet, és engedd, hogy érez-
hessük szereteted melegét és a közösség erejét! Áldd meg egyházkerületünk
püspökét és gyülekezetünk minden szolgálattevõjét! Segíts mindnyájunkat
tisztán és elkötelezetten megállni a hitben, és segíts igéd szerint élnünk!
[Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Áldd meg egyházunk és az egész kereszténység missziói munkáját!
(Imádkozunk gyülekezetünk kiküldöttéért, N. N.-ért, aki X-ben végzi szol-
gálatát. Imádkozunk testvérgyülekezetünkért/testvérgyülekezeteinkért Y-ban
és Z-ben.) Bátorítsd és erõsítsd meg azokat, akiket Krisztus nevéért kínoznak!
460
background image
Gyûjtsd egybe népedet országodban, és segíts minket reménységgel várni Fiad
visszatértét! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Hálát adunk neked hazánkért. Áldd meg köztársaságunk elnökét, kor-
mányát, parlamentjét és igazságszolgáltatását! Adj a döntéshozóknak felelõs-
ségérzetet, hogy az igazságot képviseljék! Légy mellettük vezetéseddel abban,
hogy különösen a gyengébbek és elesettek javát munkálják! Áldd meg azokat,
akik vállalkozásaikkal építik ezt az országot, s munkalehetõséget biztosítanak
másoknak! Segíts minket ajándékaidat úgy elosztanunk, hogy mindenki bizton-
ságos megélhetéshez jusson, és emberhez méltó életet élhessen! Vedd el közü-
lünk az irigységet, és taníts, hogy tisztelettel legyünk egymás iránt! [Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Óvd meg hazánkat a háborútól és a szerencsétlenségektõl! Taníts min-
ket felelõsséget hordoznunk a természet iránt, hogy kapzsiságból ne romboljuk
és szennyezzük azt! Ha eltávolodunk tõled, és kedvelni kezdjük bûneinket, ké-
rünk, fordíts minket bûnbánatra és megtérésre! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Áldd meg otthonainkat! Megbocsátani kész lélekre és éppé tevõ jelen-
létedre vágyunk: add meg ezt, kérünk! Segítsd a szülõket felelõsséggel nevelni
gyermekeiket! Irányítsd a gyermekek és fiatalok fejlõdését! Segíts mindannyi-
unkat megmaradnunk a gyülekezet közösségében és hûséggel követnünk
Urunkat! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Mennyei Édesatyánk! Igéd arra biztat, hogy egymás terhét hordozzuk.
Segíts, hogy támaszai legyünk azoknak, akik életét beárnyékolja a gyász, a be-
tegség vagy az egyedüllét! (Vigasztald és erõsítsd meg azt a testvérünket/test-
véreinket, akiért/akikért most külön is könyörgünk: ...!)
Hallgasd meg, Urunk, csendes imádságunkat is!
(Csendesség)
Mennyei Atyánk! Dicsõítünk téged azért, hogy Fiad, Jézus Krisztus legyõzte a
bûnt és a halált. Mikor majd minket is utolér halálunk, végy minket magadhoz,
hogy örökké áldhassunk téged a mennyben, az Úr Jézus Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
461
background image
87. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Mindenható, élõ Istenünk, hozzád kiáltunk segítségül. Hallgass meg
minket kegyelmesen!
Lektor:
Imádkozunk egyházadért itt lakóhelyünkön és mindenütt e földön.
Imádkozunk gyülekezetünkért és minden szolgálattevõjéért, egyházkerületün-
kért és (N. N.) püspökünkért, minden felekezetért és azok pásztoraiért. Adj
egyházadnak egységet és békességet! Engedd, hogy igéd terjedjen az egész vilá-
gon! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk hazánkért és az egész világért. Add meg a békesség, az
igazságosság és a szabadság gyõzelmét! Áldd meg a népek vezetõit! [Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Hálát adunk családunkért és minden szerettünkért. Te, aki ismered
örömeinket és gondjainkat, áldj meg minket! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk azokért, akiket anyagi gondok vagy életük céltalansága
nyomaszt, és azokért is, akiket munkájuk túlzottan terhel, vagy éppen a mun-
kanélküliség bizonytalanságában élnek. Emlékezz meg a betegekrõl! Emlékezz
meg kegyelmeddel azokról, akik magányban vagy bizonytalanságban szenvednek!
Emlékezzél meg azokról, akik a halál küszöbén állnak! Imádkozunk az elõttünk
elköltözött szeretteinkért. Engedd, hogy életünk végeztével velük együtt és min-
den szenteddel láthassuk orcád világosságát! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lelkész:
Magunkat, egymást és egész életünket a te oltalmadra bízzuk, Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
88. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Élõ Istenünk, mindeneknek teremtõje és fenntartója, irgalmazz nékünk!
Lektor:
Imádkozunk hozzád azokért, akik háborúban vagy szerencsétlenségek
közepette élnek, akiket faji gyûlölet vagy társadalmi igazságtalanság sújt. Imád-
kozunk a menekültekért és minden üldözöttért. Óvj meg minket a közömbös-
ség és az önzés bûnétõl! [Jézus Krisztusért kérünk,
462
background image
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk a betegekért és azokért, akiket elfelejtettek. Imádkozunk
az erõszakot elszenvedõ gyerekekért és azokért, akiket elhanyagolnak. Imádko-
zunk a munkanélküliekért és azokért is, akik kimerültek a munkában. Segíts,
hogy meglássuk a környezetünkben lévõ szükséget! Adj bátorságot cseleked-
nünk a szenvedés enyhítéséért, és mutasd meg a cselekvés módját! [Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk hozzád hazánkért és népünkért. Imádkozunk a köztársa-
ság elnökéért, kormányáért, az országgyûlésért és mindazokért, akik hatalmat
gyakorolnak. Adj nekik bölcsességet és igazságérzetet! Bátoríts mindnyájunkat
olyan társadalmat építenünk, ahol emberséggel fordulnak egymás felé, és ahol
biztonságban lehet élni! Emlékeztess, kérünk, hogy teremtett világodnak csak
egy része az ember! Adj bölcsességet úgy gondoznunk a természet gazdagságát,
hogy a következõ nemzedék is részesülhessen áldásaiban! [Jézus Krisztusért
kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lelkész:
Élõ Istenünk! Szentlelkedet kérjük, hogy újítsa meg egyházadat úgy,
hogy érthetõen és bátran hirdesse nagy kegyelmed örömhírét. Az Úr Jézus
Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket!
Gyülekezet:
Ámen.
89. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ISKOLAI HASZNÁLATRA
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Szeretõ Istenünk! Téged, mindenek Urát, szólítunk
meg imádságunkban:
Lektor:
Köszönjük mindazt, amit tõled kaptunk; köszönjük otthonunkat, kö-
szönjük hazánkat, köszönjük barátainkat és a mindennapi élelmet is. Köszönjük,
hogy mindig velünk vagy. Kérünk, maradj mellettünk akkor is, mikor nagyon
magányosnak érezzük magunkat. [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Áldd meg, Urunk, otthonainkat, szüleinket, testvéreinket és barátain-
kat! Adj nekünk kitartást az iskolában, s áldd meg a tanárokat is! Áldd meg azo-
kat, akik fontos ügyekben döntenek! Védelmezd azokat, akiknek az a feladatuk,
hogy minket védelmezzenek! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
463
background image
Lektor:
Õrizd meg, Urunk, azokat, akik veszélyek felé kalandoztak el, és azokat
is, akiknek nincs otthonuk, vagy nincs mit enniük! Tedd kezünket segítõkésszé,
tedd szemünket figyelmessé, hogy észrevegyük, kiken kell segítenünk! [Jézus
Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lelkész:
Köszönjük, Urunk, igédet. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád.
Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy országodba hívsz minket
a Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
90. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Mennyei Atyánk! Hálát adunk azért, hogy mint gyermekeid jöhetünk hozzád.
Itt vagyunk örömeinkkel és terheinkkel együtt. Köszönjük, hogy egymástól el-
térõ tapasztalatainkkal együtt, mindannyian a te családodhoz tartozhatunk.
Atyánk, te új életet teremthetsz.
Újíts meg Lelkeddel!
Megemlékezünk a magukra maradottakról és a kitaszítottakról. Adj nekünk
nyitottságot és érzékenységet, hogy megértsük az õ jelzéseiket! Segíts figyelme-
sen és türelmesen bánnunk egymással! Megemlékezünk azokról, akik aggód-
nak, s akiket a gond és a félelem összezúz. Imádkozunk azokért, akik elvesznek
a munkában és a sok elfoglaltságban.
Atyánk, te új életet teremthetsz.
Újíts meg Lelkeddel!
A világ telve van ajándékaiddal. Imádkozunk azokért, akik nem látják meg
jóságodat. Kiáltunk hozzád azokért a testvéreinkért, akiknek e világ csak durva
pusztaság, s akiknek élete folyamatos küzdelem. Segíts minket átvállalni vala-
mit az õ terheikbõl, hiszen mindnyájan az emberiség részei vagyunk!
Atyánk, te új életet teremthetsz.
Újíts meg Lelkeddel!
Imádkozunk azokért, akik hatalmat gyakorolnak: adj nekik bölcsességet,
hogy minden egyes életben meglássák a pótolhatatlan kincset! Nyisd meg azok-
nak szemét, akik nem érzik felelõsségük súlyát; nyisd meg azoknak fülét, akik
nem hallják meg a világ csöndeseinek hangját! Ha pedig mi hozunk döntéseket,
szabadíts meg az önfejûségtõl és saját hasznunk keresésétõl!
464
background image
Atyánk, te új életet teremthetsz.
Újíts meg Lelkeddel!
Te jelen vagy életünk minden színterén. Látod a gyermeket, aki anyja ölében
nyugszik, a fiatalt, aki keresi önmagát és önmaga helyét, a felnõttet, akit a fele-
lõsség nyomaszt, s látod az aggot, akinek ereje fogytán, és a magánytól szenved.
Látod, Atyánk, minden szerettünket, akiért most csöndben imádkozunk.
(Csend)
Könyörgünk a halálra készülõkért: örök békét és nyugodalmat adj nekik,
Urunk!
Atyánk, te új életet teremthetsz.
Újíts meg Lelkeddel!
Istenünk, te vigasztalsz minket, ahogy édesanya vigasztalja gyermekét, s
mint atya, úgy ölelsz át karoddal. Életünkben és halálunkban reád bízzuk
magunkat Jézus Krisztus által. Ámen.
91. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Lelkész:
Istenünk, Atyánk, te szólsz hozzánk, és hitet ébresztesz bennünk. Tõ-
led kérünk érzékenységet és figyelmet ahhoz, hogy érzékeljük jelenlétedet a vi-
lágban. [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Szolgáidnak te adj éhséget a békére és szomjat az igazságra! Formálj
minket megbocsátókká, és taníts bocsánatot kérnünk egymástól! Adj bátorsá-
got szembesülni mások fájdalmával! [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk hozzád a gyászolókért és a megfáradtakért. Imádkozunk
azokért, akik csalódtak életükben, a házaspárokért, akiknek nehéz együtt él-
niük, a szétesett családokért; azokért, akik életük társát keresik, és azokért is,
akik visszautasítást szenvedtek el. Vigasztald meg õket, mutasd meg nekik a
járható utat, ragyogtasd fel elõttük az élet ajándékait és örömeit! [Jézus Krisz-
tusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lektor:
Imádkozunk hozzád a betegekért és a haldoklókért. Adj nékik remény-
séget az utolsó órán! Imádkozunk hozzád a szenvedõkért és a félelemben élõ-
kért, azokért, akik háborúságot szenvednek, és azokért, akiket kínoznak. Imád-
465
background image
kozunk a szegényekért, az elnyomásban élõkért, és mindenkiért, akit lenéznek.
Az egész világ reményre és szeretetre vágyakozik. [Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Lelkész:
Õrizz meg minket és az egész világot abban a bizonyosságban, hogy te
vagy Istenünk, és mi a te néped vagyunk! Te teremtettél minket, s te tartod fenn
életünket. Te ismersz bennünket, és kegyelmedet adod nekünk. Dicsõítünk té-
ged, Atyánk, a Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
92. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Mindenható Atyánk! Csendes imádságban visszük eléd önmagunkat, egymást
és közös dolgainkat:
Imádkozunk az egyházért és gyülekezetünkért.
(Csend)
Imádkozunk a szent keresztség által közösségedbe vont testvérünkért/test-
véreinkért ... (nevek) ..., szüleikért és keresztszüleikért.
(Csend)
Imádkozunk testvéreinkért ... (nevek) ..., akik házasságukra áldásodat kérik/
kérték.
(Csend)
Imádkozunk azokért, akiket magadhoz hívtál közülünk: ... (nevek) ..., és
imádkozunk a gyászoló hozzátartozókért.
(Csend)
Imádkozunk hazánkért és népünkért.
(Csend)
Imádkozunk családunkért és minden szerettünkért.
(Csend)
Imádkozunk beteg, szenvedõ és haldokló felebarátainkért.
(Csend)
Mindenható Atyánk! Köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket. Dicsõség
tenéked most és mindörökké Jézus Krisztus által!
[
Gyülekezet:
] Ámen.
466
background image
93. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Istenünk és Atyánk! Végtelen irgalmadban bízva könyörgünk mindazért, ami-
ért tetszésed szerint könyörögnünk kell.
Könyörgünk országod eljöveteléért és üdvözítõ akaratod teljesüléséért, evan-
géliumod szolgálatáért és egyházad egységéért. Áldd meg evangélikus egyhá-
zunkat, püspökeit és lelkipásztorait, felügyelõit és presbitereit, gyülekezeteit és
minden tagját, a felnõtteket és a gyermekeket, az ifjakat és az öregeket. Add,
hogy igazi testvéri közösség épüljön közöttünk.
Könyörgünk a világért, annak rendjéért és békéjéért. Áldd meg hazánkat, né-
pünket és vezetõinket, a népeket és vezetõiket, hogy megszilárduljon a béke,
terjedjen a jólét hazánkban és a világon. Add, hogy a föld megadja termését, és
minden becsületes munka elérje megérdemelt eredményét.
Könyörgünk a szenvedõkért és a betegekért, az özvegyekért és az árvákért,
az elhagyottakért és a haldoklókért. Áldd meg a munkában állókat munkakedv-
vel és sikerrel, a házastársakat és családokat szeretettel, békességgel és boldog-
sággal, közel és távollevõ szeretteinket atyai jóságoddal. Add, hogy megmarad-
junk a hitben és a szeretetben, és tied legyünk életünkben, halálunkban. Az Úr
Jézus Krisztusért. Ámen.
94. K
ÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Örök Isten! Légy hozzánk kegyelmes a Jézus Krisztusért, és ne emlékezzél meg
bûneinkrõl. Szentelj meg és vezess minket Szentlelkeddel, és segíts, hogy igéd
útmutatása szerint éljünk. Gyûjtsd egybe, erõsítsd és oltalmazd a keresztyénsé-
get igéd és a szentségek által. Támaszd fel Krisztus evangéliumának fényét
minden nép fölött, követeidet pedig ruházd fel erõvel és bizakodó reménységgel.
Oszlasd el a népek között a bizalmatlanságot és ellenségeskedést, hogy bé-
kesség legyen földünkön. Védd és oltalmazd meg hazánkat, népünket, vezetõ-
inket. Ajándékozz meg minket a munka örömével. Indíts arra, hogy szívesen se-
gítsünk és szolgáljunk egymásnak.
Áldd meg otthonainkat, hogy a te igazságodban és félelmedben növekedje-
nek gyermekeink. Viselj gondot a magukra hagyottakra és a segítségre szoru-
lókra. Adj enyhülést a betegeknek és a haldoklóknak. Segíts át mindannyiunkat
utolsó óránkon, és adj az elmúló élet után örök üdvösséget, szent Fiad, a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
467
background image
95. R
ÖVID KÖNYÖRGÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA
Istenünk, Atyánk! Imádkozunk mindazért, amire napról napra szükségünk van:
kenyérért asztalunkra, és jó egészségért, tiszta levegõért, tiszta vízért, tiszta
élelemért, szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között,
békességért a földön, boldogságért a jövõ nemzedéknek. Add meg mindezt
kegyelmesen!
[
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk, rokonainkért és
barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért
minden embernek, bölcsességért és jóakaratért azoknak, akik vezetik népünket
és kormányozzák a világot. Add meg mindezt kegyelmesen!
[
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék,
hogy minden nap hálát adjanak jóságodért. Imádkozunk segítségért minden
szenvedõnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezõknek, gyógyu-
lásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak. Add meg mindezt ke-
gyelmesen!
[
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Imádkozunk minden ember üdvösségéért, a hívõért, nem hívõkért és téged ke-
resõkért. Imádkozunk egyházunkért és az egész egyházért, hogy világosságot
terjesszen a világban, hogy megvilágítsa az élet útját az emberek elõtt. Add meg
mindezt kegyelmesen!
[
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!]
Imádkozunk magunkért, hogy szelídséggel és megértéssel legyünk mások iránt,
hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra õ az Út és õ a
Világosság: õt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk. Ámen.
468
background image
96. Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁGBA FOGLALHATÓ KÉRÉSEK
Az alkalmi jellegû kéréseket az általános könyörgõ imádságba lehet foglalni a hasonló tartalmú
mondatok után vagy azok helyére.
Keresztelés
Tartsd meg kegyelmedben azt a kis testvérünket, akit ma a keresztség által
gyermekeddé fogadtál, és egyházad tagjává tettél. Vezesd Szentlelkeddel a szü-
lõket és keresztszülõket, hogy tetszésed szerint végezzék e gyermek nevelését.
Vezesd a gyermeket egész életében, hogy megismerje üdvözítõ szeretetedet, élõ
hittel ragaszkodjék hozzád, és elérje hitünk célját, az örök üdvösséget.
Konfirmáció
Világosítsd meg Szentlelkeddel konfirmandusainkat, hogy megismerjék ember-
szeretõ irgalmadat, élõ hittel tegyenek róla vallást a konfirmáció ünnepén, és
szolgáló szeretettel tanúskodjanak róla egész életünkben.
Esketés
Áldásodat kérjük N. N. És N. N. testvéreinkre, akik házassági hûséget fogad-
tak színed elõtt. Ajándékozd meg õket boldogsággal és vezesd õket a te utadon,
hogy hûségben megálljanak, és együtt dicsérjenek téged atyai jóságodért.
Házassági évforduló
Kegyelmedet kérjük N. N. és felesége, született N. N. testvéreinkre, akik házasság-
kötésük ...-ik évfordulóját ünneplik színed elõtt. Áldott légy minden áldásodért,
bûnbocsátó kegyelmedért, megsegítõ szeretetedért és atyai jóságodért, amellyel
mindeddig körülvetted és hordoztad õket. Maradj velük ezután is. Erõsítsd hi-
tüket, hogy megpróbáltatás idején reménységgel, örömükben pedig hálával for-
duljanak feléd, és együtt dicsérjenek téged megtartó hûségedért most és örökké.
Betegség
Kegyelmedbe ajánljuk (N. N.) testvérünket, aki súlyos betegségben látogattál
meg. Tudjuk, hogy minden javára van azoknak, akik szeretnek téged. Fordítsd
testvérünk javára szenvedését. Ne próbáld meg õt erején felül, és ne rejtsd el
tõle atyai szívedet. Enyhítsd fájdalmait, újítsd meg lelki erejét, fõként pedig nö-
veld hitét, hogy teljes szívvel ragaszkodjék hozzád, és kitartóan reménykedjék
irgalmadban.
469
background image
Halott emlékezete
Meghajolunk szent és mindenkor jó akaratod elõtt, amikor elhunyt testvérünk-
rõl, N. N.-rõl emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta
keresztül adtál. Bûnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarló-
ság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmed szerint, és végsõ napodon támaszd
fel õt üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasz-
tald meg õket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess Szentlelkeddel, hogy bölcs
szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk
színed elõtt el nem múló örömmel.
Lelkészavatás
Áldásodat kérjük N. N. testvérünkre (gyülekezetünk fiára), akit elhívtál a te
szent szolgálatodra. Szentlelked ajándékaival avas õt szíved szerint való lelkipász-
torrá. Világosítsd meg igazságoddal, hogy világítson embertársainak. Éreztesd
vele szereteted melegét, hogy lelkipásztori szívvel közeledjék a reá bízottakhoz.
Tedd örvendezõvé a hitben és a reménységben, hogy felemelje az elesettet, erõ-
sítse a kételkedõt, megsegítse az elhagyottat, vigasztalja a szomorkodót, és bá-
torítsa a halálra készülõt. Áldd meg egész életét, hogy áldás legyen sok ember
számára.
Lelkész, egyházi munkásiktatása
Köszönjük, hogy N. N. testvérünket küldted hozzánk a szent szolgálatba.
Szentlelkeddel vezesd õt minden munkájában. Engedd, hogy kegyelmed gaz-
dagságából mindenkinek azt nyújtsa, amire leginkább szüksége van: az elesett-
nek segítõ kezet, a kételkedõnek világosságot, a bánkódónak örömöt. Áldd meg
szolgálatát gyülekezetünk épülésére, neved dicsõségére.
Egyházközségi tisztségviselõ iktatása
Áldunk téged, hogy Szentlelked sokféle ajándékával gazdagítod gyülekezetedet,
és mindenkire bízol szolgálatot a hit mértéke szerint. Áldunk, hogy új felügye-
lõt, gondnokot (presbitereket) adtál gyülekezetünknek. Add neki az igazság és
a szeretet lelkét, hogy a tõled kapott lelki ajándékokkal hûségesen vegyen részt
a vezetésben, és munkája nyomán épüljön a testvéri közösség és egyetértés
gyülekezetünkben.
470
background image
Kántor iktatása
Köszönjük istentiszteleteinket: a közös igehallgatást, a közös imádkozást és
éneklést. Köszönjük, hogy új kántort adtál gyülekezetünknek. Vezesd õt Szent-
lelkeddel, hogy az ének és zene hangjaiban megszólaltassa a hit erejét, a szere-
tet melegét, a bûnbánat mélységét, a gyászoló szív fájdalmát, irgalmad gazdasá-
gát és üdvösséged örömét. Áldd meg szolgálatát gyülekezetünk épülésére, ne-
ved dicsõségére.
Egyházfi iktatása
Köszönjük a szent helyet, ahol együtt hallgathatjuk igédet, és együtt hívhatjuk
segítségül nevedet. Áldásodat kérjük N. N. testvérünkre, akire szent házad
gondozását bíztuk. Éreztesd vele mindenkor kegyelmes jelenlétedet, adj neki
örömöt és hûséget munkája végzéséhez, hogy minden ékesen és jó rendben tör-
ténjék szent házadban.
Esperes, püspök iktatása
Áldásodat kérjük egyházad vezetõire, püspökeire, espereseire, lelkészeire és
felügyelõire. Vedd körül oltalmaddal és szereteteddel N. N. testvérünket, egy-
házmegyénk új esperesét/egyházkerületünk új püspökét. Ajándékozd meg Szent-
lelked sokféle ajándékával, hogy élõ hittel, lelkipásztori szeretettel és tõled való
bölcsességgel végezze felelõs szolgálatát. Kegyelmed és áldásod tegye minden
munkáját eredményessé gyülekezeteink és egyházunk javára.
Templomszentelés
Szent neved magasztalásával veszünk részt a(z) ...-i gyülekezet templomszente-
lésének örömében. Áldjuk kegyelmedet, hogy eredményessé tetted fáradozá-
sunkat, és teljesítetted szívük vágyát. A templomának örvendõ gyülekezetet és
valamennyi gyülekezetedet áldd meg mindenkor és mindenhol irgalmas jelenlé-
teddel, hogy épüljön egyházad a te szent neved dicsõségére.
471
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek