Hitvallások, Miatyánk, áldásformák

02_hitvallasok_miatyank_aldasformak.pdf — PDF document, 28Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
37
2.
Hitvallások, Miatyánk
áldásformák
A
POSTOLI HITVALLÁS
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te rem tõ jé ben.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szent lélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; meg fe -
szí tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
on nan jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
N
ICEAI HITVALLÁS
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden
láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyá -
tól született minden idõ elõtt, Isten az Istentõl, világosság a világosságtól, va -
ló sá gos Isten a valóságos Istentõl; született és nem teremtetett, az Atyával egy -
lé nyegû, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt
a mennybõl. Megtestesült a Szentlélektõl és Szûz Máriától, és emberré lett. Ke -
reszt re feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és el te -
met ték, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az
Atya jobbján, újra eljön dicsõségében ítélni élõket és holtakat, és uralmának
nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a Fiútól
szár mazik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsõítünk, és aki szólt
a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom
az egy keresztséget a bûnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az el -
jö vendõ örök életet. Ámen.
background image
38
M
IATYÁNK
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
or szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Min -
den napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
min dörökké. Ámen.
B
EVEZETÕ ÜDVÖZLÉS
(J
ÁNOS
-
ÁLDÁS
)
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
A
POSTOLI ÜDVÖZLET
Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisz tus -
tól! Ámen.
S
ZÓSZÉKI ÁLDÁS
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, õrizze meg szíveteket és
gon dolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen.
D
ICSÕSÉGMONDÁS
(G
LORIA
P
ATRI
)
Di csõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
background image
39
Á
RONI ÁLDÁS
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ arcát teraj -
tad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és adjon neked
bé kességet! Ámen.
A
POSTOLI ÁLDÁS
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek
közössége
le gyen mindnyájatokkal! Ámen.
S
ZENTHÁROMSÁGI ÁLDÁS
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és
a Fiú és a Szentlélek!
Ámen.
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek