Egyszerű istentiszteleti rend

07_egyszeru_istentiszteleti_rend.pdf — PDF document, 82Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Egyszerû istentiszteleti rend
background image
Az egyszerû istentiszteleti rend
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
,
ELÕJÁTÉK
GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ IGE
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)
[E
LÕJÁTÉK ÉS
]
AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
(K
ERESZTELÉS
)
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
H
IRDETÉS
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
126
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
S
ZERZÉSI IGÉK
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
127
background image
7.
Egyszerû istentiszteleti rend
Az istentisztelet rendje három helyszínt feltételez: oltár, szószék és ambó. Ez utóbbi elkészí-
tését és használatát a liturgiai bizottság ajánlja.
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
,
ELÕJÁTÉK
A lelkész és a szolgálattevõk a sekrestyében együtt imádkoznak, majd (a harangozás alatt) be-
lépnek a templomba. Ekkor a gyülekezet feláll, és csendes imádsággal fogadja a szolgálattevõ-
ket. Amikor a szolgálók a helyükre mennek, a gyülekezet leül.
A gyülekezeti éneket megfelelõ orgona- vagy fúvóselõjáték vezetheti be.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Dicséret vagy az egyházi év jellege szerint választott ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem
vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben meg-
felelõ módon tanítható és gyakorolható.]
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
A gyülekezet énekli vagy mondja az „Ámen”-t:
Gyülekezet:
Ámen.
128
background image
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
A salutatio bibliai hagyományokra épülõ mondatai használhatók többféle módon is. Úgy is,
hogy csak a lelkész köszönt, úgy is, hogy a gyülekezet válaszol rá. Szentírási értelemben a „lel-
keddel” kifejezés az egész embert jelenti. A párbeszéd összeköti a gyülekezetet és az istentisz-
teleti szolgálattal megbízott lelkészt.
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
A bûnbánat bevezetéseként gyónási lekciót is felolvashatunk, amelyben – különbözõ tradíció
szerint – szerepelhet a tízparancsolat, a parancsolatok kettõs jézusi összefoglalása, az apostoli
biztatás vagy más igeszakasz is.
Ott, ahol a lelkész ezt indokoltnak tartja, vagy a gyülekezet igényli, rövid, bûnbánatra hívó, a
kegyelem elfogadására buzdító igehirdetés vagy meditáció is elhangozhat.
[Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt!
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ha gyónási lekciók is vannak, a gyülekezet itt feláll – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába
Istened nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyá-
dat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen ha-
mis tanúbizonyságot! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd feleba-
rátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbünte-
ti az atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem
gyûlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják az én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és tel-
jes elmédbõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hason-
lít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat,
amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, magunkat csapjuk be, és
igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az
Isten, megbocsátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.]
129
background image
Lelkész:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk
meg bûneinket!
Ha nincs gyónási lekció, a gyülekezet itt áll fel – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti. Itt
rövid csendet is tarthatunk. Ezután a gyónó imádságot a gyülekezet a lelkésszel együtt mondja.
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
Lelkész:
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
(A dõlt betûs rész az egyházi esztendõ szerint változik; lásd a 9. fejezetben.)
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Járjatok új életben a Szentlélek ere-
jével!
Vagy:
Jézus Krisztus feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket:
akiknek bûneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit
megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem
bûneitek bocsánatát, hogy oldozva legyetek a földön és a mennyben, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ testvéreim:
Isten megbocsátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy
teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
130
background image
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ IGE
A lelkész az egyházi évnek megfelelõ, rövid (egymondatos) bevezetõ igét olvas.
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész elmondja a nap imádságát.
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Az LK kétféle kollekta imádságot tartalmaz: az elsõ az ún. óegyházi kollekta, a második pedig
a nap kérése mai megfogalmazásban. A lelkész szabadon választhat a kettõ közül.
A lektor(ok) az ambóhoz lép(nek).
III. I
GEI RÉSZ
Az egyszerû istentiszteleti rendben egy olvasmány és egy igehirdetési alapige van. Ha az ige-
hirdetés alapigéje evangélium, az olvasmány epistola. Ha az igehirdetés alapigéje ószövetségi
textus vagy epistola, akkor az olvasmány evangélium. A válaszok (responzumok) mindig az
adott mûfajhoz igazodnak. Ószövetségi igeszakasznál: „Áldjuk az Urat, mert irgalmas, / és
beszéde megmarad örökké.” Levélbeli igénél (epistolánál): „Urunk, szentelj meg minket igéd-
del! / A te igéd igazság.” Evangéliumolvasásnál: „Ez a mai nap evangéliuma. / Áldunk téged,
Krisztusunk!”
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)
Ószövetségi igeszakasz esetén:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét! Az ószövetségi olvasmányt
megírva találjuk … könyve ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
A gyülekezet feláll, és az igeolvasásokra adott válasz végéig állva marad.
A lektor felolvassa az igeszakaszt.
131
background image
Az igeszakasz végén:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas,
[
Gyülekezet:
] és beszéde megmarad örökké.
Vagy
levélbeli olvasmánynál (epistolánál):
Az ünnep epistoláját megírva találjuk … levele … fejezetének … versétõl [a ...
versig]:
Az igeszakasz végén:
Urunk, szentelj meg minket igéddel!
[
Gyülekezet:
] A te igéd igazság.
Vagy
evangéliumnál:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát!
Az evangélium bejelentése után, felolvasása elõtt – a böjti idõt kivéve – a gyülekezet hallelu-
ját énekel.
Isten igéjét olvasom … evangéliuma ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
Az evangéliumi szakasz végén:
Ez a mai nap evangéliuma.
[
Gyülekezet:
] Áldunk téged, Krisztusunk!
[E
LÕJÁTÉK ÉS
]
AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
Ez lehet graduálének vagy a Szentlelket segítségül hívó ének is (az énekrendet lásd a 10. feje-
zetben). Az elõjáték a graduálének feldolgozása legyen.
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
Lelkész:
Kegyelem nektek és békesség, Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét,
amelyet egyházunk a mai ünnepnapra rendelt! Megírva találjuk … könyve …
fejezetében a … verstõl [a … versig]:
Az igeszakasz végén a lelkész és a gyülekezet a megfelelõ választ (responzumot) mondja (lásd
az olvasmánynál).
132
background image
I
GEHIRDETÉS
Az igehirdetés az egyszerû istentiszteleti rend esetén többnyire az ambótól vagy az oltártól
hangzik.
[A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is
elhangozhat.]
(K
ERESZTELÉS
)
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy keresztelési éneket is éneklünk, és a hit-
vallást a keresztelés keretén belül mondjuk.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
Az elsõ padok egyikében (lehetõleg jól látható helyen) egy gyülekezeti tag feláll, és elkezdi a
hitvallást, melyet a gyülekezet állva folytat.
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy a hitvallás a keresztelés keretén belül
hangzik el.
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
H
IRDETÉS
A hirdetés az ambótól hangzik. A lelkész által elõre megírt hirdetés tájékoztat a gyülekezet
elõtt álló alkalmakról, és utal az általános könyörgés témáira.
133
background image
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
A lelkész keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. A lektorok elmondják az egyes (rövid)
kéréseket, amelyek így fejezõdnek be:
Lektor:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
A zárómondatnál:
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Kivételes esetben elképzelhetõ a könyörgés egyszerû formája.
Ha az istentiszteleten nincs úrvacsora, akkor itt következik a Miatyánk, az áldás és a záróének.
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
Itt elsõsorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. Bûnbánati éneket csak ak-
kor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is megszólal.
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
] (S
URSUM CORDA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Emeljük fel szívünket!
Gyülekezet:
Fölemeljük az Úrhoz!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Gyülekezet:
Méltó ez és igaz!*]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
Ha a bevezetõ párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként:
[
Lelkész:
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:]
[Valóban] méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol
hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,*
134
background image
A nagy hálaadó imádság változó részeit lásd a 9. fejezetben. Általánosabb használatra a követ-
kezõket ajánljuk:
Advent:
* aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Szenteste és karácsony:
* akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Vízkereszti idõ:
* aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Böjtelõ:
* aki magára vette vétkes adósságunk terhét, hogy a bûn többé ne uralkod-
jék rajtunk.
Böjti idõ:
* aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben, hanem el-
nyerjük az örök életet.
Húsvét:
* aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból, és
kinyilatkoztatta az örök életet.
Húsvéti idõ:
* aki feltámadt a halálból, s így örökkévaló örömöt szerzett népének.
Pünkösd:
* aki elküldte a Szentlelket, hogy gyermekeidet az egyház közösségébe gyûjtse.
Szentháromság ünnepe és az azt követõ vasárnapok:
* akiben eljött az üdvösség e világba, hogy az ember Isten gyermekeként élhessen.
* aki országodba hívott el minket, és bûnbocsátó irgalmad tanúja lett a világban.
* aki újjáteremtõ szereteted tanúja a világban, hogy az új életben járva eljus-
sunk az örök életre.
* aki el nem múló irgalmad tanúja a világban, hogy kegyelme vezessen az örök
élet útján.
* aki gondviselõ szereteted tanúja a világban, hogy aggodalmaskodás helyett
atyai jóságodban bízva, hitben járjunk.
* aki hûséged tanúja a világban, hogy meghalljuk az örök élet evangéliumát, és
általa eljussunk az üdvösségre.
* akinek szeretete és jósága körülöleli életünket, hogy visszataláljunk az atyai
házhoz.
* aki a keresztségben bûnbocsátó szereteted zálogát adja, hogy az örök élet re-
ménységében élhessünk.
135
background image
* aki elnémítja a dicsekvõt, és az alázatost felmagasztalja.
* aki letörli a sírók szemérõl a könnyet, és szétszakítja a halál köteleit.
* aki szétszóródott nyáját újra egyesíti, hogy az neve dicséretére éljen e világban.
* akiben megjelent közöttünk személyválogatást nem ismerõ szereteted, hogy
minden ember üdvösségre jusson.
* akiben bûnbocsátó szereteted testet öltött a világban, hogy megváltson, és
megszabadítson Isten gyermekeinek életére.
* aki egyházát mindenkor megtartja.
Ítélet vasárnapja:
* akit élõk és holtak Bírájává tettél, hogy egyedül benne reménykedjünk.
Reménység vasárnapja:
* aki az eljövendõ világban uralkodni fog mindenek fölött.
Örök élet vasárnapja:
* aki elõtt minden térd hajoljon meg: mennyeieké, földieké és föld alattiaké.
Reformáció ünnepe:
* aki Lelked erejével megújítja egyházát, hogy tanúid legyünk e világban.
Az apostolok és evangélisták ünnepei:
* aki apostolokat hívott és küldött az örök élet evangéliumának hirdetésére,
hogy mi is üdvösségre jussunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
A gyülekezet feláll, és az Agnus Dei végéig állva marad.
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
Lelkész (és gyülekezet):
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene!
Dicsõsége betölti a mennyet és a földet!
Hozsánna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
136
background image
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmented
a bûnösöket szeretett Fiad élete árán.
Ezért a nagy irgalmadért áldunk, és kérünk, hogy amikor most Jézus Krisztus
parancsának engedelmeskedünk, küldd el Szentlelkedet, hogy Krisztus teste le-
gyen kenyerünkké ebben a kenyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban.
Minket is szentelj meg, hogy ajándékod testvéri közösségben üdvösségünket
munkálja!
Vagy:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmented
a bûnösöket szeretett Fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért áldunk,
és kérünk: küldd el Szentlelkedet, hogy Krisztus testét és vérét vegyük
üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közösséggé
legyünk!
S
ZERZÉSI IGÉK
Lelkész:
A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mond-
ta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre!
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik
adta, és ezt mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az
én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!
[A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a
cibóriummal így folytatja:]
[
Lelkész:
Íme, megváltásunk szent titka!
Gyülekezet
: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz!]
137
background image
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Köszöntsük egymást a békesség jelével!
Gyülekezet:
Legyen békesség köztünk mindenkor!]
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
Lelkész (és gyülekezet):
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, irgalmazz nekünk!
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, irgalmazz nekünk!
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bûnét hordozod, add nekünk békédet! Ámen.
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
(Kitárt, hívogató karral:)
Lelkész:
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!]
Sumptio esetén elõször a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az ostyát.
Az ostyánál:
Ez Krisztus teste.
A kehelynél:
Ez Krisztus vére.
Vagy:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely értetek
adatott. Igyatok ebbõl mindnyájan, ez Krisztus vére, amely értetek ki-
ontatott bûneitek bocsánatára.
138
background image
Az egyes „köröknél” a köszöntés:
Békesség néktek!
A „kör” befejezésénél:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a
szeretetben az örök élet reménységére!
Vagy:
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit!
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a kántor ide illõ mûvet ját-
szik (sub communione).
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé fordul:
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert jó!
[
Gyülekezet:
] És örök az õ irgalma.
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének közösségében. Kérünk,
õrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ra-
gaszkodjunk hozzád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisz-
tus által.
Gyülekezet:
Ámen.
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti himnuszt.
139
background image
Á
LDÁS
A lelkész az ároni áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az alkalomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel egybecsengõ, a hétköz-
napok útjaira indító – éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg.
140
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek