Tartalom - előszó

00_1_tartalom_eloszo.pdf — PDF document, 63Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Evangélikus istentisztelet
Liturgikus könyv
background image
background image
Evangélikus
istentisztelet
Liturgikus könyv
Luther Kiadó
Budapest, 2007
background image
Készítette
a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyûlésétõl kapott
mandátum alapján létrehívott Agendaszerkesztõ és Liturgiai Bizottság
az egyház püspökeinek vezetésével.
Budapest, 1998–2007.
© Magyarországi Evangélikus Egyház, 2007
© A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója, 2007
Az Agendaszerkesztõ és Liturgiai Bizottság munkájában részt vett:
D. Szebik Imre
Dr. Harmati Béla
Ittzés János
Gáncs Péter
Bence Gábor
Fehér Károly
Dr. Finta Gergely
Gálos Miklós
Gregersen Labossa György
Hafenscher Károly
Johann Gyula
Ördög Endre
Dr. Reuss András
Dr. Szabó Lajos
Szabó Vilmos Béla
Szabóné Mátrai Marianna
Trajtler Gábor
Tubán József
Véghelyi Antal
A kötet elõkészítésében közremûködött:
Dr. Dobszay László
Dr. Ecsedi Zsuzsanna
Gombos Arikán
Gyõri Virág
Ittzés Jánosné
Mocskonyi Melinda
Kendeh-Kirchknopf Péter
Dr. Papp Anette
Petri Gábor
background image
Tartalom
Elõszó
/ 7
Áldást az olvasónak – áldást a használónak!
/ 10
Bevezetés
/ 11
I
. F
ELKÉSZÜLÉS AZ ISTENTISZTELETRE
21
1.
Imádságok szolgálat elõtt és után
/ 23
2.
Hitvallások, Miatyánk, áldásformák
/ 37
3.
Az istentiszteleti rend felépítése
/ 42
4.
Az istentiszteleti rend felépítése magyarázatokkal
/ 44
II. V
ASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI ISTENTISZTELETI RENDEK
(
ORDINÁRIUM
)
57
5.
Liturgikus istentiszteleti rend
/ 62
6.
Énekverses istentiszteleti rend
/ 108
7.
Egyszerû istentiszteleti rend
/ 128
8.
A vasárnap esti istentisztelet rendje
/ 143
9.
A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje
(a Raffay-Prõhle Agendák szerint)
/ 148
10.
A vasárnapi istentisztelet rövid rendje
(a Prõhle Agenda szerint)
/ 160
11.
A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje
(a Prõhle Agenda szerint)
/ 166
5
background image
III. A
VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI ISTENTISZTELET VÁLTOZÓ RÉSZEI
(
PROPRIUM
)
181
12.
Az istentisztelet változó részei
/ 183
13.
Bûnbánati imádságok
(A Raffay-Prõhle Agendák
szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése) / 364
14.
A Graduálénekek és a heti énekek
/ 373
15.
Általános könyörgõ imádságok (Oratio oecumenica)
/ 381
IV. E
GYÉB ISTENTISZTELETI FORMÁK
473
16.
Gyónó istentisztelet
/ 477
17.
Reggeli közös imádság (prima)
/ 488
18.
Esti közös imádság (vespera/kompletórium)
/ 495
19.
Tanévnyitó istentisztelet („Veni Sancte Spiritus”)
/ 509
20.
Tanévzáró istentisztelet („Te Deum laudamus)
/ 517
21.
A családi istentisztelet rendje
/ 525
22.
Istentisztelet közelieknek és távoliaknak („Tamás-mise”)
/ 539
23.
Ökumenikus igeliturgia az evangélikus templomban
/ 544
24.
A karácsonyesti istentisztelet rendje
/ 555
25.
A passiói istentisztelet rendje
/ 564
26.
A húsvét hajnali istentisztelet rendje
/ 576
27.
Könyörgés
/ 593
28.
Krisztus-dicséret
/ 602
V. A
LKALMI ISTENTISZTELETEK
611
29.
Gyermek keresztelése gyülekezeti istentisztelet keretében
/ 615
30.
Gyermek keresztelése családi körben
/ 623
31.
Keresztelési emlékünnep
/ 634
32.
Felnõtt keresztelése
/ 638
33.
Konfirmációi vizsga
/ 645
34.
Konfirmációi istentisztelet
/ 651
35.
A gyászistentisztelet és a temetés rendje
/ 669
6
background image
Elõszó
Nagy szeretettel és Isten iránti hálával adjuk lelkészeink kezébe, gyülekezeti
hasz nálatra az
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyvet azzal a jó re mény ség -
gel, hogy Isten Szentlelke – sok más eszköz mellett – ezáltal is újíthatja egyhá -
zát. Evangélikusként boldogan tudatosítjuk, hogy a kétezer éves istentiszteleti
ha gyomány éppen úgy egyházunk öröksége, mint a lutheri szellemben megre -
for mált keresztény istentisztelet. Hétrõl hétre örömmel éljük meg, hogy a ko -
ráb bi sokféleség után a huszadik század folyamataiban kialakulhatott az az
egész magyar evangélikusságot meghatározó egységes, de a helyi hagyomá -
nyok nak is teret engedõ istentiszteleti gyakorlat, amely reménységünk szerint
a megújult és kibõvült rendtartással tovább erõsödhet. Hisszük, hogy minda-
zok munkáján, akik e könyv elkészítésén fáradoztak, mindvégig érezhetõ volt
az egyház iránti imádkozó felelõsség. Kérjük is, hogy munkánkon nyugodjék
Isten áldása.
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeiként az 1997. évi IV. törvénycikk
62. § d) bekezdése szerinti felhatalmazásunkkal élve – az Agendaszerkesztõ és
Liturgiai Bizottsággal egyetértésben – állítottuk össze az
Evangélikus istentisztelet
– Liturgikus könyvet, amelyet egyházunk Országos Közgyûlése elfogadott. Se gít -
sé gével gazdagabbá válik istentiszteleti életünk, hiszen az itt található rend
2005 adventjétõl a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik hivatalos istentisz -
te leti rendje lesz. Bevezetését a jelzett idõponttól ajánljuk, javasoljuk, és hasz -
ná latára kérjük lelkészeinket és gyülekezeteinket. Jól tudjuk ugyanakkor azt is,
hogy sok hittestvérünk számára a megszokott liturgiához való ragaszkodás az
egy házunkhoz való tartozás egyik alapeleme, ezért a lelkészek az 1986-ban ki -
adott
Agendában levõ istentiszteleti rendeket is használhatják. (Változás a Pró -
ba kiadáshoz képest, hogy a Liturgikus könyv tartalmazza az úgynevezett Raffay-
Prõhle énekverses rendet is.)
Szükségesnek látjuk, hogy a
Liturgikus könyv megjelenésekor néhány szempont -
ra felhívjuk lelkész testvéreink és gyülekezeteink figyelmét.
7
background image
E könyv megjelenésével és használatba vételével az 1930-as években megin-
dult, majd a második világháború után újabb lendületet vett – de a diktatúrá-
nak az egyházunk életére gyakorolt hatása miatt végül is félbeszakadt – litur-
giai megújulási mozgalom célkitûzéseihez térünk vissza. A környezõ országok-
ban élõ magyar evangélikus egyházak és az európai testvéregyházak már év ti -
ze dekkel ezelõtt megtették azokat a lépéseket, amelyekre nekünk az említett
okok miatt eddig nem volt lehetõségünk.
Egyik alapvetõ értéke ennek a
Liturgikus könyvnek, hogy következetesen érvé -
nye síti az „egy istentiszteleti rend többféle változatban” elvet. Bár sokszínû és
kü lönféle alkalmakra készült rendeket találunk benne, azok mégis egységes
teo lógiai, liturgiai koncepciót tükröznek.
A tárgyilagos kutatások egyértelmûen bizonyítják, hogy egyházunk istentisz -
te leti élete a külsõ hatások következtében az évszázadok folyamán elszakadt a
re formátori örökségtõl. Az ellenreformáció, majd a felvilágosodás és a raciona -
liz mus felgyorsította ezt a folyamatot. A hosszú évekig tartó elõkészítõ mun ká -
la tok folyamán ezért tudatosan törekedtünk arra, hogy istentiszteleti rendün-
ket megszabadítsuk azoktól az elemektõl, melyek nem következnek reformá-
tori – közelebbrõl a lutheri – teológiai örökségünkbõl. Itt ezek közül csak egyet
em lítünk: azt, hogy az úrvacsora szervesen beépült a vasárnapi istentiszteleti
rend be.
Szeretettel kérjük és biztatjuk lelkészeinket: rendszeresen és alaposan tanít-
sák gyülekezeteinket, hogy híveink megismerjék és megértsék az istentiszteleti
rendben történt változások teológiai alapját. Így könnyebben elfogadják a válto -
zá so kat, majd az ismerkedés hosszabb ideje után, a rendszeressé váló használat
köz ben értékeit is felfedezik és meg is szeretik.
Az egységes koncepció nem volt akadálya annak, hogy sok új lehetõséget is
kí nál junk gyülekezeteinknek. Alkalmi – pl. tanévnyitó, tanévzáró, gyónó stb. –
istentiszteleti rendek éppúgy helyet kaptak könyvünkben, mint a kis közös sé -
gek ben jól használható könyörgések, reggeli és esti áhítatok rendjei; és nem hi -
ány zik belõle a napjainkban sokak számára fontos „Tamás-mise” javasolt rend-
je sem. A
Liturgikus könyv gazdagodást hoz az egyházi évhez kapcsolódó szöve -
gek ben is. Az említetteken túl a megújított, bõséges imádságos rész még in -
kább megalapozza azt a reménységünket, hogy – ha az istentiszteleti rendet tel-
jes egészében és általánosan egyelõre még nem is kezdik használni gyülekeze -
te ink –
Liturgikus könyvünk újdonságai sok helyütt nyújtanak majd segítséget az
istentiszteleti élet felfrissítéséhez. A késõbb megjelenendõ CD-melléklet segít -
8
background image
het lelkészeinknek az istentiszteleti szolgálatra való készülésben. Az énekes -
könyv vel együtt használható
Gyülekezeti liturgikus könyvvel lehetõvé válik, hogy
lel készek és gyülekezeti tagok együtt tanuljuk, ízlelgessük azt a gazdagabb,
meg újúlt istentiszteleti rendet, amelyet most Isten iránti hálával és örömmel
teszünk le egyházunk asztalára.
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bõségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk,
a bennünk munkálkodó erõ szerint: azé a dicsõség az egyházban Krisztus Jézus által nem -
ze dékrõl nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”
(Ef 3,20–21)
Budapest–Gyõr, 2005. Péter és Pál apostolok napján
Gáncs Péter
D. Szebik Imre
Ittzés János
püspök
elnök-püspök
püspök
9
background image
Áldást az olvasónak –
áldást a használónak!
Örömmel és Isten iránti hálával adjuk közre az
Evangélikus istentisztelet – Litur -
gi kus könyv végleges kiadását. Jó reménységünk, hogy Isten áldása kíséri hasz -
ná latát.
A próbakiadás óta eltelt idõszak sok vitát, beszélgetést, termékeny munkát
ho zott. A végleges kiadás nem csupán apró javításokat, hanem döntõ változáso -
kat is tartalmaz. A készítõk figyelve a kérésekre, kritikákra, gazdagító javasla -
tok ra, nem csupán a „null-verzió” hibáit korrigálták, hanem bizonyos részeket
át alakítottak, kiegészítettek.
A közös keresztény hagyományok és a több évszázados evangélikus örökség
mellett az Agendaszerkesztõ és Liturgiai Bizottság komolyan vette az igényt a
kö zelmúlt tradíciójának beépítésére. Ezért került az 1986-os Agenda három
alap vetõ istentiszteleti rendje is a
Liturgikus könyvbe. Reméljük, hogy a korábbi
is tentiszteleti rendtartások és a megújult liturgia gazdagíthatják egymást, hi -
szen a változó részek (proprium) mindkét rendhez használhatók.
Biztatjuk az istentisztelet szolgálattevõit – lelkészeket, kántorokat, lektoro -
kat –, hogy adjanak lehetõséget a gyülekezetnek a közös tanulásra. Az istentisz -
te let folyamatának és egyes elemeinek megismerése, megértése és elsajátítása
ko moly lelki épülést hozhat gyülekezeti tagjaink és az egész közösség életébe.
Szolgálja a
Liturgikus könyv egyházunk gazdagodását és megújulását. Kísérje is -
ten tiszteleti életünket Urunk jósága, szeretete és kegyelme.
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel...” (Zsolt 100,2)
2007. reformáció ünnepén
Dr. Fabiny Tamás
Ittzés János
Gáncs Péter
püspök
elnök-püspök
püspök
10
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek