Reggeli közös imádság

17_reggeli_kozos_imadsag.pdf — PDF document, 848Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Mindennapi közös imádságok
background image
A mindennapi istentiszteletek
rendje
Zsoltározó istentiszteletet bárhol tarthatunk: otthoni magányban, családi kör-
ben, munkahelyen, iskolai közösségben, táborokban és természetesen temp-
lomban is. Az itt leírt rendek templomban tartott alkalmakra készültek, de kel-
lõ rugalmassággal kezelve más körülmények között is alkalmazhatók.
A zsoltározó istentisztelet természetes formája jórészt énekelt, de szükség ese-
tén az egyes szövegek dallam nélkül (hangos olvasással) is megszólaltathatók.
A zsoltározó istentiszteleteken a közös imádságot a liturgus vezeti, akinek segí-
tõi az elõénekesek, illetve és ünnepélyesebb alkalmakkor a kis liturgikus énekkar
is. Ha a liturgus idegenkedik az énekléstõl, az elõénekesek egyike átvállalhatja
tõle az énekes részek többségét. A gyülekezetet általában két félkarra osztjuk (pl.
padsoronként vagy nemek szerint). Kisebb közösségekben az elõénekes éneke
váltakozik a teljes gyülekezetével.
Az esti közös imádság (vespera) használható napzáró esti istentiszteletként
(kompletórium) is. Ebben az esetben a Magnificat helyett Simeon hálaéneke
(Nunc dimittis) a canticum.
486
background image
A reggeli közös imádság felépítése
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
H
ARANGOZÁS
,
BEVONULÁS
B
EVEZETÕ KÖNYÖRGÉS
R
EGGELI HIMNUSZ
Z
SOLTÁROZÁS
II. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(C
APITULUM
)
I
GEHIRDETÉS
R
ESPONZÓRIUM
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
]
Á
TVEZETÕ SORPÁR
(V
ERZIKULUS
)
III. I
MÁDSÁGOS RÉSZ
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[K
YRIE
]
M
IATYÁNK
IV. B
EFEJEZÕ RÉSZ
Á
LDÁS
, [B
ENEDICAMUS
]
[Z
ÁRÓÉNEK
]
487
background image
17.
Reggeli közös imádság
(prima)
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
H
ARANGOZÁS
,
BEVONULÁS
A liturgus az összes szolgálattevõvel együtt a sekrestyében imádkozik, majd a harangozás vé-
gén belépnek a templomba. A liturgus az oltár elé áll, a szolgálattevõk a számukra kijelölt
helyre vonulnak. (A bevonulás történhet csendben, kísérheti orgonajáték is, de még szebb, ha
a liturgikus kórus énekelve foglalja el a helyét.)
A gyülekezet feláll.
B
EVEZETÕ KÖNYÖRGÉS
A liturgus és a gyülekezet párbeszédes formában kéri Isten segítségét és erejét a közös imádsághoz.
R
EGGELI HIMNUSZ
A gyülekezet reggeli vagy az ünnepi idõszakhoz kapcsolódó éneket énekel a kitûzött énekszám
szerint az EÉ-bõl, illetve az azt kiegészítõ GyLK-ból. A himnuszt énekelhetjük elejétõl a végé-
ig közösen vagy versszakonként váltakozva. A himnuszt állva énekeljük.
Z
SOLTÁROZÁS
A zsoltározás megkezdésekor a liturgus a helyére megy, és a gyülekezet helyet foglal.
A zsoltározás a közös imádság egyik legõsibb formája. Segít együtt Istenre figyelnünk, kiemel
egyéni gondolatainkból, és egyéni érzéseinket összehangolja a megváltott gyülekezet imádsá-
gával. A gyülekezet az elõénekesek vezetésével általában három zsoltárt énekel. (Rövidebb al-
kalmakkor elegendõ egy is.) Recitálhatjuk a zsoltárokat a hozzá rendelt antifóna tónusával
megegyezõ zsoltártónuson. A zsoltárverseket félkórusonként váltakozva szólaltajuk meg. Éne-
488
background image
kelhetünk genfi zsoltárt vagy más zsoltárparafrázist is közösen vagy alternatim. Szükség ese-
tén a zsoltárt dallam nélkül is mondhatja a gyülekezet, esetleg a liturgus egyedül olvashatja.
Gazdag zsoltárválogatást találunk a GyLK-ban.
II. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(C
APITULUM
)
A liturgus az oltárhoz vagy az ambóhoz megy, a gyülekezet feláll.
Az igeolvasást salutatio vezetheti be.
A capitulum általában rövid, többnyire nem evangéliumi igeszakasz, amely egy-egy fontos ke-
resztény tanításra emlékeztet.
Liturgus:
Hallgassátok meg Isten igéjét … könyvébõl!
A liturgus felolvassa a kiválasztott igeszakaszt.
489
background image
A gyülekezet helyet foglal. Az igeolvasás után rövid csendet tartunk, majd az igehirdetés kö-
vetkezik.
[I
GEHIRDETÉS
]
Az igeolvasás után rövid igemagyarázat, igehirdetés tartható. Helyénvaló az is, ha az igehirde-
tés meditációs formában hangzik el. A prédikációt néhány mondatos imádság zárhatja le.
R
ESPONZÓRIUM
Isten igéjére a gyülekezet responzóriummal felel a GyLK szerint vagy a következõ módon:
490
background image
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
]
Hosszabb, ünnepélyes reggeli istentiszteleten az alapigéhez és az igehirdetéshez illõ gyüleke-
zeti éneket vagy énekverset énekelhetünk. A gyülekezeti éneket orgona-elõjáték vezetheti be.
Á
TVEZETÕ SORPÁR
(V
ERZIKULUS
)
A verzikulus összeköti az igei részt az istentisztelet imádságos részével. A verzikulust a GyLK-
ból választjuk, vagy a következõ sorpárt énekeljük:
III. I
MÁDSÁGOS RÉSZ
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
A liturgus rövid imádságot olvas (általában az LK-ból az ünnepi idõszaknak megfelelõ kollek-
tát), esetleg a következõ, általános könyörgést mondja:
Liturgus:
Imádkozzunk! Kegyelmes, mindenható Úristen, hálát adunk szent föl-
ségednek, hogy minket a magad képére teremtettél, a te országodba választot-
tál, és az igaz hit által üdvözítettél. Kérünk a te szent Fiadnak érdeméért, tarts
meg minket minden idõben, és oltalmazd meg anyaszentegyházadat, hogy
megismerve atyai gondviselésedet, igaz hittel és erõs reménységgel várhassuk
végsõ szabadulásunkat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Az imádságot egyszerû Kyrie kapcsolhatja a Miatyánkhoz.
491
background image
[K
YRIE
]
M
IATYÁNK
Az Úrtól tanult imádságot közvetlenül a kollekta vagy a Kyrie után – minden bevezetõ szöveg
nélkül – közösen énekli vagy mondja a gyülekezet.
492
background image
IV. B
EFEJEZÕ RÉSZ
Á
LDÁS
A gyülekezet feláll. A liturgus a szentháromsági áldást énekli vagy mondja.
(Ha a liturgus nem lelkész, akkor a szentháromsági áldás többes szám elsõ személyben mon-
dott változatát használja.)
[B
ENEDICAMUS
]
A Benedicamus is áldó énekvers, így helyettesítheti az áldást, vagy csatlakozhat hozzá. Énekelhet-
jük a liturgikus idõszaknak megfelelõ szöveggel vagy a következõ általános áldó formulával:
A szolgálattevõk és a gyülekezeti tagok csendben kivonulnak a templomból, vagy helyüket el-
foglalva záróéneket énekelnek.
[Z
ÁRÓÉNEK
]
A gyülekezet záróéneket énekelhet a napszaknak vagy az egyházi évnek megfelelõen.
493

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek