Esti közös imádság

18_esti_kozos_imadsag.pdf — PDF document, 1380Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Az esti közös imádság
felépítése
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
H
ARANGOZÁS
,
BEVONULÁS
[B
ÛNBÁNATI IMÁDSÁG
]
B
EVEZETÕ KÖNYÖRGÉS
[D
ICSÕÍTÕ ÉNEK
]
Z
SOLTÁROZÁS
II. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(C
APITULUM
)
I
GEHIRDETÉS
R
ESPONZÓRIUM
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
(
HIMNUSZ
)
Á
TVEZETÕ SORPÁR
(V
ERZIKULUS
)
III. I
MÁDSÁGOS RÉSZ
A
Z ESTI ISTENTISZTELET CANTICUMA
– M
AGNIFICAT
/N
UNC DIMITTIS
[A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)]
[C
SENDESSÉG
,
MOTETTA
,
HANGSZERES ZENEMÛ
]
[H
IRDETÉS
]
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
[K
YRIE
]
M
IATYÁNK
IV. B
EFEJEZÕ RÉSZ
Á
LDÁS
[B
ENEDICAMUS
]
[Z
ÁRÓÉNEK
]
494
background image
18.
Esti közös imádság
(vespera/kompletórium)
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
H
ARANGOZÁS
,
BEVONULÁS
A lelkész és a szolgálattevõk a sekrestyében együtt imádkoznak, majd a harangozás végén be-
lépnek a templomba. A lelkész/liturgus az oltár elé áll, a szolgálattevõk a számukra kijelölt
helyre vonulnak. (A bevonulás történhet csendben, kísérheti orgonajáték is, de még szebb, ha
a liturgikus kórus énekelve foglalja el a helyét.)
A gyülekezet feláll.
[B
ÛNBÁNATI IMÁDSÁG
]
A napzáró közös imádság (kompletórium) megkezdése elõtt lelkiismeret-vizsgálatot tartunk,
és bûnbánati imádságot mondunk.
Liturgus:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel.
Liturgus:
Testvéreim! Valljuk meg bûneinket, és könyörögjünk Isten irgalmáért!
Itt néhány másodperc csend tartható. Ezt követõen a lelkész és a gyülekezet párbeszédes for-
mában megvallja bûneit, és Istenhez fordul kegyelemért.
Lelkész:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkö-
vettem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek benneteket, imádkozzatok ér-
tem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Gyülekezet:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtad, bocsássa meg bû-
nödet, és vezessen az örök életre.
Lelkész:
Ámen.
Gyülekezet:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövet-
tem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek benneteket, imádkozzatok értem
Urunkhoz, Istenünkhöz.
Lelkész:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtatok, bocsássa meg
bûnötöket, és vezessen az örök életre.
Gyülekezet:
Ámen.
495
background image
B
EVEZETÕ KÖNYÖRGÉS
állva
A liturgus és a gyülekezet párbeszédes formában kéri Isten segítségét és erejét a közös imád-
sághoz.
(Ezt a fohászt énekelhetjük az EÉ 80. éneke szerint is.)
[D
ICSÕÍTÕ ÉNEK
állva
]
A gyülekezet a Szentháromságot vagy Krisztust dicsõítõ éneket énekel. Ha orgona kíséri az
éneket, elõtte csak igen rövid intonáció játszandó, hogy az ének közvetlenül kapcsolódjon a
bevezetõ fohászhoz.
Z
SOLTÁROZÁS
A zsoltározás megkezdésekor a liturgus a helyére megy, és a gyülekezet helyet foglal.
A zsoltározás a közös imádság egyik legõsibb formája. Segít együtt Istenre figyelnünk, kiemel egyé-
ni gondolatainkból, és egyéni érzéseinket összehangolja a megváltott gyülekezet imádságával.
A gyülekezet az elõénekesek vezetésével általában három zsoltárt énekel. (Rövidebb alkalmak-
kor elegendõ egy is.) Recitálhatjuk a zsoltárokat a hozzá rendelt antifóna tónusával megegyezõ
zsoltártónuson. A zsoltárverseket félkórusonként váltakozva szólaltatjuk meg. Énekelhetünk
genfi zsoltárt vagy más zsoltárparafrázist is közösen vagy alternatim. Szükség esetén a zsoltárt
dallam nélkül is mondhatja a gyülekezet, esetleg a liturgus egyedül olvashatja. Gazdag zsoltár-
válogatást találunk a GyLK-ban.
496
background image
II. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(C
APITULUM
)
A liturgus az oltárhoz vagy az ambóhoz megy, a gyülekezet feláll. Az igeolvasást salutatio ve-
zetheti be.
A capitulum általában rövid, többnyire nem evangéliumi igeszakasz, amely egy-egy fontos ke-
resztény tanításra emlékeztet. Ünnepnapokon (vasárnap) és az ünnepek elõestéjén (szombat)
az adott ünnep igéi közül is választhatjuk az alapigét.
Liturgus:
Hallgassátok meg Isten igéjét … könyvébõl!
A liturgus felolvassa a kiválasztott igeszakaszt.
497
background image
Az igeolvasás után a gyülekezet helyet foglal, rövid csendet tartunk, majd az igehirdetés kö-
vetkezik.
I
GEHIRDETÉS
Az igeolvasás után rövid igemagyarázat, igehirdetés tartható. A prédikációt imádság zárhatja le.
R
ESPONZÓRIUM
Isten igéjére a gyülekezet responzóriummal felel a GyLK szerint vagy a következõ módon:
498
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
(
HIMNUSZ
)
A gyülekezet a napszaknak vagy az egyházi évnek megfelelõ éneket énekel.
A vesperás istentiszteleten hagyományosan ez a himnusz helye, de evangélikus egyházunkban
az õsi gregorián énekek mellett itt egyenrangúan megszólalhatnak koráljaink is. Az éneket or-
gona-elõjáték vezetheti be. Ha az istentiszteleten énekkar is szolgál, helyes a gyülekezeti éne-
ket alternatim énekelni.
Á
TVEZETÕ SORPÁR
(V
ERZIKULUS
)
A verzikulus összeköti az igei részt az istentisztelet imádságos részével. A verzikulust a GyLK-
ból választjuk, vagy a következõ sorpárt énekeljük:
III. I
MÁDSÁGOS RÉSZ
M
AGNIFICAT
AZ ESTI ISTENTISZTELET CANTICUMA
A Magnificat éneklése bizonyos értelemben a vespera csúcspontja: az egész gyülekezet együtt
imádkozik Máriának, Jézus anyjának a szavaival, dicsõítve a Mindenhatót, aki közösséget vál-
lal a halandókkal, hogy megmentse õket.
A canticum zsoltárszerû költemény, így a zsoltárokhoz hasonló módon, antifonálisan (keret-
verssel, majd félkaronként váltakozva) énekeljük. A Magnificat antifónája ünnepkörönként
változik, vagy a következõ általános antifónával énekelhetõ.
A Magnificatot az egész gyülekezet állva énekli.
499
Antifóna
Elõénekes, majd gyülekezet:
background image
I.
Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, * és íme,
boldognak mond minden nemzedék.
II.
Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, * és szent az õ neve.
I.
Irgalma megmarad nemzedékrõl nemzedékre * azokon, akik félik õt.
II.
Hatalmas dolgot cselekszik karjával, * szétszórja a szívük szándékában
gõgösöket.
I.
Uralkodókat dönt le trónjukról, * és magasra emel megalázottakat.
II.
Éhezõket halmoz el javakkal, * és üres kézzel küld el gazdagokat.
I.
Felkarolja Izráelt, az õ szolgáját * és megemlékezik irgalmáról,
II.
Amint megígérte atyáinknak, * Ábrahámnak és magvának örökké.
A doxológiát az I. és II. kar közösen is énekelheti.
I.
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
II.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké.
Ámen.
Az antifóna megismétlése közösen:
Vagy:
A napzáró esti istentiszteleten (kompletórium) hagyományosan Simeon hálaénekét (Nunc di-
mittis) énekeljük canticumként, állva. (Megtalálható a GyLK-ban a 783-as szám alatt.)
500
Liturgus:
background image
501
background image
[A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)]
A gyülekezet a kollekta alatt állva marad.
A liturgus rövid imádságot – általában az LK-ból az ünnepi idõnek megfelelõ kollektát – olvas,
vagy a következõ, általános könyörgést mondja:
Liturgus:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, ki egyetlen Fiadat adtad ne-
künk, hogy bûneinkért áldozat legyen, és hogy megmutassa az új és örök életet!
Kérünk téged, segíts, hogy nagy jótéteményedet igazán megismerjük, és az õ
életének példáját igyekezzünk mindenkor neked tetszõ módon követni, az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott! Maradj
velünk és egész egyházaddal! Maradj velünk a nap alkonyán, az élet
alkonyán, a világ alkonyán! Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal,
szent igéddel és szentségeiddel, vigasztalásoddal és áldásoddal! Maradj
velünk, ha ránk borul a szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kétel-
kedés és a kísértés éjszakája, a kínos halál éjszakája! Maradj velünk és
minden híveddel most és örökké!
EÉ 731. o.
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal.
[C
SENDESSÉG
,
MOTETTA
,
HANGSZERES ZENEMÛ
]
Itt egy-két perces csend tartható, amely kinek-kinek alkalmat ad arra, hogy magában imádkoz-
zék. Ha énekkar is szolgál az istentiszteleten, akkor itt az adott ünnephez kapcsolódó motet-
tát énekel, esetleg a kántor vagy más hangszeresek az elmélyedést segítõ zenemûvet szólaltat-
nak meg.
[H
IRDETÉS
]
Az általános könyörgés elõtt szükség esetén hirdetések hangozhatnak el. Az elõre megírt hir-
detés tájékoztat a gyülekezet elõtt álló alkalmakról, és utal az általános könyörgés témáira.
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
Az általános könyörgés egy-egy szakaszát más szolgálattevõk (lektorok) is olvashatják. A sza-
kaszok így fejezõdnek be:
Liturgus vagy lektor:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
502
background image
Vagy
az alábbi, Luther litániája nyomán megfogalmazott könyörgést mondja a gyülekezettel felvált-
va (a könyörgés megtalálható a GyLK 209. oldalán):
Liturgus:
Istenünk és Atyánk! Végtelen irgalmasságodban bízva könyör-
günk mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell.
Mi, szegény bûnösök, könyörgünk,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Szent egyházadat kormányozd és igazgasd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Egyházad minden püspökét, lelkészét és szolgálóját igédben
és a keresztény életben õrizd meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Minden elnyomástól és üldözéstõl óvj meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A tévelygõket és a félrevezetetteket magadhoz térítsd meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Engedd a sátánt legyõznünk,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Aratásodba hûséges munkásokat küldj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Az igehirdetéshez adj nekik erõt és Szentlelket,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A szomorkodókat és a csüggedõket segítsd és vigasztald,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A népeknek békességet és egyetértést adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Elöljáróinkat vezesd és óvd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Lakóhelyünket áldd és védelmezd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A szükségben és veszélyben lévõknek siess segítségére,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A várandós édesanyáknak egészséges gyermeket adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
A gyermekeket és a betegeket oltalmazd,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
503
background image
Liturgus:
Az ártatlanul fogvatartottaknak adj szabadulást,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Légy a magányosokkal és az elhagyottakkal,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Minden embernek irgalmazz,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Ellenségeinknek és üldözõinknek bocsáss meg,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Káromlóidat térítsd magadhoz,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Elegendõ táplálékot adj,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Kegyelmesen hallgass meg minket,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Liturgus:
Jézus Krisztus, Isten Fia,
Gyülekezet:
hallgass meg, Úristen!
Az imádságot egyszerû Kyrie kapcsolhatja a Miatyánkhoz.
[K
YRIE
]
504
background image
M
IATYÁNK
Az Úrtól tanult imádságot közvetlenül a Kyrie után – minden bevezetõ szöveg nélkül – közö-
sen énekli vagy mondja a gyülekezet.
505
background image
IV. B
EFEJEZÕ RÉSZ
Á
LDÁS
A gyülekezet feláll. A liturgus a szentháromsági áldást mondja vagy énekli.
(Ha a liturgus nem lelkész, akkor a szentháromsági áldás többes szám elsõ személyben mon-
dott változatát használja.)
[B
ENEDICAMUS
]
A Benedicamus is áldó énekvers, így helyettesítheti az áldást, vagy csatlakozhat hozzá. Énekel-
hetjük a liturgikus idõszaknak megfelelõ szöveggel vagy a következõ általános áldó formulával:
A szolgálattevõk és a gyülekezeti tagok csendben kivonulnak a templomból, vagy helyüket el-
foglalva záróéneket énekelnek.
[Z
ÁRÓÉNEK
]
A gyülekezet záróéneket énekelhet a napszaknak vagy az egyházi évnek megfelelõen.

506
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek