Bevezetés

00_2_bevezetes.pdf — PDF document, 60Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bevezetés
A
Z
E
VANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
– L
ITURGIKUS KÖNYV ELÕÉLETE
A magyarországi reformáció eleinte a megszokott, egyetemes istentiszteleti
rend helyi, anyanyelvi változatát használta, s csupán az igehirdetések hangzot-
tak lutheri szel lemben és anyanyelven. A 16. század elsõ evangélikus agendái
je lezték azo kat a területeket, ahol változás történt. Rögzítették az úrvacsora, az
ün nepek, a ka zuális szolgálatok rendjét. A liturgikai szempontból közös utat
járó lutheri és hel vét irányzat a 16–17. század fordulóján elvált egymástól, ám
mind két egyház sokáig õrizte az énekekben gazdag, az orgona mellett liturgikus
kó rust is fel tételezõ, a responzumokat gazdagon használó, több „szereplõt” is -
me rõ is ten tiszteleti formákat. A 17–18. század fordulóján már az egyszerû sö dés,
sõt az el szegényedés jelei is megmutatkoztak. A 19. század vége felé álta lá nossá
vált az a gyakorlat, hogy az igehirdetést csupán ének és imádság ke re tez te. Az
úr va cso ra ünneplése ritkábbá vált, és az istentisztelet különálló (többnyire csu -
pán nagyünnepi) függelékévé vált. Volt néhány kivételes – sajátos tradíciót hor -
do zó – egyházközség, amelyikben tovább élt a gazdagabb nemzeti hagyomány.
A 20. szá zad azonban új korszakot nyitott. A reformátori örökség utáni tudako -
zó dás, il letve a többféle háttérrel induló liturgikus mozgalmak megérlelték a
vá gyat, maj d a döntést, hogy magyar evangélikusságunk visszakaphasson va la -
mit az evan gélikus istentiszteleti tradícióból, hogy használja az elmúlt kétezer
év bi zony ságtevõinek liturgikus kincsét, hogy újra gyakorlattá tegye Luther is -
ten tisz telet-teológiáját, és a múlt kincseit felhasználva feleljen a jelen kor ki hí -
vá saira.
Raffay Sándor püspök 1936-os
Agendája – a maga elõ- és utótörténetével – az
elsõ lépés volt ezen az úton. A Prõhle Károly teológiai tanár nevével fémjel zett
1963-as, majd 1986-os
Agenda is ezen az ösvényen haladt tovább – merítve a
múlt kincseibõl és számolva az adott kor lehetõségeivel. Az
Evangélikus is ten tisz -
te let – Liturgikus könyv szintén ezen az úton teszi meg a következõ lé pé seket: ko -
mo lyan véve a bizonyságtevõk fellegének (Zsid 12,1) több ezer éves múlt ját és
ko molyan véve a jelenben való igényes megszólalást, építve a lutheri örök ségre
11
background image
és nem feledve, hogy nem a világhoz igazodva kell az evangéliumot hir detni,
hanem a világban kell az evangéliumot továbbadni.
I
STEN NÉPÉNEK ISTENTISZTELETE
Az Isten népének istentisztelete nem azt jelenti, hogy az ember tiszteli Istent,
ha nem azt, hogy Isten megmagyarázhatatlan kegyelmébõl megtiszteli népét,
azaz közeledik, eljön, megérkezik hozzánk. Minden istentisztelet Isten-ta lál ko -
zás, ahol az ember embertársával is találkozhat – de ez a találkozás más mi nõ -
sé gû, hiszen az összekötõ kapocs nem a közös érdeklõdés, a valamilyen szinten
való hasonlóság, hanem maga a meghívó Úr, aki megszólít, megvendégel, kö -
zös séget formál, majd békességgel és áldással indít útnak. Az istentisztelet cse -
lek võ alanya maga Isten. Minden, ami emberi, csupán válasz az õ jelenlétére,
igé jére, cselekedetére.
Egy másik megközelítés szerint úgy is lehet fogalmazni, hogy az istentisz te -
let emberi oldalának lényege a mederkészítés. Isten szeretete árad, Jézus Krisz -
tus evangéliuma folyamatosan hangzik, a Szentlélek kitöltésének ígérete újra
meg újra beteljesül. Az egyház feladata és küldetése, hogy istentiszteleti életé -
vel is medret biztosítson a Lélek áradásának. A medret ki kell építeni, és tisztán
kell tartani.
L
ITURGIKUS SZÖVEGEK
A liturgia imádkozott dogma. A liturgia koncentrált ige. A liturgia szent dráma,
Is ten gyermekeinek teljes szívvel átélt, szent játéka. Ebbõl következik, hogy
szö ve gei az emberinél mélyebb forrásból táplálkoznak, és a mi szavunknál gaz -
da gabb tartalmat hordoznak. A liturgikus szövegek jó része bibliai igékbõl áll:
né ha közvetlen módon idézve a
Szentírást, máskor áttételesen utalva bibliai tör -
té netekre vagy mondatokra, olykor pedig többszörös áttétellel megfogal maz va
az Ige mondanivalóját. A liturgia, bár szabadon kezeli a bibliai szakaszo kat,
mindig a teljes
Szentírást és abban is a Krisztus-központúságot tartja szem elõtt.
Sza badsága abban nyilvánul meg, hogy kiragad, egymás mellé he lyez bibliai
mon datokat (pl. a zsoltárokból), és a teljes
Szentírás gondolatvilága szerint szó -
lal tatja meg õket.
12
background image
A liturgia nyelvezete igényes, emberközeli, megszólító és pásztoroló jellegû.
Igé nyes, mivel nem az utca nyelve, hanem az „igényes Isten igényes szavát”
meg szó laltató beszéd. Emberközeli, mivel nem muzeális, nem egy kívülállók
szá má ra érthetetlen belsõ egyházi nyelv, nem is „kánaáni” szaknyelv, hanem a
je len kor embere számára érthetõ beszéd. Megszólító, mivel megfogalmazásai -
val, for máival, hanghordozásával is azt a célt szolgálja, hogy embereket érjen el,
köz vetítse az Úristen teremtõ, gondviselõ, üdvözítõ igéjét. Pásztoroló, mivel a
tör vény és evangélium szavával gyógyítani, segíteni kíván, és ehhez keresi a
meg felelõ nyelvi formát és eszközöket.
A liturgia túlnyomórészt kötött szöveg. Megfontoltsága, kiforrottsága, elõ -
ké szítettsége indokolja, hogy ragaszkodjunk hozzá. Minden szövegelem pon-
tos, mással nehezen helyettesíthetõ teológiai tartalmat hordoz. Az egyház ta -
pasz talata az, hogy a rögtönzések révén romlik a szöveg minõsége, s így méltat -
lan ná válik a tartalomhoz és az ügyhöz.
A
SZOLGÁLATTEVÕK
Az evangélikus egyház meggyõzõdéssel vallja az egyetemes papság elvét: min -
den ki közvetlenül fordulhat a teremtõ, megváltó, megszentelõ Istenhez, és
min den megkeresztelt hordozza az Istennek való szolgálat lehetõségét és fele -
lõs sé gét.
Az egyház újszövetségi alapon és a szolgálat jó rendje érdekében megvizs-
gált, külsõ és belsõ elhívással rendelkezõ testvéreket ordinál (rendel) arra a sa -
já tos feladatra, hogy Isten igéjét hirdessék, és a szentségekkel szolgáljanak (lel -
ké szi szolgálat). Ez az ordináció nem jelent semmiféle társadalmi vagy egyházi
elõnyt (hierarchikus többletet), inkább egyfajta kiváltságot, hogy az illetõ
ember Isten elhívása (vocatio) révén, az õ megbízásából – Ura elõtti felelõsség -
gel – végezheti munkáját. Az ordináció kizárólag a püspök feladata.
A liturgikus szolgálatot a lelkész nem egyedül végzi, hanem mindazokkal
együtt, akik erre vállalkoznak, és akiket a lelkész erre felkészít. Ilyen szolgála-
tot végeznek a kántoron és énekkaron kívül a lektorok és az elõimádkozók is.
Ez által az istentisztelet már a formájával is jelzi, hogy az az egész gyülekezet
ügye. Ezért minél több testvért vonjunk be a lektori szolgálatba: az igeolvasás-
ba, a zsoltárok és más könyörgések imádkozásába, a hirdetés fel ol vasásába.
Lényeges, hogy a szolgálatot vállaló személy lélekben és gyakorlással is ké szül -
13
background image
jön erre a feladatra. Mindenki, aki megszólal, és funkciót kap az isten tisz te le -
ten, ügyeljen arra, hogy beszéde jól érthetõ, testtartása és mozgása ün ne pélyes,
ugyanakkor természetes legyen.
Az istentiszteleten közremûködõk imádságos közösségben készüljenek a rá -
juk váró szent szolgálatra. Lehetõleg együtt, jó rendben vonuljanak be a temp -
lom ba, az istentisztelet végén pedig együtt adjanak hálát azért a kegyelemért,
hogy az Úr szolgálatában vehettek részt.
A magyar evangélikus gyakorlatban a Luther-kabát szolgál liturgikus öltö -
zék ként, amelyhez az egyházi évnek (illetve az alkalomnak) megfelelõ stólát is
vi selhetnek a lelkészek. Azokon a helyeken, ahol ennek hagyománya van, vagy
ahol a gyülekezet és a szolgálattevõ ezt közösen igényli, lehetõség van az alba
hasz nálatára is.
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ
A nyugati kereszténységben az evangélikus egyház õrzi leghûségesebben az õsi
tra díciót: az egyházi (liturgikus) esztendõ gyakorlatát. Szokás ez, amely nem
vál hat nyûgös kötelességgé, s amely gazdag áldássá lehet, hiszen általa az egy-
ház újra meg újra átéli az üdvösségtörténet nagy drámáját úgy, hogy az évrõl év -
re visszatérõ kör az idõ múlásával egyben elõrevivõ spirált is jelent. Miközben
„is métlünk”, közelebb jutunk az Isten országához.
Magyarországi Evangélikus Egyházunk történelme során mindig is élt az
egy házi esztendõ által kínált lehetõséggel, hozzá kapcsolva az olvasmányokat
és az igehirdetési alapigéket összerendezõ perikóparendet.
A liturgikus év egyszerre lehet segítség a gyülekezetnek és a szolgálatte võk -
nek: utat mutat a gyülekezet közösségének és az egyes hívõ embereknek ke -
gyes ségük gyakorlásában; fegyelmez az istentisztelet és az igehirdetés temati -
ká jában; biztonságot, állandóságot kínál a mindig visszatérõ ünnepekkel az élet
vál tozó körülményei között; megóv a szubjektivitás csapdájától, és belehelyez
egy nagyobb közösség együtt gondolkodó, az igére együtt figyelõ egészébe.
A liturgikus év gazdagsága a
Liturgikus könyvben még inkább megmutat ko zik
azáltal, hogy a szokásos ünnepek mellett ismét lehetõséget ad a bibliai sze mé -
lyekkel kapcsolatos istentiszteletek tartására. Az õsi evangélikus szokásoknak
meg felelõen az apostoloknak, az evan gé lis táknak, illetve Jézus édesanyjának,
Má riának, valamint a vértanúknak és a
Szent írásban nevükön nevezett angyalok-
14
background image
nak az ünnepeivel a bizonyságtevõk fellegéhez csatlakozhatunk. Az ünne pek -
hez kapcsolódó vál tozó részek (proprium) is többféle anyaggal gyarapodtak. A
meg szaporodott le hetõségek nagyobb vál tozatosságot kínálnak. Mindezek cél -
ja, hogy a li tur gi kus év a maga körfor gá sában Krisztus-év legyen a gyülekezet
szá mára.
A
SZENT ZENE SZOLGÁLATA
Evangélikus egyházunkban különösen is hangsúlyos az egyházi zene szolgála-
ta. A zene nem csupán másodrendû kísérõjelenség az istentiszteleten, hanem
an nak lényegi része. A musica sacra lutheri értelmezése emlékeztet arra, hogy
Is tennek ez a csodálatos ajándéka igehordozó, igehirdetõ jelentõségû.
Ahogyan az igehirdetésre csak jól felkészült prédikátorok alkalmasak, úgy az
egy házzenei szolgálatot végzõknek is képzetteknek kell lenniük. A gyü le ke ze -
tek nek törekedniük kell arra, hogy erre is felkészíttessenek szolgálattevõket.
A legõsibb és legszebb hangszer az emberi hang. Ezért az istentisztelet ke -
re tében kiemelt szerepe van a szolgálattevõk és a gyülekezet énekének. Le tisz -
tult ságával és kiforrottságával, ugyanakkor egyszerûségével és mélységével a
gre gorián ének és a lutheránus korál különösen is alkalmas a liturgikus tarta -
lom megszólaltatására. A
Szentírás azonban számos helyen említi az „új ének”
kifejezést, amely a megújult, újjászületett ember énekének megnevezésén túl
azt is je lenti, hogy az énekelt imádságot, a hitvallást, a zenében megszólaló igét
min den korban újra lehet és kell fogalmazni. Liturgikus használatban azonban
csak ma gas színvonalú, teológiailag helytálló, az ügyhöz méltó énekek szólalja -
nak meg.
Egyházunk hagyományos, istentiszteleti szolgálatba állított hangszere az or -
go na. Gondozása, karbantartása ugyanolyan fontos, mint az egész templomé. A
Zsoltárokban és a
Szentírás más könyveiben azonban arra is találunk utalást,
hogy Isten népe sokféle hangszert használt a liturgikus szolgálatban. Evan gé li -
kus ébredési tradíciónk újraéledésének egyik jele, hogy sorra alakulnak egyhá -
zunk ban az istentiszteleti életet gazdagító fúvósegyüttesek. Egyetlen olyan
hang szer sem idegen a liturgiától, amely természetes módon (tehát nem elekt ro -
nikus hangkeltéssel) szólal meg!
Az énekek kiválasztásánál mindenekelõtt természetesen az
Evangélikus éne -
kes könyv áll a gyülekezet rendelkezésére. E gazdag gyûjtemény segítségével vál -
15
background image
to zatossá, sokszínûvé tehetjük istentiszteleteinket. Itt jegyezzük meg azt is,
hogy az adott istentisztelet énekrendjét ajánlatos a szolgálattevõknek (a lel -
kész nek és a kántornak) legalább négy nappal a szolgálat elõtt megbeszélni,
hogy a felkészülésnek ne legyen akadálya.
A
LITURGIA LELKE
A liturgiában a szent Istennel találkozunk. Õ maga hív és lát vendégül bennün-
ket. Közelében helyére kerülnek dolgaink, rendbe jön életünk. Ezért imádságos
lé lekkel, nyitott szívvel végezzük a szolgálatot. A lélekben való alapos fel ké szü -
lés, a liturgia végzése alatt való koncentrált figyelem, az Isten közelségének fé -
lel me és a szeretõ mennyei Atyára való ráhagyatkozás egyaránt része az isten -
tisz teleti szolgálatnak. Az istentisztelet kísérõmozdulatai (felállás, fõhajtás,
meg hajlás, térdelés) jól kifejezik a liturgikus lelkület és mentalitás lényegét.
Egye dül az alázat magatartása méltó a szent ügyhöz és az Isten jelenlétének át -
élé séhez.
A liturgiában – hitünk szerint – a Szentlélek munkálkodik, õ teszi élõvé az
igét. Ezért a liturgikus szöveg nem olvasható, nem mondható a kívülálló lel kü -
le tével. A szent lelkesedés, az elmélyült átélés, a szenvedéllyel való meg szó lal -
ta tás nem idegen, sõt természetes formája a liturgikus szolgálatnak. Ehhez
azon ban szükséges, hogy az istentiszteletre való készülésnél értelmezve és
imád kozva olvassuk (tanítványként tanuljuk) a szövegeket. A helyes (de nem
mo doros) hangsúlyozás szintén segítség lehet abban, hogy a gyülekezet elfo -
gad ja az itt áradó Lélek ajándékait. A szöveghûség és a szövegmondás bizton-
sága érdekében ne mondjunk könyv nélkül liturgikus szövegeket! A helyes ma -
ga tartás az, ha a liturgus – szöveggel a kezében – a gyülekezet szemébe nézve
tud ja olvasni-mondani a liturgia mondatait.
A liturgus magatartására is érvényes a Mózesnek szóló figyelmeztetés:
„Oldd
le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!” (2Móz 3,5)
G
YAKORLATI ÚTMUTATÓ
Az
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv kezünkben lévõ kötete tartal maz za
az alapvetõ vasárnapi istentiszteletek rendjét, a nagyünnepek sajátos for máit,
16
background image
az alkalmi istentiszteletek rendjét és az istentiszteleti keretben meg tar tott ka -
zuá lis szolgálatok (keresztelés, temetés) ajánlott formáit. Az imádságos anyag
csu pán minta, a kiegészítõ CD és a liturgus igényesen megfogalmazott egyé ni
imádságai még gazdagabbá tehetik az istentiszteleti életet. Ugyanakkor min den
ki egészítésnél ügyeljünk arra, hogy a különbözõ mûfajokat megtartsuk (más a
kol lekta, más a szószéki imádság, és más az általános könyörgés), hi szen azok-
nak az istentisztelet dramaturgiájában meghatározott sze repük és felépítésük
van.
Az istentisztelet elõkészítéséhez tartozik, hogy a hirdetõkönyvet és a
Bibliát
az alkalom kezdete elõtt tegyük ki az ambóra, az istentiszteleti rendtartást (az
Agen dát vagy a Liturgikus könyvet) pedig helyezzük az oltárra, hogy a szolgá lat -
tevõk méltó módon (ne több könyvvel a kezükben) vonulhassanak be.
A
Liturgikus könyv felépítésében is segíteni akarja az állandó használatot. A
tör delés, az állandó és változó részek fejezete úgy van kialakítva, hogy egy is -
ten tiszteleti szolgálat alatt minél kevesebbszer kelljen lapozni. A szolgá lat tech-
nikai elõkészítéseként idõben, megfelelõ színû könyvjelzõkkel elõ re je löl jük
meg a használni kívánt szakaszokat. A
Liturgikus könyv mellékle te ként meg -
jelent
CD
-rõl mind a liturgikus szövegek, mind pedig a nyomtatott for má ban
közre nem adott imádságok kinyomtathatók. Ügyeljünk arra, hogy a kü lön la -
pok méltó formában kerüljenek a liturgus kezébe.
Fontos, hogy a ki- és bevonulás, valamint a szolgálattevõknek a liturgiában
való mozgása jól elõkészített és rendezett legyen. Ez nagyban segítheti a
közösség áhítatát és az igére való figyelését.
(A gyakorlati kérdésekkel részletesebben a 4. fejezetben foglalkozunk.)
Az
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv szerkesztõinek közössége az egy-
ház Urának áldását kéri a gyülekezetek és a szolgálattevõk életére. Reméljük,
hogy a most kézbe kerülõ kötet is segíti egyházunk megújulását, a hívõk Is ten -
nel való találkozását.
17
background image
S
ZAKKIFEJEZÉSEK
ADORÁCIÓ
/
imádás, hódolat (Krisztus-imádás)
AGNUS DEI
/
Isten Báránya. A istentisztelet állandó része (ordinárium) – Isten Bárányát magasztaló tétel
ALTERNATIM
/
a gyülekezeti ének azon elõadásmódja, amikor az egyes versszakokat a gyülekezet kiskórus-
sal vagy orgonával felváltva énekli
AMBÓ
/
felolvasópult
ANTEPENDIUM
/
az egyházi esztendõnek megfelelõ színû és az adott ünnepkör szimbólumát hordozó, az
oltárasztal elsõ oldalán, illetve a szószéken és az ambón függõ oltárterítõ
ANTIFÓNA
/
a zsoltár keretverse
BENEDICAMUS
/
áldjuk az Urat. A közös imádság (imaóra/zsolozsma), esetleg az istentisztelet záróformu -
lá ja
CANTICUM
/
a zsoltáros istentisztelet újszövetségi eredetû, zsoltár jellegû éneke (a vespera canticuma a
Mag nificat, a kompletóriumé pedig a Nunc dimittis)
CAPITULUM
/
általában rövid, többnyire nem evangéliumi igeszakasz, amely egy-egy fontos keresztény ta -
ní tásra emlékeztet
CIBÓRIUM
/
ostyatartó
COMMUNIO
/
közösség – úrvacsorai közösség, az úrvacsora vételének liturgikus szakkifejezése
CONFITEOR
/
bûnvallás
CREDO
/
hitvallás – az istentisztelet állandó része (ordinárium)
DE ANGELIS
/
missa de angelis – a VIII. gregorián mise elnevezése
DOXOLÓGIA
/
Istent dicsõítõ liturgikus formula. Szûkebb értelemben a zsoltárokhoz kapcsolódó „Gloria
Patri” dicsõítés
EPIKLÉZIS
/
a Szentlélek hívása
EXSULTET
/
a húsvét hajnali istentisztelet Krisztus világosságát bejelentõ, az üdvösség történetére vissza-
tekintõ, ujjongó éneke
GLORIA IN EXCELSIS
/
„Dicsõség a magasságban Istennek...” (Lk 2,14) (nagy glória)
GLORIA PATRI
/
„Dicsõség az Atyának...” (kis glória)
GRADUÁLÉNEK
/
a graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke, amelyet az ünnep egyházi éven
belüli szerepe határoz meg
INTORITUS
/
bevezetõ zsoltár (az istentisztelet változó része)
KOLLEKTA
/
tömör, kötött szerkezetû imádság, megszólítással, egy kéréssel, konklúzióval és dicsõítõ zára -
dék kal
KOMPLETÓRIUM
/
közös napzáró imádság
KYRIE
/
az istentisztelet állandó része (ordinárium), Krisztust, az igaz Bírót és a Királyt magasztaló tétel
– Kyrie eleison = Uram, irgalmazz
LAUDAMUS TE
/
a Gloria in excelsis folytatása: „Dicsérünk és áldunk téged…”
LAUDES
/
reggeli (eredetileg hajnali) zsoltározó istentisztelet (imaóra)
LEKCIÓ
/
olvasmány. A Bibliának egy adott ünnepre kijelölt ószövetségi, levélbeli vagy/és evangéliumi sza-
kasza.
MISSA MUNDI
/
a legõsibb, rövid és egyszerû dallamú ordináriumtételek, ciklusba rendezve
NUNC DIMITTIS
/
mostan bocsátod el (Uram, a te szolgádat) Simeon éneke (Lk 2,29–32). A napot záró
imaóra (kompletórium) állandó része, canticuma
18
background image
ORATIO OECUMENICA
/
általános könyörgõ imádság
ORDINÁCIÓ
/
lelkészszentelés
ORDINÁRIUM
/
Az istentisztelet állandó tételei (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)
PARAMENTUM
/
a szakrális tér felszerelési tárgyainak általános gyûjtõneve
PATÉNA
/
nemesfém tányérka, amelyre az ostyát helyezzük
PAX
/
az úrvacsorai liturgia része (a communio elõtt), az Úr békességének meghirdetése és továbbadása
POSTLUDIUM
/
az istentiszteletet záró hangszeres mû, utójáték
PRELUDIUM
/
az istentiszteletet bevezetõ, vagy a gyülekezeti énekek elõtt elhangzó hangszeres mû, elõjá ték
PRIMA HORA
/
napkezdõ (munkakezdõ) reggeli zsoltározó istentisztelet (imaóra)
RECITÁLÁS
/
énekelt beszéd, a szöveg megszólaltatása néhány hangos dallamon (ld. tónus). Feladata, hogy
hordozza a szöveget a liturgikus szituációnak megfelelõen.
RESPONZÓRIKUS
/
a lektorok/elõénekes(ek) és a gyülekezet között váltakozó, válaszolgató (liturgikus szö -
veg vagy énekvers)
RESPONZÓRIUM
/
a zsoltáros istentiszteleten az olvasmány, illetve az igehirdetés utáni liturgikus ének,
amelyben a szólista által énekelt részekre az egész közösség refrénnel felel
RESPONZUM
/
a gyülekezet rövid válasza szóban vagy énekben
SALUTATIO
/
liturgikus köszöntés
SANCTUS
/
Szent. Az istentisztelet állandó része (ordinárium) – a háromszor szent Istent dicsõítõ rész –
Ézsaiás 6,2 alapján
SUMPTIO
/
amikor a lelkész egyedül végzi az istentiszteleti szolgálatot, és saját magának oszt úrvacsorát
SURSUM CORDA
/
emeljük fel szívünket. Az úrvacsorai liturgia bevezetõ imádságának (praefatio) elsõ mon-
data
TE DEUM
/
Téged, Isten, (dicsérünk) – Szentháromságot dicsérõ himnusz. Ünnepi alkalmakon, jelentõs
események befejezésekor – pl. tanév végén – énekli az egyház közössége
TÓNUS
/
dallamváz, amely az adott liturgikus szöveghez alkalmazkodik
VENI SANCTE
/
Iskolai évet nyitó, a Szentlélek segítségül hívását magába foglaló istentisztelet. Veni Sancte
Spiritus = Jöjj, Szentlélek – a pünkösdi idõ éneke (szekvenciája).
VERBA TESTAMENTI
/
az úrvacsora szerzési igéi
VERBUM GRATIAE
/
kegyelmi ige
VERZIKULUS
/
átvezetõ sorpár a zsoltáros istentiszteletekben
VESPERA
/
közös esti imádság
VOTUM
/
rövid igevers, isteni kijelentés vagy ígéret
R
ÖVIDÍTÉSEK
/
Evangélikus énekeskönyv
G
Y
LK
/
Gyülekezeti liturgikus könyv
LK
/
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv
19
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek