Imádságok szolgálat előtt és után

01_imadsagok_szolgalat_elott_es_utan.pdf — PDF document, 71Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
I. FELKÉSZÜLÉS
AZ ISTENTISZTELETRE
background image
background image
1.
Imádságok
szolgálat elõtt és után
I. S
ZOLGÁLAT ELÕTTI IMÁDSÁGOK
Az itt következõ imádságok az istentiszteletre való felkészülést kívánják segíteni. A szolgálat -
te võk lehetõleg ne az istentiszteletet megelõzõ idõben foglalkozzanak az adminisztratív
ügyekkel vagy más tennivalókkal. Törekedjünk arra, hogy az istentisztelet elõtti idõt ne ter-
heljék gyülekezetszervezési feladatok. Nagy áldást jelenthet a szolgálattevõknek és a gyü le ke -
zet nek, ha méltóképpen fel tudnak készülni a szent Istennel való találkozásra. Lehetõség sze -
rint az istentiszteleti helyhez tartozzon olyan sekrestye vagy helyiség, ahol tiszta kö rül mé nyek
között lehet imádkozni, felöltözni, illetve kezet mosni. A következõ zsoltárokat és imád sá go -
kat elmondhatjuk egyben és részleteiben is. Az imádságok között találunk mind egyéni, mind
közösségi könyörgéseket.
A
SEKRESTYÉBE
,
ILLETVE AZ ELÕKÉSZÜLET HELYÉRE VALÓ ÉRKEZÉS UTÁN
Tied a dicséret, a magasztalás és áldás örökké. Ámen.
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy hirdesse szám a te dicséretedet!
Zsolt 51,17
Zsoltár
Ez a zsoltár egészében és részleteiben is imádkozható.
Boldogok, akik házadban laknak,
dicsérhetnek téged szüntelen. (Halleluja!)
Zsolt 84,5
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura!
Sóvárog, sõt eleped a lelkem az Úr udvarai után.
Testem és lelkem ujjongva kiált az élõ Istenhez.
Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket,
ahová fiókáit helyezi oltáraidnál,
Seregek Ura, én királyom és Istenem!
23
background image
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje,
aki a te utadra gondol.
Ha a Siralom völgyén mennek is át,
források völgyévé teszik azt,
az õszi esõ is
elárasztja azt áldásával.
Újult erõvel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.
Uram, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat!
Figyelj rám, Jákób Istene!
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!
Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer.
Jobb az Isten házának küszöbén állni,
mint a bûnösök sátrában lakni.
Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsõséget ad az Isten.
Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.
Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!
Zsolt 84,2–13
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
Boldogok, akik házadban laknak,
dicsérhetnek téged szüntelen. (Halleluja!)
Zsolt 84,5
További zsoltárok a példatárban.
A L
ITURGIKUS KÖNYV ÉS A BIBLIA KÖNYVJELZÕINEK ELLENÕRZÉSE
,
AZ ELHANGZÓ IGÉK ÁTGONDOLÁSA
A liturgus ellenõrzi az LK-ban és a Bibliában a könyvjelzõket, elolvassa és átgondolja az is ten -
tisztelet során elhangzó olvasmányokat, imádságokat és más szövegeket. Végezetül elimád -
koz hatja a sekrestyeimádságot:
Uram, Istenem! Te püspökké/lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, de lá -
tod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem se -
gí tettél volna, már régen elrontottam volna mindent. Ezért téged hívlak segít -
sé gül. Örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat. Taníts, hogy ta nít -
24
background image
has sam népedet! Segíts, hogy igédet szüntelenül szívemben forgassam, és el -
mél kedjem rajta! Tégy követeddé, Uram, és semmiképpen el ne hagyj, mert ha
ma gamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Ámen.
Vagy:
Mennyei Atyám! Tisztítsd meg szívemet, számat és gondolataimat
Szent lelked tü
zével, hogy szolgálatom neked tetszõ legyen! Segíts,
hogy ne tévedjek, ha mi sat ne mondjak, a magam dicsõségét ne keres -
sem! Áldd meg népedet, hogy sem mit se értsen félre, egyedül igédre
fi gyeljen, és érezze jelenlétedet! Ámen.
Ha a lelkész nem a saját szolgálati helyén végzi a szolgálatot (helyettesít stb.):
Uram! Te hívtál el az ige szolgálatára. Te küldtél ma ehhez a gyü le ke -
zet hez. Kegyelmedbe ajánlom magamat, minden tehetségemet és erõ -
met. Használj szent tetszésed szerint! Ámen.
További sekrestyeimádságok a példatárban.
A
LITURGIKUS ÖLTÖZÉK FELÖLTÉSEKOR
Az Önálló Német Evangélikus-lutheránus Egyház (SELK) agendájából vett imádságok.
A liturgikus öltözék felvételekor:
Kész a szívem, Istenem,
kész a szívem, hogy énekkel dicsérjelek.
Uram, hálát adok a népek között,
magasztallak az emberek között.
Taníts igazságod útjára,
akkor csodáidat hirdetem.
Õrizd szememet a gonosztól
és ajkamat, hogy hamisat ne szóljak!
Te vagy Istenem, áldalak téged,
Istenem, téged magasztallak.
Vagy:
25
background image
Papjaid öltözzenek igazságba,
és örvendezzenek szentjeid!
A stóla felvételekor:
Uram, a te igád kedves,
és a te terhed könnyû.
Felöltözés után:
Örvendezek az Úrban,
ujjong a lelkem Istenemben,
mert az üdvösség ruháját adta rám,
és az igazság palástjába öltöztetett.
K
ÖNYÖRGÉS KÖZÖSSÉGBEN
Ha a lelkész nem a segítõkkel együtt imádkozik, akkor a Kyrie következik; ha segítõkkel együtt
imádkozik, akkor így folytatja (az imádság szövege megtalálható a GyLK 560. oldalán):
Lelkész:
Jöjj, Szentlélek Úristen, aki a világ népeinek sokféle nyelvét a hit
egységére ve zet ted, töltsd be híveid szívét, és gyújtsd lángra bennünk isteni
szereteted tü zét! (Halleluja!)
Bemegyek Isten oltárához,
vigasságos örömem Istenéhez.
Vigyenek el szent helyedre és hajlékodba,
hogy eljussak Isten oltárához,
Istenhez, akinek ujjongva örülök.
Hadd magasztaljalak Isten, én Istenem!
Miért csüggedsz el, lelkem,
és miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki,
szabadító Istenemnek!
Zsolt 43,3–5
Közösség:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
Lelkész:
Bemegyek Isten oltárához,
vigasságos örömöm Istenéhez.
26
background image
Lektor:
Urunk, Istenünk, fordulj felénk,
és ajándékozz meg minket üdvös sé ged del,
hogy gyülekezeted örvendezzen benned!
Mutasd meg rajtunk kegyelmedet,
és segíts meg minket!
Uram, hallgasd meg imádságomat,
és jusson el hozzád könyörgésem!
Lelkész:
Urunk, tisztítsd meg szívünket minden tisztátalan gondolattól, és mél-
tass bennünket arra, hogy szent templomodba léphessünk, és ezt az isten-
tiszteletet tetszésedre, igaz hittel ünnepeljük, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.
Közösség:
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!
A Kyrie után az összes szolgálattevõ közösen az Úrtól tanult imádságot mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
or szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Min -
den napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mind örökké. Ámen.
Lektor:
Uram, légy hozzám kegyelmes,
gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!
Uram, fordulj hozzánk, és légy kegyelmes szolgáidhoz!
Jóságod legyen velünk, ahogy mi is benned bízunk.
Papjaid öltözzenek igazságba,
és örvendezzenek szentjeid!
Uram, hallgasd meg imádságomat,
és kiáltásom jusson el hozzád!
Lelkész:
Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, és ragyogja be szí -
vün ket Szentlelked kegyelme, hogy méltó sáfárai lehessünk titkaidnak, és min -
den kor szerethessünk, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.
27
background image
Vagy:
Úristen, aki híveidet megvilágosítod és tanítod a Szentlélek által, add
nekünk az igaz bölcsesség Lelkét, hogy erejével és vigasztalásával
eltelve mindenkor örvendezzünk, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.
B
EHARANGOZÁSKOR
Az imádság magyar szövege megtalálható a GyLK 562. oldalán.
Veni, creator Spiritus,
Jöjj, teremtõ Szentlélek,
pasce pastorem,
pásztorold a pásztort,
duc ducem,
vezesd a vezetõt,
da daturo,
adj az adni készülõnek,
aperi aperturo,
szólj a megszólalóhoz,
emittis Spiritum tuum,
áraszd ki Lelkedet,
et creabuntur,
és élet támad,
et renovabis faciem terrae.
és megújítod a föld színét.
II. S
ZOLGÁLAT UTÁNI IMÁDSÁGOK
H
ÁLAADÁS ISTENTISZTELET UTÁN
,
KÖZÖSSÉGBEN
Az imádság szövege megtalálható a GyLK 565. oldalán.
Közösség:
Áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensõm az õ szent nevét!
Áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményérõl!
Zsolt 103,1–2
Lelkész:
Hálát adunk neked, Urunk, hogy szolgálhattunk neked, hogy nem te -
kin ted mél tatlan sá gunkat, hanem minden kérésünkön és reménységünkön fe -
lül meg h allgatsz és megsegítesz minket. Hálát adunk a közösségért, amelyben
igédet hall gathat tuk, és együtt dicsérhettünk téged végtelen jóságodért. Tedd
ma ra dan dóvá bennünk mindazt az áldást, amelyet ebben a közösségben tõled
kap tunk! Ámen.
Közösség:
Áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményérõl!
28
background image
H
ÁLAADÁS ISTENTISZTELET UTÁN
,
HA A LELKÉSZ EGYEDÜL VÉGZI A SZOLGÁLATOT
Zsoltár
Ha az istentiszteleten az úrvacsorát nem ünnepelték, akkor a zsoltár [ ] zárójelbe tett szakasza
elhagyható.
Magasztalunk, Istenünk, magasztalunk téged, mert közel
vagy azokhoz, akik hirdetik csodáidat.
Zsolt 75,2
Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes
szívbõl az istenfélõk körében és közösségében.
Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek
csak kedvük telik benne.
Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.
Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr.
[
Eledelt adott az istenfélõknek.
Örökre emlékezik szövetségére.
Hatalmas tetteit kijelentette népének,
nekik adta a pogányok birtokát.
Kezének munkái igazak és jogosak,
rendelkezései maradandóak,
rendíthetetlenek mindörökké,
igazán és helyesen vannak megalkotva.
Gondoskodott népe megváltásáról,
örökre elrendelte szövetségét,
szent és félelmetes az õ neve.
]
A bölcsesség kezdete az Úr félelme,
a józan eszûek mind eszerint élnek.
Az õ dicsérete örökre megmarad.
Zsolt 111,1–10
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
Magasztalunk, Istenünk, magasztalunk téged, mert közel vagy
azokhoz, akik hirdetik csodáidat.
29
background image
Kyrie és dicsõítõ zsoltár
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!
Magasztal, Uram, minden alkotásod,
és áldanak téged szentjeid.
Nem nekünk, Uram, nem nekünk,
hanem nagy nevednek szerezz dicsõséget!
Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
és kiáltásom jusson eléd!
Urunk, köszönjük szereteted ajándékait. Kérünk, maradj velünk, építsd gyü le -
ke zetedet, és gyûjtsd egybe egykor mennyei asztalodnál, Jézus Krisztus Urunk
által. Ámen.
Vagy:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr,
ezért örvendezzünk!
Urunk, hálát adunk ajándékaidért, és könyörgünk gyülekezetedért:
õrizd meg ke gyelmedben, tartsd meg szeretetedben, ajándékozd meg
na ponta az élet ke nye rével! Maradj velünk, építsd házadat, egyesíts
ben nünket a hitben! Te vagy a forrás, amely soha nem apad el, te vagy
a kút, amelynek a vize az örök életre üdít fel. Ámen.
Hálaadó zsoltár és imádság
Magasztallak, Uram, teljes szívembõl,
áldom nevedet jóságodért és hûségedért.
Hozzád kiáltottam, és meghallgattál,
bátorítottál, és lelkembe erõt öntöttél.
Énekelni fogok az Úr útjairól,
mert nagy az Úr dicsõsége.
Örök a te jóságod, Uram,
ne hagyd el kezed alkotását!
Zsolt 138,1–2.5.8
30
background image
Mennyei Atyám! Hálát adok, hogy a gyülekezetet összegyûjtötted, és együtt le -
het tünk szent színed elõtt. Bocsásd meg, amit emberi gyengeségbõl vagy hi tet -
len ségbõl elhibáztam. Szentlelked áldja meg az igét, amely elhangzott, és a gyü -
le kezetet, amely hallgatta azt! Ámen.
Vagy:
Uram! Bocsásd meg igehirdetésem hibáit! Add, hogy ne a sikerre vagy
si kertelenségre nézzek, hanem bízzam reád az ige magvának sorsát!
Hasz náld fel sza va im törékeny eszközét, hogy szereteted, erõd és ta -
nácsod felragyogjon kinek-ki nek a lelkében – most vagy késõbb, ami -
kor neked tetszik. Ámen.
Vagy:
Hálát adok neked, Istenem, hogy szolgálatom közben erõtlenségemet
érezve a te kegyelmedre támaszkodhattam. Hálát adok, hogy most
mun kám végeztével is a te kegyelmedbe tehetem le szolgálatom hiá -
nyait, gyengéit és botlásait. Kér lek, ne engedd, hogy visszaéljek ke gyel -
med del. Tégy alázatossá, hogy tanuljak hi báimból! Adj erõt, hogy pó -
tol jam hiányosságaimat! Indíts szeretetre, hogy meg ne vessem a gyü -
le kezet bírálatát, és jobban megértsem a reám bízottak lel ki igényét!
En gedd, hogy újra szolgáljak, és világosíts meg, hogy jobban szolgál -
jak! Maradj velem, Istenem, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
III. P
ÉLDATÁR
Z
SOLTÁROK
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Zsolt 51,12
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal!
Teljesen mosd le rólam bûnömet,
és vétkeimtõl tisztíts meg engem!
Mert tudom, hogy hûtlen voltam,
és vétkem mindig elõttem van.
Egyedül ellened vétkeztem: azt tettem, amit rossznak tartasz.
31
background image
Ezért igazad van, ha szólsz,
és jogos az ítéleted.
Lásd, én bûnben születtem,
anyám vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben lévõ igazságot kedveled,
és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek,
moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.
Engedd, hogy örömöt és vigasságot halljak,
és megújuljanak tagjaim, melyeket összetörtél!
Rejtsd el orcádat vétkeim elõl,
töröld el minden bûnömet!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ne ûzz el orcád elõl,
Szentlelkedet ne vond meg tõlem!
Vidámíts meg újra szabadításoddal,
támogasd, hogy lelkem készséges legyen,
hogy taníthassam utaidra a hûtleneket,
és a vétkesek megtérjenek hozzád!
Ments meg, mert vért ontottam,
ó, Isten, szabadító Istenem!
És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
Nyisd meg ajkamat, Uram,
és dicséretedet hirdeti szám.
Hiszen a véresáldozatot nem kedveled,
és ha égõáldozatot adnék is,
nem vennéd szívesen.
Isten elõtt a töredelmes lélek
a kedves áldozat.
A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!
Tégy jót a Sionnal kegyelmesen,
építsd meg Jeruzsálem kõfalait!
32
background image
Akkor majd kedveled
a helyesen bemutatott áldozatokat,
az égõáldozatot és a teljes áldozatot.
Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
Zsolt 51,3–21
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Zsolt 51,12
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess igazságodban, és így taníts engem,
mert te vagy üdvözítõ Istenem.
Zsolt 25,1.2a.4.5
Hozzád fohászkodom, Uram,
kegyelmed idején, Istenem.
Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel,
nagy irgalmaddal tekints reám!
Ne rejtsd el orcádat szolgád elõl,
légy közel lelkemhez, és segíts meg engem!
Zsolt 69,14.17–19
Vagy más zsoltárok: Zsolt 86; 110,10–19; 130
S
EKRESTYEIMÁDSÁGOK
Úristen, szeretõ mennyei Atyám! Méltatlan vagyok arra a hivatásra és szolgálat -
ra, amely dicsõséged hirdetésére és gyülekezeted gondozására kötelez. Te mégis
lel kipásztorrá és igehirdetõvé tettél engem, mert népednek szüksége van a ta -
ní tásra. Légy azért te magad az én segítõm, és rendeld mellém angyalodat! Ha
pe dig tetszésedre van, hogy általam cselekedjél valamit – nem a magam vagy az
em berek dicsõségére, hanem a te dicsõségedre –, akkor add meg nekem csupa
ke gye lembõl és irgalomból, hogy helyesen értsem igédet, sõt: hogy meg is cse -
33
background image
le ked jem azt! Jézus Krisztus, lelkünk Pásztora és Püspöke, küldd el Szent lel ke -
det, hogy velem munkálkodjék, és mindenekelõtt bennem munkálja az akarást
és a cselekvést a te isteni erõd által! Ámen.
Uram! Tégy engem békességed eszközévé, hogy ahol gyûlölködnek, szeressek;
ahol sértegetnek, megbocsássak; ahol viszálykodnak, békéltessek; ahol téved-
nek, az igazat mondjam; ahol kételkednek, hitet erõsítsek; ahol kétségbeesnek,
re ményt ébresszek; ahol sötétség van, világosságot gyújtsak; ahol szomorkod-
nak, örömöt adjak! Uram! Add, hogy ne várjak vigasztalást, hanem vigasztaljak;
ne várjak megértést, hanem megértsek; ne várjak szeretetet, hanem szeressek!
Mert aki ad, az kap; aki megtagadja magát, az megtalálja önmagát; aki megbo -
csát, az bocsánatot nyer; aki pedig odaadja életét, az örök életre ébred. Ámen.
Uram! Távolítsd el tõlem a csüggedés, a hatalmaskodás, a kényelemszeretet és
a hiú fecsegés lelkét! Az alázat, a tisztaság, a türelem és a szeretet lelkét add
ne kem, szolgádnak! Add, hogy meglássam bûneimet, és ne ítéljem el test vé rei -
met! Ámen.
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, miként Ézsaiás próféta
aj kát megtisztítottad az oltárról vett parázzsal: tisztíts meg engem is ingyen ke -
gyel meddel, hogy szent evangéliumodat méltóképpen hirdethessem, Jézus
Krisz tus Urunk által. Ámen.
Uram, köszönöm, hogy igéd hirdetésére küldtél engem. Nyisd meg szívemet,
hogy az ige hallgatóiban gyermekeidet testvérként szeressem! Nyisd meg aj ka -
mat, hogy az evangélium nagy örömhírét hirdessem! Ámen.
I
STENTISZTELET ELÕTT
Az imádság szövege megtalálható a GyLK 563. oldalán.
Liturgus:
Közel van az Úr azokhoz, akik hozzá kiáltanak,
Közösség:
mindazokhoz, akik szívükbõl kiáltanak hozzá.
Liturgus:
Szám az Úr dicséretét zengje,
Közösség:
és minden test dicsérje az õ nevét!
Liturgus:
Urunk, készíts fel bennünket a te szolgálatodra. Állíts színed elé fel -
ser kent szívvel, alázatosságban, világíts meg és gyújts lángra minket, Uram.
34
background image
Aján dékozz meg Szentlelkeddel! Egyesíts bennünket igaz sze re te tedben, köss
össze minket hûségedben és engedelmességben! Segíts gyülekezeteden, és
építsd országodat!
Közösség:
Fogadd el szolgálatunkat könyörületességed szerint dicsõséged ma -
gasz talására!
Ü
NNEPSÉG ELÕTT
Az imádság szövege megtalálható a GyLK 563. oldalán.
Liturgus:
Közel van az Úr azokhoz, akik hozzá kiáltanak,
Közösség:
mindazokhoz, akik szívükbõl kiáltanak hozzá.
Liturgus:
Szám az Úr dicséretét zengje,
Közösség:
és minden test dicsérje az õ nevét.
Liturgus:
Urunk, készíts fel bennünket a te szolgálatodra! Te magad nyisd meg
szánkat neved dicséretére. Tisztíts meg, világosíts meg, gyújts lángra bennün-
ket, hogy igaz áhítattal egyesüljünk a gyülekezettel és egész keresztény néped-
del a te segítségül hívásodra, a te tiszteletedre és a te magasztalásodra. Add,
hogy a teremtett világgal együtt imádjuk csodáidat. Test és lélek benned örven -
dez zék, és ujjongjon üdvöd teljességén, Urunk, Istenünk, Teremtõnk és Meg -
vál tónk.
Segíts, hogy szívvel, szájjal és munkával a te neved dicsõítsük.
Közösség:
Cselekedd meg ezt Szentlelked erejével a te dicsõségedre és gyü le ke ze -
ted üdvösségére. Ámen.
Ú
RVACSORA ELÕTT
,
HA TÖBBEN KÉSZÜLNEK A KIOSZTÁSÁRA
Az imádság szövege megtalálható a GyLK 564. oldalán.
Liturgus:
Közel van az Úr azokhoz, akik hozzá kiáltanak,
Közösség:
mindazokhoz, akik szívükbõl kiáltanak hozzá.
Liturgus:
Szám az Úr dicséretét zengje,
Közösség:
és minden test dicsérje az õ nevét.
Liturgus:
Urunk, készíts fel bennünket a te szolgálatodra! Add, hogy alázatosan
és fegyelmezetten álljunk színed elõtt, amikor azoknak szolgálunk, akiket asz-
talodhoz hívsz. Adj tiszta kezet nekünk, és teremts tiszta szívet bennünk.
Bocsásd meg minden vétkünket, Uram. Tölts meg minket szereteteddel! Segíts
nekünk közösséged kenyerét és borát szétosztani a gyülekezetben.
35
background image
Te magad oszd szét magadat, Uram,
Közösség:
és egyesíts minket tebenned! Ámen.
Ú
RVACSORA UTÁN
Az imádság szövege megtalálható a GyLK 564. oldalán.
Liturgus:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Közösség:
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezzünk.
Liturgus:
Uram, hálát adunk ajándékodért, és könyörgünk hozzád gyü le ke ze te -
dért: õrizd meg kegyelmedben, tartsd meg szeretetedben, és add, hogy belõled
merítsen életet. Add nekünk naponta az élet kenyerét!
Maradj velünk, Urunk! Építsd gyülekezetedet! Egyesíts bennünket a te uralmad
alatt minden híveddel!
Kiapadhatatlan forrás vagy te, Uram! Az örök életre buzgó víznek kútfeje vagy.
Közösség:
Tied a dicséret, dicsõség és magasztalás mindörökké. Ámen.
36
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek