Az istentisztelet változó részei

12_az_istentisztelet_valtozo_reszei.pdf — PDF document, 415Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
III. A VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI
ISTENTISZTELET VÁLTOZÓ RÉSZEI
(PROPRIUM)
background image
background image
12.
Az istentisztelet változó részei
background image
A
DVENT ELSÕ VASÁRNAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben eljött a Megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve
bûneiket.
Róm 11,27
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
Zsolt 25,1.2
Senki ne valljon szégyent,
aki benned reménykedik!
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess hûségesen, és taníts engem,
mert te vagy szabadító Istenem.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedrõl,
mert azok öröktõl fogva vannak.
Zsolt 25,3–6
Kis glória vagy énekvers
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
Zsolt 25,1.2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsõsége, és mindenek egy-
szerre meglátják – így szól az Úr.
Ézs 40,3.5
184
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Mt 21,1–9
Róm 13,11–14
Jer 23,5–8
A sorozat:
Mk 1,1–5
1Pt 1,22–25
Ézs 55,6–11
B sorozat:
Lk 4,13–21
ApCsel 17,22–32
Hós 14,2–3.5–10a
C sorozat:
Lk 3,1–6
Jel 2,1–5(6–7)
Ézs 63,15–17
Zsoltár:
Zsolt 25,4–7
A nap témája: Készítsétek az Úr útját: térjetek meg!
Javasolt énekek: EÉ 131, 141/805
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy evangéliumot hirdess
a szegényeknek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy szabadulást hirdess a
bûn foglyainak, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy elhozd az üdvösség
kedves esztendejét, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Jöjj, Urunk Jézus, és végy minket hatalmadba, hogy
megszabaduljunk a bûn átkától, és üdvözüljünk a te megváltó erõddel, aki az
Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Vagy:
Urunk, Jézus Krisztus, nem hiába várunk rád. Eljössz, és önmagaddal ajándéko-
zol meg bennünket. Kérünk, készíts fel minket, hogy befogadjunk téged, és eb-
ben az adventi idõben, kegyelmednek új esztendejében tetszésedre éljünk! Erre
segíts minket most és mindenkor!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
185
background image
A
DVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben eljött a Megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve
bûneiket.
Róm 11,27
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére,
és hallatja dicsõséges hangját szívetek örömére.
Ézs 30,27–30
Urunk, néped pásztora, hallgass meg,
jöjj el, és üdvözítsd népedet!
Jelenj meg ragyogva,
segíts, megváltó Istenünk!
Ments meg minket nevedért,
és bocsásd meg vétkeinket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk!
Zsolt 80,2.3; 79,9; 80,20
Kis glória vagy énekvers
Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére,
és hallatja dicsõséges hangját szívetek örömére.
Ézs 30,27–30
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Emberfia eljön az õ Atyjának dicsõségében, és megfizet mindenkinek az õ
cselekedetei szerint.
Mt 16,27
186
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Lk 21,25–36
Róm 15,4–13
Ézs 63,15–64,3
A sorozat:
Lk 13,6–9
Jak 5,7–11
Mal 3,1–7a
B sorozat:
Lk 17,20–30
Zsid 10,35–39
Mal 3,13–18
C sorozat:
Lk 1,13–17
Júd 17–25
Ézs 2,12.17–20
Zsoltár:
Zsolt 119,88–96
A nap témája: Ítélet elõtt, kegyelem alatt
Javasolt énekek: EÉ 142, 133
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki néped Megváltójaként jössz el újra,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel véget vetsz néped szorongatta-
tásának, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki eljöveteleddel felragyogtatod az örök élet vilá-
gosságát, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Könyörülõ Istenünk! Ébreszd fel szívünket, hogy öröm-
mel készüljünk egyszülött Fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk ne-
ked õáltala, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Urunk, Jézus, megszenvedjük ezt a világot. Igazság és békesség után vágyó-
dunk. Mikor jössz el, hogy megújítsd teremtett világodat? Könyörgünk hozzád,
hogy a kétség és aggodalom kiáltását legyõzhesse szívünk hálaéneke. Tebenned
reménykedünk most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
187
background image
A
DVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben eljött a Megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve
bûneiket.
Róm 11,27
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!
Fil 4,4.5
Egek, harmatozzatok a magasból,
hulljon igazság a fellegekbõl!
Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot,
sarjadjon igazság is vele!
Ébredjetek és ujjongjatok, akik a porban laktok,
ujjongjatok a mindenség Ura és Királya elõtt!
Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön:
igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.
Kis glória vagy énekvers
Ézs 45,8; 26,19; Zsolt 96,13
Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!
Fil 4,4.5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Is-
ten dicsõségére.
2Kor 1,20
188
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Mt 11,2–10
1Kor 4,1–5
Ézs 40,1–8(9–11)
A sorozat:
Jn 5,31–38
2Tim 1,8–14
5Móz 5,6a.7–10
B sorozat:
Lk 3,15–18
Kol 2,1–7
Ézs 51,1–6
C sorozat:
Jn 10,30–42
Jel 3,7–8(9)10–13
Ézs 12,1–3
Zsoltár:
Zsolt 85,2–8
A nap témája: Keresztelõ János: Krisztus hírnöke
Javasolt énekek: EÉ 140, 136
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki néped Üdvözítõjeként jössz el újra,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel megörvendezteted népedet,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki eljöveteleddel véget vetsz a halál uralmának,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Könyörülõ Istenünk! Látogass meg minket kegyelmed-
del, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a te világosságoddal, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Ma is úton vagy felénk, Istenünk, mi pedig szeretnénk eléd sietni, de sok min-
den eltérít bennünket jóságodtól. Távolítsd el mindazt, ami elválaszt tõled,
hogy találkozhassunk veled! Erre kérünk téged, aki Jézus Krisztusban eljöttél,
és Lelkeddel közel maradsz hozzánk mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
189
background image
A
DVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben eljött a Megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve
bûneiket.
Róm 11,27
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Harmatozzatok, egek, a magasságból,
hulljon igazság a fellegekbõl!
Ézs 45,8
Az egek hirdetik Isten dicsõségét,
kezének alkotását magasztalja a menny.
Nappal a nappalnak adja át e szót,
éjszaka az éjszakának adja tudtul.
Hangjuk betölti az egész földet,
szavuk elhat a világ végéig.
Az Úr rendelkezései tökéletesek,
megörvendeztetik a szívet.
Zsolt 19,2–5.9
Kis glória vagy énekvers
Harmatozzatok, egek, a magasságból,
hulljon igazság a fellegekbõl!
Ézs 45,8
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert õbenne örül a mi szívünk.
Zsolt 33,20.21
190
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Jn 1,19–28
Fil 4,4–7
Ézs 52,7–10
A sorozat:
Jn 3,25–30
Jel 22,1–9
Zsolt 100,1–5
B sorozat:
Lk 1,46–55
2Kor 1,20–24
Ézs 46,8–13a
C sorozat:
Lk 1,67–79
Fil 2,16–18
Zsolt 24,7–10
Zsoltár:
Zsolt 33,1–11
A nap témája: Érkezik a Megváltó – örvendezzetek!
Javasolt énekek: EÉ 137, 149
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki valóra váltottad az ígéreteket, és közénk jöttél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magadhoz hívod a megfáradtakat, és megelégí-
ted a teljes életre vágyókat, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki újra eljössz dicsõségben, hogy új eget és földet
teremts, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Hálás szívvel örvendezünk szí-
ned elõtt, hogy egyszülött Fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk,
hogy amikor újra eljön dicsõségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet
ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, aki Mária által ember gyermekévé lettél, és bennünk is meg akarsz
születni! Segíts minket Jézus Krisztusért, hogy ebbõl bátorságot merítsünk, és
örömmel éljünk tõle nyert szabadságunkban!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
191
background image
S
ZENTESTE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben eljött a Megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve
bûneiket.
Róm 11,27
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr,
és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsõségét.
2Móz 16,6.7
Az Úré a föld és ami betölti,
a földkerekség és minden lakója.
Nyíljatok meg, kapuk, táruljatok föl, õsi ajtók,
hogy a dicsõ Király bevonulhasson!
Kihirdetem az Úr végzését.
Õ mondta nekem: Fiam vagy te!
Kérd, és neked adom örökségül a népeket,
birtokodul a földkerekséget.
Zsolt 24,1.7; 2,7.8
Kis glória vagy énekvers
Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr,
és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsõségét.
2Móz 16,6.7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
Lk 1,68
192
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mt 1,20b–23
Zsid 1,1–6
Ézs 9,1–6
A sorozat:
Jn 7,28–29
Jel 22,16–17.20
Ézs 59,20–21
B sorozat:
Mt 8,19–20
Róm 1,1–7
Mal 3,20a
C sorozat:
Lk 18,17
Jel 12,10–11
1Móz 22,(15–17)18
Zsoltár:
Zsolt 89,2–6.14–16
A nap témája: Isten elküldte Fiát
Javasolt énekek: EÉ 150, 154
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Isten Fia, aki értünk elhagytad a mennyet, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Mária Fia, aki értünk emberré születtél, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Igaz Világosság, aki felragyogtál, hogy legyõzd a sötétséget,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündök-
lõvé tetted az igazi világosság megjelenésével! Add, hogy a földön hittel fogad-
juk az õ világosságának kinyilatkoztatott titkát, a mennyben pedig ajándékul
kapjuk az üdvösség örömét õáltala, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és ural-
kodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A karácsonyesti (éjszakai) istentisztelet rendje megtalálható a 555. oldalon.
193
background image
K
ARÁCSONY ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy az õ szegénysége által meggazda-
godjunk.
2Kor 8,9
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Gyermek született nékünk, Fiú adatott nekünk. Az uralom az õ vállán nyugszik,
és így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Békesség Fejedelme.
Ézs 9,5
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodadolgokat cselekedett!
Kinyújtotta szent karját,
jobbjával szabadulást szerzett.
Az Úr megmutatta váltságát,
feltárta igazságát a népek elõtt.
Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé!
Zsolt 98,1.2; 100,2
Kis glória vagy énekvers
Gyermek született nékünk, Fiú adatott nekünk. Az uralom az õ vállán nyugszik,
és így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Békesség Fejedelme.
Ézs 9,5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte a
világba, hogy éljünk õáltala.
1Jn 4,9
194
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 2,1–14
Tit 2,11–14(15)
Mik 5,1–4a
A sorozat:
Jn 1,14–18
Róm 5,18–21
Mik 5,1–4a
B sorozat:
Jn 1,1–13
Zsid 1,1–3
Ézs 9,1–6
C sorozat:
Mt 1,20b–23
1Tim 3,16
Jer 23,5–6
Zsoltár:
Zsolt 98,1–9
A nap témája: A testté lett Ige – Üdvözítõ született ma nektek!
Javasolt énekek: EÉ 151, 156
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Királyok Királya, akinek születését elsõként pásztorok vihették hírül,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Uraknak Ura, aki a bûnösök megszabadítására szolgai formát öltöttél,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Örök Ige, aki halandó testben jöttél a világba, hogy a mulandóság átkát
elvéve örök életet ajándékozz, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy testté lett Igéd új világos-
ságát árasztod reánk. Add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon szívünkben,
és tükrözõdjék cselekedeteinkben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
195
background image
K
ARÁCSONY MÁSODIK NAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy az õ szegénysége által meggazda-
godjunk.
2Kor 8,9
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nagy világosság támadt a sötétségben élõknek,
és a halál árnyékának földjét beragyogja a fény.
Ézs 9,1
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
a földkerekség Istent dicsõítse!
Hirdessétek, hogy az Úr a Megváltótok,
csodáit soroljátok el minden népnek!
Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék,
erõ és ékesség van szentélyében.
Magasztaljátok az Úr dicsõségét és hatalmát,
ajándékkal járuljatok színe elé!
Zsolt 96,1–4a.6.7b.8
Kis glória vagy énekvers
Nagy világosság támadt a sötétségben élõknek,
és a halál árnyékának földjét beragyogja a fény.
Ézs 9,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten elküldte Fiát a világ Üdvözítõjéül, és aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia,
abban megmarad az Isten, és õ is az Istenben.
1Jn 4,14.15
196
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 2,15–20
Tit 3,4–8
Ézs 11,1–9
A sorozat:
Jn 13,34–35
1Jn 4,9–16a
Ézs 49,13–16a
B sorozat:
Jn 3,35–36
1Jn 3,1–3
Ézs 11,1–9
C sorozat:
Mt 11,25–30
1Jn 1,1–4
Ézs 60,19–21
Zsoltár:
Zsolt 8,2–10
A nap témája: Isten szeretete új életre indít
Javasolt énekek: EÉ 163, 159
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Isten Fia, aki emberré lettél, hogy Isten gyermekeivé lehessünk,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Igaz Bíró, aki mielõtt ítélnél, magadra vetted ítéletünket, hogy megbé-
kéltess minket Istennel, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Emberfia, aki testvérünkké lettél, hogy mi is meglássuk egymásban a
testvért, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, terjeszd és õrizd meg közöttünk az
egyetértést, és ahogyan angyalok énekével hirdettél békességet az embereknek,
úgy tégy minket is a békesség gyermekeivé és követeivé, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
197
background image
D
ECEMBER
26.: (S
ZENT
) I
STVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy az õ szegénysége által meggazda-
godjunk.
2Kor 8,9
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Drágának tekinti az Úr az övéi vértanúságát.
Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem.
Zsolt 116,15.17
Szabadításod után vágyódik a lelkem,
igédben reménykedem.
Sóvárogva tekintek ígéretedre:
mikor vigasztalsz meg engem?
Tartsd meg életemet kegyelmesen,
hogy megtarthassam intelmeidet.
Nemzedékrõl nemzedékre megmarad igazságod,
téged szolgál a mindenség.
Zsolt 119,81.82.88.90a.91b
Kis glória vagy énekvers
Drágának tekinti az Úr az övéi vértanúságát.
Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem.
Zsolt 116,15.17
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ne veszítsétek el a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.
Zsid 10,35
198
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Mt 23,34–39
ApCsel 6,8–15; 7,55–60
A sorozat:
Mt 10,16–22
Zsid 10,32–34.39
2Krón 24,17–21
B sorozat:
Jn 10,27–30
Jel 7,9–15
1Móz 28,10–13a
A nap témája: Isten szeretetének tanúiként a világban
Javasolt ének: EÉ 394
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki életedet áldoztad fel értünk, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki embereket vezettél a halálon át az életbe,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki tanúid életáldozatát áldás forrásává teszed,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Azért küldted Fiadat, hogy megvált-
son minket. Hálát adunk István vértanúért és mindazokért, akik hitükért az
erõszakos halált is elszenvedték. Segíts bennünket, hogy mindenkor Krisztusra
nézzünk, és a kereszt által az õ dicsõségének látására is eljussunk, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Urunk, Istenünk! Tisztelettel emlékezünk meg szeretett Fiad elsõ vértanújáról,
aki még a hóhéraiért is imádkozott. Add, hogy példáját követve mi is megtanul-
juk szeretni ellenségeinket az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélek-
kel Isten, él és uralkodik örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
199
background image
D
ECEMBER
27.:
(S
ZENT
) J
ÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy az õ szegénysége által meggazda-
godjunk.
2Kor 8,9
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírrel érkezõ követ!
Békességet hirdet, és szabadulást, örömhírt hoz.
Ézs 52,7
Hirdetem nevedet testvéreimnek,
magasztallak téged a gyülekezetben.
A föld végsõ határáig mindenkinek eszébe jut az Úr,
megtérnek hozzá, és leborul elõtte mindenféle nép.
Mert az Úré a királyi hatalom,
õ uralkodik a népeken.
Jönnek, és a születendõ népnek hirdetik majd,
hogy igaz, amit õ tesz.
Zsolt 22,23.28–29.32
Kis glória vagy énekvers
Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírrel érkezõ követ!
Békességet hirdet, és szabadulást, örömhírt hoz.
Ézs 52,7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ami kezdettõl fogva volt, amit szemünkkel is láttunk, amit megfigyeltünk, és
amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjérõl.
1Jn1,1
200
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 21,19b–24
Jel 1,9–19
A sorozat:
Jn 20,30–31
1Jn 1,1–4
Péld 15,1–9
B sorozat:
Jn 19,31–37
ApCsel 3,11; 4,1–4
Ézs 50,4–5
A nap témája: Isten szeretetének tanúiként a világban
Javasolt ének: EÉ 399
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akirõl apostolaid tanúskodtak, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akirõl az evangélisták írtak, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit Úrnak vall minden tanítványod, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki János apostol és evangélista tanú-
ságtételével kinyilatkoztattad az örök Ige megtestesülésének titkát! Add, hogy
testté lett Igédben mi is felismerjük a világ világosságát, és így kegyelemmel és
igazsággal teljék meg életünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlé-
lekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben az örök Ige emberré lett, felragyogtatva a te dicsõséged fényét; és akiben
a láthatatlan Isten látható alakot öltött, hogy megmutassa jóságát az emberi
nemnek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
201
background image
K
ARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben megjelent Isten szeretete, hogy semmi el ne válasszon tõle.
Róm 8,39
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nagy világosság támadt a sötétségben élõknek,
és a halál árnyékának földjét beragyogja a fény.
Ézs 9,1
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
a földkerekség Istent dicsõítse!
Hirdessétek, hogy az Úr a Megváltótok,
csodáit soroljátok el minden népnek!
Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék,
erõ és ékesség van szentélyében.
Magasztaljátok az Úr dicsõségét és hatalmát,
ajándékkal járuljatok színe elé!
Zsolt 96,1–4a.6.7b.8
Kis glória vagy énekvers
Nagy világosság támadt a sötétségben élõknek,
és a halál árnyékának földjét beragyogja a fény.
Ézs 9,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
A hegyek megmozdulnak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom
nem mozdul tõled, és békességem szövetsége nem rendül meg – így szól az Úr,
aki könyörül rajtad.
Ézs 54,10
202
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 2,33–40
Gal 4,1–7
Ézs 49,13–16
A sorozat:
Lk 10,5–9
Ef 2,13–18
Ézs 45,5–8
B sorozat:
Lk 2,25–32
2Kor 5,18–20
Ez 37,24–27
C sorozat:
Lk 9,46–50
Fil 4,8–9
Jer 29,11–13
Zsoltár:
Zsolt 71,14–24a
A nap témája: Isten cselekvése állásfoglalásra késztet
Javasolt énekek: EÉ 152, 171
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Mennyei Király, aki a földön már gyermekként számûzött lettél, hogy
nekünk örök hazát szerezz, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Élet Fejedelme, akinek már kisdedként sarkában volt a halál, hogy mi
az élet világosságában járhassunk, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Örök Ige, aki testet öltöttél, hogy teljességedbõl kegyelmet kegyelem-
re nyerjünk, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk és Istenünk, minden jóság és szeretet forrása!
Indíts minket jóakaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben köves-
sünk téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
203
background image
Ó
ÉV ESTE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben megjelent Isten szeretete, hogy semmi el ne válasszon tõle.
Róm 8,39
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mindörökké uralkodik az Úr!
Nemzedékrõl nemzedékre dicsérjétek az Urat!
Zsolt 146,10
Magasztallak téged, Istenem, Királyom,
áldom nevedet mindörökké.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,
gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó, te már érted;
karoddal átölelsz, kezedet rajtam tartod.
Az én segítségem az Úrtól jön,
aki teremtette a mennyet és a földet.
Zsolt 145,1; 139,1.4; 121,2
Kis glória vagy énekvers
Mindörökké uralkodik az Úr!
Nemzedékrõl nemzedékre dicsérjétek az Urat!
Zsolt 146,10
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az ember olyan, mint a fû, és minden dicsõsége, mint a mezõ virága: megszá-
rad a fû, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké.
1Pt 1,24–25
204
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 12,35–40
2Tim 4,(1–4)5–8
Ézs 30,(8–14)15–17
A sorozat:
Mt 9,14–17
2Kor 5,9–10
Zsolt 62,6–13
B sorozat:
Jn 12,35–36
Zsid 13,7–9(14)
Zof 2,1–3
C sorozat:
Mk 13,32–37
2Kor 4,15–18
Hós 10,12
Zsoltár:
Zsolt 90,1–12
A nap témája: Hálaadás és bûnbánat a kegyelem fogyó idejében
Javasolt énekek: EÉ 397, 174
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk kezdete elõtt Atyád dicsõségében lakoz-
tál, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk teljességében jöttél el megváltásunkra,
Krisztus kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk végén újra eljössz Atyád és az angyalok
dicsõségében, Uram irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Irányítsd szívünket és gondo-
latainkat a te jótetszésed szerint, hogy bõven teremjük a jó cselekedetek gyü-
mölcseit szeretett Fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és ural-
kodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
205
background image
Ú
JÉV
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben megjelent Isten szeretete, hogy semmi el ne válasszon tõle.
Róm 8,39
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
és szent nevét áldja minden lélek örökkön-örökké!
Zsolt 145,21
Ó, Urunk, Urunk, felséges a te neved szerte a földön,
és az égen is megmutattad fenségedet.
Gyermekek és csecsemõk szája által is növeled hatalmad,
hogy elnémítsd a bosszúálló ellenséget.
Ha látom az eget, kezed alkotását, és a holdat a csillagokkal,
micsoda a halandó – mondom –, hogy megemlékezel róla?
Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent lába alá vetettél,
ó, Urunk, Urunk, felséges a te neved szerte a földön!
Zsolt 8,2–5
Kis glória vagy énekvers
Az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
és szent nevét áldja minden lélek örökkön-örökké!
Zsolt 145,21
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet.
Zsolt 124,8
206
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 2,21
Gal 3,23–29
1Móz 17,1–8
A sorozat:
Mt 7,24–27
Ef 2,8–10
5Móz 28,1–3.8–9
B sorozat:
Jn 14,13–15
1Kor 3,9–15
1Móz 28,10–22a
C sorozat:
Jn 16,28–33
ApCsel 4,1–12
5Móz 11,26–28
Zsoltár:
Zsolt 121,1–8
A nap témája: Jézus a világ reménysége
Javasolt énekek: EÉ 182, 180, 349
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk kezdete elõtt Atyád dicsõségében lakoz-
tál, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk teljességében jöttél el megváltásunkra,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk végén újra eljössz Atyád és az angyalok
dicsõségében, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Te soha nem változol, de ke-
gyelmed megújul napról napra! Az új esztendõben is vezess minket Szentlel-
keddel, hogy megálljunk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor, az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
207
background image
A
Z ESZTENDÕ ELSÕ VASÁRNAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben megjelent Isten szeretete, hogy semmi el ne válasszon tõle.
Róm 8,39
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Uram, megdicsõítetted nevedet,
és beszédedet fölmagasztaltad.
Zsolt 138,2b
Leborulok szent templomodban,
és áldalak szeretetedért és hûségedért.
Mert meghallgattad kiáltásom,
lelkemet betöltötted erõddel.
Téged magasztalnak, Uram, a földi királyok,
amikor hallják beszédeidet.
Énekkel dicsérem az Úr útjait,
mert nagy az Úr dicsõsége.
Zsolt 138,2a.3–5
Kis glória vagy énekvers
Uram, megdicsõítetted nevedet,
és beszédedet fölmagasztaltad.
Zsolt 138,2b
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül.
Róm 10,13
208
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mt 2,13–23
1Pt 4,12–19
Ézs 61,1–3(4.9)10–11
A sorozat:
Mt 18,1–5
Jak 4,10–17
Ézs 63,7–11
B sorozat:
Mt 3,13–17
Róm 8,28–30
Józs 24,14–24
C sorozat:
Mt 16,1–4
Róm 3,9–19
1Sám 2,1–8
Zsoltár:
Zsolt 5,4–9a
A nap témája: Alázattal hagyatkozzunk Isten vezetésére!
Javasolt énekek: EÉ 348, 357, 181
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk kezdete elõtt Atyád dicsõségében lakoz-
tál, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk teljességében jöttél el megváltásunkra,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az idõk végén újra eljössz Atyád és az angyalok
dicsõségében, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki ellenállsz a kevélyeknek, de
kegyelmet adsz az alázatosaknak! Tarts meg minket irgalmadban, hogy ne vív-
juk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
209
background image
V
ÍZKERESZT
(E
PIFÁNIA
)
ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Íme, eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsõség, az erõ és
a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Mal 3,1
Boruljon le elõtte minden király,
és minden nép õt szolgálja!
Nevével mondjanak áldást mindenkor,
és hirdesse boldognak minden nép!
Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor hallja beszédedet.
Leborulok szent templomodban,
és magasztalom nevedet hûségedért.
Zsolt 72,11.17; 138,2
Kis glória vagy énekvers
Íme, eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsõség, az erõ és
a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Mal 3,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, jött el a világba.
Jn 1,9
210
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mt 2,1–12
Ef 3,2–6
Ézs 60,1–6
A sorozat:
Jn 8,12
1Jn 2,7–11
Ézs 49,1–6
B sorozat:
Mt 4,12–17
1Jn 1,5–10
Ézs 42,5–7
C sorozat:
Jn 9,1–7
1Thessz 5,1–11
1Móz 1,1–4a
Zsoltár:
Zsolt 138,1–6
A nap témája: Jézus Krisztus világ Világossága
Javasolt énekek: EÉ 185, 186
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akihez a csillag fénye bölcseket vezetett,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki keresztségedben Isten Fiaként jelentél meg,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a világ világossága vagy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, aki bölcseket vezettél egy-
szülött Fiadhoz a csillag fényével! Add meg nekünk kegyelmesen, hogy miután
hit által megismertünk téged, eljussunk isteni dicsõséged látására is, az Úr Jé-
zus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörök-
kön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
Elbocsátás
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az örömhírt, hogy megszületett
a Megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában! Tanúskodjatok az Úr szereteté-
rõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az
emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
211
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI ELSÕ VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait,
én Uram, kõsziklám és Megváltóm!
Zsolt 19,15
Az egek hirdetik Isten dicsõségét,
keze munkájáról tanúskodik a menny.
Nappal a nappalnak adja tudtul,
éjszaka az éjszakának tesz jelentést.
Nem beszéd ez, nem emberi szó, hangot sem hallani,
szózatuk mégis betölti a földet, elhat a világ határáig.
Dicsõség legyen az Úrnak örökké,
gyönyörködjék az Úr alkotásaiban!
Zsolt 19,2–5; 104,31
Kis glória vagy énekvers
Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait,
én Uram, kõsziklám és Megváltóm!
Zsolt 19,15
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Ige testté lett, közöttünk élt, és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszü-
löttjének dicsõségét.
Jn 1,14
212
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 2,41–52
Róm 12,1–5
Ézs 42,1–9
A sorozat:
Mt 5,13–16
Ef 5,11–14
Zsolt 97,1–12
B sorozat:
Jn 7,14–18
Róm 1,18–25(26–32)
4Móz 14,10b–23
C sorozat:
Jn 5,22–23
Ef 6,1–4
Ézs 48,6b–11
Zsoltár:
Zsolt 19,2–5a
A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten dicsõsége
Javasolt énekek: EÉ 371, 361
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád dicsõségét ragyogtattad fel a földön,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád igazságát nyilatkoztattad ki a földön,
Krisztus, kegyelmezz!!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád szeretetét árasztod szívünkbe,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten! Teljesítsd kegyelmesen a te néped
kérését: láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erõt teljesítésükre, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Minden világosság Istene! Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy a világ
világossága, a keresõk célja, a tévelygõk útmutatója legyen – vízzel megkeresz-
telve, Lélekkel megáldva, szavaddal elhívva. Add, hogy hallgassunk rá, köves-
sük õt, és mindenkor téged dicsõítsünk. Erre segíts bennünket Lelkeddel!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
213
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az egész föld leborul elõtted, Uram,
és zengõ énekkel áldja nevedet.
Zsolt 66,4
Örvendezzetek Istennek szerte a földön,
magasztaljátok, és járuljatok elé hódolattal!
Jertek, lássátok Isten tetteit,
csodadolgokat cselekszik az emberek között!
Téged illet a dicséret, Istenünk,
neked teljesítik a fogadalmakat.
Te meghallgatod az imádságot,
ezért hozzád fordul minden halandó.
Zsolt 66,1.5; 65,2.3
Kis glória vagy énekvers
Az egész föld leborul elõtted, Uram,
és zengõ énekkel áldja nevedet.
Zsolt 66,4
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe: minden õáltala és õérte teremtetett, és
õbenne áll fenn minden.
Kol 1,15–17
214
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Jn 2,1–11
Róm 12,6–16
2Móz 33,17b–23
A sorozat:
Mt 5,17–19
Zsid 13,20–21
5Móz 30,11–15
B sorozat:
Mt 6,10
1Tim 2,4–7
Péld 3,19–21.27–35
C sorozat:
Jn 4,31–38
1Pt 4,1–5(6)
2Móz 20,1–17
Zsoltár:
Zsolt 112,1–9
A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten akarata
Javasolt énekek: EÉ 331, 437
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratából jöttél a földre, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratát nyilatkoztattad ki a földön,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki betöltötted Atyád akaratát, és mindhalálig enge-
delmes voltál értünk, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Te irányítasz mindent a mennyen
és a földön. Hallgasd meg kegyelmesen néped könyörgését, és add nekünk bé-
kességedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Irgalmas Istenünk! Szereteted olyan erõs, hogy megváltoztathat mindent. En-
gedd megtapasztalnunk, hogy a gyászból új örömöt, a veszekedésbõl békes-
séget, a vétkekben bocsánatot, a reménytelenségben bizalmat támaszthatsz.
Ajándékozz meg bizakodással, hogy értelme legyen életünknek! Mindezt Jézus
Krisztusért kérjük.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
215
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Minden nép dicsõítse az Urat, dicsõítsék õt a nemzetek,
mert nagy a szeretete irántunk, és hûsége örökké megmarad!
Zsolt 117,1.2
Figyelj rám, és hallgass meg, Uram,
szabadíts meg, mert benned bízom!
Örvendeztesd meg szolgád lelkét,
mert hozzád emelem lelkemet, Uram!
Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
és figyelj könyörgésemre!
A nyomorúság idején hozzád kiáltok,
és te meghallgatsz engem.
Zsolt 86,1a.2b.4.6.7
Kis glória vagy énekvers
Minden nép dicsõítse az Urat, dicsõítsék õt a nemzetek,
mert nagy a szeretete irántunk, és hûsége örökké megmarad!
Zsolt 117,1.2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az õ embertársát, az a világosság-
ban marad.
1Jn 2,8.10
216
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 8,1–13
Róm 12,17–21
2Kir 5,1–15a
A sorozat:
Lk 9,51–56
1Jn 3,10–12
Hós 11,1–4.9
B sorozat:
Mt 8,14–17
1Jn 2,3–6
Ézs 61,1–2.8
C sorozat:
Mt 4,23–25
1Thessz 4,9–12
2Kir 5,1–15a
Zsoltár:
Zsolt 146,1–10
A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten szeretete
Javasolt énekek: EÉ 277, 384
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országát hoztad a földre, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országába hívsz minden embert,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országába vezeted a benned bízókat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Tekints kegyelmesen gyengesé-
günkre, és nyújtsd ki hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, sejtelmünk sincs lehetõségeidrõl. Hozzád jövünk, mert erõdre szoru-
lunk. Ajándékozz bátorságot, amely legyõzi aggodalmainkat; fantáziát, amely
szárnyakat ad álmainknak! Hadd érezzük meg, mi elevenít meg bennünket, és
mi élteti a teremtettséget! Benned reménykedünk most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
217
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
A hatalmas vizek zúgásánál, a tenger morajlásánál
fenségesebb az Úr a magasságban!
Zsolt 93,4
Az Úr igéje alkotta az eget,
szája leheletével teremtette egész seregét.
Félje az Urat az egész földkerekség,
félelme töltse el a világ minden népét.
Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét,
meghiúsítja a népek szándékait.
De az Úr terve örökké megmarad,
szívének szándéka nemzedékrõl nemzedékre.
Zsolt 33,6–8.10.11
Kis glória vagy énekvers
A hatalmas vizek zúgásánál, a tenger morajlásánál
fenségesebb az Úr a magasságban!
Zsolt 93,4
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztus az Isten dicsõségének visszatükrözõdése és az õ személyének
képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget.
Zsid 1,3
218
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 8,23–27
Róm 13,8–10
Ézs 51,9–16
A sorozat:
Mt 14,22–33
Kol 1,15–20
Ézs 45,18–25
B sorozat:
Jn 5,19–21
Ef 1,15–23
1Móz 8,15–22
C sorozat:
Mk 1,21–28
Kol 2,8–10
Jób 42,1–6
Zsoltár:
Zsolt 93,1–5
A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten hatalma
Javasolt énekek: EÉ 374, 50
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki uralkodol a mennyen és a földön,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki egyházad feje vagy, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akiben Isten ígéretei beteljesedtek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki életünket mindeddig oltalmaztad, és
bûneinket naponta bõségesen megbocsátottad! Kérünk, munkáld ezután is üdvös-
ségünket egyházad közösségében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent-
lélekkel Isten, él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, te parancsolsz a viharnak, és te teremtesz nyugalmat. Oszlasd el a
kétség és aggodalom felhõit! Erõsíts bennünket a hit bátorságával! Jézus Krisz-
tus által kérünk, aki minden viharban velünk van.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
219
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nem kívánja az Úr a bûnös halálát,
hanem hogy megtérjen és éljen!
Ez 33,11
Mily nagyok alkotásaid, Uram,
csodálatosak terveid.
Az oktalanok nem ismerik fel,
a balgák nem értik meg.
Ha sokasodnak is ellenségeid, mint a fû,
végül mind elenyésznek.
Az igaz pedig virul, mint a pálma,
magasra nõ, mint a cédrus a Libanonon.
Zsolt 92,6–8.10.13
Kis glória vagy énekvers
Nem kívánja az Úr a bûnös halálát,
hanem hogy megtérjen és éljen!
Ez 33,11
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelen-
tette ki õt.
Jn 1,18
220
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 13,24–30
Kol 3,12–17
Ézs 40,12–25
A sorozat:
Jn 3,31–34
1Thessz 2,9–13
Ám 3,3–8
B sorozat:
Mt 10,7–13
1Kor 9,16–23
1Sám 3,4–18
C sorozat:
Mk 4,26–29
ApCsel 16,8–10
Ez 33,1–7
Zsoltár:
Zsolt 56,11–14
A nap témája: Jézus Krisztusban maga Isten szól
Javasolt énekek: EÉ 269, 391
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megtérésre hívsz minden bûnöst, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnbocsánatot ígérsz minden megtérõnek,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki üdvösségre vezetsz minden bûnbánót,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, tekints egyházadra, amelyet elhívtál:
tartsd meg és üdvözítsd szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Örökkévaló, irgalmas Isten, te veted szívünkbe igéd magvát. Gyökereztesd
meg, növeld bennünk! Jézus Krisztusért kérünk.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
221
background image
V
ÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsõségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsõségét.
Jn 1,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úr dicsõsége megjelenik,
és látni fogják mindenek.
Ézs 40,5
Felhõ és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának támasza.
Az Úr megõrzi hívei életét,
kimenti õket a bûnösök kezébõl.
Fényözön árad az igazra,
és öröm a tiszta szívûekre.
Örüljetek, ti igazak, az Úrban,
magasztaljátok szent nevét!
Zsolt 97,2.10–12
Kis glória vagy énekvers
Az Úr dicsõsége megjelenik,
és látni fogják mindenek.
Ézs 40,5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismer-
jük az õ dicsõségének ragyogását.
2Kor 4,6
222
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mt 17,1–9
2Pt 1,16–21
2Móz 3,1–14
A sorozat:
Jn 12,20–26
ApCsel 26,9–20
Ézs 40,3–11
B sorozat:
Jn 12,37–43
1Kor 2,7–10
5Móz 18,15–20
C sorozat:
Jn 15,6–8
1Pt 1,10–12
2Móz 3,1–7.10–15
Zsoltár:
Zsolt 113,1–9
A nap témája: A megdicsõült Krisztus
Javasolt énekek: EÉ 358, 338
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki menny és föld ura vagy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki minden bölcsesség kútfeje vagy,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Isten képmása és dicsõségének kisugárzása vagy,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten! Világosítsd meg szívünket egyszü-
lött Fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk
országod dicsõségét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Krisztus, emberré és testvérünkké lettél, így hoztad be életünkbe Istent. Em-
berségünkben akarod isteni szeretetedet fölragyogtatni. Itt vagyunk elõtted
egész életünkkel: hol lángra kap a hitünk, hol meg kihuny. Egyedül szereteted
segíthet rajtunk most és mindenkor.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
223
background image
H
ETVENED VASÁRNAP
(S
EPTUAGESIMA
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1Pt 3,18
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtõl.
Zsolt 18,4
Körülfontak a halál kötelei,
a pusztító áradat rettent engem.
A sír mélye fenyeget,
halálos csapdába kerültem.
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam,
és õ meghallotta hangomat.
Ezért magasztallak, Uram, a népek között,
zsoltárt éneklek nevednek.
Zsolt 18,5–7.50
Kis glória vagy énekvers
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtõl.
Zsolt 18,4
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten lélek, és akik õt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.
Jn 4,24
224
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 20,1–16
1Kor 9,24–27
Jer 9,22–23
A sorozat:
Mt 9,9–13
1Pt 2,1–5
Ézs 1,12–17
B sorozat:
Mt 13,44–46
1Kor 3,1–8
1Móz 22,1–13
C sorozat:
Mk 7,5–16
2Tim 1,3–7
Dán 9,4–7a.18b–19
Zsoltár:
Zsolt 18,26–33
A nap témája: Elbizakodottságból odaadó istentiszteletre!
Javasolt énekek: EÉ 320, 363
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a bûnbánók menedéke vagy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki nem veted meg a töredelmes szívet,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kegyelmet adsz az alázatosaknak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, akinek irgalma még a bûneink-
nél is nagyobb! Kérünk, bocsáss meg nekünk, és add Szentlelkedet, hogy erejé-
vel józanul éljünk, és minden erõnkkel téged szolgáljunk, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, jóságodban többet adsz, mint amennyit érdemlünk. Segíts bennün-
ket, hogy mi is jóságosak legyünk, és ne irigyeljük másoktól azt, amit nekik
ajándékozol! Jézus Krisztus, a mi testvérünk által kérjük ezt.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki magára vette vétkes adósságunk terhét,
hogy a bûn többé ne uralkodjék rajtunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
225
background image
H
ATVANAD VASÁRNAP
(S
EXAGESIMA
– E
XURGE
D
OMINE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1Pt 3,18
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Serkenj fel, Uram! Ébredj, és siess segítségünkre!
Zsolt 44,24
Miért rejted el orcádat, miért feledkeztél meg
nyomorúságunkról és ínségünkrõl?
Szóbeszéd tárgyává lettünk a népek között,
fejüket csóválják miattunk a nemzetek.
Lelkünk a porba hanyatlott,
testünk a földhöz tapadt.
Urunk, siess segítségünkre,
válts meg minket irgalmadból!
Zsolt 44,25–27
Kis glória vagy énekvers
Serkenj fel, Uram! Ébredj, és siess segítségünkre!
Zsolt 44,24
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a próféták által, ezekben az
utolsó idõkben pedig az õ Fia által szólt hozzánk.
Zsid 1,1.2
226
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 8,4–15
2Kor (11,19–33)12,1–9
Ézs 55,6–11
A sorozat:
Mt 13,10–17
Zsid 4,12–13
Zsolt 95,1–11
B sorozat:
Lk 10,38–42
ApCsel 26,22–32
1Móz 3,1–13
C sorozat:
Lk 13,31–35
Zsid 2,1–4
Ézs 30,8–18
Zsoltár:
Zsolt 19,8–15
A nap témája: Süketségbõl az ige hallására!
Javasolt énekek: EÉ 279, 258
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megtérésre hívsz minket, bûnösöket,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magadra vetted bûneink terhét,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megnyitod országodat a bûnbánóknak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki megtérésre hívod népedet!
Kérünk, tedd hallóvá fülünket, és nyisd meg szívünket igéd befogadására, hogy
ítéletünkre ne forduljon mindaz, amit megmentésünkre tettél az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Örökkévaló Isten! Emelj ki a sors és átok sivatagából! Tégy éberré, türelmessé
és hûségessé! Taníts meg arra a nyelvre, amelyen megértelek! Vezess vissza
igéd oázisába, hogy veled legyek, és áldjalak téged mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki magára vette vétkes adósságunk terhét,
hogy a bûn többé ne uralkodjék rajtunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
227
background image
Ö
TVENED VASÁRNAP
(Q
UINQUAGESIMA
– E
STO MIHI
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért.
Mk 10,45
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Légy pártfogóm és menedékem,
siess, válts meg engem, Istenem!
Zsolt 31,3
Hozzád futok, Uram, ne valljak szégyent,
ments meg engem irgalmasan!
Kezedre bízom lelkemet,
te váltasz meg, Uram, igaz Isten!
Ragyogtasd rám arcod világosságát,
legyen segítségemre a te igazságod!
Áldott az Úr, akinek hûsége csodát tett
a szorongatás napjaiban!
Zsolt 31,2.6.16.17.22
Kis glória vagy énekvers
Légy pártfogóm és menedékem,
siess, válts meg engem, Istenem!
Zsolt 31,3
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott legyen az Úr neve örökkön-örökké, mert övé a bölcsesség és az erõ.
Dán 2,20
228
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 18,31–43
1Kor 13,1–13
Ám 5,21–24
A sorozat:
Mt 23,23–36
Jak 3,13–18
Péld 3,5–12
B sorozat:
Jn 9,39–41
2Pt 1,3–11
1Móz 13,5–18
C sorozat:
Jn 4,25–30
Jak 1,5–8
Péld 9,10
Zsoltár:
Zsolt 31,2–6
A nap témája: Vakságból Isten mûveinek látására!
Javasolt énekek: EÉ 441, 503
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szabadulást hirdetsz a bûn foglyainak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megnyitod a vakok szemét, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az Úr kedves esztendejét hirdeted,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki egyszülött Fiadban re-
ménységet adtál minden bûnbánónak, hallgasd meg könyörgésünket! Szabadíts
ki bûneink bilincsébõl, és tartsd távol tõlünk a gonosz minden cselvetését, az
Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Megsebezhetõ Isten, Jézus halála által részt veszel a világ szenvedésében. Pro-
vokálsz bennünket a szenvedõk által, de az irgalmasok és a vágyakozó szívûek
által is. Hadd éhezzük és szomjazzuk Jézussal együtt az igazságot, és hadd
szálljunk szembe mindazzal, ami ennek megvalósulását akadályozza! Te vagy a
mi reménységünk most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki magára vette vétkes adósságunk terhét,
hogy a bûn többé ne uralkodjék rajtunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
229
background image
B
ÖJT ELSÕ VASÁRNAPJA
(I
NVOCAVIT
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Segítségül hív, és én meghallgatom – így szól az Úr –,
vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsõítem.
Zsolt 91,15
Aki a Magasságos rejtekében lakik,
és a Mindenható árnyékában nyugszik,
ezt mondja az Úrnak:
„Oltalmam és váram, Istenem, benne bízom!”
Mert angyalainak parancsol felõled,
hogy õrizzenek minden utadon.
Kézen fogva vezetnek téged,
hogy meg ne üsd lábadat a kõben.
Zsolt 91,1.11.12
Kis glória vagy énekvers
Segítségül hív, és én meghallgatom – így szól az Úr –,
vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsõítem.
Zsolt 91,15
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértet-
nek.
Zsid 2,18
230
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Mt 4,1–11
2Kor 6,1–10
1Móz 3,1–13
A sorozat:
Mt 16,21–27
1Jn 3,5–8
Zak 3,1–7
B sorozat:
Lk 9,38–45
Zsid 4,14–16
Jób 1,8–22
C sorozat:
Lk 4,31–37
Jak 1,12–15
1Móz 3,14–15(16–19)
Zsoltár:
Zsolt 91,1–4.9–16
A nap témája: A sátán legyõzõje
Javasolt énekek: EÉ 275, 75
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki legyõztél minden kísértést, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki ismered kísértéseinket, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megtartasz kísértéseinkben, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, add, hogy egyszülött Fiad meg-
váltó szenvedése oltalmunk legyen a gonosz minden támadása ellen! Légy ve-
lünk, és õrizz minket szüntelen, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent-
lélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Kikutathatatlan Isten, sokszor megnehezíted, hogy rátaláljunk az igazságra. Adj
világosságot, hogy felismerjük, mi a jó, és bátorságot ahhoz, hogy elvessük, ami
rossz! Ne hagyd, hogy döntéseinkkel tévútra jussunk, hanem vezess rá bennün-
ket a te célodhoz vezetõ útra! Dicsõség néked mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben,
hanem elnyerjük az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
231
background image
B
ÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
(R
EMINISCERE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és vére által megszabadított bûneinktõl.
Jel 1,5
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedrõl,
mert azok öröktõl fogva vannak!
Zsolt 25,6
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg!
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
taníts meg ösvényeiden járni engem!
Ifjúkorom vétkeit ne idézd fel,
bûneimrõl ne emlékezzél meg!
Igazságod és hûséged õrizzen engem,
hiszen benned reménykedem.
Zsolt 25,1.4.7.21
Kis glória vagy énekvers
Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedrõl,
mert azok öröktõl fogva vannak!
Zsolt 25,6
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten Fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta ma-
gát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Fil 2,7.8
232
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Mt 15,21–28
1Thessz 4,1–8
Ézs 5,1–7
A sorozat:
Mt 20,20–28
ApCsel 3,22–26
Ézs 50,4–10
B sorozat:
Mt 12,15b–21
ApCsel 20,17–24
Ézs 42,1–4
C sorozat:
Mt 21,28–32
Kol 1,24–29
Jer 26,1–16
Zsoltár:
Zsolt 25,8–14
A nap témája: Az Úr Szolgája
Javasolt énekek: EÉ 81, 189
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a megrepedt nádszálat nem töröd el,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a füstölgõ mécsest nem oltod ki,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a benned reménykedõk igazsága vagy,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki oltalmunk vagy minden ve-
szedelemben, amely testünket és lelkünket fenyegeti! Ne vess meg minket erõt-
lenségünkért, hanem siess segítségünkre, és szabadíts ki gonosz indulataink
rabságából az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Igazság Lelke, egyedül te vagy képes kiûzni azokat a hatalmakat, amelyek ma-
gukhoz akarják ragadni az uralmat a világban. Nyisd fel a szemünket, hogy vilá-
gosan felismerjük és félelem nélkül nevén nevezzük mindazt, ami az életet
rombolja, és rátaláljunk Krisztusra, aki a mi békességünk mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben,
hanem elnyerjük az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
233
background image
B
ÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
(O
CULI
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Szemem az Úrra néz szüntelen,
mert õ szabadítja ki lábam a csapdából.
Zsolt 25,15
Fordulj felém, és könyörülj rajtam,
mert elhagyott vagyok és szegény.
Enyhítsd szívem szorongását,
szabadíts meg ínségembõl!
Lásd meg elesettségemet és gyötrõdésemet,
és bocsásd meg minden vétkemet!
Õrizd meg lelkemet, és ments meg engem,
ne valljak szégyent amiatt, hogy benned bíztam.
Zsolt 25,16–20
Kis glória vagy énekvers
Szemem az Úrra néz szüntelen,
mert õ szabadítja ki lábam a csapdából.
Zsolt 25,15
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az õ vére által: a bûnök bocsánata az õ
kegyelmének gazdagsága szerint.
Ef 1,7
234
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Lk 11,14–28
Ef 5,1–9
1Kir 19,1–8
A sorozat:
Jn 1,29–30(31–34)
1Pt 1,17–21
Ézs 43,22–25
B sorozat:
Jn 1,35–40
Jel 5,1–9
1Móz 4,1–13
C sorozat:
Mt 10,38–39
Jel 5,11–14
Ez 20,32–37.42–44
Zsoltár:
Zsolt 25,15–18
A nap témája: Az Isten Báránya
Javasolt énekek: EÉ 188, 370, 416
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magadra vetted bûneink ítéletét, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki engedelmesen hordoztad bûneinket,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megváltottál minket a bûn átkától,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki egyszülött Fiadra, az ártat-
lan Bárányra vetetted a világ minden bûnét! Kérünk, tekints gyengeségünkre,
és ismertesd meg velünk a kereszt erejét, hogy megtisztuljunk minden bûntõl
és minden gonosz indulattól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlé-
lekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, aki a világosság forrása vagy, sokszor felnyitod a szemünket, hogy át-
lássunk zavaros ügyeken, hogy hinni merjünk, dacolva minden bizonytalanság-
gal. Hadd lássuk azt a fényt, amely Krisztusban ragyog, és minden éjszakát el-
ûz! Õ a mi világosságunk mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben,
hanem elnyerjük az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
235
background image
B
ÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
(L
AETARE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és vére által megszabadított bûneinktõl.
Jel 1,5
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívbõl ujjongjatok!
Akik gyászoltátok, leljetek vigaszra benne!
Ézs 66,10
Sóvárog, sõt eped az én lelkem az Úr házáért,
testem és lelkem ujjongva fordul az élõ Isten felé.
Boldog, akinek te vagy ereje,
akit szíve a házadba vivõ útra vezérel!
A Siralom völgye források völgye lesz,
amikor a Sion felé átvonulnak rajta.
Örvendezek, amikor ezt hallom:
az Úr házába megyünk!
Zsolt 84,3.6.7; 122,1
Kis glória vagy énekvers
Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívbõl ujjongjatok!
Akik gyászoltátok, leljetek vigaszra benne!
Ézs 66,10
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az õ életét adta értünk.
1Jn 3,16
236
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Jn 6, 1–15
Gal 4,21–31 / Róm 5,1–11 Ézs 54,7–10
A sorozat:
Jn 6,30–40
1Kor 10,15–17
2Móz 16,11–15
B sorozat:
Jn 6,48–59
Róm 5,12–17
Ézs 58,6–12
C sorozat:
Lk 12,22–31
Róm 7,22–25a
Ézs 30,18–23
Zsoltár:
Zsolt 78,1–8.18–25
A nap témája: Az élet Kenyere
Javasolt énekek: 360, 357, 365
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kereszted által örömöt hoztál a világba,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki betöltöd az Istent keresõk vágyát,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki örök életet ajándékozol a halál rabjainak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Vétkeink ellenünk tanúskod-
nak, mégis hozzád fordulunk! Ne feledkezz meg kegyelmedrõl, és ne hagyj min-
ket vigasztalás nélkül! Erõsítsd szívünket igéddel, hogy ne a földiekért aggód-
junk, hanem beteljünk országod javaival, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, félelmeinkben te vagy életünk támasza. Kétségeink között te vagy a
bizodalmunk. Szomorúságunkban közel vagy hozzánk. Tölts be minket örö-
möddel, amely Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben rejlik! Övé a dicsõség
most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben,
hanem elnyerjük az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
237
background image
B
ÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA
(J
UDICA
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hûtlen néppel szemben,
ments meg az alattomos és álnok emberektõl!
Zsolt 43,1
Te vagy oltalmazó Istenem,
miért taszítottál el?
Ellenségeim szorongatása miatt
meddig kell kétségbe esnem?
Küldd el világosságodat és igazságodat,
azok vezessenek engem!
Vigyenek el szent hegyedre és hajlékodba,
hadd járuljak Isten oltárához!
Zsolt 43,2–4
Kis glória vagy énekvers
Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hûtlen néppel szemben,
ments meg az alattomos és álnok emberektõl!
Zsolt 43,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztus az engesztelés a mi bûneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem
az egész világ bûneiért is.
1Jn 2,2
238
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Jn 8,46–59
Zsid 9,11–15
1Móz 22,1–13
A sorozat:
Jn 2,13–22
Zsid 2,10–15
2Móz 32,30–34
B sorozat:
Jn 11,46–53
Zsid 7,24–27
1Móz 18,20–33
C sorozat:
Mt 27,15–26
Zsid 10,19–25
1Móz 14,18–20
Zsoltár:
Zsolt 102,13–22
A nap témája: Az igazi Fõpap
Javasolt énekek: EÉ 199, 379
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki föláldoztad magad, hogy Istennél közbenjárónk
légy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki föláldoztad magad, hogy Isten haragját elfor-
dítsd rólunk, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki föláldoztad magad, hogy szívünket Istenhez for-
dítsd, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki az új szövetség fõpapjává
tetted egyszülött Fiadat, hogy tökéletes áldozatával hozzád gyûjtse minden
gyermekedet! Bennünket is szabadíts meg bûneink ítéletétõl, hogy többé ne
önmagunknak, hanem neked éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, Jézus útja a te utad felénk, mely ennek a világnak az igazságtalansá-
gain és szenvedésein át vezetett hozzánk. Segíts meg bennünket, hogy rátalál-
junk erre az útra! Erõsíts bennünket, hogy járhassunk is rajta a Szentlélek ere-
jével!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben,
hanem elnyerjük az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
239
background image
B
ÖJT HATODIK VASÁRNAPJA
– V
IRÁGVASÁRNAP
(P
ALMARUM
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és vére által megszabadított bûneinktõl.
Jel 1,5
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
Mt 21,9
Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel,
nagy irgalmaddal fordulj hozzám!
Ne rejtsd el arcodat szolgád elõl,
ments meg ellenségeimtõl!
Megalázott vagyok, és szenvedek,
segíts és oltalmazz, Istenem!
Látják ezt az alázatosak, és örülnek:
ti Istent keresõk, éledjen szívetek!
Zsolt 69,17.18.30.33
Kis glória vagy énekvers
Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
Mt 21,9
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
Mk 10,45
240
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: lila
Óegyházi:
Mt 21,1–9
Fil 2,5–11
Ézs 50,1–9a
A sorozat:
Jn 18,33–38
Fil 2,1–4
Zof 3,14–17
B sorozat:
Jn 10,17–18(19–21)
Zsid 2,5–9
Zak 9,9–12
C sorozat:
Lk 23,1–16
Jel 1,4–6
Ézs 62,11–12
Zsoltár:
Zsolt 22,2–9
A nap témája: Az alázatos Király
Javasolt énekek: EÉ 209, 198
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szamár hátán vonultál Jeruzsálembe,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Királyok királya, akit Jeruzsálem pálmaágakkal fogadott,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Uraknak Ura, akinek ég és föld hozsannát zengedez, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki üdvösségünkre hirdetteted közöttünk
egyszülött Fiad szenvedését és halálát! Nyisd meg szívünket, hogy szeretetét és
engedelmességét felismerjük, példáját kövessük, és mindenkor ragaszkodjunk
hozzá, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Jézus Krisztus! Ujjongtak körülötted az emberek, de azután magadra hagytak.
Megkínoztak és megöltek. Megrettentünk attól a sötétségtõl, mely bennünk
rejtõzik. Ajándékozz meg azzal, hogy világosan lássuk magunkat, indulatainkat
és agresszív érzéseinket! Szereteteddel segíts rajtunk!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki engedelmesen bevonult Jeruzsálembe, hogy vállalja a kereszthalált,
és magára vegye a világ bûneit.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
241
background image
N
AGYCSÜTÖRTÖK
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki – miután egyetlen áldozatot mutatott be a bûnökért – örökre az Isten jobb-
jára ült.
Zsid 10,12
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk,
mert általa van váltságunk és üdvösségünk.
Gal 6,14 (régi latin missale)
Magasztalom az Urat teljes szívembõl
az igazak körében és a gyülekezetben.
Emlékezetessé tette csodáit,
kegyelmes és irgalmas az Úr.
Eledelt adott az õt félõknek,
népének megváltást szerzett.
Örökkévalónak rendelte szövetségét,
szent és félelmetes az õ neve.
Zsolt 111,1.4.5
Kis glória vagy énekvers
Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk,
mert általa van váltságunk és üdvösségünk.
Gal 6,14 (régi latin missale)
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl.
1Jn 1,7
242
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 13,1–17
1Kor 11,23–29
2Móz 12,1–4
A sorozat:
Mt 26,20–30
Jel 19,6–8
2Móz 24,1–8
B sorozat:
Lk 22,14–30
Jel 19,9–10
Jer 31,31–34
C sorozat:
Mt 26,36–46
Jel 3,20–21
Ez 34,23–25a
Zsoltár:
Zsolt 111,1–10
A nap témája: Az új szövetség szerzõje
Javasolt ének: EÉ 304 vagy 303
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit Júdás elárult, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megmostad tanítványaid lábát,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a Gecsemáné kertjében vérrel verejtékeztél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki azt akarod, hogy szent Fiad halálát hirdes-
sük, valahányszor asztalához hív minket! Add, hogy amikor testét és vérét ma-
gunkhoz vesszük, részesüljünk megváltásunk titkában, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Jézus Krisztus, élet Kenyere, kenyérrel és borral részesítesz bennünket életed
isteni titkában! Te eltávolítod a korlátokat, amelyeket vétkeink emeltek, és ma-
gad mellé veszel bennünket a te utadra, az odaszánás és szenvedés útjára,
amely az örök életre visz. Tarts meg bennünket a veled való közösségben, hogy
benned maradjunk, ahogyan te velünk maradsz mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki áldozatával új szövetséget ajándékozott népének,
hogy aki eszi az õ testét, és issza az õ vérét, annak örök élete legyen.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
243
background image
N
AGYPÉNTEK
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztha-
lálig.
Fil 2,8
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig.
Fil 2,8
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem,
miért van távol segítségem, miért nem ér el kiáltásom?
Gonoszok serege vett körül, átszúrták kezemet és lábamat,
ruháimon megosztoznak, köntösömre sorsot vetnek.
Torkom kiszáradt, szám kicserepesedett,
nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába hanyatlottam.
De te, Uram, ne légy távol tõlem; erõsségem, siess segítségemre,
szabadíts meg az oroszlán szájából engem, nyomorultat!
Zsolt 22,2.17.16.20.22
(Nagypénteken a kis glória elmarad.)
Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig.
Fil 2,8
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûnét!
Jn 1,29
244
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fekete
Óegyházi:
Jn 19,16–30
Ézs 53,1–12
2Kor 5,14–21
A sorozat:
Jn 19,1–7
Zsid 9,24–28
Zsolt 22,12.15–20
B sorozat:
Lk 23,33–49
Zsid 10,11–18
4Móz 21,4–9
C sorozat:
Mt 27,31–50
Zsid 5,1–9
Hós 6,1–3
Zsoltár:
Zsolt 69,7–14
A nap témája: Halálra adatott a bûnökért
Javasolt énekek: EÉ 200 vagy 370; passióolvasásra: 204
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Megfeszített Isten Fia, aki haláloddal megváltást szereztél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Megfeszített Isten Fia, aki haláloddal a halált térdre kényszerítetted,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Megfeszített Isten Fia, aki haláloddal életet és üdvösséget hoztál,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
A Kyriét követõen a lelkész a kollektaimádságot olvassa.
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, te akartad, hogy egyszülött Fiad vállalja ér-
tünk a kereszt gyötrelmeit. Add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint
emlékezzünk meg szenvedésérõl, és így megszabaduljunk vétkeinktõl és az
örök haláltól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Jézus Krisztus, kereszted a nyomorúság jele, a jogtalanság jele, a megsemmisí-
tés jele. De mégsem ezzel végzõdött utad. Nekünk a reménység jelévé lett ke-
reszted, mert élsz és munkálkodol mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki engedelmesen vállalta a kereszthalált,
és mint ártatlan Bárány magára vette a világ bûnét.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
245
background image
N
AGYSZOMBAT
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által.
Õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen, az õ sebei árán gyógyultunk
meg.
Ézs 53,5
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Miért rejtõzködsz olyan soká, Uram, kõsziklám, szabadító Istenem?
Zsolt 89,47a.27a
Hozzád kiáltok éjjel és nappal,
jusson hozzád imádságom!
A sír mélyére juttattál immár,
mélységes sötétségbe!
Teszel-e csodát a halottakkal,
fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak?
De én hozzád fohászkodom, Uram,
már reggel hozzád száll imádságom.
Zsolt 88,2b.3a.7.11.14
(Nagyszombaton a kis glória elmarad.)
Miért rejtõzködsz olyan soká, Uram, kõsziklám, szabadító Istenem?
Zsolt 89,47a.27a
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Eltemettettünk Krisztussal együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen
az Atya az õ dicsõsége által feltámasztotta Krisztust a halottak közül, azonkép-
pen mi is új életben járjunk.
Róm 6,4
246
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fekete
Óegyházi:
Mt 27,57–66
1Pt 3,18–22
Ez 37,1–13
A sorozat:
Mt 12,38–42
Róm 8,38–39
Ézs 26,12.19–20
B sorozat:
Mt 22,31–32
Zsid 4,9–11
Ézs 25,8–9
C sorozat:
Jn 19,38–42
Jel 4,1–11
Hós 13,14
Zsoltár:
Zsolt 88,2–14
A nap témája: Isten számára mindenki él
Javasolt ének: EÉ 212
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki értünk sírba szálltál, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek sírjához õröket rendeltek, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a sír hatalmát megtörted, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
A Kyriét követõen a lelkész a kollektaimádságot olvassa.
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki megengedted, hogy egy-
szülött Fiad alászálljon a sírba, és akinek halálával a keresztségben egyesítesz
minket! Engedd, hogy föltámadásában is egyek lehessünk vele, és e földi élet
után elnyerjük az örök életet, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Élet Istene, Jézus Krisztus a te erõddel leszállt a halál birodalmába, hogy meg-
törje a halál hatalmát. Add, hogy mi, akik a haláltól való félelem rabjai vagyunk,
erõsen álljunk meg abban a hitben, hogy Krisztus megnyitotta az élet kapuját,
és örök életre szabadította meg övéit. Élõ Isten, te vagy a mi reménységünk
most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálával vétkes adósságunkat eltörölte.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
A húsvét hajnali istentisztelet rendje megtalálható a 576. oldalon.
247
background image
H
ÚSVÉT ÜNNEPE
A húsvét hajnali istentisztelet rendje megtalálható a 576. oldalon.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Fölemelte jobbját az Úr, halleluja, az Úr hatalmasan munkálkodik, halleluja!
Hol a tövised, halál, hol a te fullánkod? Halleluja!
Zsolt 118,16; Hós 13,14
Ujjongás és gyõzelmi ének hallatszik az igazak sátraiból,
mert az Úr jobbja hatalmasan munkálkodott!
A kõ, amelyet elvetettek az építõk, íme, szegletkõvé lett,
az Úr mûve ez, és szerfölött csodálatos!
Ez a nap az Úr napja, amelyet õ maga szerzett,
hogy vigadozzunk és örvendezzünk!
Istenem vagy, ezért hálát adok neked,
Istenem, magasztallak téged, halleluja!
Zsolt 118,15.22–24.28
Kis glória vagy énekvers
Fölemelte jobbját az Úr, halleluja, az Úr hatalmasan munkálkodik, halleluja!
Hol a tövised, halál, hol a te fullánkod? Halleluja!
Zsolt 118,16; Hós 13,14
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmassága szerint újjá-
szült minket élõ reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
1Pt 1,3
248
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mk 16,1–8
1Kor 5,6–8
1Sám 2,1–2.6–8a
A sorozat:
Jn 20,1–10
Jel 1,9–18
Zsolt 118,14–24
B sorozat:
Lk 24,1–12
1Kor 15,12–20
Jón 2,3–10
C sorozat:
Mt 28,1–8
1Kor 15,47–53
Jób 19,25–26
Zsoltár:
Zsolt 30,3–13
A nap témája: Feltámadt megigazulásunkra!
Javasolt énekek: EÉ 215, 216
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki haláloddal megtörted a halál hatalmát,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásoddal életet ajándékozol nekünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a halál fullánkját megsemmisítve békességet hir-
detsz minden embernek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki szent Fiadat föltámasztottad a ha-
lálból, és ezzel bizonyossá tetted, hogy a bûn hatalmát megtörte, és a halál kö-
teleit megoldotta! Kérünk, ûzd ki belõlünk is a halál félelmét, és töltsd be szí-
vünket az örök élet örömével, az élõ Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Élõ Isten, Fiad feltámasztásával elvetted a halál hatalmát, és ma üdvösséget hir-
detsz az egész világnak! Szabadíts meg kishitûségünktõl és kétkedésünktõl,
hadd kapcsolódjunk be mindazok húsvéti énekébe, akik vallják, hogy Krisztus
feltámadt a halottak közül, és él értünk örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból,
és kinyilatkoztatta az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
249
background image
H
ÚSVÉT MÁSODIK NAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nem halok meg, hanem élek, halleluja,
és hirdetem az Úr tetteit, halleluja!
Zsolt 118,17
Erõm és énekem az Úr,
mert megszabadított engem!
Kegyelmes és igazságos az Úr,
irgalmas a mi Istenünk!
Levette rólam a bilincset,
és megmentette lelkemet a haláltól.
Ezért az Úr színe elõtt fogok járni
az élõk földjén.
Zsolt 118,14; 116,5.16.9
Kis glória vagy énekvers
Nem halok meg, hanem élek, hallaluja,
és hirdetem az Úr tetteit, halleluja!
Zsolt 118,17
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztus legyõzte a halált, és világosságra hozta az el nem múló életet az
evangélium által.
2Tim 1,10
250
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 24,13–35
ApCsel 10,34–43
1Sám 2,1–6
A sorozat:
Jn 11,17–32
1Kor 15,21–23
Zsolt 116,8–10
B sorozat:
Lk 24,36–45
ApCsel 13,(16)26–39
Ézs 52,7–10
C sorozat:
Mt 28,9–15
Róm 4,16–25
5Móz 32,39–40
Zsoltár: Zsolt
116,1–7
A nap témája: A húsvéti hit Teremtõje
Javasolt énekek: EÉ 221, 218
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki haláloddal megtörted a halál hatalmát,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásoddal életet ajándékozol nekünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a halál fullánkját megsemmisítve békességet hir-
detsz minden embernek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyszülött Fiad halálával el-
törölted a világ bûnét, és feltámasztásával megtörted a halál erejét! Add nekünk
Lelkedet, hogy föltámadott Urunkat követve új életben járjunk, és elnyerjük az
örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten,
él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, te vagy a mi támaszunk. Ha elesünk, felemelsz bennünket. Gyakran szo-
rongat bennünket a félelem, az aggodalom, de veled megtapasztaljuk, hogyan
enged fel a halálos merevség, és hogyan mozdul meg az élet. Istenünk, támaszunk
vagy: ha körülfog bennünket a halál, életet ajándékozol Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból,
és kinyilatkoztatta az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
251
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI ELSÕ VASÁRNAP
– F
EHÉRVASÁRNAP
(Q
UASI MODO GENITI
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mint a ma született csecsemõk, az igének tiszta tejét kívánjátok,
hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja!
1Pt 2,2
Szeretem az Urat, mert meghallgat,
meghallgatja könyörgésem hangját.
Kiragadta életemet a halálból,
szememrõl letörölte a könnyet.
Az Úr megõrizte lábamat a botlástól,
ezért színe elõtt járok az élõk földjén.
Nevét hirdetem népe gyülekezetében,
az Úr házának udvaraiban.
Zsolt 116,8.9.18.19
Kis glória vagy énekvers
Mint a ma született csecsemõk, az igének tiszta tejét kívánjátok,
hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja!
1Pt 2,2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak: íme, újjá lett
minden.
2Kor 5,17
252
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 20,19–29(30–31) 1Jn 5,4–10a
Ézs 40,25–31
A sorozat:
Jn 5,24–25
2Kor 4,10–14
Ez 11,19–21
B sorozat:
Jn 21,1–14
2Kor 5,14–17
Ez 37,1–14
C sorozat:
Lk 5,33–38
ApCsel 3,11–21
Ez 18,21–24
Zsoltár: Zsolt
18,2–7
A nap témája: Legyõzi hitetlenségüket
Javasolt énekek: EÉ 214, 388
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki haláloddal megtörted a halál hatalmát,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásoddal életet ajándékozol nekünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a halál fullánkját megsemmisítve békességet
hirdetsz minden embernek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki a halálból életre keltetted
Fiadat, hogy új élet teremtõje legyen! Kérünk, törd meg bennünk a bûn hatal-
mát, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és
föltámadott, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Istenünk, mi nem láttuk a te Fiadat, Jézus Krisztust a saját szemünkkel, testét
sem érintettük a kezünkkel, mégis merünk hinni benne. Kérünk, segíts erre
erõddel, és küldd el Lelkedet, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból,
és kinyilatkoztatta az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
253
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
A JÓ
P
ÁSZTOR VASÁRNAPJA
(M
ISERICORDIA
D
OMINI
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet,
és minden seregét Lelke erejével.
Zsolt 33,5.6
Vigadjatok az Úrban, ti igazak,
az igaz ajkán szépen zeng a dicséret.
Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval,
tízhúrú lanttal dicsõítsétek!
Énekeljetek neki új éneket,
szépen zengjenek hangszereitek!
Mert az Úr beszéde igaz,
és mindent hûségesen cselekszik.
Zsolt 33,1–4
Kis glória vagy énekvers
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet,
és minden seregét Lelke erejével.
Zsolt 33,5.6
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek,
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
2Kor 5,15
254
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 10,11–16
1Pt 2,21–25
Ez 34,10–16.31
A sorozat:
Jn 10,22–29
Jak 5,(13)16–20
Ez 34,1–16
B sorozat:
Jn 21,15–19
1Pt 5,1–5
Jer 23,1–4
C sorozat:
Jn 10,1–6
ApCsel 20,25–31
Jer 3,15–17
Zsoltár:
Zsolt 119,165–176
A nap témája: Jó pásztorként a halálból örök életre vezet
Javasolt énekek: EÉ 334, 261
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a juhok Pásztoraként gyõztesen tértél vissza a
halálból, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki nyájadat a halál árnyékának völgyén átvezeted
Atyád országába, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a földön sem hagyod árván népedet,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki feltámasztottad a halálból
nyájad jó Pásztorát! Kérünk, tarts meg bennünket juhai között; õrizz minden
tévelygéstõl, és add, hogy híven kövessük õt a földön, hogy egykor örök éle-
tének is részesei lehessünk a mennyben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Élet Istene, Fiad feltámasztásával feltártad jövõdet a reménytelen világ számá-
ra. Vezesd a benned reménykedõket a halál árnyékából az örök öröm fényére,
Jézus Krisztus Urunk által!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból,
és kinyilatkoztatta az örök életet.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
255
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
(J
UBILATE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicsõ nevét!
Magasztaljátok nagy dicsõségét!
Zsolt 66,1.2
Az Úr életben tartott bennünket,
és nem engedte, hogy meginogjunk.
Istenünk, te megpróbáltál minket,
megtisztítottál, mint tûz az ezüstöt.
Csapdába ejtettél, hol tûzbe, hol vízbe jutottunk,
de kivezettél, és felüdültünk.
Áldjátok, népek, a mi Istenünket,
fennen hirdessétek dicsõségét!
Zsolt 66,9–11.8
Kis glória vagy énekvers
Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicsõ nevét!
Magasztaljátok nagy dicsõségét!
Zsolt 66,1.2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden
lelki áldással a Krisztusban.
Ef 1,3
256
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 16,16–23
1Pt 2,11–20
1Móz 1,1–4a.26–31; 2,1–4a
A sorozat:
Mt 18,11–14
1Thessz 5,16–24
Ézs 65,17–19,24–25
B sorozat:
Mk 2,18–22
1Pt 1,3–9
Ézs 38,16–20
C sorozat:
Lk 10,17–20
2Kor 7,9–10
Ézs 44,21–26a
Zsoltár:
Zsolt 66,1–10
A nap témája: Részesít gyõzelmében: ujjongjatok!
Javasolt énekek: EÉ 364, 48
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki jó Pásztorként keresed meg elveszett juhaidat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szétszóródott nyájadat ujjongó örömben egyesí-
ted, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a földi szenvedések után az örök élet forrásához
vezeted juhaidat, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, ne rejtõzz el a téged keresõk
elõl, hanem siess eléjük kegyelmeddel, hogy Jézus Krisztusban megtalálják a
hozzád vezetõ utat, és anyaszentegyházad közösségében kövessék õt, aki veled
és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenség Teremtõje, ahogyan a természetet felébreszted, bennünket is meg
akarsz újítani, és új eget és új földet teremtesz, amelyben igazság lakik. Eleve-
níts meg bennünket, ébressz fel fásultságunkból, hogy hitre bátorodjunk, és
feltámadjunk a veled való életre! Jézus Krisztus Urunk által kérünk.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki feltámadásával örökkévaló örömöt szerzett népének.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
257
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
(C
ANTATE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett!
Zsolt 98,1
Nyilvánvalóvá lett minden nép elõtt,
hogy az Úr hatalmas Megváltó.
Feltárta igazságát a nemzetek elõtt,
hûséggel és szeretettel emlékezett meg népérõl.
A világ népei mindenütt látták,
hogy miként szabadítja meg õket.
Ujjongjatok az Úr elõtt szerte a földön,
örvendjetek és vigadjatok zsoltárt zengve!
Zsolt 98,2–4
Kis glória vagy énekvers
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett!
Zsolt 98,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó, felséges!
Zsolt 92,2
258
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 16,5–15
Jak 1,16–21
Ézs 12,1–6
A sorozat:
Mt 21,14–17
Jel 15,3–4
Zsolt 96,1–13
B sorozat:
Lk 19,37–40
Jel 14,1–5
1Krón 16,1–2,7–15
C sorozat:
Mt 15,29–31
ApCsel 16,25–34
Ézs 42,8–12
Zsoltár:
Zsolt 40,2–12
A nap témája: Csodálatosan cselekedett: énekeljetek!
Javasolt énekek: EÉ 233, 318
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek dicsõségét gyermekek és csecsemõk ajka is
hirdeti, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit a mennyei seregek és az üdvözültek kara szün-
telen énekszóval dicsõít, Krisztus kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki híveid ajkára Szentlelked által adsz új éneket,
Uram irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, vezesd egyetértésre híveidet, hogy
szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál ta-
láljon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható Isten, akit szívvel, szájjal és zengõ énekkel dicsérünk, engedd, hogy
örömmel tanúskodjunk szívünket betöltõ békességedrõl Jézus Krisztus Urunk által.
Vagy:
Menny és föld Teremtõje, magasztal minden alkotásod. Minket se hagyj némán
állni teremtményeid között, amelyek magasztalnak téged, hanem tedd életünket
csodálatos hatalmad és jóságod dicséretévé. Tiéd a dicsõség most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit a halálon aratott gyõzelméért új énekkel dicsõítünk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
259
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
(R
OGATE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Örömmel mondjátok és hirdessétek:
az Úr megváltotta népét!
Ézs 48,20
Dicsõítsétek, és mondjátok neki:
félelmetesek tetteid!
Halljátok mindnyájan, ti istenfélõk,
hadd mondjam el, mit tett velem!
Hozzá kiáltottam, és õ meghallgatott,
meghallgatta imádságomat.
Az Úr nem tagadta meg kérésemet,
kegyelmét nem vonta meg tõlem.
Zsolt 66,2.3.16.17a.19.20
Kis glória vagy énekvers
Örömmel mondjátok és hirdessétek:
az Úr megváltotta népét!
Ézs 48,20
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülrõl, a világosság Atyjától száll alá,
akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása.
Jak 1,17
260
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 16,23b–27
Jak 1,22–27
2Móz 32,7–14
A sorozat:
Lk 18,1–8
Kol 4,2–4
Zsolt 130,1–8
B sorozat:
Lk 11,5–8
Róm 8,24–27
1Kir 8,28–30
C sorozat:
Lk 11,1–4
1Tim 2,1–3
4Móz 6,22–27
Zsoltár:
Zsolt 66,16–20
A nap témája: Isten Krisztusért meghallgat: imádkozzatok!
Javasolt énekek: EÉ 72, 322
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki nem veted meg néped könyörgését,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az Atyánál közbenjársz értünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadod mindazt, amit nevedben kérünk,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki jóságos vagy, és abban telik ked-
ved, hogy teljesíted gyermekeid kérését! Kérünk, ne fordulj el tõlünk, hanem
taníts úgy imádkozni, hogy meghallgathass minket az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, úgy kiáltunk hozzád, és úgy vágyunk utánad, mint a vajúdó anya,
amikor gyermeke megszületését várja. Segíts nekünk várni és erõnket össze-
szedni, míg a hit megszületik bennünk, és azután általunk is hozd világra bé-
kességedet és örömödet! Te vagy reménységünk most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki feltámadt a halálból, közbenjár értünk, és eléd viszi könyörgésünket.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
261
background image
M
ENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki az elõtte lévõ öröm helyett – a gyalázattal nem törõdve – vállalta a keresz-
tet, és Isten királyi székének jobbjára ült.
Zsid 12,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Galileai férfiak, miért néztek az égre csodálkozva?
Jézus úgy jön majd el, amint láttátok õt fölmenni a mennybe!
ApCsel 1,11
Ti népek, mind tapsoljatok,
harsogó hangon ujjongjatok Isten elõtt!
Felvonul Isten ujjongás közben,
kürtzengéssel jön az Úr.
Mert az egész föld királya Isten,
zengjetek neki éneket!
Isten uralkodik a népeken,
szent trónusán ül az Isten.
Zsolt 47,1.6.8.9
Kis glória vagy énekvers
Galileai férfiak, miért néztek az égre csodálkozva?
Jézus úgy jön majd el, amint láttátok õt fölmenni a mennybe!
ApCsel 1,11
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjére és beteljesítõjére, aki a reá váró öröm he-
lyett keresztet szenvedett, és Isten jobbjára ült.
Zsid 12,2
262
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mk 16,14–20
ApCsel 1,1–11
1Kir 8,22–28
A sorozat:
Jn 20,16–18
1Thessz 1,2–10
Ézs 40,27–31
B sorozat:
Jn 14,1–12
Róm 8,31–34
Ézs 59,1–2.12–13.20
C sorozat:
Lk 24,50–53
Jel 1,7–8
Dán 7,13–14
Zsoltár:
Zsolt 108,2–6
A nap témája: Isten jobbjára ült: közbenjár egyházáért
Javasolt ének: EÉ 278 vagy 226
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki mennyei Atyád jobbjára emeltettél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Atyádnál közbenjársz értünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki újra eljössz, és magad mellé veszel minket,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki egyszülött Fiadat megdicsõítet-
ted, és jobbodra ültetted! Kérünk, ne hagyj magunkra vigasztalás nélkül, ha-
nem küldd el Szentlelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon, a hitben meg-
tartson, és fölkészítsen az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, hazamentél az Atyához, és õ Úrrá tett mindenen. Elõlünk
rejtve vagy. Ezért kérünk: segíts nekünk bízni abban, hogy te mindig közel vagy
hozzánk, így félelem nélkül élhetünk, hiszen örök életre vezetsz bennünket.
Hozzád fordulunk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki legyõzte a halált, és jobbodra ült, hogy a mennyen és a földön õ uralkodjék.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
263
background image
H
ÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
(E
XAUDI
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akit Isten halálra adott bûneinkért, és feltámasztott örök életünkért.
Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!
Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem!
Zsolt 27,7
Ne rejtsd el orcádat elõlem,
ne utasítsd el szolgádat haraggal!
Te vagy segítségem, ne vess el engem,
ne hagyj el, szabadító Istenem!
Uram, ismertesd meg velem utadat,
és lábam igazítsd a helyes ösvényre!
Add, hogy meglássam jóságodat,
és gyönyörködhessem templomodban!
Zsolt 27,9.11.4
Kis glória vagy énekvers
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!
Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem!
Zsolt 27,7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki õt segítségül hívja.
Róm 10,12
264
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 15,26–16,4
1Pt 4,7–11
Jer 31,31–34
A sorozat:
Lk 24,46–49
Róm 14,13–19
Józs 23,14–16
B sorozat:
Mt 9,35–38
ApCsel 6,1–7
4Móz 20,6–13
C sorozat:
Mt 10,29–33
2Tim 2,1–16
Zsolt 27,7–11a
A nap témája: Meghallgatja erõtlen népe kiáltását
Javasolt énekek: EÉ 321, 366
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a mennyei Atya jobbjára emeltettél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki közbenjársz az Atyánál értünk,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megígérted, hogy eljössz, és magad mellé veszel
minket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki egyházadra bíztad szent
Fiad evangéliumát! Áraszd ki követeidre az erõ, a szeretet és a józanság Lelkét,
hogy készséggel szolgáljanak téged, és szerte a világon hiteles tanúid legyenek,
az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Vagy:
Dicsõség Királya, minden hatalmak Ura, aki gyõzedelmesen emelkedtél a ma-
gasságba! Ne hagyj magunkra bizonytalanságban és tehetetlenül, hanem erõ-
síts bennünket az igazság Lelkével, akit megígértél nekünk. Vele és az Atyával
együtt dicsõítünk örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki nem hagyta magára egyházát, hanem jobbodon szüntelenül közbenjár érte.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
265
background image
P
ÜNKÖSD ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által.
Õbenne az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene megvigasztal minket
minden nyomorúságunkban.
2Kor 1,3–4
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, halleluja, igéjével megvilágosít mindeneket,
semmi sincs rejtve elõtte, halleluja!
Bölcs 1,7 (régi latin missale)
Ezt a napot az Úr maga szerezte,
hogy vigadozzunk és örvendezzünk.
Ó, Uram, kérünk, segíts meg,
add, Uram, hogy áldásoddal járjunk!
Az Úr az Isten, aki megvilágosít minket,
magasztallak téged, én Istenem!
Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalmas,
és szeretete örökkévaló.
Zsolt 118,24.25.27a.28b.29
Kis glória vagy énekvers
Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, halleluja, igéjével megvilágosít mindeneket,
semmi sincs rejtve elõtte, halleluja!
Bölcs 1,7 (régi latin missale)
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Én a lelkemet adom belétek – ezt mondja az Úr –, és azt cselekszem, hogy az
én törvényeimet megõrizzétek és betöltsétek.
Ez 36,27
266
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Jn 14,23–31
ApCsel 2,1–13
4Móz 11,11–17.24–25
A sorozat:
Lk 11,9–13
ApCsel 2,36–41
4Móz 11,24–29
B sorozat:
Jn 4,5–19.28–30
ApCsel 5,27–32
Jóel 3,1–2
C sorozat:
Jn 14,16–21
ApCsel 2,14–22.32–33
1Móz 11,1–9
Zsoltár:
Zsolt 118,24–29
A nap témája: Ad Szentlelket ajándékul!
Javasolt énekek: EÉ 229, 239
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szentlelket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akirõl Isten Lelke tanúskodik, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadod a Lélek ajándékát mindazoknak, akik
kérik, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, add nekünk Szentlelkedet, hogy fel-
ismerjük, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat. Az Úr Jézus
Krisztus által kérünk, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Vigasztaló Lélek, Isten tüze, minden teremtménynek te adsz életet. Benned ta-
lálkozunk Istennel. Igazságod köré gyûjtöd a tévelygõket, és a te csodád, hogy
értjük egymást. Dicsõség neked örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki elküldte a Szentlelket, hogy gyermekeidet az egyház közösségébe gyûjtse.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
267
background image
P
ÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben Isten jósága bõven kiáradt ránk.
2Kor 9,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, élet támad, halleluja!
Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség, halleluja!
Zsolt 104,30
Mert nálad van az élet forrása,
és a te világosságodban látjuk a világosságot.
Mily drága a te szereteted, Istenem,
oltalmadba menekülnek az emberek.
Én, az Úr vagyok a te Istened:
nyisd ki szádat, és én megelégítelek.
Neked adom a búza legjavát,
szikla odvából vett mézzel táplállak.
Zsolt 36,10.8; 81,11.17
Kis glória vagy énekvers
Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, élet támad, halleluja!
Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség, halleluja!
Zsolt 104,30
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei va-
gyunk.
Róm 8,16
268
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Jn 3,16–21
ApCsel 10,34.42–48
1Móz 11,1–9
A sorozat:
Lk 12,32–34
ApCsel 2,42–47
Zsolt 51,12–15
B sorozat:
Mt 16,13–18(19–20)
ApCsel 15,7–12
Ez 36,25–28
C sorozat:
Jn 6,44–47
1Kor 2,11–13
Ézs 44,1–5
Zsoltár:
Zsolt 50,14–23
A nap témája: A Szentlélek a Krisztusban való hitet teremt
Javasolt ének: EÉ 234 vagy 231
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szentlelket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akirõl Isten Lelke tanúskodik, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadod a Lélek ajándékát mindazoknak, akik
kérik, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki egykor Szentlelkedet adtad az apostolok-
nak! Kérünk, hallgasd meg néped könyörgését: add, hogy azok, akikben hitet
ébresztettél, békességedben is részesüljenek az Úr Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Igazság Lelke, akit a világ sohasem tud megragadni, ébreszd fel szívünket, hogy
belerendüljön érkezésedbe! Tölts el bennünket békességeddel, és gyújtsd láng-
ra bennünk a vágyat, hogy kimondjuk a kimondhatatlant, és megszólaltassuk
szavadat. Hallgass meg minket Krisztusért!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki elküldte a Szentlelket, hogy gyermekeidet az egyház közösségébe gyûjtse.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
269
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki önmagát adta értünk, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó
cselekedetekre törekszik.
Tit 2,14
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy
Istennek tisztesség és dicsõség örökkön-örökké, halleluja!
1Tim 1,17
Nagy az Úr, méltó hogy dicsérjék,
nagysága felfoghatatlan.
Nemzedékrõl nemzedékre dicsérik mûveidet,
hirdetik hatalmas tetteidet.
Magasztal, Uram, minden teremtményed,
híveid áldanak téged.
Elmondják, hogy országod mily dicsõséges,
és uralmad nemzedékrõl nemzedékre tart.
Zsolt 145,3.4.10.11
Kis glória vagy énekvers
Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy
Istennek tisztesség és dicsõség örökkön-örökké, halleluja!
1Tim 1,17
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait: kifürkészhetetlen az õ
bölcsessége!
Ézs 40,28
270
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 3,1–15
Róm 11,33–36
Ézs 6,1–13
A sorozat:
Jn 17,1–10
Ef 3,8–12
5Móz 6,4–7.14–15
B sorozat:
Mt 28,16–20
Ef 1,3–14
2Móz 33,18–23
C sorozat:
Lk 10,21–22
2Kor 13,11–13
5Móz 29,28
Zsoltár:
Zsolt 145,1–14
A nap témája: A teremtõ, megváltó, megszentelõ Isten imádása
Javasolt énekek: EÉ 41, 250
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Isten jobbjának dicsõségében részesültél,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki közbenjársz értünk az Atyánál, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a Szentlelket elküldöd, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Atya Isten, aki életet adtál nekünk, és üd-
vösségre hívtál el minket, légy áldott jóságodért; Isten Fia, aki életedet adtad
értünk, és bûnbocsánatot szereztél nekünk, légy áldott hûségedért; vigasztaló
Szentlélek, aki Krisztushoz térítesz, és a benne való hitben megszentelsz min-
ket, légy áldott szeretetedért! Téged illet minden dicsõség, Szentháromság egy
igaz Isten, a Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Hatalmas Isten, te teremtetted a mennyet és a földet, dicsõséged betölti a min-
denséget. Te Fiadban, Jézus Krisztusban emberi formában is itt voltál közöt-
tünk. A te Lelked lakik bennünk, és õ éltet minket. Költözz életünkbe szerete-
teddel, kedvességeddel és irgalmaddal! Áldunk és magasztalunk téged, Szent-
háromság Isten, most és örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit az egylényegû Szentháromságban veled és a Szentlélekkel egy Istennek vallunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
271
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI ELSÕ VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1Pt 3,18
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
A te hûségedben bízom, Istenem!
Szívem örül segítségednek.
Zsolt 13,6
Menedékem és pajzsom vagy, Istenem,
igédben reménykedem.
Támogass ígéreted szerint, hogy éljek,
és ne szégyeníts meg reménységemben!
Szemem eped, hogy meglássa segítséged,
taníts engem rendelkezéseidre!
Fordulj felém, és könyörülj rajtam,
mint azokon szoktál, akik szeretik nevedet!
Zsolt 119,114.116.123.132
Kis glória vagy énekvers
A te hûségedben bízom, Istenem!
Szívem örül segítségednek.
Zsolt 13,6
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden
lelki áldással a Krisztusban.
Ef 1,3
272
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 16,19–31
1Jn 4,16b–21
5Móz 6,4–9
A sorozat:
Jn 5,45–47
Róm 10,12–17
Ézs 42,18–21
B sorozat:
Jn 4,39–42
Róm 1,16–17
2Móz 19,3–8
C sorozat:
Mk 1,14–20
1Kor 1,18–25
Ez 2,3–8a
Zsoltár:
Zsolt 119,104–109
A nap témája: Isten hív!
Javasolt énekek: EÉ 65, 232
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kitárt karral hívsz minden bûnöst a veled való
közösségre, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megismerteted velünk Atyád akaratát,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szentlelket, hogy megnyissa fülün-
ket igéd elõtt, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki a benned reménykedõk ereje vagy, kérünk,
hallgasd meg könyörgésünket, hiszen nélküled semmit sem tehetünk. Segíts
kegyelmeddel, hogy meghalljuk hívó szavadat, és szentelj meg minket, hogy
életünk neked tetszõ istentiszteletté legyen, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled
és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható Istenünk, aki Jézus Krisztust azért küldted, hogy hozzád vezessen
minket, kérünk, add, hogy odafigyeljünk figyelmeztetõ és életet adó szavára, és az
õ útját járva eljuthassunk örök otthonunkba. Légy áldott azért, hogy mindent
megelõzõ szeretetedet megismerve biztosak lehetünk abban, hogy nálad a teljes
élet vár minket. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek Isten!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki országodba hívott el minket, és bûnbocsátó irgalmad tanúja lett a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
273
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1Pt 3,18
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Szeretlek, Uram, erõsségem,
kõsziklám, váram és megmentõm!
Zsolt 18,2.3
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtõl.
Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram,
fénysugarat küld Istenem a sötétségben.
Isten ruház fel engem erõvel,
és tökéletessé teszi utamat.
Oltalmazó pajzsodat adtad nekem,
hozzám hajolsz, és felmagasztalsz.
Zsolt 18,4.29.33.36
Kis glória vagy énekvers
Szeretlek, Uram, erõsségem,
kõsziklám, váram és megmentõm!
Zsolt 18,2.3
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten beszéde élõ és ható: élesebb minden kétélû kardnál, és megítéli a szív
gondolatait és szándékait.
Zsid 4,12
274
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 14,15–24
1Jn 3,(13)14–18
Ézs 55,1–5
A sorozat:
Mt 23,37–39
Zsid 12,22–29
Ézs 5,20–24
B sorozat:
Jn 7,40–53
Zsid 3,1–8
Zak 1,3–6
C sorozat:
Lk 4,23–30
1Kor 15,32–34
1Sám 15,22–29
Zsoltár:
Zsolt 81,9–14
A nap témája: Ne vessétek meg azt, aki szól!
Javasolt énekek: EÉ 61, 435
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az egyetlen Út vagy, mely az Atyához vezet,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az egyetlen Igazság vagy, mely a bûntõl megsza-
badít, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy az Élet, mely soha el nem múlik,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki egyszülött Fiadat azért
küldted a világba, hogy tanúja legyen irgalmadnak! Add, hogy hívó szavát min-
denkor kövessük, hiszen egyedül nála találunk életet és üdvösséget, békességet
és el nem múló örömöt, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható Isten, te Jézus Krisztusban meghívót küldtél az örök örömbe, a ve-
led való nagy találkozásra. Segíts minket úgy élni, hogy el ne játsszuk ezt a le-
hetõséget. Engedd, hogy mi magunk is sokak számára lehessünk hívó szavad
továbbadói, hiszen te azt akarod, hogy minden ember eljusson az üdvösségre.
Áldunk téged végtelen jóságodért!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akinek szeretete és jósága körülöleli életünket.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
275
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1Pt 3,18
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam:
bocsásd meg minden vétkemet!
Zsolt 25,16a.18b
Enyhítsd szívem szorongását,
szabadíts meg fenyegetõimtõl!
Vezess hûségesen, és taníts engem,
mert te vagy megváltó Istenem.
Õrizd meg lelkemet, és ments meg,
mert nálad keresek oltalmat.
Uram, senki se szégyenüljön meg,
aki benned reménykedik!
Zsolt 25,17.5.20.3
Kis glória vagy énekvers
Fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam:
bocsásd meg minden vétkemet!
Zsolt 25,16a.18b
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jó és igaz az Úr: útbaigazítja a vétkezõket.
Zsolt 25,8
276
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 15,1–10
1Pt 5,6–11
Ez 18,1–4.21–24.30–32
A sorozat:
Lk 7,36–50
1Tim 1,12–17
1Móz 32,14.21b–31
B sorozat:
Lk 15,11–32
1Kor 1,27–31
Ézs 64,3–8
C sorozat:
Jn 8,1–11
Kol 1,21–23
Mik 7,18–20
Zsoltár:
Zsolt 143,1–2.6–10
A nap témája: Isten bûnösöket hív!
Javasolt énekek: EÉ 382, 422
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnösöket hívsz a veled való közösségre,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki oltalma vagy a bûnei terhével hozzád menekü-
lõnek, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki nem utasítod el a bûnösök szeretetét,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki nem ítéled el a bûnöst, ha hozzád
tér! Tarts meg minket is kegyelmedben, bár nap mint nap vétkezünk ellened, és
visszaélünk türelmeddel. Add, hogy igédet hallva felismerjük szeretetedet, és
egész életünket hálaadással neked szenteljük, az Úr Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, mennyei Atyánk, aki Jézus Krisztusban a bûnösök barátját küldted
hozzánk, hogy megments minket! Add, hogy felismerjük és megbánjuk bûnein-
ket, és küzdjünk ellenük. Segíts, hogy el tudjuk hordozni mások vétkeit, és a
megbocsátás ajándékával hozzád vezessük az ellenünk vétkezõket. Áldott légy,
emberszeretõ Istenünk!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki országodba hívott el minket, és bûnbocsátó irgalmad tanúja lett a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
277
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nagy a te irgalmad, Uram,
és minden parancsolatod szilárd!
Zsolt 119,156a.151b
Uram, esdeklõ imám hozzád száll:
igéd tanítson bölcsességre!
Jusson színed elé könyörgésem,
ments meg, amint ígérted!
Szabadításodra vágyódom, Uram,
lelkem törvényedben gyönyörködik.
Nyújtsd ki kezedet segítségemre,
óvd meg életemet, hogy dicsõítselek!
Zsolt 119,169.170.174.173a.175
Kis glória vagy énekvers
Nagy a te irgalmad, Uram,
és minden parancsolatod szilárd!
Zsolt 119,156a.151b
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez.
Zsolt 145,9
278
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 6,36–42
Róm 8,18–23
1Móz 50,15–21
A sorozat:
Lk 16,10–12
Gal 5,13–14
Ézs 48,12–19
B sorozat:
Mt 7,12
Filem 4–16
1Móz 39,1–5
C sorozat:
Mk 10,1–12
Róm 2,14–24
Mal 2,10(11–17)
Zsoltár:
Zsolt 27,1.4–5
A nap témája: Isten küzdelemre hív a kísértésekben
Javasolt énekek: EÉ 474, 67
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Isten gyermekeinek szabadságára hívtál el min-
ket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki arra hívtál el, hogy Atyád akaratát betöltve mun-
kálkodjunk a világban, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki arra hívtál el, hogy már itt a földön keressük a
mennyeieket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, akinek gondviselõ jósága minden em-
berre kiterjed! Adj napjainkban békességet, hogy egyházad félelem nélkül, sza-
badon hirdesse evangéliumodat az egész földön, és hiteles tanúja legyen sze-
mélyválogatást nem ismerõ szeretetednek, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled
és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Kegyelmes Istenünk, aki Jézus Krisztusban békességet hirdettél minden ember-
nek, add, hogy irgalmadból élve magunk is irgalmasok legyünk. Köszönjük,
hogy jóságod hírvivõi és eszközei lehetünk ebben a kegyetlen világban. Áldott
légy, mindenható és irgalmas Isten!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akinek szeretete és jósága körülöleli életünket.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
279
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!
Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem!
Zsolt 27,7
Ne rejtsd el orcádat elõlem,
ne utasíts el haragodban!
Uram, taníts meg utadra,
és vezess az igazság ösvényén!
Te vagy az én segítségem,
ne hagyj el engem, üdvözítõ Istenem!
Ne szolgáltass ki ellenségeimnek,
ne vess prédául a bosszúállók elé!
Zsolt 27,9a.11.9b.12
Kis glória vagy énekvers
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!
Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem!
Zsolt 27,7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljus-
son.
1Tim 2,4
280
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 5,1–11
1Pt 3,8–15
1Móz 12,1–4a
A sorozat:
Lk 8,16–18
ApCsel 4,32–35
Ézs 43,10–15
B sorozat:
Jn 1,42–52
ApCsel 9,1–7(8–20)
Ézs 6,1–8(9–13)
C sorozat:
Lk 9,57–62
1Pt 2,9–10
Jer 1,4–10
Zsoltár:
Zsolt 86,6–11
A nap témája: Isten tanúságtételre hív
Javasolt énekek: EÉ 467, 284
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnösök közül hívod el tanúidat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnösökhöz küldöd tanúidat,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelked erejével ruházod fel tanúidat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Add mindnyájunknak az igazság és a
béketûrés Lelkét, hogy életet adó evangéliumod világosságát fel ne tartóztas-
suk, hanem szóval és bizonyságtevõ élettel terjesszük a mi Urunk Jézus Krisz-
tus nevének dicsõségére, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, te embereket hívsz szolgálatodra, hogy általuk véghezvidd terveidet
a világban. Kérünk, nyisd meg fülünket és szívünket, hogy hívásodat meghall-
juk, és kövessük azt, akit megmentõül küldtél hozzánk: Jézus Krisztust, a mi
Urunkat. Szentlelked adjon iránta való bizalmat mindenkor. Atyánk, dicsérünk
téged!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben eljött az üdvösség e világba.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
281
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké!
Zsolt 28,9
Zengjetek az Úrnak, ti hívei,
magasztaljátok szent nevét!
Mert egy pillanatig tart haragja,
de egész életen át kegyelme.
Erõm és pajzsom az Úr,
benne bízik szívem.
Õ megsegített, ezért vidám a lelkem,
és énekszóval adok hálát.
Zsolt 30,5.6; 28,7
Kis glória vagy énekvers
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké!
Zsolt 28,9
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje, és meg-
tisztítsa a keresztséggel az ige által.
Ef 5,25.26
282
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 5,20–26
Róm 6,3–11
Ézs 43,1–7
A sorozat:
Lk 3,7–14
Kol 2,12–15
Zsolt 51,9–11
B sorozat:
Mk 10,13–16
Róm 6,12–18
Ézs 43,1–7
C sorozat:
Mt 3,5–12
ApCsel 19,1–7
1Sám 7,3–6
Zsoltár:
Zsolt 77,2–16a
A nap témája: Isten a keresztség ajándékával megtérésre hív
Javasolt énekek: EÉ 295, 359
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki bûnösöket hívsz országodba, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadod, hogy a bûnösök a keresztség fürdõjé-
ben újjászülessenek, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelked erejével újjáteremted a bûnösöket,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki a bûn sötétségébõl az élet világos-
ságára hívtál el minket! Gyújtsd meg szívünkben szereteted tüzét, hogy min-
dennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, az Úr Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható Istenünk, te a keresztségben magadévá tettél minket. Egyszülött
Fiadban, Jézus Krisztusban megjelent szeretetedtõl többé semmi el nem szakít-
hat minket. Engedd, hogy boldogan és reménységgel járjuk utunkat, hogy ne
uralkodjék rajtunk a bûn és a gonoszság, hanem gyermekeidként boldogan ér-
kezhessünk meg hozzád. Áldott légy, újjáteremtõ Istenünk!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki a keresztségben bûnbocsátó szereteted zálogát adja.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
283
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HETEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úré a föld és ami betölti,
a földkerekség és minden lakója.
Zsolt 24,1
Ti népek, mind örvendjetek,
ujjongó örömmel vigadjatok Isten elõtt!
Mert a felséges Úr félelmetes,
õ a Király a földön.
Felvonul Isten, és ujjongás kíséri,
kürtzengéssel jön el az Úr.
Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk,
örökkön-örökké õ kormányoz minket.
Zsolt 47,1.2.6; 48,15
Kis glória vagy énekvers
Az Úré a föld és ami betölti,
a földkerekség és minden lakója.
Zsolt 24,1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr: boldog az az ember, aki benne bízik.
Zsolt 34,9
284
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mk 8,1–9 / Mt 7,7–11
Róm 6,19–23
2Móz 16,2–3.11–18
A sorozat:
Jn 12,44–50
1Jn 5,10b–13
Jób 5,6–21
B sorozat:
Jn 6,67–69
ApCsel 13,44–49
1Móz 3,20–24
C sorozat:
Jn 11,1–16
1Jn 5,18–20
Jer 32,38–41
Zsoltár:
Zsolt 24,1–5
A nap témája: Isten a hit ajándékával örök életre hív
Javasolt énekek: EÉ 327, 459
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megaláztad és kiüresítetted magad, hogy emberi
természetünk részese legyél, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kinyilatkoztattad apostolaidnak isteni dicsõsége-
det, hogy higgyenek benned, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megváltottál a halál átkától, hogy részesei lehes-
sünk isteni természetednek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki egyszülött Fiadat a világba küld-
ted, hogy halálból életet támasztó hatalmadat általa, benne és rajta mutasd
meg! Add, hogy higgyünk benne, igéje pedig vágyat ébresszen szívünkben az
örök élet teljessége után, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Csodálatos Istenünk, te ajándékozol nekünk mindent, amire az élethez szüksé-
günk van, te ajándékoztad nekünk egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust is. Adj bi-
zalommal feléd forduló, gyermekien kérni tudó szívet, kincseidért hálát adó lel-
ket és ajándékaiddal jól gazdálkodó értelmet, de mindenekfelett életet jelentõ
hitet.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki hûséged tanúja a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
285
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nagy az Úr szeretete irántunk,
és hûsége örökké tart.
Zsolt 117,2
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké tart szeretete!
Adjatok hálát az istenek Istenének,
mert örökké tart szeretete!
Nagy csodákat mûvelt egymaga,
mert örökké tart szeretete!
Õ ad eledelt minden élõlénynek,
mert örökké tart szeretete!
Zsolt 136,1.2.4.25
Kis glória vagy énekvers
Nagy az Úr szeretete irántunk,
és hûsége örökké tart.
Zsolt 117,2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is
õbenne.
1Jn 4,16
286
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 7,15–23
Róm 8,12–17
Ézs 2,1–5
A sorozat:
Mt 5,43–48
1Jn 5,1–3
Jer 2,1–9.29–32
B sorozat:
Jn 8,37–45
1Jn 4,1–8
Ézs 57,15–19
C sorozat:
Lk 6,27–35
1Kor 8,1b–6(7–13)
5Móz 32,1–6
Zsoltár:
Zsolt 48,10–15
A nap témája: Isten gyermekei Krisztus szeretetével szeretnek
Javasolt énekek: EÉ 442, 238
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szeretetbõl életedet adtad értünk,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megismertetted velünk a mennyei Atya szerete-
tét, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki tanítasz, hogy egymást szeressük,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Örök Isten, akinek gondviselõ bölcsessége sohasem té-
ved! Távolítsd el tõlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van,
az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható Istenünk, akit a Szentlélek által Atyánknak hívunk! Csodálatos a
te mindeneket átfogó, személyválogatást nem ismerõ szereteted. Késztess min-
ket arra, hogy szívesen cselekedjük akaratodat, és hozzád hasonlóan mi is sze-
ressük embertársainkat. Atyánk, dicsérjük jóságodat; Jézusunk, áldjuk irgalma-
dat; Szentlélek, kérjük szereteted tüzét!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki újjáteremtõ szereteted tanúja a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
287
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI KILENCEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta áldozatul értünk.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Isten az, aki megsegít engem,
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
Zsolt 54,6
Istenem, hallgasd meg imádságomat,
figyelj esedezésemre!
Ne zárkózz el könyörgésem elõl,
tekints rám, és hallgass meg!
Segíts meg engem nevedért,
ments meg igazságoddal!
Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy,
mert minden nyomorúságból kimentettél.
Zsolt 54,4; 55,2; 54,3.8.9
Kis glória vagy énekvers
Isten az, aki megsegít engem,
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
Zsolt 54,6
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Hû az Isten, aki elhívott minket az õ Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való
közösségre.
1Kor 1,9
288
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 16,1–9
1Kor 10,1–13
Jer 1,4–10
A sorozat:
Jn 15,1–5
Zsid 3,12–14
2Móz 32,1–10
B sorozat:
Lk 12,42–48
2Tim 2,19–21
5Móz 7,6–12
C sorozat:
Lk 8,19–21
2Thessz 3,(1–2)3–5
2Krón 1,7–12
Zsoltár:
Zsolt 73,23–26
A nap témája: Élet Krisztussal közösségben: hûség és engedelmesség
Javasolt énekek: EÉ 395, 439
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szeretetbõl életedet adtad értünk,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megismertetted velünk a mennyei Atya szerete-
tét, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki tanítasz, hogy egymást szeressük,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki minden jó forrása vagy, és aki
bennünket is életre hívtál! Tedd bölccsé szívünket, hogy helyesen gondolkod-
junk, és tetszésed szerint cselekedjünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, irgalmas Atyánk, kérünk, kegyelmed öleljen körül minket életünk
minden napján, vezessen az úton, és segítsen a szeretet cselekedeteire, hogy Jé-
zus Krisztust követve gyermekeidként élhessünk a világban, egykor pedig el-
nyerjük az örök élet ajándékát. Szentlelked élessze és tartsa ébren hitünket! Ál-
dott légy, Istenünk!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki mindenek iránti szereteted tanúja a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
289
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZEDIK VASÁRNAP
(J
ERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul.
Ef 5,2
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Szeret az Úr, azért nincs még végünk!
Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve.
JSir 3,22.23
Emlékezzél, Uram, mi történt velünk,
tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!
Az Úr akarta, hogy lerombolják Sion várfalát,
feldúlta hajlékát, lerombolta ünneplése helyét.
Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét,
odalett Sion leányának minden ékessége.
Véghezvitte az Úr, amit eltervezett,
valóra váltotta, amit megmondott.
JSir 5,1; 2,8.6.7; 1,6; 2,17
Kis glória vagy énekvers
Szeret az Úr, azért nincs még végünk!
Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve.
JSir 3,22.23
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az õ vére által: a bûnök bocsánata az õ
kegyelmének gazdagsága szerint.
Ef 1,7
290
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 19,41–48
1Kor 12,1–11
2Móz 19,1–6(7)
A sorozat:
Jn 9,24–38
Róm 4,1–8
Hab 2,1–4
B sorozat:
Jn 8,21–30
Róm 9,30–33
1Móz 15,1–6
C sorozat:
Lk 20,9–19
Zsid 11,1–10
5Móz 10,12–13
Zsoltár:
Zsolt 42,2–12
A nap témája: Ismerjük fel, amit Isten Krisztusban tett értünk!
Javasolt énekek: EÉ 460, 323
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a kereszten életedet adtad, hogy bûneink ítéletét
elfordítsd rólunk, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki haláloddal legyõzted a halált, hogy Istennel meg-
békéltess minket, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki harmadnapra föltámadtál, hogy megeleveníts, és
üdvösségre vezess minket, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki ma is elérhetõvé teszed ke-
gyelmedet, és megengeded, hogy házadban összegyülekezzünk! Ébressz ben-
nünk hitet, hogy megbecsüljük a helyet, ahol igédben és szentségeidben talál-
kozol velünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Hûséges Istenünk, te választottad ki népednek Izraelt, és örök szövetséget kö-
töttél vele, hogy üdvösséged jele legyen a népek között. Segíts, hogy komolyan
vegyük: Krisztusban kiválasztottál minket is. Add, hogy a választottak együtt
örvendhessenek kegyelmednek. Élõ és örök Isten, tiéd a dicsõség mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki el nem múló irgalmad tanúja a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
291
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által;
az õ vére megtisztít minket minden bûntõl.
1Jn 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas,
bölcsessége felfoghatatlan.
Zsolt 147,5
Fölemeli az Úr az alázatosakat,
de porig alázza a bûnösöket.
Meggyógyítja a megtört szívûeket,
minden sebüket bekötözi.
Az Úr megnyitja a vakok szemét,
és fölegyenesíti a görnyedezõket.
Az istenfélõkben gyönyörködik az Úr,
azokban, akik kegyelmében bíznak.
Zsolt 147,6.3; 146,8; 147,11
Kis glória vagy énekvers
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas,
bölcsessége felfoghatatlan.
Zsolt 147,5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Krisztus által, hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk,
és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsõségében.
Róm 5,2
292
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 18,9–14
1Kor 15,1–10
2Sám 12,1–15a
A sorozat:
Lk 17,7–10
Fil 3,7–14
Jer 9,22–23
B sorozat:
Mt 7,1–5
1Jn 2,1–2
2Sám 12,1–9.13–14
C sorozat:
Mt 6,12.14–15
Róm 11,17–24
1Kir 19,1–8
Zsoltár:
Zsolt 65,2–9
A nap témája: Mindig kegyelemre szorulunk!
Javasolt énekek: EÉ 456, 402
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki meggyógyítod a töredelmes szívûeket,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki fölemeled az elesetteket, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kegyelmet adsz az alázatosaknak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki abban mutatod meg hatal-
madat, hogy irgalmas vagy! Kérünk, taníts minket alázatra, hogy el ne bizakod-
junk, ne ítélkezzünk vakon mások fölött, hanem meglássuk bûneinket, és
egyedül tõled reméljünk bûnbocsánatot, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, jól ismersz bennünket: hol túlértékeljük, hol alábecsüljük magunkat.
Mutasd meg, kik vagyunk valójában! Elfogadjuk ítéletedet. Szabadító jelenléte-
dért könyörgünk, amikor most hozzád fordulunk imádságunkban, téged szólí-
tunk meg énekünkben, rád hallgatunk, és rólad beszélünk, Urunk és testvé-
rünk, Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki elnémítja a dicsekvõt, és az alázatost felmagasztalja.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
293
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENKETTEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által;
az õ vére megtisztít minket minden bûntõl.
1Jn 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Te vagy, Uram, bizodalmam, hozzád menekülök,
ne szégyenüljek meg soha!
Zsolt 71,5b.1
Ments meg, szabadíts meg irgalmasan,
hallgass meg és segíts meg engem!
Légy erõs kõsziklám, ahová mindig mehetek,
amelyet oltalmamra rendeltél!
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta,
mindmáig hirdetem csodáidat.
Ne hagyj el késõ vénségemben sem,
hogy hatalmadat hirdessem a jövõ nemzedéknek!
Zsolt 71,2.3.17.18
Kis glória vagy énekvers
Te vagy, Uram, bizodalmam, hozzád menekülök,
ne szégyenüljek meg soha!
Zsolt 71,5b.1
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Kegyelembõl tartattatok meg, hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez.
Ef 2,8
294
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mk 7,31–37
2Kor 3,4–9
Ézs 29,17–24
A sorozat:
Mk 10,17–27
Róm 9,15–16
Ézs 54,7–10
B sorozat:
Lk 16,13–17
Róm 3,28–31
2Móz 34,6–10
C sorozat:
Mk 4,10–12
Róm 11,25–32
Jer 18,1–10
Zsoltár:
Zsolt 92,6–9.13–16
A nap témája: Isten igazít meg!
Javasolt énekek: EÉ 45, 431
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit helyettünk soroltak a bûnösök közé,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki véreddel eltörölted a minket terhelõ adóslevelet,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból, hogy a benned bízók
igazsága légy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki minden értelmet meghala-
dó módon hallgatod meg kérésünket! Cselekedd meg velünk, ami egyedül ne-
ked lehetséges: tedd igazzá érzésünket, tisztává gondolkodásunkat, egyenessé
beszédünket az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Örökkévaló Isten, szereteted pazarlóan gazdag! Bõségesebben ajándékozol,
mint várnánk, és nagyvonalúbban, mintsem kérhetnénk: szabadíts meg félel-
meinktõl, nyisd rá szemünket csodáidra, Urunk és testvérünk, Jézus Krisztus
által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki kegyelmével a bûnösöket igazságba öltözteti.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
295
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHARMADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által;
az õ vére megtisztít minket minden bûntõl.
1Jn 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Oly igen jó nekem Isten közelsége,
Istenemet, az Urat tartom oltalmamnak.
Zsolt 73,28
Mindenkor veled vagyok, Istenem,
te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem,
és végül befogadsz dicsõségedbe.
Nincs senkim kívüled a mennyben,
a földön sem telik kedvem senki másban.
Ha testem és szívem elenyészik is,
szívem kõsziklája te maradsz, Istenem.
Zsolt 73,23–26
Kis glória vagy énekvers
Oly igen jó nekem Isten közelsége,
Istenemet, az Urat tartom oltalmamnak.
Zsolt 73,28
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az õ parancsolatait, az õ parancsolatai
pedig nem nehezek.
1Jn 5,3
296
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 10,23–37
Gal 3,15–22
1Móz 4,1–16a
A sorozat:
Lk 13,22–30
Jel 3,1–6
Ez 18,1–9
B sorozat:
Mk 12,41–44
Jak 2,14–17(18–24)
Ez 18,25–32
C sorozat:
Lk 6,43–49
Zsid 13,1–6
Zak 7,9–14
Zsoltár:
Zsolt 1,1–3
A nap témája: A hit cselekedetek nélkül halott!
Javasolt énekek: EÉ 455, 473
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a bûnösök elõtt feltártad az üdvösség útját,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki felkészíted tanítványaidat, hogy a jót cseleked-
jék, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki országodban terítesz asztalt a benned hívõknek,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, irgalmas Isten, készítsd fel szívünket a jó
cselekvésére és egymás szeretetére, hogy amikor eljön a számadás napja, ke-
gyelmet találjunk az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenem, kereslek téged minden reggel. Kereslek a pirkadat fényénél. Kereslek,
míg a nap delelõre ér. Hadd találjak rád azokban, akik között élek, akár fény-
ben, akár árnyékban vezet útjuk. Dicsõség néked örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki gyermekeidet jó cselekedetekre készíti fel.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
297
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENNEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által;
az õ vére megtisztít minket minden bûntõl.
1Jn 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsõséget ad az Isten.
Seregeknek Ura! Boldog az az ember, aki benned bízik!
Zsolt 84,12a.13
Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek Ura,
lelkem sóvárog az Úr háza után.
Boldogok, akik házadban laknak,
dicsérhetnek téged szüntelen.
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje,
aki a te utadra gondol szüntelen.
Bizony, jobb az Isten házának küszöbén várakozni,
mint vigadni a bûnösök sátraiban.
Zsolt 84,2.5.6.11
Kis glória vagy énekvers
Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsõséget ad az Isten.
Seregeknek Ura! Boldog az az ember, aki benned bízik!
Zsolt 84,12a.13
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme.
Zsolt 118,1
298
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 17,11–19
Gal 5,16–24
1Móz 28,10–19
A sorozat:
Jn 6,60–66
Róm 8,6–11
Jób 32,4–9
B sorozat:
Mt 12,22–30
Róm 7,4–6
1Sám 16,13–23
C sorozat:
Jn 7,37–39
Ef 2,1–7
5Móz 10,14–22
Zsoltár:
Zsolt 84,2–13
A nap témája: A Szentlélek elevenít meg!
Javasolt énekek: EÉ 255 vagy 461, 47
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelkeddel megeleveníted népedet,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelkeddel kormányzod egyházadat,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelkeddel megerõsíted tanúid vallástételét,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Teremtõ Istenünk, aki gondot viselsz testünkre, és lel-
künket is táplálod! Kérünk, napról napra növeld hitünket, hogy reménységben
és szeretetben éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, kegyelem forrása! Elhalmozol bennünket ajándékaiddal. Nyisd meg
szívünket, hogy felismerjük ezt, és amíg csak élünk, hálásak legyünk neked jó-
ságodért és irgalmadért! Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki gyermekeidet Lelkével megeleveníti.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
299
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENÖTÖDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben van a mi váltságunk az õ vére által: bûneink bocsánata az õ kegyelmé-
nek gazdagsága szerint.
Ef 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Figyelj rám, és hallgass meg, Uram,
mert hozzád kiáltok mindennap!
Zsolt 86,1a.3b
Légy kegyelmes, és örvendeztesd meg lelkemet,
hiszen te jó vagy és megbocsátó.
Eljön minden nép, amelyet alkottál,
és csak elõtted borul le!
Uram, ismertesd meg velem utadat,
és öltöztess igazságodba!
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívembõl,
és tisztelem nevedet örökké.
Zsolt 86,3a.5a.9.11.12
Kis glória vagy énekvers
Figyelj rám, és hallgass meg, Uram,
mert hozzád kiáltok mindennap!
Zsolt 86,1a.3b
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk szabadításunk Istene.
Zsolt 68,20
300
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 6,24–34
Gal 5,25–6,10
1Móz 2,4b–9.15
A sorozat:
Mt 6,19–21
1Tim 6,6–11
Ám 6,1–7
B sorozat:
Mt 19,16–26
ApCsel 8,14–25
Péld 16,1–9
C sorozat:
Mt 13,18–23
Róm 16,17–20
Jer 17,7–11
Zsoltár:
Zsolt 33,12–22
A nap témája: Csak egy urat lehet szolgálni!
Javasolt énekek: EÉ 372 vagy 341, 331
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki egyetlen út vagy az Atyához, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek igazsága kedves Isten elõtt,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki élet és üdvösség vagy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki nekünk adtad az egyetlen örökké-
való kincset, szent Fiad evangéliumát! Õrizz meg a mulandó javak kísértésétõl
és az értük való aggódástól, hogy téged szolgáljunk az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Hûséges Istenünk, te minden teremtményedrõl gondoskodsz! Rád bízzuk ma-
gunkat, és kérünk: szakíts el mindattól, ami kárt okoz nekünk, és vezess vissza
az üdvösség forrásához! Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki gondviselõ szereteted tanúja a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
301
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHATODIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben van a mi váltságunk az õ vére által: bûneink bocsánata az õ kegyelmé-
nek gazdagsága szerint.
Ef 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre,
úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem!
Zsolt 42,2
Istent szomjazza lelkem, sóvárog az élõ Isten után,
vajon mikor állhatok az élõ Isten elé?
Küldd el világosságodat és igazságodat,
azok vezessenek szent hegyedre és hajlékodba!
Bár eljutnék Isten oltárához,
Istenhez, akinek ujjongva örülök!
Nappal szeretete övez, éjjelente éneket ad számba;
imádságot életem Istenéhez.
Zsolt 42,3; 43,3–4a; 42,9
Kis glória vagy énekvers
Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre,
úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem!
Zsolt 42,2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ahogyan az Atya feltámasztja és megeleveníti a halottakat, úgy a Fiú is megele-
veníti azokat, akiket akar.
Jn 5,21
302
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 7,11–17
Ef 3,13–21
JSir 3,22–26.31–32
A sorozat:
Mt 6,1–6
Kol 3,1–7
Ám 5,21–24
B sorozat:
Mt 23,1–12
Gal 2,16–20
Jer 14,7–9
C sorozat:
Lk 14,12–14
2Kor 1,3–7
JSir 3,22–33
Zsoltár:
Zsolt 86,12–17
A nap témája: Életünk el van rejtve Krisztusban!
Javasolt énekek: EÉ 355, 332
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki vallást teszel rólunk mennyei Atyád elõtt,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elõttünk jársz, és követésedre hívsz,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki örök életet adsz, és akinek kezébõl senki sem
ragadhat ki, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki ismered gondolatainkat, még szí-
vünk titkos kívánsága sincs rejtve elõtted! Tisztíts meg minden hamisságtól és
képmutatástól, hogy ítéleted napján méltónak találtassunk az örök életre az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, aki feltámasztottad Krisztust a halottak közül, és általa örök életet
ajándékoztál, kérünk, erõsítsd meg hitünket: senki sem szakíthat el tõled, és
kezed megõriz bennünket mindenkor. Hallgass meg minket Krisztusért!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
Óegyházi textussorozat évében:
aki letörli a sírók szemérõl a könnyet, és szétszakítja a
halál köteleit.
Máskor:
aki a benne reménykedõk élete, szentsége és igazsága.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
303
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENHETEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben van a mi váltságunk az õ vére által: bûneink bocsánata az õ kegyelmé-
nek gazdagsága szerint.
Ef 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mily szép és gyönyörû, ha a testvérek egyetértenek:
mindig bõvölködnek az Úr áldásában és az életben.
Zsolt 133,1.3
Boldogok, akiknek útja tökéletes,
akik az Úr törvénye szerint járnak.
Fölépíti templomát az Úr,
összegyûjti népe szétszóródott fiait.
Meggyógyítja a megtört szívûeket,
és bekötözi minden sebüket.
Az istenfélõkben gyönyörködik az Úr,
azokban, akik bíznak kegyelmében.
Zsolt 119,1; 147,2–3.11
Kis glória vagy énekvers
Mily szép és gyönyörû, ha a testvérek egyetértenek:
mindig bõvölködnek az Úr áldásában és az életben.
Zsolt 133,1.3
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között: az ember Krisztus
Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért.
1Tim 2,5–6
304
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 14,1–11
Ef 4,1–6
Ézs 49,1–6
A sorozat:
Jn 17,20–26
1Kor 12,12–26
Ézs 2,1–5
B sorozat:
Mk 9,33–41
Ef 4,11–16
Zof 3,8–9
C sorozat:
Mt 18,19–20
1Kor 1,10–17
Ez 37,15–23
Zsoltár:
Zsolt 133,1–3
A nap témája: Krisztusban egy az egyház!
Javasolt énekek: EÉ 446, 265
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki egy népnek szántad egyházadat, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki közösséget teremtesz azok között, akik téged
Uruknak vallanak, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szeretetben egyesíted népedet, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten! Szánd meg népedet: teremts újra
egységet szétszakadt egyházadban, amelyet egy reménységre hívtál el a világ
egyetlen Megváltója, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, Jézus Urunk könyörgött egyházad egységéért. Hisszük, hogy meg-
hallgatod imádságunkat, amikor mi ugyanezt kérjük. Segíts, hogy komolyan ve-
gyük, amiért imádkozunk! Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki szétszóródott nyáját újra egyesíti.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
305
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Uram, ne vond meg tõlem irgalmadat,
jóságod és hûséged õrizzen szüntelen!
Zsolt 40,12
Fordulj felénk, szabadító Istenünk,
mutasd meg, hogy szeretsz minket!
Engedd hallanom, mit hirdet az Úristen.
Bizony, békességet hirdet híveinek!
Az Úr megad minden jót,
földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr elõtt,
utat készít lépteinek.
Zsolt 85,5.8.9.13–14
Kis glória vagy énekvers
Uram, ne vond meg tõlem irgalmadat,
jóságod és hûséged õrizzen szüntelen!
Zsolt 40,12
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy õ szeretett min-
ket, és elküldte az õ Fiát engesztelésül a mi bûneinkért.
1Jn 4,10
306
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 22,34–46
1Kor 1,4–9
2Móz 20,1–17
A sorozat:
Jn 15,9–14
1Jn 3,(18)19–24
Mik 6,6–8
B sorozat:
Mt 5,38–42
Kol 3,17–4,1
3Móz 19,1–3.11–18
C sorozat:
Mk 2,23–3,6
2Jn 4–6
5Móz 30,16–20
Zsoltár:
Zsolt 119,1–16
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltó szeretetben!
Javasolt énekek: EÉ 362, 444
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, téged az Atya szeretete küldött a világba, hogy a bû-
nösöket megmentsd, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, téged az irántunk való szereteted késztetett arra,
hogy magadra vedd bûneink ítéletét, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, téged azért dicsõített meg az Atya, mert minden kí-
sértést kiállva megmaradtál szeretetében, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki egyszülött Fiadban a szeretet töké-
letes példáját és parancsát adtad! Indíts minket õszinte szeretetre irántad és
minden ember iránt az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Irgalmas Istenünk, legjobb tetteink sem tudják elõttünk megnyitni az eget: ezért
kérünk, ne tetteink szerint ítélj bennünket, hanem irgalmazz nekünk a Jézus
Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben megjelent közöttünk személyválogatást nem ismerõ szereteted.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
307
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Néped üdvözítõje te vagy, Istenünk,
meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak!
Megemlékezem az Úr tetteirõl,
visszagondolok hajdani csodáira.
Felidézem egyenként minden tettedet,
elmélkedem mûveiden.
Szent a te utad, Istenem,
nincs más isten, aki az Úrhoz fogható!
Megváltottad hatalmaddal népedet,
úgy vezetted õket, mint nyájadat.
Zsolt 77,12–14.16
Kis glória vagy énekvers
Néped üdvözítõje te vagy, Istenünk,
meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak!
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jó az Úr, örökké tart az õ kegyelme, és hûsége nemzedékrõl nemzedékre.
Zsolt 100,5
308
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 9,1–8
Ef 4,20–28
2Móz 34,1–10
A sorozat:
Mt 12,9–14
ApCsel 20,32–35
Préd 4,8–12
B sorozat:
Jn 5,1–17
1Kor 6,19–20
1Móz 1,26–28.31
C sorozat:
Lk 13,10–17
2Thessz 3,6–9
1Móz 2,2–3
Zsoltár:
Zsolt 128,1–6
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltóan – a munkában!
Javasolt énekek: EÉ 291, 413
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy betöltsd mennyei Atyád akara-
tát, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szentlelket, hogy megváltó mûvedet
beteljesítse, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki tanítványokat rendeltél, hogy halálodat hirdes-
sék, és föltámadásodról tanúskodjanak, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki a világot teremtetted, és szünte-
lenül munkálkodol benne! Add, hogy naponta rád tekintve, neved dicsõségére
gyakoroljuk földi hivatásunkat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent-
lélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk! Jöjj el igazságoddal! Jöjj szabadító erõddel, oldd le rólunk bilincsein-
ket! Jöjj szereteted melegével, amely gyógyít és éltet! Jöjj, hogy kitörhessünk
önmagunk bûvkörébõl, és megnyílhassunk embertársaink számára! Segíts erre
minket szeretetedért!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki beteljesíti akaratodat a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
309
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Legyetek szentek, mert én szent vagyok! – így szól az Úr.
Térjetek meg hozzám teljes szívvel!
3Móz 11,44
Boldogok, akiknek útja tökéletes,
akik az Úr törvénye szerint élnek!
Vezess parancsolataid útján,
mert azokban gyönyörködöm.
Eleveníts meg igazságoddal,
ne némítsd el ajkamon az igazság igéjét!
Akkor királyoknak is elmondom intelmeidet,
és nem vallok szégyent elõttük.
Zsolt 119,1.40.43.46
Kis glória vagy énekvers
Legyetek szentek, mert én szent vagyok! – így szól az Úr.
Térjetek meg hozzám teljes szívvel!
3Móz 11,44
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert õk meglátják az Istent.
Mt 5,8
310
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 22,1–14
Ef 5,15–21
1Móz 8,14–22
A sorozat:
Lk 14,25–35
2Thessz 2,13–17
Ézs 29,13–19
B sorozat:
Mt 12,33–37
1Pt 1,13–16
Ézs 5,1–7
C sorozat:
Mt 6,9
Fil 2,12b–13
3Móz 20,7–8
Zsoltár:
Zsolt 34,12–23
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltóan – megszentelt életben!
Javasolt énekek: EÉ 488, 52
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki boldognak mondod azokat, akik az igazságot
éhezik és szomjazzák, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki boldognak mondod a tiszta szívûeket,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki boldognak mondod azokat, akik nevedért üldö-
zést szenvednek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, a bûn terheitõl szenvedõ világban is
gondoskodsz arról, hogy nevedet megszenteld és megdicsõítsd! Segítsd egyhá-
zadat, hogy a kísértések között hû maradjon hozzád az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Isten, aki az élet forrása vagy, te teremtettél, és te hívtál el bennünket a veled
és az egymással való közösségre. Kérünk, áldd meg életünket, és újítsd meg
szeretetünket Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit az örök élet fejedelmévé tettél.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
311
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Uram, kegyelmed betölti a földet.
Taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt 119,64
Parancsolataid énekké váltak ajkamon,
azon a földön, ahol jövevény vagyok.
Uram, éjjel is gondolok nevedre,
megtartom törvényedet.
Teljes szívbõl esedezem hozzád,
légy kegyelmes, miként megígérted!
Megfontolom minden utamat,
lépteimet igéd ösvényére terelem.
Zsolt 119,54.55.58.59
Kis glória vagy énekvers
Uram, kegyelmed betölti a földet.
Taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt 119,64
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.
Ézs 40,31
312
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Jn 4,46b–54
Ef 6,10–18
Jer 29,1–7.10–14
A sorozat:
Mk 9,14–29
Zsid 12,1–3
Hós 2,20–22
B sorozat:
Lk 22,31–34
Zsid 12,4–16
Jón 3,1–10
C sorozat:
Mt 6,13
Jak 1,2–4
Mik 7,7–9
Zsoltár:
Zsolt 34,2–11
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltóan – a hit harcában!
Javasolt énekek: EÉ 438, 451
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki hitre hívsz minden embert, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a hit próbáiban megoltalmazod egyházadat,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a beteljesedés napján hitünket látássá változta-
tod, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, akinek ígéretei a változó világban is
változatlanok! Tekints kísértésekkel küzdõ egyházadra, hogy bizalommal és re-
ménységgel várja a napot, amelyen ígéreted szerint mindent megújítasz az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, te vagy a tökéletes szeretet! Felhozod napodat jókra és gonoszokra
egyaránt, és azt akarod, hogy ellenségeinket is szeressük. Add Lelkedet, hogy
jóval gyõzzük le a gonoszt, és minden küzdelmünkben megmaradjunk békessé-
gedben, Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki örök élettel koronázza meg az állhatatosakat.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
313
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram,
Uram, halld meg hangomat!
Zsolt 130,1.2
Ha a bûnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki állhat meg elõtted?
De nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek téged.
Várom az Urat, várja az én lelkem,
és reménykedem ígéretében.
Mert az Úrnál van a kegyelem,
gazdag õ, meg tud váltani.
Zsolt 130,3–5.7
Kis glória vagy énekvers
A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram,
Uram, halld meg hangomat!
Zsolt 130,1.2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ahogyan könyörül az atya az õ fiain, úgy könyörül az Úr az õt félõkön.
Zsolt 103,13
314
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 18,(21–22)23–35
Fil 1,3–11
Mik 6,6–8
A sorozat:
Mt 18,15–17
2Kor 2,3–11
Jer 33,6–9
B sorozat:
Lk 17,1–6
Ef 4,29–32
1Móz 50,15–21
C sorozat:
Mk 11,24–26
ApCsel 7,54–60
Jón 4,1–11
Zsoltár:
Zsolt 32,1–7
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltóan – megbocsátásban!
Javasolt énekek: EÉ 466, 79
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki véreddel eltörölted bûnös adósságunkat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki irgalmas szívet ajándékozol a benned bízóknak,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azt parancsolod, hogy egymásnak is megbocsás-
sunk, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki meghallgatod a mélységbõl hozzád kiáltó
népedet! Add nekünk a hit ajándékát, hogy elnyerjük bocsánatodat az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Vagy:
Hûséges Istenünk, te nem viseled el, hogy egy is elvesszen az emberek közül.
Utánunk jössz akkor is, ha eltávolodtunk tõled. Te sokkal inkább keresel ben-
nünket, mint mi téged. Találékony szeretetedre bízzuk magunkat, tiéd a dicsõ-
ség örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben bûnbocsátó szereteted testet öltött a világban.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
315
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONHARMADIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Uram, kegyelmed örökkévaló,
ne hagyd el kezed alkotásait!
Zsolt 138,8
Magasztallak, Uram, teljes szívembõl,
az istenekkel szemben is csak rólad énekelek!
Leborulok szent templomodban,
és magasztallak hûségedért.
Mert amikor kiáltottam, meghallgattál,
és megelevenítetted lelkemet erõddel.
Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor meghallják beszédedet.
Zsolt 138,1–4
Kis glória vagy énekvers
Uram, kegyelmed örökkévaló,
ne hagyd el kezed alkotásait!
Zsolt 138,8
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent a ti testetekben és lelketekben,
amelyek Istenéi.
1Kor 6,20
316
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 22,15–22
Fil 3,17–21
1Móz 18,20–21.22b–33
A sorozat:
Jn 17,11–19
2Thessz 3,10–13
Jer 29,4–7
B sorozat:
Mt 17,24–27
Róm 13,1–7
5Móz 30,8–10
C sorozat:
Mt 13,31–33
1Thessz 5,12–15
5Móz 4,39–40
Zsoltár:
Zsolt 15,1–5
A nap témája: Járjunk elhívásunkhoz méltóan – két világ polgáraiként!
Javasolt énekek: EÉ 56, 44
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki elõtt minden szándék nyilvánvaló,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szelíd bölcsességgel töröd meg az ártó indulatot,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megõrzöd népedet a gonosztól, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk! Látod gyengeségünket: bûneink fogságába es-
tünk. Kérünk, oldd le rólunk a bûn minden kötelékét, hogy teljes szívünkkel ra-
gaszkodjunk hozzád, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is-
ten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, egyedüli Úr! Adj bátorságot Krisztus követésére, amelyre hívsz, és
merészséget a szabadságra, amelyre elhívtál bennünket Jézus Krisztus Urunk
által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki egyházát mindenkor megtartja.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
317
background image
S
ZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI HUSZONNEGYEDIK VASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket megmentse.
1Tim 1,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Õrizz meg, Istenem, mert nálad kerestem oltalmat!
Te vagy az én Uram, igazi jót csak tõled várhatok.
Zsolt 16,1.2
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem,
testem is biztonságban lakik.
Mert nem szolgáltatsz ki a halálnak,
nem hagyod, hogy híved elmúlást lásson.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is figyelmeztet bensõm.
Megismerteted velem az élet ösvényét,
teljes öröm van tenálad.
Zsolt 16,9.10.7.11
Kis glória vagy énekvers
Õrizz meg, Istenem, mert nálad kerestem oltalmat!
Te vagy az én Uram, igazi jót csak tõled várhatok.
Zsolt 16,1.2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor ti is megjelentek vele együtt
dicsõségben.
Kol 3,4
318
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 9,18–26
Kol 1,9–14
Préd 3,1–11
A sorozat:
Mt 7,13–14
1Tim 6,12–16
Zsolt 16,5–11
B sorozat:
Jn 11,33–45
Fil 1,18–27
Jer 31,1–3
C sorozat:
Lk 20,34–40
1Kor 15,35–43
Ám 4,11–13; 5,4
Zsoltár:
Zsolt 85,9–12
A nap témája: Halálunkban is az élõ Krisztushoz tartozunk!
Javasolt énekek: EÉ 500, 449
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a megrepedt nádszálat nem töröd el,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki a füstölgõ mécsest nem oltod ki,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki életet ajándékozol a halál foglyainak,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Világosítsd meg értelmünket, hogy
felismerjük és végigjárjuk az életre vezetõ utat, és így eljussunk dicsõséged lá-
tására, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és ural-
kodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Teremtõ Istenünk, aki karjaidban hordozod a mindenséget! Föltekintve a csilla-
gos égre látjuk, milyen kicsik és tehetetlenek vagyunk! Ha pedig kisgyermekek-
re nézünk, erõsnek érezzük magunkat, még arra is képesnek, hogy életet ad-
junk! Kicsik és nagyok vagyunk egyszerre. Karjaidban hordozod a mindenséget,
minket is te hordozol. Dicsõség néked örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit örök élet fejedelmévé tettél.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
319
background image
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ ELÕTTI VASÁRNAPJÁT MEGELÕZÕ
VASÁRNAP
TÉLET VASÁRNAP
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, aki ingyen ad az élet vizének for-
rásából minden szomjazónak.
Jel 22,13.17
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Uram, taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!
Zsolt 90,12
Add tudtomra, Uram, életem végét,
hadd értsem meg, milyen mulandó vagyok.
Íme, arasznyira szabtad napjaimat,
életem ideje semmiség elõtted.
Csak egy fuvallat az ember élete,
tovatûnik nyomtalanul, mint az árnyék.
Mit is várhatnék még, Uram? –
egyedül benned reménykedem!
Zsolt 39,5–8
Kis glória vagy énekvers
Uram, taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!
Zsolt 90,12
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélõszéke elõtt, hogy mindenki
elvegye jutalmát aszerint, amit a testben cselekedett: vagy jót, vagy rosszat.
2Kor 5,10
320
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 24,15–28
1Thessz 4,13–18
Jób 14,1–6
A sorozat:
Lk 12,54–59
Jel 20,11–15
Zsolt 103,6–13
B sorozat:
Mt 13,47–50
Jak 2,8–13
Ám 5,14–20
C sorozat:
Lk 11,29–35
Jel 14,(12)13
Zof 1,14–18
Zsoltár:
Zsolt 39,5–14
A nap témája: Oda kell állnunk Isten ítélõszéke elé!
Javasolt énekek: EÉ 495, 499
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki élõk és holtak bírájaként újra megjelensz,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki semmissé teszed az emberek ítéletét,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kegyelmes bírája vagy azoknak, akik önmagukat
elítélik, de másokhoz irgalmasok, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki kezedben tartod életünket,
és halálunk óráját is egyedül te ismered! Emlékeztess a számadás közeledtére,
és add, hogy gyõzelemmel harcoljuk meg a hit harcát, míg végül elnyerjük az
élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Isten, aki mindent éltetsz! Te ébresztesz bennünk sóvárgást világunk megúju-
lása után. Hadd ismerjük fel, hogy országod már most közöttünk van! Adj erõt
és bátorságot, hogy a békességre igyekezzünk, és megragadjuk üdvösségedet!
Jézus Krisztus Urunkért.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit élõk és holtak Bírájává tettél.
Vagy:
akinek minden ellenségét a lába alá veted.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
321
background image
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ ELÕTTI VASÁRNAPJA
(R
EMÉNYSÉG VASÁRNAP
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, aki ingyen ad az élet vizének for-
rásából minden szomjazónak.
Jel 22,13.17
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Az Úr dicsõsége megjelenik,
és meglátják mindenek!
Ézs 40,5
Uram, hallgasd meg imádságomat,
figyelj könyörgõ szavamra!
Ne szállj perbe szolgáddal,
hiszen egy élõ sem igaz elõtted.
Ne rejtsd el orcádat elõlem,
mert olyan leszek, mint a sírba leszállók.
Hozzád vágyódik lelkem:
ments meg, Uram, mert nálad keresek oltalmat.
Zsolt 143,1.2.7.8
Kis glória vagy énekvers
Az Úr dicsõsége megjelenik,
és meglátják mindenek!
Ézs 40,5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus
megjelenésekor kaptok.
1Pt 1,13
322
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 25,31–46
2Thessz 1,3–10
Jer 8,4–7
A sorozat:
Jn 5,26–30
Róm 14,7–12
Ézs 61,10–11
B sorozat:
Mt 24,1–14
1Jn 2,24–29
Ez 34,17–22
C sorozat:
Lk 19,11–28
Jel 22,12–14
Ézs 35,3–10
Zsoltár:
Zsolt 75,2–8
A nap témája: Reménységgel várjuk az Úr visszajövetelét!
Javasolt énekek: EÉ 502, 526
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki élõk és holtak bírájaként újra megjelensz,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki semmissé teszed az emberek ítéletét,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki kegyelmes bírája vagy azoknak, akik önmagukat
elítélik, de másokhoz irgalmasok, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, elõled a sír sem rejt el bennün-
ket. Tudsz minden cselekedetünkrõl, ismered gondolatainkat, szándékunkat és
minden vágyunkat. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtunk kegyelmed, hanem
add, hogy Lelked által újjászülessünk, és elnyerjük üdvösségünket Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Igazságos és irgalmas Isten! Elõtted kell elszámolnunk mindennel, amit tet-
tünk vagy elmulasztottunk. Ne ródd fel, amit elrontottunk, hanem gondolj ir-
galmadra, és ments meg bennünket az örök életre! Jézus Krisztus Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki az eljövendõ világban uralkodni fog mindenek fölött.
Vagy:
aki királyok Királyaként fog megjelenni dicsõségedben.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
323
background image
A
Z EGYHÁZI ESZTENDÕ UTOLSÓ VASÁRNAPJA
RÖK ÉLET VASÁRNAP
)
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, aki ingyen ad az élet vizének for-
rásából minden szomjazónak.
Jel 22,13.17
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Íme, új eget és új földet teremt az Úr,
és népe örvendez benne örökké.
Ézs 65,17–18
Uram, szereteted az égig ér,
embert és állatot te tartasz meg.
Életre kelnek halottaid,
holttestük föltámad!
Ébredjetek és ujjongjatok,
akik a porban laktok!
Mert harmatod az új világ harmata,
és a föld visszaadja az árnyakat.
Zsolt 36,6–7; Ézs 26,19
Kis glória vagy énekvers
Íme, új eget és új földet teremt az Úr,
és népe örvendez benne örökké.
Ézs 65,17–18
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
A bûn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban.
Róm 6,21
324
A VASÁRNAP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Mt 24,37–51 / Mt 25,1–13 2Pt 3,(3–7)8–14
Ézs 65,17–25
A sorozat:
Mk 13,24–27
Jel 21,6–7(8)
Mal 3,22–24
B sorozat:
Mt 25,14–30
1Kor 15,54–58
Dán 12,1c–4
C sorozat:
Mt 13,36b–43
Jel 7,9–17
Ez 12,21–28
Zsoltár:
Zsolt 126,1–6
A nap témája: Várjuk az Örök Élet Fejedelmét, aki mindent újjáteremt!
Javasolt énekek: EÉ 493, 454
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az örök élet fejedelme vagy, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek szavára új ég és új föld áll elõ,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek uralma soha nem ér véget, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen,
amit egyházadnak ígértél, és teremts újjá mindent a te jótetszésed szerint az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Örökkévaló Istenünk, életünk ideje kezedben van. Minden nap a te ajándékod.
Segíts, hogy minden napért hálát adjunk! Add, hogy tudatosan éljük meg mind-
azt, ami szép, de azt is, ami nehéz. Az emberi élet véges, de te örök élettel
ajándékozod meg a tieidet Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki által újjáteremtesz mindeneket.
Vagy:
aki elõtt minden térdnek meg kell hajolnia.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
325
background image
R
EFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.
Jn 3,16
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Isten a mi oltalmunk és erõsségünk,
igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
Zsolt 46,2
Azért nem félünk, ha megindul is a föld,
és hegyek omlanak a tenger mélyébe,
Ha háborognak és tajtékoznak is vizei,
és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit,
aki bámulatos dolgokat mûvel a földön!
A Seregek Ura velünk van,
Jákób Istene a mi várunk!
Zsolt 46,3.4.9.12
Kis glória vagy énekvers
Isten a mi oltalmunk és erõsségünk,
igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
Zsolt 46,2
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Zsid 13,8
326
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Mt 5,1–10
Gal 5,(1–3)4–6 / Róm 10,4–11
Ézs 62,6–7.10–12
A sorozat:
Lk 12,1–10
2Kor 4,5–7
Zsolt 36,6–10
B sorozat:
Mt 21,33–46
Róm 3,20–26(27)
5Móz 4,1–2,9–10
C sorozat:
Jn 8,31–36
Gal 3,7–14
Jer 23,23–30
Zsoltár:
Zsolt 46,2–12
A nap témája: Krisztusért, kegyelembõl, hit által
Javasolt énekek: EÉ 254/256, 258
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te vagy az egyetlen út az Atyához, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te magad vagy az igazság, aki kedvessé tesz minket
Isten elõtt, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te vagy az élet, akiben üdvösségünk van,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki a reformáció tüzében megtisztí-
tottad egyházadat, és tisztán adtad vissza igédet és szentségeidet! Oszlass el ma
is minden tévedést, és óvd meg népedet a szentségtelen és üres élettõl, hogy
ítéleted napján hûségesnek bizonyuljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki Lelked erejével megújítja egyházát.
Vagy:
aki elõtt minden térdnek meg kell hajolnia.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
327
background image
A
Z APOSTOLOK ÉS EVANGÉLISTÁK ÜNNEPEI
November 30.
András apostol
December 21.
Tamás apostol
Január 25.
Pál apostol elhívása (megtérése)
Február 24.
Mátyás apostol
Április 25.
Márk evangélista
Május 3.
Fülöp és a fiatalabb Jakab apostol
Június 29.
Péter és Pál apostolok
Július 25.
Jakab apostol
Augusztus 24.
Bertalan apostol
Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista
Október 18.
Lukács evangélista
Október 28.
Simon és Júdás apostol
Az egyes ünnepek igehirdetési alapigéjét az illetõ személy bibliai történetébõl választhatjuk.
Lekcióként az általános olvasmányok egyike vagy más, szabadon választott szakasz is használ-
ható.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki miatt akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
Róm 14,8
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírrel érkezõ követ!
Békességet hirdet, és szabadulást, örömhírt hoz.
Ézs 52,7
Hirdetem nevedet testvéreimnek,
magasztallak téged a gyülekezetben.
328
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Általános:
Mk 6,6–13
Ef 4,11–16
Ézs 43,10
Javasolt énekek: EÉ 454, 456
background image
A föld végsõ határáig mindenkinek eszébe jut az Úr,
megtérnek hozzá, és leborul elõtte mindenféle nép.
Mert az Úré a királyi hatalom,
õ uralkodik a népeken.
Jönnek, és a születendõ népnek hirdetik majd,
hogy igaz, amit õ tesz.
Zsolt 22,23.28.29.32
Kis glória vagy énekvers
Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírrel érkezõ követ!
Békességet hirdet, és szabadulást, örömhírt hoz.
Ézs 52,7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat
pedig mint szolgáitokat Jézusért.
2Kor 4,5
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te embereket hívtál el szent szolgálatodra,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te emberekre bíztad, hogy hirdessék az örök élet
evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te megáldottad követeidet, hogy áldássá legyenek
mások számára, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Az apostolok napján
Lelkész:
Imádkozzunk! Élõ Isten, aki az apostolok bizonyságtételére alapítottad
egyházadat, tarts meg és erõsíts bennünket az igazság ismeretében, és engedd,
hogy növekedjünk abban, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
329
background image
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, aki férfiakat és nõket hívtál el, hogy feltámadásodról tanús-
kodjanak, bizonyságtételükkel támassz hitet a mi idõnkben is. Gyûjtsd egybe
minden hívedet anyaszentegyházadban, hogy dicsérhessünk téged, aki az Atyá-
val és a Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Az evangélisták napján:
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, szent evangélistád, Máté/Márk/Lu-
kács, életed, halálod és feltámadásod titkát hirdeti. Tedd hatékonnyá tanúság-
tételét, hogy az ma is elérje az emberek szívét, és higgyenek benned, aki az
Atyával és a Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Vagy:
Urunk, Üdvözítõnk, te hívtad el követedet, Máté/Márk/Lukács evangélistát,
hogy evangéliumodat hirdesse. Kérünk, ébressz fel tanúságtételével, hogy a
benned való hitben éljünk, és egykor meglássuk dicsõségedet, aki az Atyával és
a Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Vagy:
Istenünk, keressük igédet, amelyet emberi szóba rejtettél. Reménykedünk je-
lenlétedben. Lelkedre van szükségünk, aki elvezet bennünket a teljes igazságra.
Segíts minket, hogy meghalljuk szavadat, és elfogadjuk, amit mondani akarsz
nekünk! Dicsõség néked örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Pál apostol elhívásának napján:
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, te meg tudod változtatni az emberek
szívét, és hitre térítheted azokat is, akik népedet üldözik! Add meg nekünk,
hogy amit apostoloddal, Pállal cselekedtél, az minket is megerõsítsen a hitben!
Mert te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
330
background image
Péter és Pál apostolok napján:
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, akit Péter és Pál apostol vértanúsággal
dicsõített! Add, hogy tanításuk és példájuk nyomán, Szentlelked által egységre
jusson egyházad, és mindig szilárdan álljon az egyetlen alapon, Jézus Krisztu-
son, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki apostolokat/evangélistákat hívott és küldött el az örök élet evangéliumának
hirdetésére, hogy mi is üdvösségre jussunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
331
background image
J
ANUÁR
25.: P
ÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
õbenne van a mi váltságunk: a bûnök bocsánata, az õ kegyelmének gazdagsága
szerint.
Ef 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok gyõzõdve róla, hogy neki van hatalma arra,
hogy a rám bízott kincset megõrizze arra a napra.
2Tim 1,12
Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem,
messzirõl észreveszed szándékomat.
Jártomban-keltemben szemmel tartasz,
gondod van rám, ha pihenek, tudsz minden utamról.
Hová menjek Lelked elõl,
orcád elõl hová fussak?
Minden oldalról körülfogtál,
kezedet rajtam tartod.
Zsolt 139,1–3.7.5
Kis glória vagy énekvers
Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok gyõzõdve róla, hogy neki van hatalma arra,
hogy a rám bízott kincset megõrizze arra a napra.
2Tim 1,12
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Kárnak ítélek mindent
Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Õérte szemétnek
ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.
Fil 3,7–8
332
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Mt 19,27–30
ApCsel 9,1–22
A sorozat:
Lk 19,37–39
ApCsel 22,2–15
Jón 1,1–10
B sorozat:
Lk 7,11–17
1Kor 15,1–10
Jer 20,7–11a
Javasolt ének: EÉ 381
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki szereteteddel útját álltad a téged üldözõ Saul-
nak, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki dicsõséged fényével megvakítottad Sault, hogy –
Pálként – meglássa szereteted világosságát, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megadtad Pál apostolnak, hogy isteni erõdet a
bûnösöket megigazító és a holtakat életre keltõ szeretetedben ismerje föl,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, aki a téged üldözõ Saul életének új
célt adtál, és mint Pált a nemzetek apostolává tetted, hogy evangéliumodat hir-
desse a népek és királyok elõtt! Add, hogy példáján felismerjük bûnbocsátó sze-
reteted hatalmát, és mindenkor a te kegyelmedre bízzuk magunkat, aki az Atyá-
val és a Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki – mint a nyáj örök Pásztora – apostolokat rendelt, hogy szavuk eljusson a
világ minden táján élõ emberekhez, és egyházadba gyûjtve követésedre hívja
õket.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
333
background image
F
EBRUÁR
2.: A
Z ÚJSZÜLÖTT
J
ÉZUS BEMUTATÁSA
A TEMPLOMBAN
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki emberré lett értünk, hogy új emberré teremtsen önmagában.
Ef 2,15
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó, Isten!
Nevedhez illõen terjed dicséreted a földön.
Zsolt 48,10–11
Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék
Istenünk városában és szent hegyén.
Amirõl hallottunk, azt ma láttuk is
a Seregek Urának városában.
Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai,
mert igazságot osztasz.
Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk,
õ vezet minket örökkön-örökké.
Zsolt 48,2.9.12.15
Kis glória vagy énekvers
Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó, Isten!
Nevedhez illõen terjed dicséreted a földön.
Zsolt 48,10–11
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Amikor eljött az idõ teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a
törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levõket megváltsa, s így Isten fiaivá
legyünk.
Gal 4,4–5
334
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 2,22–35
Mal 3,1–4
A sorozat:
Lk 2,22–35
Zsid 2,14–18
3Móz 12,1–8
B sorozat:
Lk 2,22–35
Gal 4,4–7
2Móz 13,1–2
Javasolt ének: EÉ 500
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Ura vagy a törvénynek is, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki tökéletesen betöltötted a törvényt,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megszabadítottál bennünket a törvény szolgasá-
gától, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Egyszülött Fiadat a törvény
rendelése szerint bemutatták templomodban. Kérünk, tisztíts meg bennünket,
hogy mi is gyermekeidként szolgáljunk téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
335
background image
J
ÚNIUS
24.: K
ERESZTELÕ
J
ÁNOS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki a bûnösök barátja, és az elveszettek megmentõje.
Mt 11,19; 18,11
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel,
az Úr elõtt jársz, hogy elõkészítsd útját.
Lk 1,76
Milyen jó hálát adni az Úrnak,
és nevedet dicsõíteni, ó, felséges!
Irgalmadat hirdetem minden reggel,
éjjelente pedig hûségedet.
Mily nagyok alkotásaid, Uram,
igen mélyek gondolataid.
Az igaz virul, mint a pálma,
magasra nõ, mint a Libanon cédrusa.
Zsolt 92,1.2.6.13
Kis glória vagy énekvers
Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel,
az Úr elõtt jársz, hogy elõkészítsd útját.
Lk 1,76
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Ez János bizonyságtétele: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé len-
nem.”
Jn 3,30
336
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Lk 1,57–68
Ézs 40,1–8
Javasolt ének: EÉ 53
background image
337
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akirõl próféták jövendöltek, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akire Keresztelõ János rámutatott,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki több vagy minden próféciánál, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki Keresztelõ János születésével egyszülött
Fiad jövetelét készítetted elõ! Add, hogy tanúságtétele nyomán mi is rátalál-
junk az üdvösség útjára az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akirõl követei tanúságot tettek.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
background image
S
ZEPTEMBER
29.: (S
ZENT
) M
IHÁLY FÕANGYAL ÜNNEPE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akinek nevére még az ördögök is engedelmeskednek.
Lk 1,17
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejûek,
akik teljesítitek parancsát, és hallgattok szavára!
Zsolt 103,20
Áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensõm az õ szent nevét!
Áldjad, én lelkem, az Urat,
és ne feledd, mennyi jót tett veled!
Áldja az Urat minden serege,
szolgái, akik végrehajtják akaratát!
Áldja az Urat minden teremtmény,
áldják õt mindenütt, ahol uralkodik!
Zsolt 103,1.2.21.22
Kis glória vagy énekvers
Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejûek,
akik teljesítitek parancsát, és hallgattok szavára!
Zsolt 103,20
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Úr angyala õrt áll az istenfélõk mellett, és megmenti õket.
Zsolt 34,8
338
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: fehér
Óegyházi:
Jn 1,48–51
Jel 12,7–11
2Móz 23,20–23
Józs 5,13–15
Javasolt énekek: EÉ 260, 60
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit angyalok kara dicsõít, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akit angyalok serege szolgál, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, akinek feltámadását angyalok hirdették,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, aki angyaloknak és embereknek is
részt adsz szolgálatodban, engedd kegyelmesen, hogy akik a mennyben szünte-
lenül téged szolgálnak, itt a földön oltalmazóink legyenek, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akit angyalaid fölé emeltél, és jobbodon megdicsõítettél.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
339
background image
A
Z EVANGÉLIUM SZOLGÁLATA
Könyörgés az evangélium ügyéért: egyházi közgyûléssel, összejövetellel, iktatással vagy ordi-
nációval kapcsolatos istentisztelet.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
akiben békességet hirdetett nekünk.
ApCsel 10,32
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust,
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
2Kor 4,5
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket,
hogy megismerjék a földön a te utadat!
Magasztaljanak téged a népek,
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert egyenlõen ítéled a népeket,
és a nemzeteket a földön te vezeted.
Zsolt 67,2–5
Kis glória vagy énekvers
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust,
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
2Kor 4,5
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, jött el a világba.
Jn 1,9
340
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros vagy az egyházi év szerint
Óegyházi:
Mt 5,13–16
Ef 2,17–22
A sorozat:
Jn 4,31–38
Jel 14,6–7
Ézs 55,8–11
B sorozat:
Mt 4,18–22
ApCsel 4,13–21
Ám 8,11–12
C sorozat:
Lk 9,1–6
2Tim 1,8–14
Jer 15,16(17–20)
Zsoltár:
Zsolt 141,1–5
Javasolt énekek: EÉ 473, 478
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te embereket hívtál el szent szolgálatodra,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te emberekre bíztad, hogy hirdessék az örök élet
evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te megáldottad követeidet, hogy áldássá legyenek
mások számára, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Igéd által teremtettél, tartasz
fenn és újítasz meg mindent az örök életre. Áraszd ki Szentlelkedet igéd hirde-
tõire és hallgatóira, hogy cselekedjük akaratodat a te dicsõségedre, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát azért, hogy a világnak élete legyen.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
341
background image
A
RATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki az élet kenyere, és életet ad a világnak.
Jn 6,33
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mindenek reád néznek, Uram,
hogy megadd eledelüket idejében.
Zsolt 104,27
Ha megnyitod kezedet:
jóllaknak javaiddal.
Ha elrejted orcádat:
megrémülnek.
Ha kibocsátod lelkedet: élet támad,
és megújítod a földnek színét.
Zsolt 104,28–30
Kis glória vagy énekvers
Mindenek reád néznek, Uram,
hogy megadd eledelüket idejében.
Zsolt 104,27
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!
Zsolt 118,1
342
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
Óegyházi:
Lk 12,13–21
2Kor 9,6–11
Zsolt 145,15–21
A sorozat:
Mt 6,11
1Tim 4,4–5
Zsolt 23,1–6
B sorozat:
Mt 6,7–8
1Tim 6,6–10
Péld 30,5–9
C sorozat:
Jn 6,24–29
ApCsel 14,8–18
5Móz 8,11–18
Zsoltár:
Zsolt 147,1–14a
Javasolt énekek: EÉ 492, 71
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te kenyeret adtál ötezer éhes embernek,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, te önmagadból táplálod tanítványaidat,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki királyi menyegzõre hívod egyházadat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki oltalmazod a benned re-
ménykedõket! Add meg nekünk mindazt, amire szüksége van testünknek és
lelkünknek, hogy kitartóan támogassuk embertársainkat, és szüntelenül dicsér-
jük irgalmadat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki az élet kenyereként táplál minket az örök életre.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
343
background image
T
EMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki megtisztította a templomot, hogy az az imádság háza legyen.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Istenünk, nézz le ránk! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban,
mint máshol ezer.
Zsolt 84,10.11a
Uram, szeretem a te házadat,
a te dicsõséged lakóhelyét!
Sóvárog, sõt eped az én lelkem az Úr házáért,
szívem és testem ujjong az élõ Isten felé.
Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem,
akinek szívében a te útjaid vannak.
Zsolt 26,8; 84,3.6
Kis glória vagy énekvers
Istenünk, nézz le ránk! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban,
mint máshol ezer.
Zsolt 84,10.11a
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek be kapuin hálaénekkel: adjatok hálát
neki, és áldjátok nevét!
Zsolt 100,2.5
344
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Lk 1,1–10
Jel 21,1–5
Ézs 66,1–2
A sorozat:
Jn 4,21–24
Ef 2,(18)20–22
Ézs 66,1–2
B sorozat:
Jn 2,13–17
1Kor 3,16–17
Jer 7,1–11
C sorozat:
Jn 10,7–10
2Kor 6,16b; 7,1
1Kir 9,1–7
Zsoltár:
Zsolt 138,1–3
Javasolt énekek: EÉ 276, 288
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magad is imádkoztál és tanítottál a templomban,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki megtisztítottad a templomot, hogy az imádság
háza lehessen, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki Lelked templomává teheted tanítványaidat,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Szent az a hely, ahol megszólalsz, és
együtt vagy népeddel. Légy velünk, és terjeszd ki kegyelmedet erre a helyre is,
hogy aki segítségül hívja a nevedet itt, megérezze irgalmadat és segítségedet,
az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Vagy:
Mindenható, örök Isten! Irgalmadról és hûségedrõl tanúskodik ez a neked
szentelt hely. Igéddel, szentségeiddel és a Szentlélek sokféle ajándékával építed
benne anyaszentegyházadat. Adj élõ hitet, hogy meghalljuk hívó szavadat, hálá-
val fogadjuk ajándékaidat, lélekben és igazságban imádjunk téged, az Úr Jézus
Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki három nap alatt felépítette templomát, hogy benne örök hajlékot találjunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
345
background image
B
IBLIAVASÁRNAP
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért az Írások szerint, és feltámadt a mi megigazulásunkért.
1Kor 15,3; Róm 4,25
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az,
minden hívõnek üdvösségére!
Róm 1,16
Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úr tetteit!
Hirdetem nevedet testvéreimnek,
dicsérlek a gyülekezetben.
Az utódok szolgálják õt,
beszélnek az Úrról a jövõ nemzedéknek.
Jönnek, és a születendõ népnek hirdetik,
hogy igaz, amit õ tesz.
Zsolt 118,17; 22,23.32
Kis glória vagy énekvers
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az,
minden hívõnek üdvösségére!
Róm 1,16
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Isten igéje élõ és ható, élesebb minden kétélû kardnál, és áthatol az elme és a
lélek, az ízületek és a velõk szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szán-
346
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: zöld
A sorozat:
Jn 20,30–31
ApCsel 8,26–38
Ám 8,11–12
B sorozat:
Jn 5,39–44
2Tim 3,14–17
Jer 15,16
C sorozat:
Mk 12,28–34
Róm 16,25–27
Ézs 8,11–17
Zsoltár:
Zsolt 119,57–60
Javasolt énekek: EÉ 286, 289
background image
dékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna elõtte, sõt mindenki me-
zítelen és fedetlen az õ szeme elõtt. Neki kell majd számot adnunk.
Zsid 4,12–13
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy meghirdesd Isten elérkezett or-
szágát, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki élni és szeretni tanítottad az embert evangéliu-
mod által, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy az élõ Ige, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk! Kérünk, tedd Lelkeddel élõvé és ha-
tóvá, hozzánk szóló szavaddá mindazt, amit apostolaiddal és prófétáiddal meg-
írattál a Szentírásban üdvösségünkre. Világosítsd meg szívünket, tisztítsd meg
ajkunkat, újítsd meg életünket, hogy igédnek figyelmes olvasói, engedelmes
megtartói és hûséges bizonyságtevõi legyünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által,
aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
akiben megjelent az élet igéje, hogy átvezessen a halálból az életbe.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
347
background image
A
HALOTTAK EMLÉKEZETE
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által.
Õbenne van a mi váltságunk: a bûnök bocsánata, az õ kegyelmének gazdagsá-
ga szerint.
Ef 1,7
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Jn 11,25
Urunk! Taníts úgy számlálnunk napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!
Ímé, arasznyivá tetted napjaimat,
és életem ideje semmiség elõtted.
Ugyan mit várhatok én még, Uram?
Egyedül beléd vetem reménységemet.
Zsolt 90,12; 39,6.8
Kis glória vagy énekvers
Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Jn 11,25
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmából újjászült
minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élõ reménységre.
1Pt 1,3
348
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: az egyházi esztendõ szerint, hétköznap fekete
Óegyházi:
Jn 5,24–29
1Kor 15,50–57
A sorozat:
Jn 14,1–6
Jel 7,9–17
Dán 12,2–3
B sorozat:
Mk 12,24–27a
Róm 14,7–9
Ézs 40,6–8
C sorozat:
Jn 10,27–28
2Kor 5,1–10
Ézs 25,8–9
Zsoltár:
Zsolt 90,1–12
Javasolt énekek: EÉ 454, 517
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál a halálig, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásoddal ajtót nyitottál nekünk is az élet-
re, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Feltámasztottad egyszülött
Fiadat a halálból, hogy ne úgy szomorkodjunk az elhunytakért, mintha nem
volna reménységünk. Erõsíts minket Szentlelkeddel, hogy neked éljünk, és
minden elhunyt hívõvel együtt eljussunk az örök életre, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Vagy:
Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Hálaadással köszönjük meg ígéretedet, hogy
gyermekeid egykor ott lesznek, ahol te vagy, ahol nem gyászolnak és nem köny-
nyeznek többé, hanem örök örömben részesülnek. Kérünk, erõsíts meg minket
ebben a hitben most, amikor elvesztett szeretteinkre emlékezünk, és amikor
vágyakozunk a velük való találkozásra a te színed elõtt.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki halálra adta magát azért, hogy a világnak élete legyen.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
349
background image
K
ÖNYÖRGÕ ISTENTISZTELET
Könyörgés az evangélium ügyéért: egyházi közgyûléssel, összejövetellel, iktatással vagy ordi-
nációval kapcsolatos istentisztelet.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki bûnbocsánatot szerzett a kereszten.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek!
Mt 7,7
Miként a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez,
úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Istenem.
Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem,
ne rejtsd el orcádat elõlem!
Taníts engem, Uram, a te utadra,
és vezess egyenes ösvényen!
Zsolt 42,2; 27,7.9.11
Kis glória vagy énekvers
Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek!
Mt 7,7
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki õt segítségül hívja.
Róm 10,12
350
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros
Óegyházi:
Lk 11,9–13
1Jn 3,21–24
A sorozat:
Mt 18,19–20
1Jn 5,14–15
JSir 3,22–33
B sorozat:
Jn 7,37–39
Jak 1,5–8
1Móz 32,23–30
C sorozat:
Jn 3,5–8
2Thessz 1,11–12
Zsolt 90,13–17
Zsoltár:
Zsolt 63,2–9
Javasolt ének: EÉ 241
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az imádság példája vagy számunkra,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki arra tanítod a tieidet, hogy bátran kérjenek az
Atyától, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján vagy, és könyörögsz értünk,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Mindenható Isten, a benned reménykedõk oltalmazója!
Hallgasd meg kegyelmesen kérésünket, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy vilá-
gosságánál megismerjük akaratodat, erejével pedig meg is cselekedjük azt, az
Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Vagy:
Mennyei Atyánk! Ismered gondolatainkat és kéréseinket, mielõtt megszólalunk
elõtted, és jobban tudod, mire van szükségünk, mint mi magunk. Nem is ké-
rünk mást, csak hogy légy velünk, és vezess minket Szentlelkeddel! Õrizz meg
a gonosztól, és erõsíts meg abban, ami jó, az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki könyörög értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
351
background image
K
ÖNYÖRGÕ ISTENTISZTELET
TRAGÉDIA ÉS KATASZTRÓFA IDEJÉN
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki bûnbocsánatot szerzett a kereszten.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)
Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket,
és adj nekünk szabadulást!
Zsolt 85,8
Megbocsátottad néped bûnét,
elengedted minden vétkét.
Visszatartottad nagy haragodat,
elfojtottad haragod hevét.
Fordulj felénk, szabadító Istenünk,
ne haragudj ránk többé!
Nem akarsz új életet adni nekünk,
és örömöt szerezni népednek?
Zsolt 85,3–5.7
Kis glória vagy énekvers
Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket,
és adj nekünk szabadulást!
Zsolt 85,8
Bevezetõ ige (az egyszerû rendhez)
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd
könyörgéseinket.
Dán 9,18
352
AZ ISTENTISZTELET IGÉI
Liturgikus szín: lila
Lk 21,5–11.33
Róm 8,18–23
Hab 3,1–6.18–19
Javasolt ének: EÉ 76 vagy 421
background image
Krisztus imádása (Kyrie)
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki lecsendesítetted a háborgó tengert,
Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki oltalma vagy a bajbajutottaknak,
Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet:
Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki még a kilátástalan helyzetekben is reménységet
adhatsz, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet:
Uram, irgalmazz!
Dicsõítés (Gloria in excelsis)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A nap imádsága (Kollekta)
Lelkész:
Imádkozzunk! Urunk, te vagy erõsségünk és reménységünk minden
szükségben. Ne bûneinket nézd, hanem kegyelmedért tarts meg minket, hogy
mindenkor reménykedjünk segítségedben, és nálad keressünk menedéket, az
Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Nagy hálaadó imádság (Praefatio)
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk
neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,
aki lecsendesítette a háborgó tengert, hogy megmentse tanítványait.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
353
background image
H
ÁLAADÓ ÜNNEP
A hálaadás alkalmai: egyházi közgyûlés, összejövetelt vagy munkaévet záró istentisztelet.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki végtelen irgalmával megmentett minket a bûn és a halál hatalmából.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Bevezetõ zsoltár (Introitus)