Tanévnyitó istentisztelet

19_tanevnyito_istentisztelet.pdf — PDF document, 344Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Tanévnyitó, tanévzáró
istentiszteleti rend
background image
A tanévnyitó istentisztelet
felépítése
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
V
ENI
S
ANCTE
-
IMÁDSÁG
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
A
Z ÚJ TANULÓK MEGÁLDÁSA
NEK
-
VAGY ZENESZÁM
]
[A
Z ÚJ TANÁROK BEIKTATÁSA
]
H
ÁLAADÓ ÉNEK
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÉS
, K
YRIE
, M
IATYÁNK
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
508
background image
19.
Tanévnyitó istentisztelet
(„Veni Sancte Spiritus”)
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Pl. EÉ 233: Mi Urunk, édes Atyánk
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A gyülekezet feláll.
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész és gyülekezet együtt énekli az EÉ 80. énekét.
A gyülekezet helyet foglal.
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
Lelkész:
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!
Zsolt 86,10
Figyelj rám, és hallgass meg, Uram,
Mert nyomorult és szegény vagyok!
Tartsd meg életemet,
mert híved vagyok én!
Istenem, szabadítsd meg szolgádat,
aki benned bízik!
509
background image
Légy kegyelmes, Uram,
mert hozzád kiáltok mindennap!
Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak,
és teljes szívvel féljem nevedet!
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívbõl,
és tisztelem nevedet örökké.
Hiszen annyira szeretsz engem,
hogy a sír mélyérõl is kimentesz.
Zsolt 86,1–3.11–13
Lelkész:
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!
Zsolt 86,10
(A zsoltárt a gyülekezet vagy a kórus recitálhatja is.)
V
ENI
S
ANCTE
-
IMÁDSÁG
Lelkész:
Testvéreim! Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy árassza ránk áldását
ebben az új tanévben is.
Jöjj el, Szentlélek Isten! Áraszd reánk teljesen Mennybõl fényességedet! Jöjj el,
árvák gyámola! Jöjj el, szívünk orvosa! Oszd ki égi kincsedet! Ó, kegyes Vigaszta-
lónk! Testi-lelki táplálónk! Érezzük bõségedet. Fáradtságban nyugalmunk, Hévben
hûvös árnyékunk, Sírásunkban örömünk. Ó, dicsõ nap! Híveid Szíve minden ré-
szeit Világosítsd, légy velünk! Nincsen Istenen kívül Semmi jó ember körül, Mert
vétkezve vétkezünk. Bûnünk szennyét tisztogasd, Szárazságunk áztatgasd, Gyó-
gyítsd a sebhedteket! Hajtsd meg keménységünket, Hevítsd hidegségünket, Té-
rítsd a tévedteket! Áraszd hû szolgáidra, Kik téged óhajtanak, Hétszeres kegyel-
medet! Add Krisztusunk érdemét, Boldogítsd éltünk végét, Add az örök életet!
510
background image
Vagy:
Jövel, teremtõ Szentlélek, mert gyenge a mi erõnk, és gyarló a mi szí-
vünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmarad-
ni. De benned reménykedünk: te minket is újjáteremthetsz. Szánj meg
minket és testvéreinket! Világosíts meg minket, hogy Krisztushoz tér-
jünk! Gyõzz meg minket, hogy Krisztusban higgyünk! Bátoríts minket,
hogy Krisztust kövessük! Erõsíts minket, hogy Krisztushoz ragaszkod-
junk! Szentelj meg mindnyájunkat! Jövel, Szentlélek, szállj le ránk!
Vagy:
Élõ Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává! Kereszteld meg tûz-
zel egész egyházadat, hogy megszûnjön benne minden széthúzás, és
úgy jelenjék meg a világ elõtt, mint igazságod oszlopa és alapja! Add
mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az
örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hûséget! Szentlelked szól-
jon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt! Küldd el
vigasztaló Szentlelkedet minden bajba jutott embernek és a rosszaka-
rat áldozatainak! Õrizd meg a gyûlölettõl, a háborútól a népeket és ve-
zetõiket! Teremts Lelked erejével egyetértést! Szentlélek, élet Ura és
forrása! Bölcsesség és értelem Lelke! Tanács és erõ Lelke! Tudás és ke-
gyelem Lelke! Az Úr félelmének Lelke!
Vagy:
Jövel, Szentlélek Úristen, a szomorkodók vigasztalója, az élet teremtõ-
je és megszentelõje, az isteni igazság tanítója, a Krisztusban hívõk örö-
me! Töltsd be híveid szívét mennyei erõddel! Gyújtsd meg bennünk
szereteted tüzét, hogy kiirtsa szívünk minden gonosz kívánságát és
önzését! Add nekünk kegyelmed ajándékait, hogy megismerjük Jézus
Krisztust, a mi Urunkat, és benne új életet kezdjünk. Az új életben
napról napra növekedjünk, megismerjük Krisztus minden értelmet
meghaladó szeretetét, és megerõsödjünk a cselekvõ szeretetben Isten
dicsõségére, az Úr Jézus Krisztus által!
Veni Sancte-imádságként a lelkész elõre megírt, saját imádságát is olvashatja.
Gyülekezet:
Ámen.
Az imádság folytatásaként a gyülekezet orgonakíséret nélkül énekli a következõ korált (EÉ
229,1):
511
background image
I
GEOLVASÁS
,
IGEHIRDETÉS
Az igehirdetés alapigéjét a gyülekezet állva hallgatja. Az igeolvasás bejelentésekor és befejezé-
sekor használhatjuk az ünnepi istentiszteletek ismert (responzórikus) formáit.
A prédikációt imádság vagy – ha az igehirdetés zárógondolatai ezt megengedik – az új tanulók
megáldása is követheti.
A
Z ÚJ TANULÓK MEGÁLDÁSA
Az új tanulók megáldása a helyi szokások és lehetõségek szerint történhet. Helyes, ha már az
igehirdetés utal erre az eseményre. Az új diákok a lelkész felszólítására helyükön felállnak az
áldásra, vagy kilépnek az oltártér elé, esetleg – kis létszámú csoport esetén – az oltárhoz
térdelnek. A lelkész felemelt kézzel áldást mond, például a következõ szöveggel:
Lelkész:
Imádkozunk értetek, hogy ismerjétek meg Isten akaratát a Lélektõl ka-
pott bölcsesség és megértés által. Éljetek az Úrhoz méltóan, teremjetek gyü-
mölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében!
Kol 1,9–10 alapján
512
background image
Vagy:
Mindenekelõtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek! Ki
milyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,
mint Isten kegyelmének jó sáfárai!
1Pt 4,8–10 alapján
Az igei vagy szabad szövegezésû részt követi a szentháromsági áldás:
Lelkész:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek!
A diákok helyet foglalnak.
NEK
-
VAGY ZENESZÁM
]
Amennyiben erre nincs lehetõség, úgy a gyülekezet énekverset énekel. Ezalatt a beiktatandó
tanár(ok) az oltár elé áll(nak).
[A
Z ÚJ TANÁROK BEIKTATÁSA
]
A lelkész lekciót olvas az egyház tanítói szolgálatáról, majd iktató kérdésekkel fordul az új
tanárok felé.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Most azért az élõ Isten és a keresztény gyülekezet színe elõtt kérdezlek titeket
személy szerint: Elhatároztad-e, hogy vállalod a(z) ... (az intézmény neve) ta-
nári tisztségét? Elhatároztad-e?
Új tanárok:
Elhatároztam.
Lelkész:
Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerõsíteni?
Kész vagy-e?
Új tanárok:
Kész vagyok.
Lelkész:
Elkötelezésetek jeléül nyújtsátok jobb kezeteket!
Az iktató lelkész kezet fog az új tanárokkal.
Lelkész:
Most pedig mondjátok el az elõírt esküt! A gyülekezet az eskütételt áll-
va hallgassa meg!
Az új tanárok jobb kezüket a szívükre teszik, bal kezük három ujját pedig esküre emelik. Az
eskü szövegét a lelkész szavai szerint szakaszonként elismétlik.
Én, N. N., / esküszöm az élõ Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / egy igaz Is-
ten, / hogy tanári tisztségemben / az evangélikus egyház törvényes rendjét / el-
fogadom és megtartom. / Tanári kötelességeimnek / az egyházi és állami ren-
delkezéseknek megfelelõen / lelkiismeretesen eleget teszek. / A tisztségemmel
járó feladataimat / legjobb tudásom szerint, / hûségesen végzem el. / Segítsen
ebben a mindenható Isten! Ámen.
513
background image
Lelkész:
A(z) ... (az intézmény neve) Igazgatótanácsának választása, valamint
kijelentésetek, kézadásotok és eskütök alapján beiktatlak benneteket a(z) ... (az
intézmény neve) tanári tisztségébe az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Végez-
zétek a rátok bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus Krisztusba vetett
hittel és a Szentlélek erejével, hûségesen és odaadóan, úgy, mint akik az Úrnak
szolgálnak, hogy egykor számot adhassatok róla a mi Urunk, Jézus Krisztus íté-
lõszéke elõtt! Az Úr áldjon meg titeket, hogy áldássá legyetek iskolánk és egy-
házunk épülésére!
Az új tanárok a helyükre mennek.
H
ÁLAADÓ ÉNEK
Pl. EÉ 483: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÉS
, K
YRIE
, M
IATYÁNK
A lelkész általános könyörgõ imádságot mond, melynek egyes szakaszait a következõ mondat-
tal zárja:
Lelkész:
Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Az általános könyörgés egyes szakaszait olvashatják az iskola diákjai vagy tanárai is. A lelkész
ilyenkor is keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. Az alábbi énekelt záradék után a gyü-
lekezet egyszerû Kyriét énekel.
(A lelkész és a gyülekezet külön bejelentés nélkül közösen mondja az Úrtól tanult imádságot.)
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek. És ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
514
background image
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást énekli/mondja, melyet a gyülekezet állva fogad.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
EÉ 254: Erõs vár a mi Istenünk
A tanévnyitó istentiszteletet az iskola hivatalos évnyitó ünnepsége követheti.
515
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek