A karácsonyesti istentisztelet rendje

24_a_karacsonyesti_istentisztelet_rendje.pdf — PDF document, 69Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Karácsonyesti istentisztelet
Passiói istentisztelet
Húsvét hajnali istentisztelet
background image
A karácsonyesti istentisztelet
felépítése
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
),
IMÁDSÁG
II. J
ÉZUS SZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE
B
IBLIAI OLVASMÁNYOK
GYÜLEKEZETI ÉNEKEK
III. B
EFEJEZÕ RÉSZ
M
IATYÁNK
Á
LDÁS
B
EFEJEZÕ ÉNEK
554
background image
24.
A karácsonyesti istentisztelet
rendje
Liturgikus szín: fehér
A karácsonyesti istentisztelet a vasárnapi vagy a mindennapi istentisztelet rendje szerint tart-
ható a karácsonyesti istentisztelet változó részeivel vagy a következõ rend szerint. Ez a rend
rövidíthetõ az énekversek elhagyásával, de gazdagítható versmondásokkal, karénekekkel és ze-
neszámokkal is. Az igeolvasást egyháztagok is végezhetik.
I. B
EVEZETÕ RÉSZ
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Dallam: EÉ 337
Várj, ember szíve, készen, Várd Isten Harcosát. Ki üdvösséged lészen, És bé-
kességet ád. Fényt, éltet hozva jõ, Megtört az õsi átok, Kit vágyakozva vártok,
Betér hozzátok õ.
Jól készítsétek útját, A Vendég már közel! Mi néki gyûlölt, utált, Azt mind ves-
sétek el! A völgybõl domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy útja ké-
szen álljon, Ha Krisztus megjelen.
140,1–2
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
),
IMÁDSÁG
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész:
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Híveid mennyei és földi seregével együtt
magasztalunk téged, hogy egyszülött Fiadat ajándékoztad a világnak. Tisztítsd
meg szívünket Szentlelkeddel, hogy amikor emberré lételének csodáját ünne-
peljük, hálával imádjuk végtelen szereteted titkát, és mindennél jobban örül-
jünk a te ajándékodnak, az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
555
background image
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Amikor most karácsonyeste elcsendesedünk Is-
ten színe elõtt, elégtelennek érezzük az emberi szót annak a csodának az el-
mondására, amely egykor Betlehemben történt. Ezért a Szentírásból olvassuk
az eljövendõ Krisztusról szóló próféciákat és a születésérõl szóló evangéliumo-
kat. Krisztus felé forduló vágyódásunkat, szeretetünket és karácsonyi örömün-
ket sem a magunk szavaival mondjuk el, hanem azoknak az énekeknek a segít-
ségével, amelyeket a hívek serege az angyalok karával együtt õsidõk óta énekel
szent karácsony éjszakáján. Énekeljük el az õsi Krisztus-váró imádságot: „Jöjj,
népek Megváltója!”
Ének
Saját dallam: EÉ 131
Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk
édes reménye!
131,1
II. J
ÉZUS SZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE
Igeolvasás
Próféciák a Megváltóról
Amikor Isten kimondja ítéletét az elsõ ember bûne felett, akkor adja a Megvál-
tóról szóló elsõ ígéretét. Így szól a kísértõhöz: „Ellenségeskedést támasztok
közted és az asszony közt, a te utódod és az õ utódja közt: õ a fejedet tapossa,
te meg a sarkát mardosod.”
1Móz 3,15
Ezt az ígéretet erõsíti meg Isten, amikor
ezt mondja Ábrahámnak: „Gazdagon megáldalak, és a te utódod által nyer ál-
dást a föld valamennyi népe.”
1Móz 22,17–18
Errõl a Megváltóról szóltak a prófé-
ták. Ezt mondja Ézsaiás: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az õ vállán
lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erõs Isten, Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!”
Ézs 9,1.5
Mikeás így prófétál: „Te pedig, efrátai Betlehem,
bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled származik az, aki
uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múlt-
ba.”
Mik 5,1
Zakariás próféta könyvében ezt olvassuk: „Örvendj nagyon, Sion
leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadal-
mas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”
Zak 9,9–10
Malakiás pedig így
szólaltatja meg az Úr üzenetét: „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti
556
background image
elõttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövet-
ség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura.”
Mal 3,1
Errõl a
követrõl szólnak az evangéliumok: „Azokban a napokban megjelent Keresztelõ
János, és prédikált Júdea pusztájában. Mert õ volt az, akirõl Ézsaiás így prófé-
tált: »Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenes-
sé ösvényeit!«”
Mt 3,1.3
Keresztelõ János pedig ezt mondta: „Közöttetek van az,
akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek a saruja szíját megoldani sem
vagyok méltó.”
Mt 3,2; Jn 1,26–27
Ének
Saját dallam: EÉ 133
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael! Ím, fogságból kél sóhaja,
Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!
133,1
Igeolvasás
A próféciák beteljesülése
Isten megtartotta szavát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”, és „va-
lahány ígérete van Istennek, azokra õbenne van az igen, és ezért általa van az
ámen is, az Isten dicsõségére általunk.”
Jn 3,16; 2Kor 1,20
Ének
Dallam: EÉ 159
Kirõl a próféták Jósoltak régóta, Végre megjelentél, Világ Megváltója, Légy üd-
vözölve már! Híveidnek nyája Téged nagy szomjan vár.
159,2
Igeolvasás
Augustus császár rendelete
Isten ígérete így teljesült: „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus
császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az elsõ összeírás ak-
kor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki
a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretbõl Júdeá-
ba, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és
nemzetségébõl való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott
állapotban volt.”
Lk 2,1–5
557
background image
Ének
Saját dallam: EÉ 157
Egy zsenge rózsatõrõl Vesszõ sarjadt, nemes. Ének zeng rég idõbõl: Jesszének ága
ez! S ím, bimbó nyílt hegyén Dermesztõ hideg télben, Éj kellõs közepén.
157,1
Igeolvasás
Jézus születése
„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsõszü-
lött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra
hely.”
Lk 2,6–7
Ének
Saját dallam: EÉ 167
Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. Nincs fent más, csak a drága,
szent pár, Várja, gyermeke alszik-e már. Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál!
Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját,
Szerte hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!
Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma
hozzád, Békét, életet és reményt ád. Krisztus megszabadít, Krisztus megszaba-
dít!
167,1–3
Igeolvasás
Angyali jelenés a pásztoroknál
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és õrködtek éjszaka a nyá-
juk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta õket az Úr dicsõsége,
és nagy félelem vett erõt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: »Ne féljetek,
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz
számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.«”
Lk 2,8–12
Ének
Saját dallam: EÉ 150
Mennybõl jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, jer, halljátok, Mert nagy örö-
möt hirdetek, Méltán ujjong ma szívetek.
A Megtartó ma született, Ég-föld örül ma veletek. Egy ártatlan kis csecsemõ,
Egész világ üdve lesz õ.
150,1–2
558
background image
Igeolvasás
Az angyalok kara
„És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték
az Istent, és ezt mondták: »Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.«”
Lk 2,13–14
Ének
Saját dallam: EÉ 158
Krisztus Urunknak áldott születésén, Mondjunk angyali dalt megjelenésén, Mely
Betlehemnek mezején nagy régen Zengett ekképpen:
A magasságban dicsõség Istennek, Békesség légyen földön embereknek, És jó-
akarat mindenféle népnek És nemzetségnek!
158,1–2
Igeolvasás
A pásztorok elmennek Betlehembe
„Miután elmentek tõlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egy-
máshoz: »Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt
mindaz, amirõl üzent nekünk az Úr.«”
Lk 2,15
Ének
Saját dallam: EÉ 163
Fel útra, ti hívek, Ujjongva, vidáman, ó, jertek, ó, jertek, vár Betlehem! Ott szü-
letett meg angyalok Királya: Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjje-
tek, imádjuk az Urat!
163,1
Igeolvasás
A kisgyermek a jászolban
„Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvõ kis-
gyermeket.”
Lk 2,16
Ének
Saját dallam: EÉ 161
Ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jézus üdvösségem. Elhoztam minden kincse-
met, Mit ingyen adtál nékem: A szívem, lelkem, életem, Ó, fogadd tõlem kedve-
sen, Ne szolgáljon, csak téged!
161,1
559
background image
Igeolvasás
A pásztorok beszéde Jézusról
„Amikor meglátták õket, elmondták azt az üzenetet, amelyet errõl a kisgyer-
mekrõl kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok
mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megõrizte, és forgatta a szí-
vében.”
Lk 2,17–19
Ének
Dallam: EÉ 152
Jertek, hívek, Jézus elé, Betlehem kis jászla felé, Jertek, Jézus drága nevét Áldja
vígan szívünk, szánk!
138,1
Igeolvasás
A pásztorok dicsérik Istent
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsõítve és magasztalva az Istent mindazért,
amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan õ megüzente nekik.”
Lk 2,20
Ének
Saját dallam: EÉ 151
Hadd zengjen énekszó, Fel, égig ujjongó, Jászolágyon szunnyad Az édes Meg-
váltó, Ott fénylik õ, az új nap, Kit várva vártunk rég. Kezdet õ és vég, Kezdet õ
és vég.
151,1
III. B
EFEJEZÕ RÉSZ
B
EFEJEZÉS
,
IMÁDSÁG
A lelkész igehirdetést tart vagy zárószót mond, például:
Krisztus megszületett. Ez Isten karácsonyi ajándéka. Nincs olyan ember, aki en-
nél becsesebbet tudna adni, és nincsen olyan ember, akinek ez az öröm osztály-
részül ne juthatna. Azért örüljetek az Úrban, ismét mondom: örüljetek! Adjunk
hálát, magasztaljuk szent nevét, hogy elküldte egyszülött Fiát, a világ világos-
ságát! Könyörögjünk hozzá, hogy ezen az ünnepen mindnyájan érezzük az õ
szeretetének örömét!
Ha az igehirdetés a szószékrõl hangzott el, utána énekverset énekelhetünk (pl. EÉ 153,3;
161,6; 166,3).
560
background image
Lelkész:
Imádkozzunk! Áldunk téged, üdvözítõ Istenünk, hogy egyszülött Fiad
által csupa szeretetbõl békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és bé-
kességed betöltse az egész világot és a mi szívünket is! Hálát adunk neked, üd-
vözítõ Istenünk, hogy ezért a kegyelmedért együtt örvendezhetünk most elõt-
ted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt
szeretteinknek és minden hívõnek, hogy együtt jusson el hozzád ujjongó éne-
künk és hálaadó imádságunk! Elhunyt testvéreinket is takard be szereteteddel,
és részesítsd õket az örök békesség örömében! Könyörgünk hozzád, üdvözítõ
Istenünk, minden emberért a földön: örvendezõkért és bánkódókért, egészsé-
gesekért és betegekért, hívõkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségein-
kért, vezetõinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó-
akaratod indítson mindnyájunkat jóakaratra egymás iránt, hogy békességben
örvendezzünk, és dicsõítsünk téged az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.
Mielõtt elmondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, imádkozzék mindenki
csendben, szíve szerint szeretteiért, munkatársaiért és minden emberért.
Csendes imádság
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
561
background image
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
B
EFEJEZÕ ÉNEK
Dallam: EÉ 158
Ó, örök Isten, dicsõ Szentháromság, Szálljon mireánk tõled világosság, Távoz-
zék tõlünk bûn és szomorúság, Légyen vidámság!
158,6
562
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek