Felnőtt keresztelése

32_felnott_keresztelese.pdf — PDF document, 58Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A felnõttkeresztelés rendjének
felépítése
K
ÖSZÖNTÉS
M
ISSZIÓI PARANCS
K
ERESZTELÉSI IGE
,
IGEHIRDETÉS
A
POSTOLI HITVALLÁS
K
ERESZTELÉSI KÉRDÉSEK
I
MÁDSÁG
K
ERESZTELÉS
(M
IATYÁNK
)
K
ÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN
I
MÁDSÁG
637
background image
32.
Felnõtt keresztelése
A keresztelésre csak alapos, több alkalmat magában foglaló elõkészítés után kerülhet sor!
A felnõtt keresztelése a vasárnapi istentisztelet rendjébe illeszkedik. Amennyiben – kivételes
okból – nem gyülekezeti istentisztelet keretében történik a keresztelés, akkor az alábbi egysze-
rû rendet használhatjuk. (Ezt a vasárnapi istentiszteleti rend valamelyik formájának elemeivel
is kiegészíthetjük.)
Fontos, hogy erõsítsük a gyülekezet és a laikus szolgálattevõk szerepét ebben a szolgálatban,
hogy ezzel is kifejezzük a megkeresztelt felnõttnek a gyülekezet közösségéhez való tartozását.
K
ÖSZÖNTÉS
Lelkész:
Békesség néked! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek,
testvérem, aki itt állsz Isten oltára elõtt, hiszen meghallottad Isten hívó szavát,
s magad kérted, hogy a szent keresztség áldásában részesülhess.
M
ISSZIÓI PARANCS
Lelkész, felügyelõ vagy gyülekezeti tag:
Krisztus Urunk mennybemenetele elõtt ezt mondta
tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek
el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az Atyának és
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva õket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam néktek. És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ
végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkár-
hozik.”
Mt 28,16–20; Mk 16,16
K
ERESZTELÉSI IGE
,
IGEHIRDETÉS
Lehet a vasárnap lekciója vagy személyre szóló, kifejezetten erre az alkalomra választott ige.
A lelkész a rövid keresztelési igehirdetést az oltárnál mondja.
638
background image
A
POSTOLI HITVALLÁS
Lelkész:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent, valljuk meg együtt hi-
tünket az Apostoli hitvallás szavaival!
A gyülekezet feláll, és a megkeresztelendõvel együtt mondja a hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; meg-
feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, on-
nan jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
K
ERESZTELÉSI KÉRDÉSEK
Lelkész:
A gyülekezettel együtt elmondott hitvallás alapján kérdezem tõled sze-
mélyesen is, testvérem az Úrban:
Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az õ Fiában és a
megszentelõ Szentlélekben?
Felelet:
Hiszek.
Lelkész:
Vallod-e evangélikus keresztény egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely
Isten igéjével és a Szentírással egyezik?
Felelet:
Vallom.
[
Lelkész:
Ellene mondasz-e a gonosznak, minden mûvének és cselvetésének?
Felelet:
Ellene mondok.]
Lelkész:
Akarsz-e az evangélikus keresztény hitben megmaradni, hitedrõl kitar-
tó hûséggel tanúskodni?
Felelet:
Akarok.
Lelkész:
Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az õ tetszése
szerint.
639
background image
I
MÁDSÁG
Lelkész és gyülekezet:
Mindenható, örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja! Könyör-
günk ezért a testvérünkért, aki keresztséged ajándékát kéri, és örök kegyelmed-
re vágyik a lelki újjászületés által. Könyörülj meg rajta, Urunk! Ahogyan te
mondtad: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik néktek. Kérünk, adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót annak, aki
zörget, hogy elnyerje a keresztség örök áldását, és bejusson kegyelmed országá-
ba, amelyet megígértél Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.
K
ERESZTELÉS
Miközben a lelkész háromszor vizet önt a megkeresztelendõ fejére, ezt mondja:
...! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!
Lelkész:
A mindenható Isten ajándékozza neked Szentlelkét, hogy az övé légy
egész életedben, és neki szolgálj szeretetben, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
teljes erõddel, az Úr Jézus Krisztus által .
Gyülekezet:
Ámen.
A keresztelés után a megkeresztelt az oltárhoz térdel.
Megkeresztelt:
Köszönöm, teremtõ Istenem, hogy keresztségemben gyermekeddé
fogadtál. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus, az én Uram és Megváltóm nekem is
bûnbocsánatot szerzett a kereszten.
Köszönöm, hogy a Szentlélek által evangélikus egyházunk tanúskodik minden
képzeletet felülmúló szeretetedrõl.
Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy örömmel és hûséggel éljek gyü-
lekezetünk közösségében, harcoljak a bûn ellen, növekedjem a szeretetben, és
megálljak a hitben mindvégig. Ámen.
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten áldjon meg és erõsítsen meg téged, hogy
megállj a hitben mindvégig!
Az áldó mondat után a lelkész hüvelykujjával keresztet rajzol a megkeresztelt homlokára. Ön-
álló keresztelési istentisztelet keretében itt a letérdelõ megkeresztelt felett a lelkész kézráté-
tellel mondja el az Úrtól tanult imádságot.
640
background image
(M
IATYÁNK
)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
K
ÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN
Felügyelõ vagy lelkész:
Testvérem az Úrban, ...! Isten hozott Krisztus népe közösségé-
ben, a(z) ...-i gyülekezetben. Egyházunk rendje szerint ezek után te is részesül-
hetsz az Úr szent vacsorájában. Biztatlak, bátorítalak és intelek, hogy az Úr asz-
talához örömmel járulj, Isten igéjét buzgón hallgasd, a gyülekezet életében test-
véri szeretettel vegyél részt, és meg ne feledkezzél az Úr szaváról: „Légy hû
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Ámen.
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma
is kiárasztottad reánk és most megkeresztelt testvérünkre. Kérünk, tartsd meg
õt az igaz hitben és az irántad való engedelmességben. Add, hogy semmi el ne
tántorítsa õt attól a hitvallástól, amelyet szívvel-szájjal vallott ma színed elõtt!
Erõsíts mindnyájunkat a benned való hitben, a szeretetben és az örök élet re-
ménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen bizonyságot, az Úr Jézus
Krisztus által. Ámen.
Az istentisztelet az elõírt rend szerint folytatódik. A felnõttkeresztelés alkalmát mindenkép-
pen úrvacsorai közösséggel kell összekapcsolni.
641
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek