Ökumenikus igeliturgia az evangélikus templomban

23_okumenikus_igeliturgia_az_evangelikus_templomban.pdf — PDF document, 74Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Ökumenikus istentiszteleti rend
background image
Az ökumenikus igeliturgia
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
K
ÖSZÖNTÉS
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ IGE
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)
[
ELÕJÁTÉK ÉS
]
AZ ÜNNEP ÉNEKE
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
I
GEHIRDETÉS
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
H
IRDETÉS
542
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
[
VAGY ÉNEKKARI SZOLGÁLAT
]
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
I
MÁDSÁG
IV. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
543
background image
23.
Ökumenikus igeliturgia
az evangélikus templomban
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
A házigazda lelkész az elõkészítés folyamán a vendégekkel egyezteti az istentisztelet rendjét,
beosztják és rögzítik a feladatokat, hogy az aktuális rendre a gyülekezetet is elõ lehessen ké-
szíteni. Az alábbi formában ezért csak a „lelkész” szerepel a szolgálattevõ elnevezéseként. Ter-
mészetesen ez nem jelenti azt, hogy – elõzetes egyeztetés után – más ne láthatná el az adott
feladatot. Az alapvetõ funkciókat – ajánlásként – jelöljük. Az igehirdetést hagyományosan a
vendéglelkész/pap végzi, ez azonban nem kötelezõ. Az igeolvasáshoz, imádsághoz a vendég
felekezet nem lelkész tagjai közül is felkérhetünk szolgálattevõket.
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
A házigazda lelkész a vendég lelkészekkel, papokkal, az összes szolgálattevõvel együtt a sek-
restyében imádkozik, majd a harangozás vagy orgonazene alatt bevonulnak a templomba. Ek-
kor a gyülekezet feláll, és csendes imádsággal fogadja a szolgálattevõket. Amikor a szolgálók a
helyükre mennek, a gyülekezet leül.
K
ÖSZÖNTÉS
A lelkész röviden köszönti a gyülekezetet, bemutatja a vendégeket. Szükség esetén néhány
mondatban tájékoztatja a gyülekezetet az istentisztelettel kapcsolatos információkról.
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti éneket (mely lehet dicséret vagy az egyházi esztendõnek megfelelõ ének) orgo-
na- vagy fúvóselõjáték vezetheti be.
544
AZ ÜNNEP IGÉI
Liturgikus szín: piros (vagy az egyházi év szerint)
Óegyházi:
Jn 17,11b–23
Ef 4,1b–7.11–16
A sorozat:
Mt 23,8–12
1Kor 12,26–28
Jer 32,26–27.37–40
B sorozat:
Mk 12,28–34
1Jn 1,3–7
5Móz 6,4–6
C sorozat:
Mk 10,32–45
ApCsel 11,2–8
Ézs 45,22–25
Zsoltár:
Zsolt 106,1–6.40.47–48
background image
Az énekválasztáskor vegyük figyelembe a testvéregyházak énekkincsét is. Nyomtatott vagy ve-
tített formában a gyülekezeti tagok rendelkezésére kell bocsátani a szöveget és a dallamot,
hogy a többféle tradíciót hordozó közösség együtt tudjon énekelni.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A szolgálattevõk az oltárhoz lépnek, vagy az oltárasztal mögé állnak.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem
vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben meg-
felelõ módon tanítható és gyakorolható.]
Lelkész (házigazda):
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
A gyülekezet énekli vagy mondja az „Ámen”-t.
Gyülekezet:
Ámen.
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
A salutatio bibliai hagyományokra épülõ mondatai használhatók többféle módon is: úgy, hogy
csak a lelkész köszönt, és úgy is, hogy a gyülekezet válaszol rá. Szentírási értelemben a „lelked-
del” kifejezés az egész embert jelenti. A párbeszéd összeköti a gyülekezetet és az istentiszteleti
szolgálattal megbízott lelkészt.
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
A bûnbánat bevezetéseként gyónási lekciót is felolvashatunk, amelyben – különbözõ tradíció
szerint – szerepelhet a tízparancsolat, a parancsolatok kettõs jézusi összefoglalása, az apostoli
biztatás vagy más igeszakasz is.
Ott, ahol a lelkész ezt indokoltnak tartja, vagy a gyülekezet igényli, rövid, bûnbánatra hívó, a
kegyelem elfogadására buzdító igehirdetés vagy meditáció is elhangozhat.
[Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt!
Hallgassuk meg a tízparancsolatot!
Ha vannak gyónási lekciók, a gyülekezet itt feláll – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába
Istened nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyá-
dat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen ha-
mis tanúbizonyságot! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd feleba-
rátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!
545
background image
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbünte-
ti az atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem
gyûlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják az én parancsolataimat.
Lehetõség van arra is, hogy gyónási lekcióként csak a tízparancsolat összefoglalását és az apos-
toli biztatást használjuk:
Krisztus Urunk ezt mondta a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és tel-
jes elmédbõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hason-
lít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat,
amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk: nincsen bûn mibennünk, magunkat csapjuk be, és
igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az
Isten, megbocsátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.]
Lelkész:
Testvéreim! Jézus Krisztus maga könyörgött az egyház egységéért. Mind-
annyian sokat vétettünk Isten népének közössége ellen, darabokra szakítva
Krisztus testét. Urunk az egységért való munkálkodásra hív, és új kezdetre biz-
tat. Tartsunk bûnbánatot, Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és
valljuk meg bûneinket!
Ha nincs gyónási lekció, a gyülekezet itt áll fel – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti. Itt rö-
vid csendet is tarthatunk. Ezután a gyónó imádságot a gyülekezet a lelkésszel együtt mondja.
Lelkész és gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és em-
bertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok
rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztu-
sért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
Lelkész:
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
546
background image
Vagy:
Õ feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség néktek! Ahogyan
engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek bûneit megbo-
csátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak.
Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát, hogy oldoz-
va legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ
testvéreim: Isten megbocsátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen vele-
tek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ IGE
A lelkész az ünnepnek megfelelõ, rövid bevezetõ igét olvas:
Lelkész:
Testvérek, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a
Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy
reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az
Istene és Atyja mindeneknek; õ van mindenek felett és mindenek által és min-
denekben.
Ef 4,2–6
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
Lelkész:
Imádkozzunk! Istenünk, aki azt akarod, hogy tudatos és õszinte egyet-
értés lakozzék híveid szívében, add, hogy egyek legyünk az igaz hitben és a test-
véri szeretetben a te neved dicsõségére, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
A lektor(ok) az ambóhoz lép(nek).
547
background image
III. I
GEI RÉSZ
Az ökumenikus istentiszteleti rendben több olvasmányra van lehetõség. A tradicionális sor-
rend: ószövetségi textus – epistola – evangélium. Az igehirdetés alapigéje e három szakasz kö-
zül való, de lehet ezeken kívül is szabadon választani. A válaszok (responzumok) az adott lek-
cióhoz igazodnak. Ószövetségi textusnál: „Áldjuk az Urat, mert irgalmas, / és beszéde meg-
marad örökké.” Levélbeli igénél (epistolánál): „Urunk, szentelj meg minket igéddel! / A te
igéd igazság.” Evangéliumnál: „Ez a mai nap evangéliuma. / Áldunk téged, Krisztusunk!”
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)
Ószövetségi igeszakasz esetén:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét! Az ószövetségi olvasmányt
megírva találjuk … könyve ... fejezetének … versétõl [a … versig]:
A gyülekezet feláll, és az igeolvasásokra való válasz végéig állva marad.
A lektor felolvassa az igeszakaszt.
Az igeszakasz végén:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas,
[
Gyülekezet:
] és beszéde megmarad örökké.
Vagy
levélbeli olvasmánynál (epistolánál):
Az ünnep epistoláját megírva találjuk … levele … fejezetének … versétõl [a …
versig]:
Az igeszakasz végén:
Urunk, szentelj meg minket igéddel!
[
Gyülekezet:
] A te igéd igazság.
Vagy
evangéliumnál:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát … evangéliuma ...
fejezetének … versétõl [a … versig]!
Az evangéliumi szakasz végén:
Ez a mai nap evangéliuma.
[
Gyülekezet:
] Áldunk téged, Krisztusunk!
[
ELÕJÁTÉK ÉS
]
AZ ÜNNEP ÉNEKE
Vagy a Szentlelket segítségül hívó ének.
548
background image
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
Lelkész:
Kegyelem nektek és békesség, Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunktól,
Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét! Megír-
va találjuk … könyve … fejezetében a … verstõl:
Az igeszakasz végén a lelkész és a gyülekezet a megfelelõ választ (responzumot) mondja (lásd
az olvasmánynál).
I
GEHIRDETÉS
A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is el-
hangozhat.
A hitvallás közvetlenül ehhez kapcsolódik.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
A gyülekezeti tagok felállnak, és a vendéglátó liturgus elkezdi az Apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
H
IRDETÉS
A hirdetés az ambótól hangzik. A lelkész által elõre leírt hirdetésben a könyörgés aktuális té-
máira is utalhatunk.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
[
VAGY ÉNEKKARI SZOLGÁLAT
]
Ha az ökumenikus istentiszteleten több énekkari szolgálatra is sor kerül, akkor az egyiknek ez
a helye.
549
background image
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
A lelkész keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. A lektorok elmondják az egyes (egysze-
rû) kéréseket, amelyek így fejezõdnek be:
Lektor:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
Kivételes esetben elképzelhetõ a könyörgés egyszerû formája.
Ezen a ponton – a helyi szokások szerint – az egyes felekezetek képviselõi vagy a gyülekezet tagjai
szabad imádságot mondhatnak. Nagyobb ünnepi alkalmak esetén célszerû ezt elõre egyeztetni.
Lelkész:
… Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
A Pax fontos része lehet az ökumenikus közeledésnek és együtt munkálkodásnak. Ezért az ere-
detileg az úrvacsorai részben található Pax az ökumenikus igeliturgiának is szerves része.
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Közös Urunkban megtapasztaltuk a tõle áradó egységet és békességet.
Köszöntsük egymást a békesség jelével!
[
Gyülekezet:
Legyen békesség köztünk mindenkor!]
[A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked!”), és kézfogás-
sal adják tovább.]
A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Az énekkari szolgálatnak általában ez a helye, de lehetõség van gyülekezeti énekre is.
550
background image
I
MÁDSÁG
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert jó!
[
Gyülekezet:
] És örök az õ irgalma!
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és a testvéri közösségben. Kérünk, õrizd meg bennünk ennek
a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ragaszkodjunk hozzád, és õszin-
tén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
IV. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Krisztus Urunk egységre és testvéri közösségre hí-
vott minket, hogy az õ jelei legyünk a világban. Életetekkel hirdessétek Isten
Krisztusban megtapasztalt jóságát! Építsétek a testvéri közösséget az emberek
között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
Á
LDÁS
Több szolgálattevõ is mondhat áldást. Amennyiben több áldásformula hangzik el, úgy utol-
sóként szólaljon meg a házigazda lelkész által mondott szentháromsági áldás:
Lelkész
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet istentiszteletet záró, az alkalomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel egy-
becsengõ, a hétköznapok útjaira indító – éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg.
551
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek