Tanévzáró istentisztelet

20_tanevzaro_istentisztelet.pdf — PDF document, 330Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A tanévzáró istentisztelet
felépítése
H
ÁLAADÓ ÉNEK
B
EVEZETÉS
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A
NAP
I
MÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
I
GEOLVASÁS
I
GEHIRDETÉS
T
E
D
EUM
-
ÉNEK
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
, K
YRIE
, M
IATYÁNK
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
516
background image
20.
Tanévzáró istentisztelet
(„Te Deum laudamus”)
H
ÁLAADÓ ÉNEK
Pl. EÉ 48: Nagy hálát adjunk az Atyaistennek
B
EVEZETÉS
A gyülekezet feláll.
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A zsoltárt a lelkészen kívül egy diák vagy egy tanár is olvashatja. Az olvasott zsoltár helyén
recitált zsoltár vagy énekelt zsoltárparafrázis is állhat.
517
background image
Lelkész:
Ujjongjatok az Úr elõtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Zsolt 100,1–2
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!
Õ alkotott minket, az övéi vagyunk: az õ népe, és legelõjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete,
És hûsége nemzedékrõl nemzedékre.
Zsolt 100,3–5
Lelkész:
Ujjongjatok az Úr elõtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Zsolt 100,1–2
(A zsoltárt a gyülekezet vagy a kórus recitálhatja is.)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
A lelkész a tanévzáró hálaadáshoz illõ rövid imádságot mond, például a következõ kollektát:
Hálát adunk neked, Urunk, minden jótéteményedért. Velünk voltál az elmúlt
tanévben, megbocsátottad bûneinket, és elhívtál egyházad közösségébe. Kije-
lentetted üdvözítõ akaratod titkát, és országod örökösévé tettél minket. Mind-
ezért áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
518
background image
I
GEOLVASÁS
Az igehirdetés alapigéjét a gyülekezet állva hallgatja.
I
GEHIRDETÉS
Az igehirdetést hozzá kapcsolódó rövid imádság zárhatja le. Az igehirdetés alapigéjét a
gyülekezet állva hallgatja. Az igeolvasás bejelentésekor és befejezésekor használhatjuk az ün-
nepi istentiszteletek ismert (responzórikus) formáit.
T
E
D
EUM
-
ÉNEK
Alkalmanként ez az ének az eredeti gregorián Te Deummal vagy más parafrázisával is helyet-
tesíthetõ (pl. EÉ 42).
A lelkész felhívja a gyülekezetet a nagy hálaadó ének eléneklésére. A gyülekezet a Te Deum-
éneket (EÉ 41, a 4. versszakkal kiegészítve) állva énekli.
2. Néked a tiszta, ártatlan és szent Angyalok szolgálnak,
Szüntelen zengõ fennszóval kiáltnak:
3. Szent, szent, szent Isten, te seregeknek Vagy Ura, Istene!
Menny és föld szolgál nagy dicsõségedre.
4. Szent seregei apostoloknak És a prófétáknak
És mártíroknak szüntelenül áldnak.
5. Téged a földön szent egyházadban Minden keresztyének,
Szent Atyaisten, áldanak, dicsérnek.
6. Te imádandó szent Fiad, Jézust, Magasztaljuk hitben,
S Vigasztalónkat, Szentlélek Úristent.
7. Oltalmazd, kérünk, minden veszélyben Benned bízó néped,
Oltalmazz bûntõl s lelki kártól minket!
8. Dicsérünk téged, mint jó Atyánkat, A te szent Fiaddal
És Szentlélekkel, mi Vigasztalónkkal.
519
background image
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
, K
YRIE
, M
IATYÁNK
Lelkész:
Esetleg diákok és tanárok bevonásával általános könyörgõ imádságot mond, melynek egyes
szakaszait a következõ mondattal zárja:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
(Az általános könyörgés egyes szakaszait az iskola diákjai vagy tanárai is olvashatják. A lelkész
ilyenkor is keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. Ezután a gyülekezet egyszerû Kyriét
énekel.)
(A lelkész és a gyülekezet külön bejelentés nélkül, közösen mondja az Úrtól tanult imádságot.)
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek. És ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást énekli/mondja, amelyet a gyülekezet állva
fogad.
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és adjon
neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
Pl. EÉ 45: Én lelkem, áldva áldjad
A tanévzáró istentiszteletet az iskola hivatalos évzáró ünnepsége követheti.
520
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek