Krisztus dicséret

28_krisztus_dicseret.pdf — PDF document, 395Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A Krisztus-dicséret felépítése
K
EZDÕÉNEK
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
K
EZDÉSHEZ
A
Z EMBERRÉ LETT
I
STEN
A
SZENVEDÕ
Ú
R
A
FELTÁMADOTT
Ú
R
A
FELEMELTETETT
Ú
R
E
GYHÁZÁNAK
U
RA
A
Z ANGYALOK
U
RA
S
ZÛZ
M
ÁRIA FIA
T
ANÚINAK
U
RA
M
IATYÁNK
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
601
background image
28.
Krisztus-dicséret
K
EZDÕÉNEK
A gyülekezet az Evangélikus énekeskönyv 357. énekének 1. és 4. versszakát énekli.
Jézus, üdvösségem, Örömöm, napfényem Te vagy halálig. Kik szeretik Istent,
Azoknak itt minden Javára válik. Borúban visz bár utam, Te vagy fénylõ napvilá-
gom, Jézus, boldogságom!
Liturgus:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
Gyülekezet:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek terem-
tõjében.
602
background image
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
K
EZDÉSHEZ
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki növeli hitünket,
aki erõsíti reménységünket,
aki szeretetet gyújt bennünk.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
A Krisztus-dicséretet végigimádkozhatjuk, vagy az alkalomnak megfelelõen válogathatunk a
következõ szakaszokból.
A
Z EMBERRÉ LETT
I
STEN
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki kezdetben az Atyánál volt,
akit Mária fogant a Szentlélek által,
aki értünk emberré lett az idõk teljességében,
akit mennyei seregek dicsérnek a magasságban,
aki békességet hoz minden embernek a földön.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
603
background image
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
A
SZENVEDÕ
Ú
R
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki megmosta a tanítványok lábát,
aki vére által új szövetséget kötött,
aki értünk a halálfélelmet is elszenvedte,
aki értünk a keresztet hordozta,
aki elvégezte a megváltás mûvét a kereszten.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
A
FELTÁMADOTT
Ú
R
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki a pokolra szállt, hogy széttörje a halál bilincseit,
akinek gyõzelmét angyal hirdette a sírnál,
aki megmutatta magát a kenyér megtörésében,
aki megdicsõült testén is hordozza a sebeket,
aki velünk könyörög ott, ahol mi a nevében imádkozunk.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
A
FELEMELTETETT
Ú
R
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki felment a mennybe,
604
background image
aki Lelkét küldte nekünk pártfogóul,
aki népét egyházába gyûjti,
aki az élet könyvébe írja nevünket,
aki újra eljön ítélni élõket és holtakat.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
E
GYHÁZÁNAK
U
RA
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki velünk van a világ végezetéig,
aki az Atya jobbján ül,
aki Szentlelkével vezeti egyházát,
aki az élet kenyerével táplál minket,
aki összegyûjti népét a föld végsõ határairól.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
A
Z ANGYALOK
U
RA
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
akinek születését Gábriel angyal jelentette,
akinek angyalok szolgáltak a pusztában,
akit angyal erõsített a Gecsemáné-kertben,
akinek feltámadását angyalok hirdették,
akinek dicsõségéért Mihály harcol a sötétség hatalmával szemben.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
605
background image
S
ZÛZ
M
ÁRIA FIA
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
akit a kegyelembe fogadott Szûz Mária hitben fogant,
akit Mária keresett, és a templomban talált meg,
akit Mária kért, hogy bort adjon a lakodalmas népnek,
akit Mária egészen a keresztig elkísért,
aki Máriát a tanítványokkal a Lélek közösségébe vonta.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
T
ANÚINAK
U
RA
Liturgus:
Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia,
Lektor:
aki apostolokat választott ki, hogy hirdessék országát,
akit mártírok dicsõítettek a halálba vezetõ úton,
akit a hívõk az Igazság Szavának vallanak,
akiben reménykednek a hívõk életükben és halálukban,
aki a felebarát szolgálatára indítja a szeretetben járókat.
Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által meg-
váltottad a világot.
Liturgus:
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
Gyülekezet:
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
M
IATYÁNK
Liturgus:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Gyülekezet:
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te aka-
ratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
606
background image
A Miatyánkot követõen csendet tartunk, ez idõ alatt szabad imádságra van lehetõség.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezet az EÉ 360. énekének 1–6. versszakát énekli.
2. Jézus, szívbéli szent öröm, Igazság kútja, fényözön, Gyönyör túl minden gyö-
nyörön, Kihez a vágy közel se jön.
3. Ki téged ízlel, éhezik, S szomjasabb lesz, aki iszik, De másra már nem
szomjazik, Csak Jézusért óhajtozik.
4. Maradj velünk, Uram, maradj, Fényedbõl fényességet adj, Elménkbe ködöket
ne hagyj, Ki e világnak méze vagy!
5. Ha szívünket látogatod, Az igazság felragyog ott, A hiúság elpárolog, S a
mélyben szeretet lobog.
6. Ezer vágyam feléd eped: Mikor jössz, Jézus? – kérdelek. Mikor vidítsz föl en-
gemet, S elégíted ki lelkemet?
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
Reggel:
Liturgus:
Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt éjszakai nyugalomért és az aján-
dékul vett új napért, mely szolgálatodra szólít minket. Engedd, hogy e nap min-
607
background image
den óráját úgy tölthessük el szolgálatod teljes szabadságában, hogy este újra
hálát adhassunk neked, Jézus Krisztus Urunk által.
EÉ 729. o.
Gyülekezet:
Ámen.
Napközben:
Liturgus:
Életünk ideje kezedben van, Istenem. Gondolj, Uram, irgalmadra és
kegyelmedre! Tarts meg minket hûséges szeretetedben, és vezess el minket az
örök életre!
Gyülekezet:
Ámen.
Este:
Liturgus:
Látogasd meg, Urunk, ezt a hajlékot, és tartsd távol tõle az ellenség
minden cselvetését! Lakozzanak benne angyalaid, és õrizzenek meg minket bé-
kében! Áldásod legyen rajtunk mindenkor, Jézus Krisztus Urunk, a te Fiad által,
Gyülekezet:
aki veled és a Szentlélekkel egységben Istenként él és uralkodik örökkön-
örökké. Ámen.
EÉ 730. o.
Á
LDÁS
Ha a liturgus nem lelkész, akkor a szentháromsági áldás többes szám elsõ személyben mon-
dott változatát használja.
Liturgus:
Áldjon meg titeket/minket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és
a Szentlélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az EÉ napszaknak megfelelõ énekét énekli.
Reggel
(EÉ 91,1–2.4–7):
608
background image
2. Te minket az elmúlt éjjel Megtartottál szent kezeddel, Atyai kegyességeddel.
4. Ma is, kegyelmes Istenünk, Adj szerencsés napot érnünk! A te szent neve-
dért kérünk.
5. Adj részt bõven áldásodban, Hogy napról napra buzgóbban Járjunk el min-
den dolgunkban!
6. Add, hogy éljünk igaz hitben És isteni félelemben, Hogy megtarthass kegyel-
medben.
7. Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten, tarts meg minket, Add meg ma is
kenyerünket!
Napközben
(EÉ 61,1.5):
5. E földön míg élek, Adj jó egészséget, Alázatos szívet, Lelki csendességet;
Áldj meg én munkámban Kívánt jó sikerrel, Végül koronázz meg Örök üd-
vösséggel!
609
background image
Este
(EÉ 109,1.5):
5. Emlékezzél meg mirólunk: Jól tudod, mily gyarlók vagyunk. Kiket megváltál
véreddel, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!
610
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek