Gyermek keresztelése istentisztelet keretében

29_gyermek_keresztelese_gyulekezeti_istentisztelet_kereteben.pdf — PDF document, 68Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK
background image
background image
Keresztelés
background image
A keresztelési rend felépítése
(gyülekezeti istentisztelet keretében)
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
B
EVEZETÉS
,
SZERZÉSI IGÉK
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT
K
ÉRDÉSEK
,
HITVALLÁS
K
ERESZTELÉS
[A
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
]
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA
B
EFEJEZÕ IMÁDSÁG
614
background image
29.
Gyermek keresztelése gyülekezeti
istentisztelet keretében
Ezt a rendet használjuk konfirmandus korig. Öt-hat éves kortól kezdve a gyermektõl is külön
megkérdezzük: akarja-e, hogy megkereszteljük?
A szükséges adatfelvételt végezzük el a keresztelés elõtt. Az adatokat a születési anyakönyvi
kivonat, illetve értesítés alapján ellenõrizzük. A bejelentés vagy látogatás alkalmával megbe-
széljük a keresztség rendjét, jelentõségét, a szülõk, keresztszülõk és az egyház feladatát. A ke-
resztelés az egyik legfontosabb missziós szolgálat, ezért nagy szerepe van az elõkészítésnek
(lehetõleg többször is találkozzunk a családdal, otthonukban és a templomban egyaránt), il-
letve a keresztelés utáni kapcsolattartásnak, az utógondozásnak.
A keresztelést rendszerint gyülekezeti istentisztelet keretében végezzük. Kivételes esetben kü-
lön keresztelési istentiszteletet is tarthatunk. Háznál csak komoly szükség esetén kereszteljünk!
Ha a szertartás gyülekezeti istentisztelet keretében történik, az istentisztelet rendjében a ke-
resztelés szorosan kötõdik a hitvalláshoz. Kereszteléskor mindig az Apostoli hitvallást hasz-
náljuk.
Minden esetben gondoskodni kell a szentséghez méltó nyugalomról és kellõ idõrõl.
Szép szokás, ha a lelkész a bejáratnál, a sekrestyében vagy a lelkészlakon várakozó szülõk, ke-
resztszülõk elé megy, és ott köszönti õket, azután együtt mennek az oltár elé: elõször a na-
gyobb gyermekek, konfirmandusok vonulnak be a keresztelési tállal, kancsóval, kendõvel
(esetleg gyertyával), majd a lelkész, a keresztszülõk a gyermekkel, végül a szülõk és a hozzá-
tartozók.
Érdemes használni az õsi szimbólumot, a keresztelési gyertyát. Ezt a Krisztus-jelképet a ke-
resztelés után nyújtja át a lelkész a keresztszülõknek úgy, hogy a húsvéti gyertyáról (amennyi-
ben ez nincs, az oltár gyertyájáról) gyújtja meg azt.
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti ének fontos része a szertartásnak. Amennyiben a család nem tud/nem akar
együtt énekelni a gyülekezettel, akkor kérjük meg õket arra, hogy vegyék kézbe az énekesköny-
vet, és olvassák magukban az ének szövegét, hiszen az tulajdonképpen az õ gyermekükért
mondott imádság.
B
EVEZETÉS
,
SZERZÉSI IGÉK
A keresztszülõk (szülõk) a gyermekkel az oltár elé állnak:
Lelkész:
Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek
titeket, testvéreim, amikor elõször léptek gyülekezetébe/templomába ezzel a
gyermekkel, hogy a szent keresztség áldásában részesüljön.
Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát!
615
background image
Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok eluta-
sították õket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el õket, mert ilyeneké az Isten országa.”
És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta õket.
Mt 18,13–14
A lelkész áldásra emeli a kezét:
Az Úr áldja meg e gyermeket, õrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól
mindörökké!
Gyülekezet:
Ámen.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Krisztus Urunk mennybemenetele elõtt ezt mond-
ta tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men-
jetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén õket az
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván õket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én tiveletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki
pedig nem hisz, elkárhozik.”
Mt 28,16–20; Mk 16,16
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS
A lelkész keresztelési igehirdetést mond, és/vagy a következõ szöveget olvassa:
[Krisztus Urunk nagy irgalmáról és szeretetérõl tanúskodik a kereszt-
ség: általa Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá fogad minket. Üdvö-
zítõ szeretetével a gyermekeket is magához öleli, hogy egy se vesszen
el az õ kicsinyei közül. Hálás örömmel kereszteljük meg ezt a gyerme-
ket is, hogy Jézus Krisztusé legyen. Az õ szavai szerint a keresztség hit
által visz az üdvösségre. Ezért a keresztény szülõk és keresztszülõk
feladata, hogy elsegítsék gyermeküket a Jézus Krisztusban való hitre:
neveljék õt Isten parancsolatai szerint, ébresszenek benne hitet a
Krisztusról szóló beszéd által, tanítsák meg õt az Úrtól tanult imádság-
ra, és vezessék be a hívõk közösségébe, a keresztény egyházba. Ez a fel-
adat vár rátok is, testvéreim, amikor ez a gyermek felnövekszik. Ehhez
kérjük az Úr kegyelmét és áldását.]
616
background image
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT
Lelkész:
Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus
Krisztus által üdvösséget szereztél! Áraszd reá Szentlelkedet, ébressz benne élõ
hitet és igaz szeretetet, hogy ellenálljon a bûnnek és minden kísértésnek, téged
pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által.
Vagy:
Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség ál-
tal ezt a gyermeket, és áldd meg örökkévaló áldásoddal! Ébressz benne
élõ hitet, hogy ragaszkodjék hozzád! Éreztesd vele szeretetedet, hogy
örömmel szolgálja embertársai javát! Maradj vele élete minden napján,
hogy tied legyen most és örökké!
Gyülekezet:
Ámen.
K
ÉRDÉSEK
,
HITVALLÁS
Lelkész:
Kedves szülõk és keresztszülõk, akik Isten és az emberek elõtt felelõ-
sek vagytok e gyermekért, kérdezlek titeket:
[
Lelkész:
Ellene mondotok-e a gonosznak, minden mûvének és cselvetésének?
Ellene mondotok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Ellene mondunk.]
Lelkész:
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ez-
zel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Akarjuk.
Lelkész:
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségé-
vel gondoskodtok e gyermek hívõ kereszténnyé nevelésérõl? Vállaljátok-e?
Szülõk és keresztszülõk:
Vállaljuk.
Lelkész a szülõkhöz és keresztszülõkhöz:
Lelkész:
Testvéreim! Amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megke-
reszteljük ezt a gyermeket, valljátok meg hiteteket magatok és e gyermek nevé-
ben: mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallását, az
Apostoli hitvallást!
A gyülekezet feláll.
617
background image
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
A gyülekezet helyet foglal.
K
ERESZTELÉS
A lelkész és a keresztszülõk a keresztelõkõhöz lépnek a gyermekkel, és szabaddá teszik a gyer-
mek fejét.
Lelkész:
Mi a gyermek neve?
Keresztszülõk:
...
Lelkész:
...! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
A lelkész eközben háromszor vizet önt a gyermek fejére, azután a gyermek fejére teszi a kezét,
és ezt mondja:
A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélek-
kel újonnan szült, és bûnödet megbocsátotta, erõsítsen meg téged kegyelmével
az örök életre!
Szülõk és keresztszülõk:
Ámen.
A keresztség látható jele a víz. Fontos, hogy a víz a gyülekezet számára is érzékelhetõ módon
a gyermek fejére folyjék. Ezért nem elegendõ, sõt helytelen a vízbe mártott ujjal való kereszt-
rajzolás. Mivel a keresztségben a víz a látható jel, ezért a leöntés a keresztelés helyes formája.
Ez a feltétele annak is, hogy az egyházunk által gyakorolt keresztséget a többi keresztény
felekezet is elfogadja. (A vízbe mártott ujjal történõ keresztrajzolás csak rendkívüli esetben –
pl. inkubátorban fekvõ gyermeknél – engedhetõ meg.)
Lelkész:
Békesség néked!
Az Úr kegyelme maradjon veletek! Ámen.
Az édesanya átveszi a gyermeket a keresztanyától.
618
background image
[A
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
]
A lelkész az oltárra elõkészített (és cseppfogóval ellátott) gyertyát meggyújtja a húsvéti gyer-
tyáról (amennyiben nincs húsvéti gyertya, akkor az oltáron égõ gyertyáról), és átadja a kereszt-
szülõknek.
Lelkész (a keresztszülõk felé):
Testvéreim, fogadjátok keresztgyermeketek keresztelési
gyertyáját! A gyertya õsi szimbóluma legyen beszédes jellé családi életetekben,
keresztszülõi hivatásotok gyakorlásában! A gyertya, amely egyszerre világít és
melegít, emlékeztessen benneteket és általatok keresztgyermeketeket Krisztus-
ra, aki a világ világossága, aki miközben a szeretet melegével és az élet világos-
ságával jött közénk, önmagát feláldozva elégett értünk. Ilyen a Krisztus-tanít-
vány élete is. Abban találja léte értelmét, örömét, boldogságát, hogy másoknak
világít, és meleget ad. Menjetek békességgel, küldetésetek van!
Vagy:
Jézus Krisztus a világ világossága! Járjon ez a gyermek Isten szereteté-
nek világosságában!
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA
A szülõk (a megkeresztelt gyermek testvéreivel együtt) az oltár elé állnak. A lelkész elõször az
édesanyához fordul:
Lelkész:
Kedves édesanya, kedves testvérem az Úrban! A kegyelmes Isten meg-
segített téged, drága kisgyermeket ajándékozott neked, õt a szent keresztség-
ben gyermekévé fogadta, neked pedig erõt adott arra, hogy megjelenj szent haj-
lékában, és hálát adj ajándékáért és megtartó irgalmáért. Áldd és magasztald az
Urat kimondhatatlan jóságáért, és tõle kérj erõt, bölcsességet és hitet anyai hi-
vatásod hûséges betöltésére!
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy ezt a keresztény
testvérünket megsegítetted, nehéz órájának aggodalmait örömre fordítottad, és
a fájdalmak sokaságából új életet hoztál elõ. Hálát adunk, hogy gyermekét a
szent keresztségben gyermekeddé fogadtad, és az üdvösség részesévé tetted.
Kérünk, oltalmazd meg az édesanyát, az édesapát és gyermeküket minden go-
nosztól. Adj a szülõknek erõt szülõi hivatásuk hûséges betöltésére, adj nekik
élõ hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a te akaratod szerint istenfélelem-
ben és hitben neveljék! Áldd meg az egész családot jóságoddal, és tartsd meg
õket a hozzád való hûségben mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
619
background image
Á
LDÁS
A lelkész kézmozdulatával és az alábbi mondattal odahívja a család többi tagját is, hogy õk is
áldásban részesülhessenek.
Térdeljetek az Úr oltárához, és fogadjátok az áldást!
A lelkész elõször az édesanya, majd a család többi tagjának fejére teszi a kezét, és ezt mondja:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten végtelen szeretetével, adja meg nektek
irgalma gazdagsága szerint, hogy családi életetek boldog legyen, õrizzen meg
benneteket minden veszélyben, és vezessen el az örök életre Jézus Krisztus, a
mi Urunk által.
[Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, amely reménysé-
günk szerint e gyermeknek is mindennapi imádsága lesz:
A lelkész kezét továbbra is az édesanya fején tartja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
]
B
EFEJEZÕ IMÁDSÁG
A keresztelés befejezõdhet a következõ imádságok egyikével, vagy a szertartás e részének
külön befejezése nélkül folytatódhat az általános könyörgõ imádsággal.
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Mindenható, irgalmas Istenünk és Atyánk! Hálát és dicséretet mondunk neked,
hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, hogy a
szent keresztségben ezt a gyermeket is egyesítetted egyetlen Urunkkal és Meg-
váltónkkal, gyermekeddé fogadtad, és országod örökösévé tetted õt. Kérünk,
tartsd meg gyermekedet ebben a kegyelemben, hogy jótetszésed szerint igaz
hitben és istenfélelemben nevelkedjék, hozzád hû maradjon a kísértésekben, és
végül eljusson a hívõk mennyei örökségébe, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Vagy:
Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk
neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk
620
background image
erre a jóságodra, és a gyermeket is emlékeztessük rá! Áldd meg mind-
azokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet!
Add, hogy amikor felnõ, tudatos hittel is a tied legyen! Tedd õt ked-
vessé Isten és az emberek elõtt! Ámen.
Vagy:
Istenünk, Atyánk! Köszönjük neked e kicsiny gyermeket, akinek te ad-
tad az életét. Köszönjük, hogy a szent keresztségben gyermekeddé fo-
gadtad õt, megváltottad a bûnnek, a halálnak a hatalmából, és örök
élettel ajándékoztad meg. Kérünk, tartsd meg kegyelmedben, hogy tet-
szésed szerint hitben nevelkedjék, és hû gyermeked maradjon egész
életében. Áraszd naponként áldásodat szüleire, hogy megadhassák
gyermeküknek mindazt, amire lelkiekben és testiekben szüksége van!
Családi életüket szenteld meg igéddel! A keresztszülõket segítsd, hogy
hûségesen teljesítsék hivatásukat! Áldd meg egyházadat, erõsítsd gyü-
lekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsõségedre legyen, Jé-
zus Krisztus által. Ámen.
Vagy
ha a gyermek gyenge:
Kegyelmes Istenünk, aki a csecsemõk szája által szereztél magadnak
dicsõséget! Hálát adunk neked, hogy kegyelmedbe fogadtad ezt a kis-
gyermeket is. Vedd õt atyai gondviselésedbe, hiszen mostantól fogva õ
is a te gyermeked és örökösöd! Vedd õt körül élete minden napján,
hogy megálljon a hitben mindhalálig! A szülõi szív aggodalmát, amely
most is körülveszi, gyõzd le azzal a bizonyossággal, hogy örök a te éle-
tet adó és megtartó szereteted! Tartsd meg e gyermeket szerettei szá-
mára, hogy elvégezhesse általad kijelölt földi pályafutását, és végül el-
vegye hitének jutalmát a mennyben, Jézus Krisztus által. Ámen.
Innen folytatódik az istentisztelet elõírt része.
621
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek