Liturgikus istentiszteleti rend

05_liturgikus_istentiszteleti_rend.pdf — PDF document, 6413Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
II. VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI
ISTENTISZTELETI RENDEK
(ORDINÁRIUM)
background image
background image
Liturgikus istentiszteleti rend
background image
A liturgikus istentiszteleti rend
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
K
ÖSZÖNTÉS
E
LÕJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) I–II.
E
LÕJÁTÉK ÉS AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
I
GEHIRDETÉS
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
(K
ERESZTELÉS
)
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
H
IRDETÉS
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
60
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
S
ZERZÉSI IGÉK
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
61
background image
5.
Liturgikus istentiszteleti rend
Az istentisztelet rendje három helyszínt feltételez: oltár, szószék és ambó. Ez utóbbi elkészí-
tését és használatát a liturgiai bizottság ajánlja.
Egyes tételek többféle módon is szerepelhetnek a liturgiában. Ezeket a változatokat dõlt betûk-
kel jelöltük. Az úrvacsorai liturgia az epiklézistõl kezdõdõen kétféle dallammal szerepel a 82.
oldaltól egyszerû dallammal, a 92. oldaltól pedig az Agendából eddig is ismert dallamokkal.
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
A lelkész és a szolgálattevõk a sekrestyében együtt imádkoznak, majd (a harangozás alatt)
belépnek a templomba. Ekkor a gyülekezet feláll, és csendes imádsággal fogadja a szolgálatte-
võket. Amikor a szolgálók a helyükre mennek, a gyülekezet leül.
Ünnepi alkalmakkor a szolgálattevõk bevonulnak, egyéb esetben – a helyi lehetõségeknek
megfelelõen – egyszerûen a helyükre lépnek, majd leülnek.
K
ÖSZÖNTÉS
A lelkész röviden – igével (pl. a heti igével) – köszönti a gyülekezetet. Szükség estén néhány
mondatban tájékoztatja a gyülekezetet az istentisztelettel kapcsolatos információkról (pl. szól
az egyházi esztendõ vonatkozásairól, az úrvacsora rendjérõl, az istentisztelet témáját megha-
tározó aktualitásról).
E
LÕJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti éneket megfelelõ orgona- vagy fúvóselõjáték vezetheti be.
A gyülekezeti ének lehet dicséret vagy az egyházi év jellege szerint választott ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem
vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben meg-
felelõ módon tanítható és gyakorolható.]
62
background image
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
A salutatio bibliai hagyományokra épülõ mondatai használhatók többféle módon is. Úgy is,
hogy csak a lelkész köszönt, úgy is, hogy a gyülekezet válaszol rá. Szentírási értelemben a „lel-
keddel” kifejezés az egész embert jelenti. A párbeszéd összeköti a gyülekezetet és az istentisz-
teleti szolgálattal megbízott lelkészt.
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
A bûnbánat bevezetéseként gyónási lekciót is felolvashatunk, amelyben – különbözõ tradíció
szerint – szerepelhet a tízparancsolat, a parancsolatok kettõs jézusi összefoglalása, az apostoli
biztatás vagy más igeszakasz is.
Ott, ahol a lelkész ezt indokoltnak tartja, vagy a gyülekezet igényli, rövid, bûnbánatra hívó, a
kegyelem elfogadására buzdító igehirdetés vagy meditáció is elhangozhat.
[Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt!
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ha gyónási lekciók is vannak, a gyülekezet itt feláll – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába
Istened nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyá-
dat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen ha-
mis tanúbizonyságot! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd feleba-
rátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbün-
teti az atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem
gyûlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják az én parancsolataimat.
63
background image
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és tel-
jes elmédbõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hason-
lít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat,
amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, magunkat csapjuk be, és
igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az
Isten, megbocsátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.]
Lelkész:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk
meg bûneinket!
Ha nincs gyónási lekció, a gyülekezet itt áll fel – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Itt rövid csendet is tarthatunk. Ezután a gyülekezet válaszol a gyónási kérdésekre, és/vagy el-
mondja a gyónó imádságot:
Lelkész:
Az élõ Isten színe elõtt kérdezem mindenkitõl személy szerint: Testvé-
rem az Úrban! Vallod-e magad bûnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!]
És/vagy:
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
64
background image
Lelkész:
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
(A dõlt betûs rész az egyházi esztendõ szerint változik; lásd a 9. fejezetben.)
A lelkész áldásra emeli kezét.
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Járjatok új életben a Szentlélek erejével!
Vagy:
Jézus Krisztus feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket:
akiknek bûneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit
megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem
bûneitek bocsánatát, hogy oldozva legyetek a földön és a mennyben, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ testvéreim:
Isten megbocsátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy
teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A lelkész (vagy a gyülekezet) az egyházi évnek megfelelõ zsoltárt olvas/énekel (lásd 9. fejezet).
Zsoltárokat énekelhetünk a GyLK-ból és az EÉ-bõl, alkalmanként parafrázis formájában is.
Más, hiteles forrásból származó Introitus-zsoltárokat is választhatunk, melyeket a (megfelelõ-
en képzett) kántor elõzõleg a gyülekezetnek megtanított.
A lelkész/elõénekes vezetésével recitáljuk a 9. fejezetben található keretverses zsoltárrészletet.
Ebben az esetben az antifóna dallami váza a következõ:
A zsoltárverseket az elõénekesek vagy kiskórus recitálja az ötödik tónuson:
65
A
background image
Ezen a tónuson énekeljük a doxológiát is, majd közösen megismételjük az antifónát. [A gyü-
lekezet bekapcsolódhat a doxológia éneklésébe a „B” változat szerinti dallammal a recitált
zsoltározás végén is.]
Példa a Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap Introitus-zsoltárának szövegével:
66
background image
Az Introitus-zsoltár szövegét a lelkész vagy a lektor olvassa (lásd 9. fejezet). Ebben az esetben
a gyülekezet a doxológiát közösen énekli.
Az énekelt doxológia után az antifóna szövegét a lelkész/lektor ismét felolvassa.
Az Introitus-zsoltár helyén a gyülekezet az ünnephez illõ zsoltárt vagy zsoltárparafrázist éne-
kel a GyLK-ból vagy az EÉ-bõl.
Introitusként elhangozhat – különösen nagyobb ünnepeken – más, hiteles forrásból származó,
az ünnephez illõ Introitus-zsoltár is a gyülekezeti énekkar vagy kiskórus elõadásában.
67
B
C
D
background image
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
Hatszakaszos Kyrie a német evangélikus hagyomány szerint (Straßburg 1524) a lelkész és a
gyülekezet közötti váltakozással.
Kilencszakaszos Kyrie az óegyházi hagyomány szerint, a Missa Mundi alapján, görög szöveg-
gel. [A kar által énekelt szakaszt a kántor vagy a gyülekezet is énekelheti.]
68
A
B
background image
Hatszakaszos Kyrie Luther „Deutsche Messe”-je alapján, görögül vagy magyarul, a lelkész és
a gyülekezet közötti váltakozással.
Kyrie az egyházi évnek megfelelõen változó szöveggel (lásd a 9. fejezetben). A szöveg egysze-
rû recitáló tónuson, a Kyrie rész a „C” változat alapján hangozhat el. A gyülekezet felel a lel-
kész énekére. Példa általános használatra:
69
C
D
Vagy:
background image
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS ÉS
L
AUDAMUS TE
)
[A gyülekezet feláll.]
A Gloria in excelsist énekelhetjük önmagában vagy a Laudamus te-himnusszal együtt. A
lelkész intonációjára a gyülekezet felel. A Laudamust a jelölt módon osztott kórussal is énekel-
hetjük (pl. I. – énekkar, II. – gyülekezet).
A német evangélikus hagyomány szerint, a Missa „De angelis” alapján.:
70
A
background image
Óegyházi hagyomány szerint, a „Missa Mundi” alapján.
A Laudamus te B változata a következõ oldalon található.
71
B
background image
72
background image
Énekversekkel (Straßburg 1524 alapján, N. Decius koráljával)
Megváltónk, Isten szent Fia, Úr Jézus, hála néked, Hogy értünk, elveszettekért,
Hullattad drága véred. Isten Báránya, hû Urunk, Fogadd el kérõ sóhajunk: Te
légy irgalmas hozzánk!
Szentlélek, légy Vigasztalónk, Ha sátán kísért, támad! Te õrizd, védelmezd, te
óvd A drágán szerzett nyájat! Megváltónk értünk szenvedett. Legyõzni bajt, ín-
ségeket Te adj erõt minékünk!
EÉ 43,2–4
[A gyülekezet helyet foglal.]
73
C
background image
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
A lelkész salutatióval szólítja meg a gyülekezetet.
A lelkész elénekli vagy elmondja a nap imádságát. Az ún. „óegyházi kollektát” (lásd a 9. feje-
zetben a nap imádságai közül az elsõt) a következõ dallamformulákat használva recitáljuk:
A kollekta doxológiája:
Példa általános használatra böjt 4. vasárnapjának óegyházi kollektája szerint:
74
background image
A lektorok az ambóhoz lépnek.
III. I
GEI RÉSZ
A liturgikus istentiszteleti rendben három igeszakaszt olvasunk föl. Ha az igehirdetés alapigé-
je evangélium, a két olvasmány: ószövetségi igeszakasz és epistola. Ha az igehirdetés alapigé-
je az Ószövetségbõl való, akkor az olvasmányok sorrendje: epistola, majd evangélium. Ha az
igehirdetés alapigéje epistola, akkor az olvasmányok rendje: ószövetségi textus, majd evangéli-
um. A válaszok (responzumok) mindig az adott lekcióhoz igazodnak. Ószövetségi igeszakasz-
nál: „Áldjuk az Urat, mert irgalmas, / és beszéde megmarad örökké.” Epistolánál: „Urunk,
szentelj meg minket igéddel! / A te igéd igazság.” Evangéliumolvasásnál: „Ez a mai nap evan-
géliuma. / Áldunk téged, Krisztusunk!”
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) I.
A lelkész vagy a lektor felolvassa az ünnepre kijelölt elsõ igeszakaszt.
Az igeolvasást bejelentõ és lezáró mondatok a következõk.
Ószövetségi szakasz esetén:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét! Az ószövetségi olvasmányt
megírva találjuk … könyve ... fejezetének … versétõl [a … versig]:
A gyülekezet feláll, és az igeolvasásokra való válasz végéig állva marad.
A lektor felolvassa az igeszakaszt.
Az igeszakasz végén:
75
background image
Vagy
levélbeli igénél:
Az ünnep epistoláját megírva találjuk ... levele ... fejezetének ... versétõl [a ...
versig]:
Az igeszakasz végén:
Vagy
evangéliumnál:
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát!
Az evangélium bejelentése után, felolvasása elõtt – a böjti idõt kivéve – a gyülekezet hallelu-
ját énekel:
Isten igéjét olvasom … evangéliuma ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
Az evangéliumi szakasz végén:
76
background image
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) II.
A lelkész vagy a lektor felolvassa az ünnepre kijelölt második igeszakaszt. Az igeszakaszt beje-
lentõ és lezáró mondatok azonosak az elsõ igeolvasásnál jelzettekkel.
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét!
Levélbeli igénél:
Az ünnep epistoláját megírva találjuk … levele … fejezetének … versétõl [a ...
versig]:
Vagy
evangéliumnál:
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát!
Az evangélium bejelentése után, felolvasása elõtt – a böjti idõt kivéve – a gyülekezet hallelu-
ját énekel.
Isten igéjét olvasom … evangéliuma ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
E
LÕJÁTÉK ÉS AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
Ez lehet graduálének vagy a Szentlelket segítségül hívó ének is. (Az énekrendet lásd a 10. fe-
jezetben.) Az elõjáték a graduálének feldolgozása legyen.
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
Lelkész:
Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét,
amelyet egyházunk a mai ünnepnapra rendelt! Megírva találjuk … könyve …
fejezetében a … verstõl:
Az igeszakasz végén a lelkész és a gyülekezet a megfelelõ választ (responzumot) énekli (lásd
az olvasmánynál). Evangéliumi alapige esetén a bejelentés után halleluját is énekel.
77
background image
I
GEHIRDETÉS
[A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is
elhangozhat.]
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
Az igehirdetésre a gyülekezet énekverssel válaszolhat a szószékrõl bejelentett szám szerint,
vagy csendes orgonajáték vezethet át a hitvalláshoz. Ha nincs énekvers vagy orgonajáték, a hit-
vallás közvetlenül az igehirdetéshez kapcsolódik.
(Az igehirdetés témájához illõ énekkari szolgálat is helyet kaphat.)
(K
ERESZTELÉS
)
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy az igehirdetési ének helyén keresztelési
éneket is énekelhetünk, és a hitvallást a keresztelés keretén belül mondjuk.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
Az elsõ padok egyikében (lehetõleg jól látható helyen) egy gyülekezeti tag feláll, és elkezdi a
hitvallást, melyet a gyülekezet állva folytat.
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy a hitvallás a keresztelés keretén belül
hangzik el.
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Vagy:
Niceai hitvallás
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, min-
den láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki
az Atyától született minden idõ elõtt, Isten az Istentõl, világosság a vilá-
78
background image
gosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl; született és nem teremte-
tett, az Atyával egylényegû, és általa lett minden. Érettünk, emberekért
és üdvösségünkért leszállt a mennybõl. Megtestesült a Szentlélektõl és
Szûz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilá-
tus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön di-
csõségben ítélni élõket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a
Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsõí-
tünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és
apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára. Vá-
rom a holtak föltámadását és az eljövendõ örök életet. Ámen.
H
IRDETÉS
A lelkész által elõre megírt hirdetés tájékoztat a gyülekezet elõtt álló alkalmakról, és utal az
általános könyörgés témáira.
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Az énekkari szolgálatnak általában ez a helye, de gyülekezeti énekvers is elhangozhat itt. Ez
alatt össze lehet gyûjteni az offertóriumot.
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
A lelkész keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. A lektorok elmondják az egyes (rövid)
kéréseket, amelyek így fejezõdnek be:
Lektor:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
A zárómondatnál:
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Kivételes esetben elképzelhetõ a könyörgés egyszerû formája.
Ha az istentiszteleten nincs úrvacsora, akkor itt következik a Miatyánk, az áldás és a záróének.
79
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
Itt elsõsorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. Bûnbánati éneket csak ak-
kor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is megszólal.
A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)
A lelkész a gyülekezet felé fordul:
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
Lelkész az oltár felé fordul. Példa a Praefatio általános használatára:
80
-
background image
*A nagy hálaadó imádság betéteit lásd a 12. fejezetben. A két- vagy háromszakaszos szövege-
ket az alábbi dallamra kell alkalmazni:
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad.
A német evangélikus hagyomány szerint, a Missa „De angelis” alapján.
81
A
background image
Óegyházi hagyomány szerint, a „Missa Mundi” alapján.
A liturgikus istentiszteleti rend következõ része kétféle dallammal énekelhetõ. Az egyszerûbb
dallamváltozat folytatólagosan itt következik, az eddig használt dallamok szerinti folytatáshoz
pedig lapozzunk a 90. oldalra, az „Úrvacsorai rend folytatása az Agenda dallamai szerint” cím-
sorhoz.
A
Z ÚRVACSORAI REND FOLYTATÁSA EGYSZERÛBB DALLAMMAL
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
82
B
background image
Vagy:
83
background image
S
ZERZÉSI IGÉK
A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a ci-
bóriummal így folytatja:
84
background image
Vagy (az oltár felé fordulva):
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
A lelkész az oltár felé fordulva énekli:
85
background image
86
background image
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt énekli.
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
87
background image
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
A német evangélikus hagyomány szerint, Luther dallama (1528) alapján.
Óegyházi hagyomány szerint, a „Missa Mundi” alapján.
88
A
B
background image
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
Lelkész:
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó-
val mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és mindent meg-
teszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége
van: a kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszí-
vûnek megtérést, az elesettnek új erõt, az aggódónak megnyugvást és
a szomorkodónak vigasztalást! Egyesíts minket szent tested és véred
közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meg-
haladó békességedben, és megízleljük eljövendõ országod örömét!
Gyülekezet:
Ámen.
(Kitárt, hívogató karral:)
Lelkész:
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!]
Sumptio esetén elõször a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az ostyát.
Az ostyánál:
Ez Krisztus teste.
A kehelynél:
Ez Krisztus vére.
Vagy:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely értetek
adatott. Igyatok ebbõl mindnyájan, ez Krisztus vére, amely értetek ki-
ontatott bûneitek bocsánatára.
Az egyes „köröknél” a köszöntés:
Békesség néktek!
A „kör” befejezésénél:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a szere-
tetben az örök élet reménységére!
Vagy:
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit!
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a kántor ide illõ mûvet ját-
szik (sub communione).
89
background image
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé fordul:
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének közösségében. Kérünk,
õrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ra-
gaszkodjunk hozzád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisz-
tus által.
Vagy:
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyel-
vünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk:
add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedbõl részesült a tes-
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jó-
ságodért!
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti himnuszt.
90
background image
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást énekli/mondja.
Ároni áldás:
Vagy
szentháromsági áldás:
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az istentiszteletet záró, az alkalomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel
egybecsengõ, a hétköznapok útjaira indító – éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg. Amennyiben az istentisztelet elején
a szolgálattevõk bevonulnak, úgy itt következik a kivonulás.
91
background image
A
Z ÚRVACSORAI REND FOLYTATÁSA AZ
A
GENDA DALLAMAIVAL
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
92
background image
Vagy:
S
ZERZÉSI IGÉK
93
A
background image
A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a
cibóriummal így folytatja:
Vagy
(az oltár felé fordulva):
94
background image
A szlovák hagyomány szerint:
95
B
background image
A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a ci-
bóriummal így folytatja:
Vagy:
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
96
A+B
background image
97
background image
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt énekli.
A szlovák hogyomány szerint:
98
A
B
background image
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
99
background image
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
Lelkész:
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó-
val mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és mindent meg-
teszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége
van: a kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívû-
nek megtérést, az elesettnek új erõt, az aggódónak megnyugvást és a
szomorkodónak vigasztalást! Egyesíts minket szent tested és véred kö-
zösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet megha-
ladó békességedben, és megízleljük eljövendõ országod örömét!
Gyülekezet:
Ámen.
(Kitárt, hívogató karral:)
Lelkész:
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!]
Sumptio esetén elõször a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az ostyát.
Az ostyánál:
Ez Krisztus teste.
A kehelynél:
Ez Krisztus vére.
100
background image
Vagy:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely értetek
adatott. Igyatok ebbõl mindnyájan, ez Krisztus vére, amely értetek ki-
ontatott bûneitek bocsánatára.
Az egyes „köröknél” a köszöntés:
Békesség néktek!
A „kör” befejezésénél:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a
szeretetben az örök élet reménységére!
Vagy:
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit!
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a kántor ide illõ mûvet ját-
szik (sub communione).
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé fordul:
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének közösségében. Kérünk,
õrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ra-
gaszkodjunk hozzád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisz-
tus által.
Vagy:
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyel-
vünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk:
add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedbõl részesült a tes-
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jó-
ságodért!
Gyülekezet:
Ámen.
101
background image
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti himnuszt.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást énekli/mondja.
Ároni áldás:
Vagy
szentháromsági áldás:
102
A
background image
Vagy
a szlovák hagyomány szerint:
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az istentiszteletet záró, az alkalomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel
egybecsengõ, a hétköznapok útjaira indító – éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg. Amennyiben az istentisztelet elején
a szolgálattevõk bevonulnak, úgy itt következik a kivonulás.
103
B
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek