Vasárnap esti istentiszteleti rend

08_vasarnap_esti_istentiszteleti rend.pdf — PDF document, 59Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Vasárnap esti istentiszteleti rend
background image
142
A vasárnap esti istentiszteleti rend
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
[K
ÖSZÖNTÉS
]
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
B
ÛNVALLÁS ÉS KEGYELEMHIRDETÉS
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
[I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)]
[E
LÕJÁTÉK ÉS
]
AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
H
IRDETÉS
IV. B
EFEJEZÉS
,
KÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
STI IMÁDSÁG
M
IATYÁNK
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
background image
143
8.
A vasárnap esti istentisztelet
rendje
Ez az istentiszteleti rend a vasárnapi istentisztelet alapfelépítését követi, és igeliturgiává egy-
szerûsödik. Bár úrvacsora ebben nem szerepel, az oltár és a szószék egyenrangú helye a szol-
gálatnak. Kisebb gyülekezet esetén a szószék helyett az ambótól is hangozhat az igehirdetés.
Ez a rend nem használható a vasárnap délelõtti „fõistentisztelet” helyett!
Vasárnap este a vespera rendje szerint (18. fejezet) is tarthatunk istentiszteletet.
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
A lelkész az összes szolgálattevõvel együtt a sekrestyében imádkozik, majd (a harangozás
alatt) belépnek a templomba. Ekkor a gyülekezet feláll, és csendes imádsággal fogadja a szol-
gálattevõket. Amikor a szolgálók a helyükre mennek, a gyülekezet leül.
[K
ÖSZÖNTÉS
]
A lelkész röviden – pl. a heti igével – köszöntheti a gyülekezetet. Szükség estén néhány mon-
datban tájékoztatja a gyülekezetet az istentisztelettel kapcsolatos információkról (pl. szól az
egyházi esztendõ vonatkozásairól, az istentisztelet témáját meghatározó aktualitásról).
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
Dicséret vagy az egyházi év jellege szerint választott ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
A gyülekezet énekli vagy mondja az „Ámen”-t:
Gyülekezet:
Ámen.
background image
B
ÛNVALLÁS ÉS KEGYELEMHIRDETÉS
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk
meg bûneinket!
A gyülekezet feláll.
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
Lelkész:
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és
vezessen minket az örök életre!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A lelkész (vagy a gyülekezet) az egyházi évnek megfelelõ zsoltárt olvas.
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész elmondja a nap imádságát.
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Az LK kétféle kollekta imádságot tartalmaz: az elsõ az ún. óegyházi kollekta, a második pedig
a nap kérése mai megfogalmazásban. A lelkész szabadon választhat a kettõ közül.
A lektor(ok) az ambóhoz lép(nek).
144
background image
145
III. I
GEI RÉSZ
[I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
)]
Amennyiben az igehirdetés alapigéje nem evangélium, akkor az istentisztelet ezen pontján
evangéliumi olvasmányt iktassunk be, hogy az evangélikus tradíciót követve minden isten-
tiszteleten szólaljon meg evangéliumi szakasz.
E
LÕJÁTÉK
,
AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
Az ünnep éneke helyett a Szentlelket segítségül hívó ének is választható.
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
Lelkész:
Kegyelem nektek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét,
amelyet egyházunk a mai napra rendelt! Megírva találjuk … könyve … fejeze-
tében a … verstõl [a … versig]:
Az igeszakasz végén a lelkész és a gyülekezet a megfelelõ választ mondja.
I
GEHIRDETÉS
Az igehirdetés a vasárnap esti istentiszteleten többnyire az ambótól vagy az oltártól hangzik.
[A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is
elhangozhat.]
I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
A gyülekezet az igehirdetésre válaszoló éneket vagy énekverset énekel.
H
IRDETÉS
A hirdetést a lelkész vagy a gyülekezet erre felkészült tagja olvassa.
background image
146
IV. B
EFEJEZÉS
,
KÜLDÉS
,
ÁLDÁS
I
MÁDSÁG
A lelkész vagy a lektor esti imádságot mond.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és ad-
jon neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet lehetõség szerint esti éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg.
Amennyiben az istentisztelet elején a szolgálattevõk bevonulnak, úgy itt következik a kivonulás.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek