1%
Navigáció
 

A keresztelés rendje, gyülekezeti istentisztelet keretében

01_Kereszteles_it_kereteben.pdf — PDF document, 420Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
11 
 
1. A KERESZTELÉS RENDJE 
 
(gyülekezeti istentisztelet keretében) 
– felépítés – 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
B
EVEZETÉS
SZERZÉSI IGÉK 
 
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS 
 
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT 
 
K
ÉRDÉSEK
HITVALLÁS 
 
K
ERESZTELÉS 
 
[A 
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
 
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA 
 
B
EFEJEZŐ IMÁDSÁG 
 
 
 
 
 
 
 
background image
Gyermek keresztelése 
12
 
 
 
Gyermek keresztelése 
gyülekezeti istentisztelet keretében 
 
Ezt a rendet használjuk konfirmandus korig. Öt-hat éves kortól kezdve a gyermektől is külön 
megkérdezzük: akarja-e, hogy megkereszteljük? 
A  szükséges  adatfelvételt  végezzük  el  a  keresztelés  előtt.  Az  adatokat  a  születési 
anyakönyvi  kivonat,  illetve  értesítés  alapján  ellenőrizzük.  A  bejelentés  vagy  látogatás 
alkalmával  megbeszéljük  a  keresztség  rendjét,  jelentőségét,  a  szülők,  keresztszülők  és  az 
egyház feladatát. A keresztelés az egyik legfontosabb missziós szolgálat, ezért nagy szerepe 
van  az  előkészítésnek  (lehetőleg  többször  is  találkozzunk  a  családdal,  otthonukban  és  a 
templomban egyaránt), illetve a keresztelés utáni kapcsolattartásnak, az utógondozásnak. 
A keresztelést rendszerint gyülekezeti istentisztelet keretében végezzük. Kivételes esetben 
külön  keresztelési  istentiszteletet  is  tarthatunk.  Háznál  csak  komoly  szükség  esetén 
kereszteljünk! 
Ha  a  szertartás  gyülekezeti  istentisztelet  keretében  történik,  az  istentisztelet  rendjében  a 
keresztelés  szorosan  kötődik  a  hitvalláshoz.  Kereszteléskor  mindig  az  Apostoli  hitvallást 
használjuk. 
Minden esetben gondoskodni kell a szentséghez méltó nyugalomról és kellő időről. 
Szép  szokás,  ha  a  lelkész  a  bejáratnál,  a  sekrestyében  vagy  a  lelkészlakon  várakozó 
szülők,  keresztszülők  elé  megy,  és  ott  köszönti  őket,  azután  együtt  mennek  az  oltár  elé: 
először  a  nagyobb  gyermekek,  konfirmandusok  vonulnak  be  a  keresztelési  tállal,  kancsóval, 
kendővel (esetleg gyertyával), majd a lelkész, a keresztszülők a gyermekkel, végül a szülők és 
a hozzátartozók. 
Érdemes használni az ősi szimbólumot, a keresztelési gyertyát. Ezt a Krisztus-jelképet a 
keresztelés  után  nyújtja  át  a  lelkész  a  keresztszülőknek  úgy,  hogy  a  húsvéti  gyertyáról 
(amennyiben ez nincs, az oltár gyertyájáról) gyújtja meg azt. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
A  gyülekezeti  ének  fontos  része  a  szertartásnak.  Amennyiben  a  család  nem 
tud/nem  akar  együtt  énekelni  a  gyülekezettel,  akkor  kérjük  meg  őket  arra,  hogy 
vegyék kézbe az énekeskönyvet, és olvassák magukban az ének szövegét, hiszen 
az tulajdonképpen az ő gyermekükért mondott imádság. 
 
B
EVEZETÉS
SZERZÉSI IGÉK 
A keresztszülők (szülők) a gyermekkel az oltár elé állnak: 
Lelkész:
 
Békesség  néktek!  Feltámadott  Urunknak  ezzel  a  szavával 
köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe / 
templomába  ezzel  a  gyermekkel,  hogy  a  szent  keresztség  áldásában 
részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát! 
Kisgyermekeket  vittek  Jézushoz,  hogy  kezét  rájuk  tegye,  de  a 
tanítványok  elutasították  őket.  Amikor  Jézus  ezt  látta,  ezt  mondta 
background image
Gyermek keresztelése 
13
 
 
nekik: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
őket,  mert  ilyeneké  az  Isten országa.”  És ölébe  vette a  gyermekeket, 
kezét rájuk tette, és megáldotta őket. 
Mt 18,13–14 
A lelkész áldásra emeli a kezét: 
Az Úr áldja meg e gyermeket, őrizze meg bejövetelét és kimenetelét 
mostantól 
+
 
mindörökké! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Lelkész:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Krisztus  Urunk  mennybemenetele  előtt 
ezt mondta tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen 
és  földön.  Menjetek  el  azért,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet, 
megkeresztelvén  őket  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek 
nevében,  és  tanítván  őket,  hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én 
parancsoltam  néktek.  És  íme,  én  tiveletek  vagyok  minden  napon  a 
világ  végezetéig.  Aki  hisz  és  megkeresztelkedik,  üdvözül,  aki  pedig 
nem hisz, elkárhozik.” 
Mt 28,16–20; Mk 16,16
 
 
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS 
A lelkész keresztelési igehirdetést mond, és/vagy a következő szöveget 
olvassa: 
[
Lelkész: 
Krisztus  Urunk  nagy  irgalmáról  és  szeretetéről  tanúskodik  a 
keresztség: általa Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá fogad minket. 
Üdvözítő  szeretetével  a  gyermekeket  is  magához  öleli,  hogy  egy  se 
vesszen el az ő kicsinyei közül. Hálás örömmel kereszteljük meg ezt a 
gyermeket  is,  hogy  Jézus  Krisztusé  legyen.  Az  ő  szavai  szerint  a 
keresztség  hit  által  visz  az  üdvösségre.  Ezért  a  keresztény  szülők  és 
keresztszülők  feladata,  hogy  elsegítsék  gyermeküket  a  Jézus 
Krisztusban  való  hitre:  neveljék  őt  Isten  parancsolatai  szerint, 
ébresszenek benne hitet a Krisztusról szóló beszéd által, tanítsák meg 
őt  az  Úrtól  tanult  imádságra,  és  vezessék  be  a  hívők  közösségébe,  a 
keresztény egyházba. Ez a feladat vár rátok is, testvéreim, amikor ez a 
gyermek felnövekszik. Ehhez kérjük az Úr kegyelmét és áldását.] 
 
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT
 
Lelkész:
 
Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és 
Jézus  Krisztus  által  üdvösséget  szereztél!  Áraszd  reá  Szentlelkedet, 
ébressz benne élő hitet és igaz szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és 
background image
Gyermek keresztelése 
14
 
 
minden  kísértésnek,  téged  pedig  mindennél  jobban  szeressen,  az  Úr 
Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Megváltó  Urunk,  Jézus  Krisztus!  Fogadd  kegyelmedbe  a  keresztség 
által  ezt  a  gyermeket,  és  áldd  meg  örökkévaló  áldásoddal!  Ébressz 
benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád! Éreztesd vele szeretetedet, 
hogy  örömmel  szolgálja  embertársai  javát!  Maradj  vele  élete  minden 
napján, hogy tied legyen most és örökké! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÉRDÉSEK
HITVALLÁS 
Lelkész:
 
Kedves szülők és keresztszülők, akik Isten és az emberek előtt 
felelősek vagytok e gyermekért, kérdezlek titeket: 
[
Lelkész:
 
Ellene  mondotok-e  a  gonosznak,  minden  művének  és 
cselvetésének? Ellene mondotok-e? 
Szülők és keresztszülők:
 
Ellene mondunk.
Lelkész:
 
Akarjátok-e,  hogy  ez  a  gyermek  a  szent  keresztségben 
részesüljön,  ezzel  Isten  gyermeke  és  Krisztus  egyházának  tagja 
legyen? Akarjátok-e? 
Szülők és keresztszülők:
 
Akarjuk. 
Lelkész:
 
Vállaljátok-e,  hogy  az  evangélikus  egyház  és  gyülekezetünk 
segítségével gondoskodtok e gyermek hívő kereszténnyé neveléséről? 
Vállaljátok-e? 
Szülők és keresztszülők: 
Vállaljuk. 
Lelkész a szülőkhöz és keresztszülőkhöz: 
Lelkész:
 
Testvéreim!  Amikor  most  Krisztus  Urunk  rendelése  szerint 
megkereszteljük ezt a gyermeket, valljátok meg hiteteket magatok és e 
gyermek  nevében:  mondjátok  el  a  gyülekezettel  együtt  az  egész 
kereszténység hitvallását, az Apostoli hitvallást! 
A gyülekezet feláll. 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
background image
Gyermek keresztelése 
15
 
 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
A gyülekezet helyet foglal. 
 
K
ERESZTELÉS 
A  lelkész  és  a  keresztszülők  a  keresztelőkőhöz  lépnek  a  gyermekkel,  és 
szabaddá teszik a gyermek fejét. 
Lelkész: 
Mi a gyermek neve? 
 
Keresztszülők:
 
... 
 
Lelkész:
   
... ! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 
A  lelkész  eközben  háromszor  vizet  önt  a  gyermek  fejére,  azután  a  gyermek 
fejére teszi a kezét, és ezt mondja: 
A mindenható  Isten, Jézus Krisztus  Urunk Atyja, aki  téged vízzel  és 
Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg 
téged kegyelmével az örök életre! 
Szülők és keresztszülők:
 
Ámen. 
 
A  keresztség  látható  jele  a  víz.  Fontos,  hogy  a  víz  a  gyülekezet  számára  is 
érzékelhető  módon  a  gyermek  fejére  folyjék.  Ezért  nem  elegendő,  sőt 
helytelen a vízbe mártott ujjal való keresztrajzolás. 
Mivel a keresztségben a víz a látható jel, ezért a leöntés a keresztelés helyes 
formája.  Ez  a  feltétele  annak  is,  hogy  az  egyházunk  által  gyakorolt 
keresztséget  a  többi  keresztény  felekezet  is  elfogadja.  (A  vízbe  mártott  ujjal 
történő  keresztrajzolás  csak  rendkívüli  esetben  –  pl.  inkubátorban  fekvő 
gyermeknél – engedhető meg.) 
Lelkész:
 
Békesség néked! Az Úr kegyelme maradjon veletek! Ámen. 
Az édesanya átveszi a gyermeket a keresztanyától. 
 
[A 
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
A lelkész az oltárra előkészített (és cseppfogóval ellátott) gyertyát meggyújtja 
a húsvéti gyertyáról (amennyiben nincs húsvéti gyertya, akkor az oltáron égő 
gyertyáról), és átadja a keresztszülőknek. 
Lelkész  (a  keresztszülők  felé):
 
Testvéreim,  fogadjátok  keresztgyermeketek 
keresztelési  gyertyáját!  A  gyertya  ősi  szimbóluma  legyen  beszédes 
jellé  családi  életetekben,  keresztszülői  hivatásotok  gyakorlásában!  A 
gyertya, amely egyszerre világít és melegít, emlékeztessen benneteket 
és általatok keresztgyermeketeket Krisztusra, aki a világ világossága, 
aki  miközben  a  szeretet  melegével  és  az  élet  világosságával  jött 
background image
Gyermek keresztelése 
16
 
 
közénk, önmagát feláldozva elégett értünk. Ilyen a Krisztus-tanítvány 
élete  is.  Abban  találja  léte  értelmét,  örömét,  boldogságát,  hogy 
másoknak világít, és meleget ad. Menjetek békességgel, küldetésetek 
van! 
Vagy: 
Jézus  Krisztus  a  világ  világossága!  Járjon  ez  a  gyermek  Isten 
szeretetének világosságában! 
 
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA 
A szülők (a megkeresztelt gyermek testvéreivel együtt) az oltár elé állnak. A 
lelkész először az édesanyához fordul: 
Lelkész:
 
Kedves  édesanya,  kedves  testvérem  az  Úrban!  A  kegyelmes 
Isten megsegített téged, drága kisgyermeket ajándékozott neked, őt a 
szent keresztségben gyermekévé fogadta, neked pedig erőt adott arra, 
hogy megjelenj szent hajlékában, és hálát adj ajándékáért és megtartó 
irgalmáért.  Áldd  és  magasztald  az  Urat  kimondhatatlan  jóságáért,  és 
tőle  kérj  erőt,  bölcsességet  és  hitet  anyai  hivatásod  hűséges 
betöltésére! 
Imádkozzunk! 
Mindenható  Isten,  mennyei  Atyánk!  Hálát  adunk  neked,  hogy  ezt  a 
keresztény  testvérünket  megsegítetted,  nehéz  órájának  aggodalmait 
örömre  fordítottad,  és  a  fájdalmak  sokaságából  új  életet  hoztál  elő. 
Hálát  adunk,  hogy  gyermekét  a  szent  keresztségben  gyermekeddé 
fogadtad, és az üdvösség részesévé tetted. 
Kérünk,  oltalmazd  meg  az  édesanyát,  az  édesapát  és  gyermeküket 
minden  gonosztól.  Adj  a  szülőknek  erőt  szülői  hivatásuk  hűséges 
betöltésére, adj nekik élő hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a te 
akaratod  szerint  istenfélelemben  és  hitben  neveljék!  Áldd  meg  az 
egész családot jóságoddal, és tartsd meg őket a hozzád való hűségben 
mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Á
LDÁS 
A  lelkész  kézmozdulatával  és  az  alábbi  mondattal  odahívja  a  család  többi 
tagját is, hogy ők is áldásban részesülhessenek. 
Térdeljetek az Úr oltárához, és fogadjátok az áldást! 
A  lelkész  először  az  édesanya,  majd  a  család  többi  tagjának  fejére  teszi  a 
kezét, és ezt mondja: 
background image
Gyermek keresztelése 
17
 
 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten végtelen szeretetével, adja meg 
nektek  irgalma  gazdagsága  szerint,  hogy  családi  életetek  boldog 
legyen, őrizzen meg benneteket minden veszélyben, és vezessen el az 
örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 
[Most  pedig  mondjuk  el  együtt  az  Úrtól  tanult  imádságot,  amely 
reménységünk szerint e gyermeknek is mindennapi imádsága lesz: 
A lelkész kezét továbbra is az édesanya fején tartja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.

 
B
EFEJEZŐ IMÁDSÁG 
A  keresztelés  befejeződhet  a  következő  imádságok  egyikével,  vagy  a 
szertartás  e  részének  külön  befejezése  nélkül  folytatódhat  az  általános 
könyörgő imádsággal. 
Lelkész:
 
Adjunk hálát az Úrnak! 
Mindenható,  irgalmas  Istenünk  és  Atyánk!  Hálát  és  dicséretet 
mondunk  neked,  hogy  egyházadat  kegyelmesen  megtartod  és 
gyarapítod. Magasztalunk, hogy a szent keresztségben ezt a gyermeket 
is  egyesítetted  egyetlen  Urunkkal  és  Megváltónkkal,  gyermekeddé 
fogadtad,  és  országod  örökösévé  tetted  őt.  Kérünk,  tartsd  meg 
gyermekedet  ebben  a  kegyelemben,  hogy  jótetszésed  szerint  igaz 
hitben  és  istenfélelemben  nevelkedjék,  hozzád  hű  maradjon  a 
kísértésekben,  és  végül  eljusson  a  hívők  mennyei  örökségébe,  az  Úr 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
Vagy: 
Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk 
neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk 
erre  a  jóságodra,  és  a  gyermeket  is  emlékeztessük  rá!  Áldd  meg 
mindazokat,  akikre  nevelését  bíztad,  szüleit,  keresztszüleit,  a 
gyülekezetet! Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen! 
Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt! Ámen. 
Vagy: 
Istenünk,  Atyánk!  Köszönjük  neked  e  kicsiny  gyermeket,  akinek  te 
adtad  az  életét.  Köszönjük,  hogy  a  szent  keresztségben  gyermekeddé 
background image
Gyermek keresztelése 
18
 
 
fogadtad őt, megváltottad a bűnnek, a halálnak a hatalmából, és örök 
élettel  ajándékoztad  meg.  Kérünk,  tartsd  meg  kegyelmedben,  hogy 
tetszésed szerint hitben nevelkedjék, és hű gyermeked maradjon egész 
életében.  Áraszd  naponként  áldásodat  szüleire,  hogy  megadhassák 
gyermeküknek mindazt, amire lelkiekben és testiekben szüksége van! 
Családi  életüket  szenteld  meg  igéddel!  A  keresztszülőket  segítsd, 
hogy hűségesen teljesítsék hivatásukat! Áldd meg egyházadat, erősítsd 
gyülekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsőségedre legyen, 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
Vagy  (ha a gyermek gyenge): 
Kegyelmes  Istenünk, aki a csecsemők szája által szereztél magadnak 
dicsőséget!  Hálát  adunk  neked,  hogy  kegyelmedbe  fogadtad  ezt  a 
kisgyermeket  is.  Vedd  őt  atyai  gondviselésedbe,  hiszen  mostantól 
fogva  ő  is  a  te  gyermeked  és  örökösöd!  Vedd  őt  körül  élete  minden 
napján,  hogy  megálljon  a  hitben  mindhalálig!  A  szülői  szív 
aggodalmát,  amely  most  is  körülveszi,  győzd  le  azzal  a 
bizonyossággal,  hogy  örök  a  te  életet  adó  és  megtartó  szereteted! 
Tartsd meg e gyermeket szerettei számára, hogy elvégezhesse általad 
kijelölt  földi  pályafutását,  és  végül  elvegye  hitének  jutalmát  a 
mennyben, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Innen folytatódik az istentisztelet előírt része. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek