1%
Navigáció
 

Búcsú istentisztelet rövid rendje

38_bucsu_it_rovid_rend.pdf — PDF document, 385Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
323 
 
 
38. BÚCSÚ ISTENTISZTELET  
RÖVID RENDJE 
 
(A vasárnapi gyülekezeti istentiszteleti rendbe illesztve) 
 
 
Természetes gyakorlat az egyházban, hogy a szolgálat megkezdésekor 
ünnepélyes  keretek  között  az  adott  közösség  (gyülekezet, 
egyházmegye,  egyházkerület,  országos  egyház,  intézmény  stb.) 
hivatalába beiktatja az új szolgálattevőt. Hazánkban és egyházunkban 
szükséges  hogy  létrehozzuk  és  gazdagítsuk  a  búcsúzás  és  szolgálat-
letétel kultúráját. Mind pasztorális, mind pedig szervezeti szempontból 
építő  lehet,  ha  az  elköszönés  liturgikus  keretek  között,  az  emberi 
tiszteletköröket félre téve, üres formalitásokat kerülve történik. Áldás 
a búcsúzónak és áldás az elengedő közösségnek, ha Isten elé állva, a 
gondokat előtte letéve bűnbánattal és hálaadással lehet emlékezni, egy 
szakaszt  lezárni,  majd  továbblépni.  A  liturgia  szent  objektivitása 
megőriz az érzelgősségtől, a hamis önértékeléstől, az emberi érzelmek 
irrealitásra  való  hajlamától.  A  liturgusnak  és  a  búcsúzónak  egyaránt 
vigyáznia  kell,  hogy  minden  szó  és  minden  cselekedet  elkerülje  az 
embermagasztalás kísértését. 
A búcsúzás  történhet a  vasárnapi gyülekezeti istentisztelet keretében, 
valamint  önálló  istentisztelet  formájában.  Az  önálló  formát  a 
következő  fejezet  tartalmazza.  Az  istentiszteleten  a  búcsúztatást  a 
lelkész által felkért egyik felettese végzi.  
Az istentiszteletet megelőző köszöntés szövege a következő lehet: 
 
K
ÖSZÖNTÉS
 
Liturgus:
  Keresztény  Gyülekezet,  testvérem  az  Úrban  .......,  ezen  az 
istentiszteleten búcsúztatunk el ennek a gyülekezetnek /intézménynek 
a  lelkészi  szolgálatából.  [Köszönjünk,  hogy  a  tisztségedet  komolyan 
vetted  és  a  gyülekezet  javára  végezted  szolgálatodat.]  Istennek 
mondunk  köszönetet  szolgálatod  minden  erőfeszítéséért,  hűségéért, 
eredményéért. Együtt visszük Isten színe elé az itt végzett munkádat. 
Bűnbocsátó  szeretete  takarja  be  mindazt,  ami  a  gyülekezetben  és 
pásztorában  emberi  gyarlóság  volt.  Neki  adunk  hálát  mindazért, 
aminek  gyümölcsét  is  láthatjuk.  Ő  áldja  meg  a  most  lezáruló 
útszakaszt gyülekezete és szolgája életében.  
background image
Búcsú istentisztelet – rövid rendje 
324 
 
A köszöntő kiegészíthető a következő mondatokkal:  
[Testvérünk  olyan  családi  háttérrel  végezhette  munkáját,  amelyért 
szintén  köszönetet  mondhatunk.  Legyen  ez  az  istentisztelet  a 
házastárssal/gyermekekkel együtt való hálaadás alkalma.]  
 
*  *  *  *  * 
 
Az  istentiszteletet  bevezető  liturgia  végén  (a  glória  után)  a  liturgus  a 
következő kollektát mondja: 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Lelkész:
  Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Te  gondoskodsz  az 
egyházban  a  szolgálat  folyamatosságáról.  Adj  nekünk  most  múltat 
lezáró  és  az  újra  nyitott  lelket  és  értelmet,  hogy  életünknek  ennél  a 
mérföldkövénél hálát adhassunk és békességgel induljunk tovább a mi 
Urunk,  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel  Isten,  él  és 
uralkodik mindörökkön örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen
Az 
istentisztelet 
a  szokott  formában  folytatódik  énekkel, 
igehirdetéssel.  Az  igehirdetést  megegyezés  szerint  mondhatja  a 
búcsúzó lelkész vagy a búcsúztató felettes 
 
*  *  *  *  * 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Az  általános  könyörgő  imádságot  a  búcsúzó  lelkész  és  a  búcsúztató 
felettes  együtt  mondja,  a  kéréseket  a  gyülekezeti  tagok  egyike,  mint 
lektor olvassa.  
Búcsúzó  lelkész: 
Istenük,  aki  szereteteddel  magadhoz  öleled  a 
mindenséget,  és  ránk  is  bőségesen  árasztod  áldásodat,  add,  hogy 
gyermeki bizalommal forduljunk hozzád könyörgésünkkel! 
Lektor:
 
Könyörülj egyházadon, szánd meg népedet! Igéddel és irgalmad 
éltető  erejével  formálj  bennünket  testvéri  közösséggé,  hogy 
küldetésünket  betöltve  só  és  világosság  legyünk  a  világban!  Tégy 
bennünket  hegyen  épült  várossá,  amelyen  messziről  felismerhetőek 
szereteted jelei! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Könyörgünk  gyülekezetünkért.  Újítsd  meg  hitünket,  erősítsd 
reménységünket,  hogy  a  hétköznapok  küzdelmeiben  se  feledkezzünk 
background image
Búcsú istentisztelet – rövid rendje 
325 
 
meg  a  szeretetről  segítségre  szoruló  embertársaink  iránt!  Jézus 
Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Irgalmadba  ajánljuk  beteg,  magányos,  szomorkodó 
testvéreinket,  és  mindazokat,  akik  szerettük  ápolásában  fáradtak  el. 
Óvd  meg  őket  a  kishitűségtől,  a  zúgolódástól!  Segíts,  hogy  atyai 
kezedből  békességgel  fogadják  el  keresztjüket!  Jézus  Krisztusért 
kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Könyörgünk  búcsúzó  lelkészünkért.  Légy  áldott  mindazért, 
amivel  általa  megajándékoztál  minket.  Köszönjük  a  hirdetett  igét,  a 
lelkipásztori gondoskodást, a közösség építését, a sokféle munkát, az 
önzetlen  szeretetet.  Tedd  gyümölcsözővé  közöttünk  elvégzett 
szolgálatát.  Adj  neki  [pihenést,]  békességet,  jó  egészséget.  Készíts 
neki  örömöt  és  boldogságot  életének  új  helyzetében  is.  Add,  hogy 
megmaradjon  a  testvéri  kapcsolat  a  találkozásokban  és  az  imádság 
távolságot is áthidaló közösségében. Jézus Krisztusért kérünk,  
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Búcsúztató lelkész:
 
Hallgass meg minket, Urunk, és áldj meg minket, hogy 
akaratod szerint éljünk, amíg elhozod örök országodat szent Fiad, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
*  *  *  *  * 
 
B
ÚCSÚZÁS
 
Az  istentisztelet  végén  a  búcsúzó  lelkész  megáll  az  oltárral  szemben. 
Az oltárnál a búcsúztató felettes áll.  
Liturgus:
 
Testvérem  az  Úrban,  ..........      a  mai  istentisztelettel 
befejeződött  hivatalos  lelkészi  szolgálatod  ebben  a  gyülekezetben. 
[Nyugalomba  vonulásoddal  új  életszakasz  kezdődik.]  Emlékezz  a 
zsoltáros szavára: áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót 
tett veled.  
 
Ő  megbocsátja  minden  bűnödet,  megújít,  szeretettel  és  irgalommal 
koronáz meg. Életünk végéig hordoz minket a mi Urunk.  
background image
Búcsú istentisztelet – rövid rendje 
326 
 
 
Szeretettel  emlékeztetlek,  hogy  nyugdíjasként  is  ordinált  lelkész 
maradsz,  aki  élete  minden  helyzetében  az  evangélium  hirdetésére, 
megélésére  hivatott.  Hivatali  kötelességekből,  a  napi  munka  terhétől 
felszabadítva szolgáld az Urat.  
A búcsúzó lelkész letérdel, a liturgus kézrátétellel áldást mond:  
Isten áldja meg mindazt, amit az Ő nevében tettél,  
fordítsa jóra azt, ami sikertelen volt,  
vigye teljességre mindazt, a jót, amit elkezdtél.  
Az Úr békessége legyen veled. Áldása kísérjen életed miden napján. 
+
 
 
Á
LDÁS
 
A búcsúzó lelkész feláll, az oltárhoz lép vagy a gyülekezet felé fordul 
és áldásra emeli a kezét. 
 
Búcsúzó  lelkész: 
Az  Úr  áldjon  meg,  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr  világosítsa 
meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  Ő  arcát 
tefeléd, 
+
 és adjon neked békességet! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek