1%
Navigáció
 

Ökumenikus esketési szertartás, ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus – evangélikus templomban

07_ev_kat_esk_ev_templomban.pdf — PDF document, 421Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
73 
 
 
7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS
 
ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus 
 
A  bevonulás  a  helyi  szokásoknak  és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az 
evangélikus  lelkész  liturgikus  öltözetben,  a  katolikus  lelkipásztor  karingben 
stólával és pluviáléban vesz részt a szertartáson. A menyasszony az oltár előtt 
a vőlegény bal oldalára álljon. 
 
O
RGONAJÁTÉK 
NEK
]
 
A bevonulás alatt az orgonista a templomi szertartáshoz méltó művet játszik.  
 
B
EVEZETÉS
 
 
Evangélikus  lelkész:
  Az  Atya, 
+
  Fiú,  Szentlélek  nevében.  Kegyelem 
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 
Ámen. 
 
Z
SOLTÁR
 
 
Evangélikus lelkész:
 Boldogok, akik félik az Urat,                                                                                                                                                              
           akik az ő útjain járnak. 
Zsolt 128,1 
                   Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,  
                       ujjongjunk üdvösségünk kősziklája előtt!  
                   Járuljunk eléje hálaadással,  
                       magasztaljuk őt dicséretekkel!  
                   Jöjjetek, boruljunk le, hajtsunk térdet  
                       teremtőnk, az Úr előtt.  
                   Mert ő a mi Istenünk,  
                       mi pedig az ő népe vagyunk. 
Zsolt 95,1.2.6.7. 
Katolikus pap: 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön 
örökké. Ámen.  
Evangélikus lelkész: 
Boldogok, akik félik az Urat,  
                   akik az ő útjain járnak. 
Zsolt 128,1 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
74 
 
vagy: 
Evangélikus lelkész:
 Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
           magasztaljuk együtt az ő nevét! 
Zsolt 34,4 
                   Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,  
                       örömre derülnek, akik rátekintenek!  
                   Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr,  
                       mind boldog, aki hozzá menekül!  
                   Féljétek az Urat, ti szentjei, 
                       mert nem szűkölködnek az istenfélők.  
                   Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja,  
                       akik hozzá folyamodnak, nem nélkülözik a jót. 
Zsolt 
34,9.10.18a.11b. 
Katolikus pap: 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön 
örökké. Ámen.  
                   Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
                         
magasztaljuk együtt az ő nevét!
 Zsolt 34,4 
 
I
MÁDSÁG
 
Katolikus  pap:
  Könyörögjünk!  Istenünk,  tekints  könyörgésünkre,  és 
áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akiknek most házasságát szent 
oltárodnál  megáldjuk!  Legyenek  mindig  állhatatosak  a  kölcsönös 
szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
Evangélikus  lelkész  (folytatólagosan):
  Hálát  adunk  neked,  mennyei  Atyánk, 
örökkévaló  kegyelmedért,  amellyel  gondot  viselsz  az  emberre,  és 
minden  jóval  gazdagon  megáldod.  A  te  kegyelmed  drága  ajándéka  a 
házasság  is.  Gondod  van  arra,  hogy  ne  maradjunk  egyedül,  és 
segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei Atyánk, hogy most 
is  két  szívnek  adsz  örömöt,  és  egyesíted  őket  boldogságban.  Add, 
hogy hálával fogadják ezt a kegyelmedet, és magasztaljanak téged érte 
mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
I
GEHIRDETÉS
 
(Megegyezés  szerint  mindkét  fél  rövid  igehirdetést  tart  -  ebben  az 
esetben  az  evangélikus  lelkész  a  bevezetést  olvassa  és  először  a 
katolikus  pap,  majd  az  evangélikus  lelkész  prédikál.  Amennyiben  a 
megegyezés úgy szól, hogy csak az egyik fél hirdet igét, úgy a másik 
olvassa a bevezetőt és az igehirdetés textusát.) 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
75 
 
Testvéreim az Úrban! 
Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik 
igazi örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy 
fordul felétek atyai jóságával, és útmutatást ad igéjében, hogy boldog 
legyen életetek. Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle azt a szentigét, 
amelyet megírva találunk...  
 
Következik az igeolvasás és az igehirdetés. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK VAGY KARÉNEK
 
 
(Az  énekválasztás  /vagy  nem  éneklés/  kérdését  a  két  lelkésznek 
előzetesen  egyeztetnie  kell.  Ha  a  gyülekezet  nem  tud,  vagy  nem 
szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, 
zenei  betét,  szólóének,  kórusmű,  ezek  is  a  két  szolgálattevő  között 
egyeztetett  formában  a  helyi  lehetőségek  és  szokások  figyelembe 
vételével. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés 
megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó 
éneket  énekeljen  a  gyülekezet,  vagy  a  szokott  esketési  énekek  közül 
válasszanak.) 
 
L
EKCIÓ
 
Evangélikus  lelkész:
  Keresztyén  Testvéreim!  Hallgassátok  meg  Isten 
igéjét a házasság szent rendjéről! 
 
Katolikus  pap:
  Isten  ezt  mondja:  Nem  jó  az  embernek  egyedül  lennie, 
alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő. És Isten látta, hogy nagyon jó 
mindaz,  amit  alkotott.  Ezért  a  férfi  elhagyja  apját  és  anyját  és 
feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. 
1Móz l, 2
 
Krisztus Urunk ezt mondja: Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne 
válassza. 
Mt 19,6
 
 
Evangélikus  lelkész:
  Pál  apostol  pedig  ezt  mondja:  Adjatok  hálát 
Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az 
asszonyok  férjüknek,  mint  az  Úrnak,  a  férfiak  pedig  szeressék 
feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta 
érte. 
Ef 5,20-22, 25
 
 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
76 
 
E
SKETÉSI KÉRDÉSEK 
 
H
ÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK KINYILVÁNÍTÁSA
 
Evangélikus lelkész:
 Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát 
a házasság rendjéről. Tegyetek azért vallást arról, hogy házasságotokat 
Isten tetszése szerint akarjátok  folytatni! Feleljetek az élő Isten színe 
és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre! 
 
Evangélikus lelkész:
  (a vőlegényhez):  
Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban, N.N.!  
Szereted-e  a  melletted  álló  N.N.  -  t,  akit  házastársul  választottál? 
(Szereted-e?) 
Vőlegény:
 Szeretem. 
 
Evangélikus  lelkész: 
Akarsz-e  vele  Isten  rendje  és  igéje  szerint 
házasságban  élni,  míg  a  halál  tőle  Isten  akaratából  el  nem  választ? 
Akarsz-e? 
Vőlegény:
 Akarok. 
 
Evangélikus lelkész:
 Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész 
vagy-e? 
 
Vőlegény:
 Kész vagyok. 
 
Evangélikus lelkész:
 
(a menyasszonyhoz):  
Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, N.N.!  
Szereted-e  a  melletted  álló  N.N.  -  t,  akit  házastársul  választottál? 
(Szereted-e?) 
Menyasszony:
 Szeretem. 
 
Evangélikus  lelkész:
  Akarsz-e  vele  Isten  rendje  és  igéje  szerint 
házasságban  élni,  míg  a  halál  tőle  Isten  akaratából  el  nem  választ? 
Akarsz-e? 
Menyasszony: 
Akarok. 
 
Evangélikus lelkész:
 Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész 
vagy-e?  
Menyasszony:
 Kész vagyok. 
 
 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
77 
 
G
YŰRŰZÉS
 
Evangélikus lelkész:
 
(kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel):
 Szívetek szándékának 
és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket.  
(Az evangélikus lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket.) 
Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást! 
 
E
SKÜTÉTEL
 
Evangélikus  lelkész: 
Térdeljetek  az  Úr  oltárához,  nyújtsátok  egymásnak 
jobb kezeteket, a gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt! 
 
Mindkét  lelkész  a  saját  hívével  téteti  le  az  esküt  úgy,  hogy  a  megfelelő 
formulát használja - először a vőlegény, majd a menyasszony tesz esküt. 
 
A vőlegény esküje: 
Katolikus pap:
 
(amennyiben a vőlegény katolikus):
  
Először férfitestvérem mondja utánam az esküt. 
Isten  engem  úgy  segéljen,  |  hogy  a  jelenlevő  N.-t  szeretem,  | 
szeretetből  veszem  feleségül  |  Isten  rendelése  szerint,  |  az 
Anyaszentegyház  törvénye  szerint,  |  és  hogy  őt  el  nem  hagyom  | 
holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen! 
 
vagy: 
Evangélikus lelkész: (amennyiben a vőlegény evangélikus): 
Először férfitestvérem mondja utánam az esküt: 
Én  N.N.  |  esküszöm  az  élő  Istenre,  |  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek  | 
Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges 
házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el 
nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, 
| sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
 
A menyasszony esküje 
Katolikus pap:
 
(amennyiben a menyasszony katolikus):
 
Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is: 
Isten  engem  úgy  segéljen,  |  hogy  a  jelenlevő  N.-t  szeretem,  | 
szeretetből  megyek  hozzá  feleségül  |  Isten  rendelése  szerint,  |  az 
Anyaszentegyház  törvénye  szerint,  |  és  hogy  őt  el  nem  hagyom  | 
holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen! 
 
 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
78 
 
vagy: 
Evangélikus lelkész:
  
(amennyiben a menyasszony evangélikus):
 
Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is: 
Én  N.N.  |esküszöm  az  élő  Istenre,  |  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek  | 
Szentháromság egy igaz Isten, |hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges 
házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el 
nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, 
| sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
 
H
ÁZASSÁGI ÁLDÁS
 
Evangélikus  lelkész:
 
(a  házastársak  egymásba  kulcsolt  kezére  teszi  jobb  kezét):
  Mivel 
Isten rendje szerint akartok egymással  házasságban élni és ezt az élő 
Isten  színe  és  az  egyház  tanúi  előtt  kijelentettétek:  ezért  egybekötlek 
titeket  Isten  igéjével  és  áldásával  az  Atya,  Fiú,  Szentlélek  nevében, 
hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. 
+
 
 
Evangélikus  lelkész:
 
(a  házasfelek  fejére  teszi  a  kezét,  és  folytatja):
  A  mindenható 
Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, 
és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, 
és  adja  nektek  Szentlelkét,  hogy  az  ő  gyermekeiként  tisztaságban  és 
szeretetben,  békességben  és  boldogságban  éljetek,  a  hitben 
megálljatok,  egykor  pedig  elvegyétek  az  örök  élet  koronáját,  az  Úr 
Jézus Krisztus által. 
+
 Ámen. 
 
Katolikus  pap:
  Isten  színe  előtt  érvényes  házasságotokat  megáldom  az 
Atya, 
+
 a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Az új házastársak felelik:
 Ámen. 
 
 
É
NEK
,
 VAGY KARÉNEK
 
 
 
B
EFEJEZÉS
 
Katolikus  pap:
  Könyörögjünk!  Szentháromság  egy  Isten,  tartsd  meg 
házasságot  kötött  testvéreinket  szilárd  egységben  és  életadó  szent 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
79 
 
közösségükben.  Mennyei  Atyánk,  gondviselő  szereteted  adjon  nekik 
hosszú  életet  és  bőséges  kegyelmet.  Úr  Jézus  Krisztus,  a  Te  békéd 
lakjon  szívükben  és  töltse  el  mindazokat,  akik  hajlékukba  lépnek. 
Szentlélek  Úristen,  egyesítsd  őket  a  tiszta  szeretet  elszakíthatatlan 
kötelékével. Ámen. 
 
Evangélikus  lelkész:  (folytatva):
  Úr  Jézus  Krisztus!  Megígérted,  hogy 
híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és 
testvéreinkkel,  akik  a  te  nevedben  kezdik  házasságukat.  Légy  velük 
szereteteddel,  hogy  hűségesen  ragaszkodjanak  egymáshoz.  Légy 
hozzájuk  irgalmas,  hogy  megértéssel  hordozzák  el  egymás 
gyengeségét.  Add  nekik  bölcsességedet,  hogy  áldásos  legyen 
munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és 
békesség  töltse  be  otthonukat.  Maradj  velük  most  és  életük  minden 
napján. Ámen. 
 
Együtt:
  Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te 
neved,  jöjjön  el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod,  amint  a 
mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg 
nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket 
kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
Evangélikus lelkész:
 Fogadjátok az Úr áldását!  
Katolikus  pap:
 Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, 
+
 a 
Fiú és a Szentlélek! Ámen. 
Evangélikus  lelkész:
  Az  Úr  áldjon  meg,  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! 
+
 Ámen. 
 
É
NEK
,
 ORGONASZÁM
,
 KIVONULÁS
 
 
A  lelkészek  együtt  a  templom  kapujáig  kísérik  a  párt  és  ott 
áldáskívánással búcsúznak. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek