1%
Navigáció
 

Beosztott lelkész és helyettes lelkész szolgálatba állítása

28_mb_es_h_lelk.pdf — PDF document, 373Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
261 
 
 
 
 
28. BEOSZTOTT LELKÉSZ  
ÉS HELYETTES LELKÉSZ  
SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA 
 
Liturgikus szín:  
az egyházi esztendő időszakának megfelelő 
 
A  beosztott  lelkész  szolgálatba  állítását  a  felügyeletével  megbízott  lelkész,  a 
helyettes  lelkész  szolgálatba  állítását  az  egyházmegye  esperese  vagy  annak 
megbízottja  a  vasárnapi  gyülekezeti  (fő)istentisztelet  keretében  végzi.    Ha  a 
gyülekezetben  több  lelkész  szolgál,  amennyiben  a  napi  szolgálati  beosztás 
lehetővé  teszi,  részt  vesznek  az  istentiszteleten,  és  segédkeznek  a  liturgiában.  
Az  istentisztelet  kezdetekor  a  szolgálatba  állítandó  beosztott-  vagy  helyettes 
lelkész  az  szolgálatba  állító  lelkésszel  vagy  esperessel  (és  a  gyülekeztet  többi 
lelkészével) együtt lép a templomba, és együtt foglalnak helyet a papi padban. A 
beosztott- ill. helyettes lelkész csak szolgálatba állítása után lép az oltártérbe.  A 
szószéki igehirdetés az ő feladata. 
 
Az  istentisztelet  rendje  a  gyülekezetben  általában  használatos  vasárnapi 
istentiszteleti  rend,  aminek  –  ha  csak  nyomós  ok  nem  szól  ellene  –  része  az 
úrvacsora.   
 
Az  istentisztelet  elején  szokásos  köszöntés  keretében  az  esperes/szolgálatba 
állító  lelkész  tájékoztatja  a  gyülekezetet,  hogy  az  egyházkerület  püspöke 
meghatározott  vagy  meghatározatlan  időre  N.  N.  lelkészt  beosztott-  vagy 
helyettes  lelkészi  minőségben  szolgálatra  rendelte  a  gyülekezetbe.  Néhány 
mondattal  bemutatja a  gyülekezetnek, kérve, hogy fogadják testvéri  szeretettel 
és  (a  gyülekezet  többi  lelkészével  együtt)  támogassák  köztük  végzendő 
szolgálatában.  
 
A  köszöntés  után  az  istentisztelet  a  vasárnapra/ünnepnapra  előírt  rend  szerint 
folytatódik.  Ettől  eltérés  a  lekciók  összetételében  és  a  hozzájuk  illeszkedő 
„szolgálatba állítás” c. kiegészítésben mutatkozik.  
 
 
 
 
 
 
 
background image
Beosztott lelkész és helyettes lelkész szolgálatba állítása 
 
262 
 
L
EKCIÓK
 
Az  első  lekció  a  vasárnapra  kijelölt  lekciók  egyike.  Ha  a  szószéki  igehirdetés 
evangélium  vagy  epistola  alapján  történik,  akkor  az  ószövetségi  ige;  ha  a 
szószéki igehirdetés alapigéje ószövetségi, akkor az epistola. A második lekció 
alapján az esperes rövid (néhány útmutató, bátorító, jövőbe mutató – ha lelkész 
halála  miatt  megüresedett  lelkészi  állás  ideiglenes  betöltéséről  van  szó,  akkor 
vigasztaló  –  pásztori  mondat)  igehirdetéssel  szolgálhat.  Ennek  megfelelően 
vagy  a  vasárnap  lekciói  közül  van,  vagy  az  esperes  választja.  Amennyiben  a 
szószéki  igehirdetés  alapigéje  evangélium,  akkor  epistola;  amennyiben 
ószövetségi  ige  vagy  epistola  alapján  történik  a  szószéki  igehirdetés,  akkor 
evangélium.  A  választott  lekció  a  helyi  gyülekezetben  végzendő  szolgálat 
sajátos  szempontjaira,  körülményeire  utaljon:  a  lelkészszenteléskor  és 
lelkésziktatáskor használt lekciók mindenképpen kerülendők! 
 
S
ZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁS
 
A lekciók felolvasása, ill. az esperes rövid igehirdetése után a szolgálatba álló 
beosztott-  vagy  helyettes  lelkész  a  gyülekezet  felügyelőjével  együtt  kimegy  az 
oltár elé, de az oltártérbe nem lép be. Középen állnak meg, arccal az oltár felé.  
 
Esperes:
 
Testvérem az Úrban, N.N.! Téged a … Egyházkerület püspöke 
meghatározott(...-ig)/határozatlan  időre  beosztott/helyettes  lelkészi 
szolgálatra  rendelt  a  ...-i  gyülekezetbe:  vállalod-e  jó  lelkiismerettel  a 
rád bízott szolgálatot? 
Megbízott/helyettes lelkész:
 
Vállalom! 
 
Esperes:
 
Ígéred-e,  hogy  megbízatásod  ideje  alatt  a  ...-i  gyülekezet 
építését  pásztori  szeretettel,  odaadó  hűséggel  és  példás  élettel 
szolgálod,  és  evangélikus  egyházunk  törvényes  rendjét  –  elöljáróid 
útmutatását követve – mindenkor megtartod? 
Megbízott/helyettes lelkész:
 
Ígérem! 
 
Csak helyettes lelkésznél:  
 
Esperes:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Egyházkerület  püspöke  pásztorotokul 
kirendelte  NN  testvérünket.  Kérdezem  tőletek,  a  ...-i  gyülekezet 
tagjaitól: Támogatjátok-e őt a közöttetek végzett szolgálatában?   
Gyülekezet:
 Támogatjuk.  
 
Esperes:
 
Testvérem az Úrban, ...! Mint a …-i gyülekezet felügyelőjétől 
kérdezem  tőled:  ígéred-e,  hogy  a  helyettes  lelkészt  gyülekezetépítő 
munkájában  szolgatársadként  segíted  ,  és  presbitertársaidat  is 
mindenkor erre buzdítod? 
background image
Beosztott lelkész és helyettes lelkész szolgálatba állítása 
 
263 
 
Felügyelő:
 Ígérem! 
Esperes:
 
Elkötelezésetek jeléül nyújtsátok egymásnak kezeteket! 
 
A felügyelő és a megbízott/helyettes lelkész kezet fog
 
Esperes: 
Testvérem az Úrban, N.N.! Az Úr Jézus, aki elhívott téged az 
evangélium  szolgálatára,  legyen  veled  a  ...-i  gyülekezetben  végzett 
szolgálatod minden napján! Én pedig a … Egyházkerület püspökének 
megbízása  alapján  rád  bízom  a  ...-i  gyülekezetben  az  egyházi 
szolgálatot,  az  Atya,  a 
+
 
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében.  Az  Úr  áldjon 
meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére! 
 
I
MÁDSÁG
 
Az esperes imádságot mond (hagyományos oltárnál az oltár felé) 
Esperes:
 
Szerető  mennyei  Atyánk!  Magasztaljuk  szent  nevedet,  hogy 
megajándékoztál szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy mindnyájunkat 
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk Jézus 
Krisztus  által.  Együtt  könyörgünk  most  hozzád  áldásért.  Tedd 
eredményessé közös munkánkat. Áldd meg gyülekezetünket és egész 
egyházunkat,  püspökeinket,  a  lelkipásztorokat  és  a  felügyelőket,  a 
presbitereket és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk 
a hitet, igéd szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget 
Áldd  meg  népünket  és  vezetőinket.    Add  meg  mindenkinek  az 
eredményes  munka  örömét  és  a  mindennapi  kenyeret,  megnyugvást 
adó otthont és megértő társakat. Adj békességet minden embernek: a 
világ békéjét, és a te békességedet, Jézus Krisztus által.  
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
Az istentisztelet az ünnep énekével, majd a szolgálatba lépő megbízott/helyettes 
lelkész bemutatkozó szószéki igehirdetésével folytatódik. Ennek alapigéje lehet 
a vasárnap/ünnepnap kijelölt igéje, vagy az alkalomhoz illő választott ige. 
 
 
  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek