1%
Navigáció
 

Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása

32_egyhker_egyhm_felugyelo_iktatas.pdf — PDF document, 418Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
32. EGYHÁZKERÜLETI, 
EGYHÁZMEGYEI  
FELÜGYELŐ IKTATÁSA 
– FELÉPÍTÉS – 
 
 
E
LŐJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
B
EVEZETÉS
 
I
NTROITUS
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
B
EJELENTÉS
 
L
EKCIÓ
 
I
GEHIRDETÉS
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
I
KTATÁS
 
 
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
F
OLYTATÁS
,
 BEFEJEZÉS
 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
292 
 
 
 
EGYHÁZKERÜLETI, 
EGYHÁZMEGYEI  
FELÜGYELŐ IKTATÁSA 
 
Liturgikus szín az egyházi év szerint vagy piros. 
 
Az  egyházmegyei  és  az  egyházkerületi  felügyelő  iktatása  rendszerint 
istentisztelet keretében történik. Az iktatást az esperes ill. a püspök végzi.  
 
E
LŐJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
Az iktatandó felügyelő az oltár elé áll. A gyülekezet kezdő éneket énekel. 
 
B
EVEZETÉS
 
Iktató liturgus:
 
Az Atya, 
[+]
 Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
Lelkész  1.:
  Imádkozzunk!  Istenünk,  mennyei  Atyánk,  áldunk  téged 
jóságodért,  hogy  egyházat  gyűjtesz  a  világban,  amelynek  mi  is  tagjai 
lehetünk. Hisszük, hogy gondoskodsz népedről: az egyház kormányzására 
felkészíted  és  a  felelősség  vállalására  bátorítod  testvérünket.  Kérünk, 
szenteld meg most ünnepünket, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Lelkész  2.:
  Testvéreim  az  Úrban,  Isten  munkájában  állva,  új  küldetésre 
készülve  az  ő  kezébe  tesszük  le  a  múltat,  beismerjük  és  megbánjuk 
bűneinket, hogy a mennyei Atya bocsánatával indulhassunk a szolgálatra. 
Ezért  vigyük  Isten  elé  életünk  terheit,  majd  imádságban  valljuk  meg 
bűneinket:  
A gyülekezet feláll. 
 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
293 
 
Gyülekezet
:
  Vallom  előtted, szent  és  igaz  Isten,  hogy  vétkeztem  ellened  és 
embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, 
méltó  vagyok  ítéletedre.  Hozzád  fordulok  mégis:  nincs  más 
reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek:  légy 
hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Iktató  liturgus: 
Bízzatok  testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által: úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én pedig feltámadott 
Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bűneitekből az Atya, 
+
 a Fiú 
és Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével!  
Gyülekezet:
 Ámen. 
A gyülekezet helyet foglal.  
 
I
NTROITUS
 
Lelkész 1.: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust,  
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5  
 
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket,  
 
 
hogy ismerjék a földön a te utadat! 
 
Magasztaljanak téged a népek,  
 
 
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek,  
 
mert egyenlően ítéled a népeket,  
 
 
és a nemzeteket a földön te vezeted. 
Zsolt 67,2-5 
                 Kis glória vagy énekvers: a gyülekezet az egyházi évnek megfelelően  
                 az  EÉ  1-10  rendjei  vagy  a  GyLK  énekverses  rendjei  egyikének  első  énekét 
énekelheti. 
Lelkész 1.: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust,  
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5 
 
 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
 
 
 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
294 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Megválasztott felügyelő:
 Úr Jézus Krisztus, aki tanítványokat hívtál el, hívj és 
küldj engem is! Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
Megválasztott  felügyelő: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  a  szolgálatára  küldted 
tanítványaidat, adj erőt a tőled kapott feladathoz! Krisztus kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus kegyelmezz! 
Megválasztott  felügyelő: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  megtérésre  hívod  népedet, 
segíts, hogy eszközöd lehessek egyházad újulásában! Uram, irgalmazz!   
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
Énekvers:  a  gyülekezet  az  egyházi  évnek  megfelelően  az  EÉ  1-10  rendjei 
vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének második énekét énekelheti. 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Lelkész 2.: 
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat!
  
A gyülekezet glória énekverset énekelhet az EÉ 1-9 rendjeiből, ill. a GyLK 
rendjeinek egyikéből.  
 
B
EJELENTÉS
 
Iktató liturgus: 
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! 
az N. evangélikus egyházmegye 
az N. evangélikus egyházkerület 
gyülekezetei  felügyelővé  választották  N.  N.  testvérünket,  és  most 
egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy beiktassuk őt tisztségébe. 
 
L
EKCIÓ
 
Lelkész 1.: 
Hallgassuk meg Isten igéjét az egyházi szolgálatról! 
Péter  apostol  ezt  írja:  Úgy  szolgáljatok  egymásnak  azzal  a  kegyelmi 
ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének 
jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint igéjét, ha valaki szolgál, azzal 
az  erővel  szolgáljon,  amelyet  Isten  ad,  hogy  Isten  dicsőíttessék 
mindenben a Jézus Krisztus  által,  akié a dicsőség  és a hatalom  örökkön 
örökké. 
1Pt 4.10-11 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
295 
 
I
GEHIRDETÉS
 
Iktató  liturgus: 
Hallgassa  meg  a  gyülekezet  Isten  igéjét,  amelyet  erre  az 
alkalomra az igehirdetés alapjául választottam és írva találjuk…. 
Az igehirdetés után
  
Liturgus:
 
Testvéreim  az  Úrban,  válaszul  az  igére,  magasztaljuk  a 
Szentháromság egy igaz Istent, valljuk meg együtt hitünket!  
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott  Szentlélektől,  született  Szűz  Máriától,  szenvedett  Poncius 
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak  közül,  fölment  a mennybe, ott ül  a 
mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek közösségét,  a bűnök bocsánatát, a test feltámadását  és az örök 
életet. Ámen. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A gyülekezet Istent dicsérő éneket énekel 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
Iktató  liturgus  a  felügyelőhöz: 
Testvérem  az  Úrban,  N.  N!  Hallottad  Isten  igéjét  az 
egyházi  szolgálatról.  Most  azért  az  élő  Isten  és  a  keresztyén  gyülekezet  színe 
előtt kérdezlek: Elhatároztad-e, hogy vállalod 
az N. egyházmegyei felügyelői 
az N. egyházkerületi felügyelői 
tisztséget,  és  hogy  azt  egyházunk  rendelkezései  szerint  krisztus  szolgájaként 
végzed? [Elhatároztad-e?] 
Megválasztott felügyelő:
 Elhatároztam. 
Iktató  liturgus:
  Kész  vagy-e  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is 
megerősíteni? [Kész vagy-e?] 
Megválasztott felügyelő:
 Kész vagyok! 
Iktató liturgus: 
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet! 
Kézadás 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
296 
 
Iktató  liturgus: 
Most  pedig  mondd  el  az  előírt  esküt!  a  gyülekezet  az  eskütételt 
állva hallgatja meg. 
A  felügyelő  jobb  kezét  szívére  teszi,  bal  keze  három  ujját  esküre 
emeli, és a püspök vagy esperes után mondja az esküt. 
A gyülekezet feláll. 
 
Egyházmegyei felügyelő 
Én  NN.  /  esküszöm  az  élő  Istenre,  /  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek/ 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  /  hogy  egyházmegyei  felügyelői 
tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / megtartom és megtartatom; 
/  egyházmegyénk  kormányzásában  /  igazságosan  és  részrehajlás  nélkül 
járok  el;    /  egyházmegyénk  belső  békéjét  /  biztosítani  igyekezem;  / 
gyülekezeteink  életét,  /  intézményeinek  működését  /  és  anyagi  javaik 
kezelését  /  elnöktársammal  együtt  /  irányítom  és  ellenőrzöm;  /  a 
lelkészeket és munkatársaimat / kötelességük teljesítésében támogatom; / 
tisztségemmel  járó  feladataimat  /  legjobb  tudásom  szerint  /  hűségesen 
teljesítem. / Isten segítsen engem erre. / Ámen.  
 
Egyházkerületi felügyelő 
Én  NN.  /  esküszöm  az  élő  Istenre,  /  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek/ 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  /  hogy  egyházkerületi  felügyelői 
tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / megtartom és megtartatom; 
/ egyházkerületünk kormányzásában / igazságosan és részrehajlás nélkül 
járok  el;    /  egyházkerületünk  belső  békéjét  /  biztosítani  igyekezem; 
/egyházmegyéink és gyülekezeteink életét, / intézményeinek működését / 
és  anyagi  javaik  kezelését  /  elnöktársammal  együtt  /  irányítom  és 
ellenőrzöm;  /  a  lelkészeket  és  munkatársaimat  /  kötelességük 
teljesítésében  támogatom;  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  legjobb 
tudásom  szerint  /  hűségesen  teljesítem.  /  Isten  segítsen  engem  erre.  / 
Ámen.  
 
 
 
background image
Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása 
 
297 
 
I
KTATÁS
 
Iktató liturgus:  
az N. egyházmegye 
az N. egyházkerület 
gyülekezeteinek  a  választása,  valamint  kijelentésed,  kézadásod  és  esküd 
alapján beiktatlak 
az N. egyházmegyei 
az N. egyházkerületi 
felügyelői tisztségbe: az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében.  Végezd a reád 
bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és 
a  Szentlélek  erejével,  hűségesen  és  odaadóan,  mint  az  Úrnak,  hogy 
egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.  
Az iktató liturgus áldásra emeli a kezét. 
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy gyülekezeteink épülésére. 
 
[G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Iktató  liturgus: 
Imádkozzunk!  Urunk,  Istenünk!  Áldunk  téged,  hogy 
hűségesen  gondot  viselsz  egyházadról.  Megőrzöd,  megtartod,  és 
munkásokat  hívsz  el  élére.  köszönjük,  hogy  most  is  felügyelőt  adtál 
egyházmegyénknek  /  egyházkerületünknek.  Kérünk,  add  neki  a  te 
Lelkedet,  a  bölcsességnek,  erőnek  és  szeretetnek  lelkét,  hogy  vezetése 
alatt  neked engedelmeskedve járjon  el  közöttünk hivatalában. Áldd  meg 
egyházunkat és benne gyülekezeteinket. Tartsd meg számunkra igédet, és 
add, hogy általa hitben és szeretetben járjunk, embertársaink javára és a te 
dicsőségedre éljünk. Hallgass meg minket Jézus Krisztus Urunk által.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
 
F
OLYTATÁS
,
 BEFEJEZÉS
 
Az iktatás úrvacsorával folytatódik, vagy záró imádsággal, Miatyánkkal és 
ároni áldással végződik. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek