1%
Navigáció
 

Gyülekezeti tisztségviselő iktatása

33_gyulekezeti_tisztsegviselok_ikt.pdf — PDF document, 398Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
299 
 
33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ  
IKTATÁSA 
 
 
Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros  
 
Gyülekezeti  felügyelő,  presbiter,  gyülekezeti  munkatárs,  gondnok, 
pénztáros,  jegyző,  kántor  és  egyházfi  iktatása  vasárnapi  gyülekezeti 
istentisztelet  keretében,  az  általános  könyörgő  imádság  előtt  történik. 
Az  iktatást  a  gyülekezeti  lelkész  végzi.  Lehetőleg  a  szószéki 
igehirdetés érintse a tisztségviselő(k) iktatásának ügyét, s adjon annak 
biblikus  alapot.  Ebben  az  esetben  a  bejelentés  és  a  lekció(k)  csupán 
rövid igehirdetés/beszéd következik.  
A  szószéki szolgálat  és az azt követő ének után a lelkész  az oltárhoz 
megy,  az  iktatandó(k)  pedig  az  oltár  elé  áll(nak).  Az  érintettekkel  az 
istentisztelet  előtt  részletesen  ismertetni  kell  az  iktatás  rendjét, 
szövegeit, szükség esetén az eskü elmondatásával.  
 
 
B
EJELENTÉS 
 
 
Lelkész:
 
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!  
Gyülekezetünk közgyűlése / presbitériuma N. N. testvérünket 
felügyelővé, presbiterré, 
gyülekezeti munkatárssá, 
gondnokká, pénztárossá, jegyzővé, 
kántorrá, egyházfivá 
választotta,  és  most  az  egyház  rendje  szerint  beiktatjuk  őt 
tisztségébe/őket tisztségükbe. 
 
L
EKCIÓ
 
Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyház szolgálatáról! 
Felügyelőnél,  presbiternél,  gyülekezeti  munkatársnál,  gondnoknál, 
pénztárosnál,  jegyzőnél,  és  ha  egyszerre  többféle  tisztségviselőt 
iktatunk: 
 
Péter apostol ezt írja: Úgy szolgáljatok egymásnak, azzal a kegyelmi 
ajándékkal,  amelyet  egyenként  kaptatok,  mint  Isten  sokféle 
kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint  Isten igéjét, 
background image
Gyülekezeti tisztségviselő iktatása 
 
 
300 
 
ha  valaki  szolgál,  azzal  az  erővel  szolgáljon,  amelyet  Isten  ad,  hogy 
Isten dicsőíttessék mindenben a Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és 
a hatalom örökkön örökké.
 
1Pt ,1 –11 
Kántornál: 
Pál apostol ezt írja: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, tanítsátok 
egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 
lelki  énekekkel,  és  énekeljetek  hálaadással  szívetekben  az  Istennek.  És 
mindazt,  amit  cselekesztek  szóval  és  tettel,  az  Úr  Jézus  nevében 
cselekedjétek, és adjatok hálát Istennek, az atyának őáltala. 
Kol 3,1 –17
 
Egyházfinál: 
Így  imádkozik  Salamon  a  jeruzsálemi  templom  szentelésénél:  tekints  a  te 
szolgád  imádságára  és  könyörgésére,  Uram,  Istenem,  és  hallgasd  meg 
fohászkodását és kérését, amellyel hozzád fordul a te szolgád e mai napon: 
hogy a te szemed erre a házra nézzen éjjel és nappal, erre a helyre, amelyről 
azt mondtad: Ott lesz az én nevem. Hallgasd meg ezt az imádságot, amellyel 
könyörög a te szolgád ezen a helyen. 
1Kir 8,28–29 
 
I
KTATÓ BESZÉD
 
A lelkész rövid igehirdetést tart az egyházi szolgálat evangéliumi 
tartalmáról. 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
Lelkész: 
Testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyházi 
szolgálatról. 
Most azért az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt 
kérdezlek: 
Elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben  
a felügyelői, a presbiteri, 
a gyülekezeti munkatársi, 
a gondnoki, a pénztárosi, a jegyzői, 
az egyházfi, (stb.) 
tisztséget,  és  hogy  azt  egyházunk  rendelkezései  szerint  krisztus 
szolgájaként hűségesen végzed? Elhatároztad-e? 
Iktatandó(k):
 Elhatároztam. 
Lelkész:
  K
ész  vagy-e  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is 
megerősíteni?  
Kész vagy-e? 
Iktatandó(k):
 Kész vagyok. 
background image
Gyülekezeti tisztségviselő iktatása 
 
 
301 
 
 
Lelkész:
 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd kezedet! 
Kézadás. 
Most pedig mondd el az előírt esküt! 
Az iktatandó jobb kezét szívére teszi, bal keze három első ujját esküre 
emeli,  és  az  iktató  lelkész  után  mondja  az  esküt.  Esküszövegek  a 
következő fejezetben találhatók. 
A gyülekezet feláll. 
Lelkész:
 
Én….
 
 
Esküszövegek a 37. fejezetben találhatók, a ….. oldalon.  
 
I
KTATÁS
 
Lelkész:
 Testvérem az Úrban, NN! 
Egyházközségünk választása, valamint 
kijelentésed, kézadásod és esküd alapján beiktatlak gyülekezetünk  
felügyelői, presbiteri tisztségébe, 
gyülekezeti munkatársi tisztségébe, 
gondnoki, pénztárosi jegyzői tisztségébe, 
kántori, egyházfi tisztségébe, 
az Atya, 
+
 Fiú, szentlélek nevében.  
Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek erejével, hűségesen és 
odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk 
Jézus Krisztus ítélőszéke előtt. 
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy gyülekezetünk épülésére! 
 
A
Z ISTENTISZTELET FOLYTATÁSA
 
Ezután következik az általános könyörgés, ebbe foglalandó az imádság 
a beiktatottért.  
Majd az istentisztelet az úrvacsorai liturgiával folytatódik. 
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Lelkész: 
Imádkozzunk! Istenünk és Atyánk! Végtelen irgalmadban bízva 
könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell. 
Könyörgünk 
országod 
eljöveteléért 
és 
üdvözítő 
akaratod 
teljesüléséért,  evangéliumod  szolgálatáért  és  egyházad  egységéért. 
Áldd  meg  evangélikus  egyházunkat,  püspökeit  és  lelkipásztorait, 
background image
Gyülekezeti tisztségviselő iktatása 
 
 
302 
 
felügyelőit  és  presbitereit,  tisztségviselőit,  gyülekezeteit  és  minden 
tagját, a felnőtteket és a gyermekeket, az ifjakat és az öregeket. Add, 
hogy Krisztus testének tagjaiként egymásra figyelve éljük gyülekezeti 
életünket.  
Egyházközségi tisztségviselő iktatása 
Áldunk  téged,  hogy  Szentlelked  sokféle  ajándékával  gazdagítod 
gyülekezetedet,  és  mindenkire  bízol  szolgálatot  a  hit  mértéke 
szerint. Áldunk, hogy új felügyelőt, gondnokot (presbitereket) adtál 
gyülekezetünknek. Add neki(k) az igazság és a szeretet lelkét, hogy 
a  tőled  kapott  lelki  ajándékokkal  hűségesen  vegyen  részt  a 
vezetésben,  és  munkája  nyomán  épüljön  a  testvéri  közösség  és 
egyetértés gyülekezetünkben. 
Kántor iktatása 
Köszönjük  istentiszteleteinket:  a  közös  igehallgatást,  a  közös 
imádkozást  és  éneklést.  Köszönjük,  hogy  új  kántort  adtál 
gyülekezetünknek. Vezesd őt Szentlelkeddel, hogy az ének és zene 
hangjaiban  megszólaltassa  a  hit  erejét,  a  szeretet  melegét,  a 
bűnbánat  mélységét,  a  gyászoló  szív  fájdalmát,  irgalmad 
gazdagságát  és  üdvösséged  örömét.  Áldd  meg  szolgálatát 
gyülekezetünk épülésére, neved dicsőségére. 
Egyházfi iktatása 
Köszönjük  a  szent  helyet,  ahol  együtt  hallgathatjuk  igédet,  és 
együtt  hívhatjuk  segítségül  nevedet.  Áldásodat  kérjük  n.  n. 
testvérünkre,  akire  szent  házad  gondozását  bíztuk.  Éreztesd  vele 
mindenkor  kegyelmes  jelenlétedet,  adj  neki  örömöt  és  hűséget 
munkája végzéséhez, hogy minden ékesen és jó rendben történjék 
szent házadban. 
 
Könyörgünk  a  világért,  annak  rendjéért  és  békéjéért.  Áldd  meg 
hazánkat,  népünket  és  vezetőinket,  a  népeket  és  vezetőiket,  hogy 
megszilárduljon a béke, terjedjen a jólét hazánkban és a világon. Add, 
hogy  a  föld  megadja  termését,  és  minden  becsületes  munka  elérje 
megérdemelt eredményét. 
Könyörgünk  a  szenvedőkért  és  a  betegekért,  az  özvegyekért  és  az 
árvákért,  az  elhagyottakért  és  a  haldoklókért.  Áldd  meg  a  munkában 
állókat  munkakedvvel  és  sikerrel,  a  házastársakat  és  családokat 
szeretettel,  békességgel  és  boldogsággal,  közel  és  távollevő 
background image
Gyülekezeti tisztségviselő iktatása 
 
 
303 
 
szeretteinket atyai jóságoddal. Add, hogy megmaradjunk a hitben és a 
szeretetben,  és  tied  legyünk  életünkben,  halálunkban.  Az  Úr  Jézus 
Krisztusért. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Ezután az istentisztelet az úrvacsora liturgiájával folytatódik. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek