1%
Navigáció
 

Ökumenikus esketési szertartás, ha a felek egyike evangélikus, másika református – evangélikus templomban

09_ev_ref_esk_ev_templom.pdf — PDF document, 426Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
89 
 
 
 
9. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS, 
ha a felek egyike evangélikus, másika református
 
- az evangélikus templomban - 
 
 
Alapelvek:  a  szertartás  menetét  a  házigazda  egyház  tradíciója 
határozza  meg,  a  szolgálatok  a  paritás  elve  alapján  folynak,  a  döntő 
fontosságú  részeket  mindkét  fél  a  maga  szertartása  szerint  végzi, 
ezeknél a részeknél (pl. esküszöveg) a református fél a református, az 
evangélikus  fél  az  evangélikus  formát  gyakorolja.  A  Leuenbergi 
Konkordia  alapján  közös  úrvacsora  az  esketési  szertartáshoz 
kapcsolódóan  lehetséges.  A  bevonulás  a  helyi  szokásoknak  és 
gyakorlatnak  megfelelően  történjék.  A  menyasszony  az  oltár  előtt  a 
vőlegény bal oldalára álljon! 
 
B
EVEZETÉS
 
Evangélikus  lelkész:
  Az  Atya,  [
+
]Fiú,  Szentlélek  nevében.  Kegyelem 
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 
Ámen. 
 
Református lelkész:
 Boldogok, akik félik az Urat,                                                                                                                                                              
           akik az ő útjain járnak. 
Zsolt 128,1 
                   Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,  
                       ujjongjunk üdvösségünk kősziklája előtt!  
                   Járuljunk eléje hálaadással,  
                       magasztaljuk őt dicséretekkel!  
                   Jöjjetek, boruljunk le, hajtsunk térdet  
                       teremtőnk, az Úr előtt.  
                   Mert ő a mi Istenünk,  
                       mi pedig az ő népe vagyunk. 
Zsolt 95,1.2.6.7. 
Evangélikus lelkész: 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. 
Ámen.  
Református lelkész:
 Boldogok, akik félik az Urat,  
                   akik az ő útjain járnak. 
Zsolt 128,1 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
90 
 
 
vagy: 
Református lelkész:
 Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
           magasztaljuk együtt az ő nevét! 
Zsolt 34,4 
                   Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,  
                       örömre derülnek, akik rátekintenek!  
                   Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr,  
                       mind boldog, aki hozzá menekül!  
                   Féljétek az Urat, ti szentjei, 
                       mert nem szűkölködnek az istenfélők.  
                   Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja,  
                       akik  hozzá  folyamodnak,  nem  nélkülözik  a  jót. 
Zsolt 
34,9.10.18a.11b. 
 
Evangélikus lelkész: 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. 
Ámen.  
 
Református lelkész:
 Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
                         
magasztaljuk együtt az ő nevét!
 Zsolt 34,4 
 
I
MÁDSÁG
 
Református  lelkész:
  Imádkozzunk!  Áldunk  téged,  Teremtő  Istenünk  és 
Atyánk,  hogy  nem  hagysz  minket  magunkra,  hanem  hozzánk  illő 
segítőtársat rendelsz mellénk, akivel megoszthatunk gondot és örömöt. 
Add  nekünk  Szentlelkedet,  hogy  igédre  figyeljünk  és  akaratodat 
kövessük most és életünk minden napján. 
Evangélikus  lelkész  (folytatólagosan):
  Hálát  adunk neked, mennyei Atyánk, 
örökkévaló  kegyelmedért,  amellyel  gondot  viselsz  az  emberre  és 
minden  jóval  gazdagon  megáldod.  A  te  kegyelmed  drága  ajándéka  a 
házasság  is.  Gondod  van  arra,  hogy  ne  maradjunk  egyedül,  és 
segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei Atyánk, hogy most 
is két szívnek adsz örömöt és egyesíted őket boldogságban. Add, hogy 
hálával  fogadják  ezt  a  kegyelmedet,  és  magasztaljanak  téged  érte 
mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
 
 
 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
91 
 
I
GEHIRDETÉS
 
Megegyezés  szerint  mindkét  fél  rövid  igehirdetést  tart  -  ebben  az 
esetben  az  evangélikus  lelkész  a  bevezetést  olvassa  és  először  a 
református lelkész, majd az evangélikus lelkész prédikál. Amennyiben 
a megegyezés úgy szól, hogy csak az egyik fél hirdet igét, úgy a másik 
olvassa a bevezetőt és az igehirdetés textusát. 
Testvéreim az Úrban! 
Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik 
igazi örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy 
fordul felétek atyai jóságával, és útmutatást ad nektek igéjében, hogy 
boldog legyen életetek. Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle azt a 
szentigét, amelyet megírva találunk... (Igeolvasás) 
 
Igehirdetés 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
,
 VAGY KARÉNEK
 
 
L
EKCIÓ
 
Evangélikus lelkész:
 Keresztény Testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét 
a házasság szent rendjéről! 
 
Református  lelkész:
 Isten ezt mondja: Nem jó az embernek egyedül lenni, 
szerzek  neki  segítőtársat,  hozzá  illőt.  És  teremtette  az  embert  férfivá 
és  asszonnyá  és  megáldotta  őket.  És  látta  Isten,  hogy  minden,  amit 
teremtett,  íme  igen  jó.  Ezért  a  férfi  elhagyja  atyját  és  anyját  és 
ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testté. 
1Móz 1,2
 
Krisztus Urunk ezt mondja: Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember 
azt el ne válassza. 
Máté 19,6 
 
Evangélikus lelkész:
 
Pál apostol pedig ezt mondja: Adjatok hálát Istennek, 
az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, 
és  engedelmeskedjetek  egymásnak  a  Krisztus  félelmében:  az 
asszonyok  férjüknek,  mint  az  Úrnak,  a  férfiak  pedig  szeressék 
feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta 
érte. 
Ef 5,20-22, 25 
 
 
 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
92 
 
E
SKETÉSI KÉRDÉSEK
 
Evangélikus lelkész:
 Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a 
házasság  rendjéről.  Tegyetek  azért  vallást  arról,  hogy  házasságotokat 
Isten tetszése szerint akarjátok  folytatni! Feleljetek az élő Isten színe 
és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre. 
A  református  félnek  a  református  lelkész,  az  evangélikus  félnek  az 
evangélikus lelkész teszi fel a kérdéseket. 
Lelkész  a  vőlegényhez: 
Először  tőled  kérdem,  Testvérem  az  Úrban  N.N.! 
Szereted-e  a  melletted  álló  N.N.  -  t,  akit  házastársul  választottál? 
Szereted-e? 
Vőlegény:
 Szeretem. 
 
Lelkész: 
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg 
a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?  
Vőlegény: 
Akarok. 
 
Lelkész:
 
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?  
Vőlegény:
 Kész vagyok. 
 
Lelkész  a  menyasszonyhoz:
  Hasonlóképpen  kérdem  tőled,  Testvérem  az 
Úrban  N.N.!  Szereted-e  a  melletted  álló  N.N.  -  t,  akit  házastársul 
választottál? Szereted-e? 
Menyasszony:
 Szeretem. 
 
Lelkész
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg 
a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?  
Menyasszony:
 Akarok. 
 
Lelkész: 
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?  
Menyasszony:
 Kész vagyok. 
 
G
YŰRŰZÉS
 
Evangélikus lelkész
 
(kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel):
 Szívetek szándékának és 
ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket. 
A lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket 
Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást. 
 
 
 
 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
93 
 
E
SKÜTÉTEL
 
Evangélikus szokás szerint az eskü alatt térdel a pár 
Térdeljetek  az  Úr  oltárához,  nyújtsátok  egymásnak  jobb  kezeteket,  a 
gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt! 
Mindkét  lelkész  a  saját  hívével  téteti  le  az  esküt  úgy,  hogy  a  megfelelő 
formulát  használja  -  először  a  vőlegény,  majd  a  menyasszony  tesz  esküt.  A 
vőlegény a teljes nevét, a menyasszony a teljes leánynevét mondja. 
 
A férfi esküje 
Református lelkész (amennyiben a vőlegény református):
  
Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem: 
Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes 
Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N. N. - t, | akinek most Isten 
színe előtt | kezét fogom, |szeretem. | Szeretetből veszem el őt, | Isten 
törvénye  szerint,  feleségül.  |  Hozzá  hű  leszek,  |  vele  megelégszem,  | 
vele  szentül  élek,  |  vele  tűrök,  |  vele  szenvedek,  |  és  őt  sem 
egészségében,  |  sem  betegségében,  |  sem  boldog,  sem  boldogtalan 
állapotában, | holtomiglan, |vagy holtáiglan | hűtlenül el nem hagyom, | 
hanem  egész  életemben  |  hűséges  gondviselője  leszek.  |  Isten  engem 
úgy segítsen. Ámen. 
 
Evangélikus lelkész (amennyiben a vőlegény evangélikus): 
Először a vőlegény mondja az esküt! 
Én  N.  N.  |esküszöm  az  élő  Istenre,  |  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek  | 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  |  hogy  N.  N.  -  t  igazán  szeretem,  | 
hűséges  házastársa  leszek  |  Isten  rendje  és  igéje  szerint,  |  holtomig, 
holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem 
örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
 
Az asszony esküje 
Református lelkész (amennyiben a menyasszony református):
  
Mondjad te is keresztyén nőtestvérem: 
Én N. N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes 
Szentháromság,  |  egy,  örök  Isten,  |  hogy  N.  N.-t,  |akinek  most  Isten 
színe  előtt  |  kezén  vagyok,  |  szeretem.  |  Szeretetből  megyek  hozzá,  | 
Isten törvénye szerint, feleségül. |Hozzá hű leszek, |vele megelégszem, 
|vele  szentül  élek,  |vele  tűrök,  |vele  szenvedek,  |  és  őt  sem 
egészségében,  |  sem  betegségében,  |  sem  boldog,  sem  boldogtalan 
állapotában, | holtomiglan, vagy holtáiglan | hűtelenül el nem hagyom, 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
94 
 
|  hanem  egész  életemben  |  hűséges  segítőtársa  leszek.  |  Isten  engem 
úgy segítsen. Ámen.  
 
Evangélikus lelkész (amennyiben a menyasszony evangélikus): 
Én  N.  N.  |  esküszöm  az  élő  Istenre,  |  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek  | 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  |  hogy  N.  N.-  t  igazán  szeretem,  | 
hűséges  házastársa  leszek  |  Isten  rendje  és  igéje  szerint,  |  holtomig, 
holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem 
örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
 
H
ÁZASSÁGI ÁLDÁS
 
Református  lelkész:
  Házastársi  szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe 
előtt  szent  esküvel  is  megerősítettétek.  Legyen  a  ti  igenetek  igen, 
teljesítsétek fogadásotokat  maradéktalanul  és az Isten békessége meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
Evangélikus  lelkész  a  házastársak  egymásba  kulcsolt  kezére  teszi 
jobb kezét és mondja:
  
Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és ezt 
az  élő  Isten  színe  és  az  egyház  tanúi  előtt  kijelentettétek:  ezért 
egybekötlek  titeket  Isten  igéjével  és  áldásával  az  Atya, 
+
  Fiú, 
Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne 
válassza.  
 
Evangélikus  lelkész  a  házasfelek  fejére  teszi  kezét  és  folytatja:
  A  mindenható  Isten, 
aki  az  embert  jótetszése  szerint  férfivá  és  asszonnyá  teremtette  és 
házasságukat  megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket és 
adja  nektek  Szentlelkét,  hogy  az  ő  gyermekeiként  tisztaságban  és 
szeretetben,  békességben  és  boldogságban  éljetek,  a  hitben 
megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az  
+  
Úr 
Jézus Krisztus által.
 
Ámen. 
 
É
NEK
,
 VAGY KARÉNEK
 
 
 
B
EFEJEZÉS
 
Református  lelkész:
  Urunk  Istenünk,  minden  kegyelemnek  forrása  és 
minden  tökéletes  ajándék  szerzője,  Rád  bízzuk  ezt  a  házaspárt.  Adj 
background image
Evangélikus-református ökumenikus esküvő – evangélikus templomban 
 
95 
 
nekik  hosszú  életet,  örömmel  és  hűséggel,  kegyelemmel  és 
békességgel  teljeset.  Tedd,  hogy  mindegyikük  a  másik  javát  keresse, 
és  kölcsönösen  osztozzanak  egymás  örömében  és  bánatában. 
Ajándékozd meg őket a Te Szent Lelkeddel, élő reménységgel, s őrizd 
meg őket mind e földön, mind az örökkévalóságban. 
 
Evangélikus  lelkész  (folytatva):
  Úr  Jézus  Krisztus!  Megígérted,  hogy 
híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és 
testvéreinkkel,  akik  a  te  nevedben  kezdik  házasságukat.  Légy  velük 
szereteteddel,  hogy  hűségesen  ragaszkodjanak  egymáshoz.  Légy 
hozzájuk  irgalmas,  hogy  megértéssel  hordozzák  el  egymás 
gyengeségét.  Add  nekik  bölcsességedet,  hogy  áldásos  legyen 
munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és 
békesség  töltse  be  otthonukat.  Maradj  velük  most  és  életük  minden 
napján. Ámen. 
 
EGYÜTT:
  Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te 
neved,  jöjjön  el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod,  amint  a 
mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg 
nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket 
kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
Evangélikus lelkész:
 Fogadjátok az Úr áldását! 
Református  lelkész:
  Áldjon  meg  titeket  az  Úr,  és  őrizzen  meg  titeket! 
Világosítsa  meg  az  Úr  az  Ő  orcáját  tirajtatok,  és  könyörüljön 
tirajtatok!  Fordítsa  az  Úr  az  Ő  orcáját  tireátok,  és  adjon  békességet 
néktek! Ámen. 
 
Evangélikus lelkész:
 Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és 
Fiú és a Szentlélek! Ámen. 
 
É
NEK
,
 ORGONASZÁM
,
 KIVONULÁS
 
A  lelkészek  együtt  a  templom  kapujáig  kísérik  a  párt,  s  ott 
áldáskívánással búcsúznak. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek