1%
Navigáció
 

Teológiai tanár iktatása

26_EHE_tanar_iktatas.pdf — PDF document, 625Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
241 
 
 
 
26. TEOLÓGIAI TANÁR IKTATÁSA  
– felépítés – 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
L
EKCIÓ
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
 
I
KTATÁS
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
242 
 
 
Teológiai tanár beiktatása  
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 
 
Liturgikus szín: piros 
 
A teológiai tanár beiktatását az egyetemért felelős püspök a rektor és a 
rangidős  tanár  segítségével  végzi  istentisztelet  keretében  (A  rangidős 
tanár akadályoztatása esetén egy másik beiktatott oktató is szolgálhat). 
Az  istentiszteletet  követő  egyetemi  ünnepi  ülés  pedig  jegyzőkönyvbe 
foglalja az iktatás megtörténtét. 
A  teológiai  tanár  iktatására  rendben  vonulnak  a  templomba.  Elöl  a 
hallgatók, majd az adjunktusok, docensek, utánuk a professzorok, majd 
az új teológiai tanár, végül az elnök püspök a két segédkező lelkésszel.  
A  határozatlan  időre  kinevezett  oktatókat  az  évnyitó  istentisztelet 
keretében iktatják be és áldják meg.  
 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A  püspök  a  két  tanárral  az  oltárhoz  lép.  Az  iktatandó  tanár  a 
gyülekezettel együtt helyet foglal.  
A gyülekezet kezdő éneket énekel. 
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
Püspök: 
Az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet
:
 
Ámen. 
 
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
Testvérem,  teológiai  tanári  szolgálat  kezdetén  bűnbánattal  álljunk 
Isten  színe  elé,  tegyük  le  terheinket  és  kérjük,  hogy  tisztítson  meg 
minket,  hogy  bocsánata  erejével  végezhessük  küldetésünket.  
Imádkozzunk! 
 
Rövid csendes imádság, majd a szolgálattevők és a gyülekezet együtt 
mondják: 
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted szent és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
243 
 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Liturgus: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus  által:  aki  magához  hívott,  tanítványaivá  tett  és  arra  küldött, 
hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. Én pedig feltámadott Urunk 
megbízásából feloldozlak benneteket bűneitekből, az Atya, a 
+
 
Fiú és 
a Szentlélek nevében. Járjatok új életben, a Szentlélek erejével! 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Rektor: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, 
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5
 
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket, 
hogy megismerjék a földön a te utadat! 
Magasztaljanak téged a népek, 
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, 
mert egyenlően ítéled a népeket, 
és a nemzeteket a földön te vezeted. 
Zsolt 67,2–5 
Kis glória vagy énekvers 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, 
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
 
2Kor 4,5
 
 
Az Introitus után az iktatandó teológiai tanár az oltártér elé lép, s az 
oltár felé mondva kezdi a Kyrie-t.  
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Új  tanár:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  embereket  hívsz  el  szent  szolgálatodra, 
Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Új tanár:
 Úr Jézus  Krisztus, te emberekre bízod, hogy tanítsák az örök 
élet evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Új  tanár:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  megáldod  követeidet,  hogy  áldássá 
legyenek mások számára, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
244 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A gyülekezet Istent dicsérő éneket énekel.  
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
Rangidős teológiai tanár (vagy egyetemi lelkész): 
Imádkozzunk! 
Urunk, Istenünk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az 
igazság ismeretére eljusson: hálát adunk neked, hogy megajándékozod 
egyházadat  Szentlelked  sokféle  ajándékával,  megismerteted  vele  az 
evangéliumodat,  és  megadod,  hogy  az  igazság  oszlopa  legyen.  Hálát 
adunk neked, hogy egyházunknak is megadod igéd ismeretének és az 
igaz  tanításnak  ajándékát.  Kegyelmedbe  ajánljuk  most  testvérünket, 
akit  a  teológiai  tanári  szolgálatra  szántunk.  Készítsd  fel  hivatására 
Szentlelked világosságával, hogy a te igazságod tanítója legyen sokak 
üdvösségére, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Püspök: 
Keresztyén 
Gyülekezet! 
Testvéreim 
az 
Úrban! 
Egybegyülekeztünk  Isten  szent  házába,  hogy  beiktassuk  szolgálatába 
N.  N.  testvérünket,  akit  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
teológiai tanárává megválasztottak/kineveztek.   
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
Hallgassátok  meg  azt  a  szentigét,  amelyet  erre  az  ünnepi  alkalomra 
választottam… 
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
L
EKCIÓ
 
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló teológiai tanár 
olvassa: 
Hallgassátok  meg,  testvéreim,  Isten  igéjét  az  egyház  tanító 
szolgálatáról. 
Jézus  ezt  mondja:  az  én  tanításom  nem  az  enyém,  hanem  azé,  aki 
elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, az felismeri, 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
245 
 
hogy  ez  a  tanítás  Istentől  van-e,  vagy  én  magamtól  szólok.  Aki 
magától szól, az a saját dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét 
keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság.
 
Jn 7,16 –18
 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló tanár olvassa: 
Pál  apostol  ezt  írja:  Ő  adott  némelyeket  apostolokul,  némelyeket 
prófétákul,  némelyeket  evangélistákul,  némelyeket  pedig  pásztorokul 
és  tanítókul,  hogy  a  szenteket  felkészítse  a  szolgálat  munkájára, 
Krisztus  testének  építésére,  míg  mindnyájan  eljutunk  a  hitnek  és  az 
Isten Fia megismerésének egységére.
 
Ef,11–13a
 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
 
Püspök a beiktatandó tanárhoz: 
Testvérem  az  Úrban,  N.  N.!  Hallottad  Isten  igéjét  az  egyház  tanító-
hivataláról.  Ezért  most  az  élő  Isten  és  a  keresztyén  gyülekezet  színe 
előtt  kérdezlek:  Elhatároztad-e,  hogy  vállalod  a  Hittudományi 
Egyetemen  a  teológiai  tanári  szolgálatot,  és  hogy  azt  az  Úr  Jézus 
Krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és 
igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e? 
Új teológiai tanár:
 
Elhatároztam. 
Ennek bizonyságául nyújtsd kezdet! 
Kézadás 
 
I
KTATÁS
 
 
Keresztyén Gyülekezet! 
 
Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá 
testvérünket a szent szolgálatra!  
A  püspök  és  a  segédkező  tanárok  –  a  gyülekezettel  együtt  – 
orgonakíséret  nélkül  éneklik  a  „Jövel,  Szentlélek  Úristen”  kezdetű 
(229) éneket
 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
246 
 
 
 
A püspök az iktató imádságot folytatólag mondja: 
 
Liturgus: 
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  rendelsz  apostolokat  és  prófétákat, 
pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel 
őket szolgálatra Szentlelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva 
kérünk:  szánd  meg  népedet,  és  áldd  meg  N.  N.  testvérünket 
egyházad  építésének  munkájában.  Áraszd  ki  rá  Szentlelkedet,  hogy 
tanári  szolgálatában  téged  kövessen,  mindenkor  igazat  szóljon 
szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék,  hogy 
a  te  néped  eljusson  a  hit  egységére  tebenned,  aki  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. 
 
A püspök folytatja kézrátétel nélkül: 
 
Testvérem az Úrban, N. N.! az Úr Jézus Krisztus, aki egykor elhívott 
téged  lelkészi  szolgálatra,  maradjon  veled  mindvégig  a  tanári 
szolgálatodban is! 
Én  pedig  az  egyházunk  választása,  hivatalos  kinevezésed,  valamint 
kijelentett  elhatározásod  és  kézadásod  alapján  beiktatlak  az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a teológiai tanári tisztségbe: az 
Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében.  
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
247 
 
Végezd  a  reád  bízott  szolgálatot  Isten  félelmében,  az  Úr  Jézus 
Krisztusba  vetett  hittel,  és  a  Szentlélek  erejével,  hűségesen  és 
odaadóan, hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus Krisztus 
ítélőszéke előtt. 
Hittudományi Egyetemünk tanárainak és hallgatóinak, lelkészeinknek 
és gyülekezeteinknek szeretetébe ajánlom N. N. teológiai tanárt, a mi 
testvérünket  az  Úrban:  tiszteljétek  és  becsüljétek  meg  őt  az  egyház 
Urától rendelt munkatársatokként és tanítótokként, figyeljetek szavára 
az  Úrért,  és  a  békesség  Istene  megőriz  titeket  feddhetetlenül  az  Úr 
Jézus krisztus eljövetelére. 
A beiktatott tanár feláll. 
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, 
szolgatársamat és testvéremet az Úrban! 
Megcsókolják egymást. 
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére! 
 
A  confirmát  a  teológiai  tanárok  és  a  hallgatók,  lehetőleg  a 
gyülekezettel együtt éneklik. 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,  
                                                és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,  
                                             és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!  
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,  
miképpen volt kezdetben most és mindenkor és mindörökkön
 
örökké.  Ámen. 
 
Ezután  az  iktató  istentisztelet  folytatódhat  az  úrvacsorai  liturgiával
Az  úrvacsorai  liturgiát  a  püspök  végzi,  az  új  tanár  pedig  részt  vesz  a 
szolgálatban.  
Ha  nem  úrvacsorai  istentiszteleten  történik  a  beiktatás,  akkor  itt  az 
istentisztelet befejező része következik.  
  
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,   
                                 és egyesí t sd hí vei det  b ékessé gben ! 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
248 
 
 
Püspök: 
Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyánk! Magasztaljuk szent nevedet, 
hogy  megajándékoztál  minket  igéddel  és  szent  jelenléteddel.  Köszönjük, 
hogy  mindnyájunkat  testvéri  közösségbe  egyesítettél  a  mi  Üdvözítőnk  és 
Pásztorunk,  Jézus  Krisztus  által.  Együtt  könyörgünk  most  hozzád  áldásért. 
Tedd eredményessé Hittudományi Egyetemünkön végzett közös munkánkat. 
Jézus Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Áldd meg egyetemünket, az itt folyó tudományos munkát és képzést. 
Áldd  meg  teológiai  tanárainkat  és  hallgatóinkat.  Add  nekik  Szentlelked 
világosságát, hogy megismerjék és helyesen értsék az evangélium igazságát, 
Krisztus keresztjének titkát. Jézus Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Áldd  meg egész egyházunkat, gyülekezeteinket és intézményeinket, 
lelkipásztorainkat és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk a 
hitet,  igéd  szeretetét,  az  egyházunk  és  az  evangélium  iránti  hűséget.  Jézus 
Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Áldd  meg  népünket  és  vezetőinket.  Add  meg  mindenkinek  az 
eredményes munka örömét és a mindennapi kenyeret, adj megnyugvást adó 
otthont  és  megértő  társakat.  Adj  békességet  minden  embernek:  a  világ 
békéjét és a te békességedet. Jézus Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök: 
Mindenható  örök  Isten!  Áldásod  kísérjen  minket  és  szolgálatba 
induló  testvérünket  most  és  életünk  minden  napján.  A  mi  Urunk  Jézus 
Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel  Isten,  él  és  uralkodik 
mindörökkön örökké! 
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Püspök és gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.  
 
 
 
 
background image
Teológiai tanár beiktatása 
 
249 
 
 
 
Á
LDÁS
 
 
A püspök az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.  
Püspök:
  [
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, 
+
 a Fiú és a 
Szentlélek.  
 
Gyülekezet:
 
Ámen
 
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
 
A  gyülekezet  záróéneket  énekel,  majd  a  szolgálattevők  a  bevonulás 
rendje szerint kivonulnak a templomból.  
 
Ha  ezután  a  templomban  ünnepi  egyetemi  ülés  következik,  akkor  át 
kell  alakítani  a  templomteret  annak  megtartására.  Egyértelműen 
jelezni  kell,  hogy  a  liturgikus  eseménynek  vége,  és  egy  egyházjogi 
aktus  következik.  Figyelni  kell  arra  is,  hogy  sem  a  gyülekezet 
számára,  sem  más  keresztény  testvéregyházak  számára  ne  jelentsen 
botránkozást a templom nem szakrális használata.   
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek