1%
Navigáció
 

Igék a lelkipásztori szolgálathoz

21_lelkip_szolg_textuarium.pdf — PDF document, 385Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
169 
 
 
 
21. IGÉK A LELKIPÁSZTORI 
SZOLGÁLATHOZ 
 
A  lelkipásztori  szolgálatokhoz  kapcsolódó  textuáriumban  megtalálhatunk 
törtvényt  és  evangéliumot  hirdető  verseket  és  szakaszokat  egyaránt.  Elénk 
kerülnek  elgondolkodtató,  vigasztaló,  bátorító,  felrázó,  lecsendesítő  szavak 
egyaránt.  Természetesen  a  szolgálatot  végző  lelkipásztori  bölcsességére, 
belátására, ige által áthatott lelkiismeretére van bízva, hogy ezeket megfelelően 
használja. A rövid versek természetesen a kontextusból kiemelve azt a veszélyt 
is  hordozzák,  hogy  torzul  az  eredeti  értelem.  A  Lelkész  felelőssége,  hogy  a 
teljes  szentírás  ismeretében  és  értelmében  szólaltassa  meg  ezeket  a 
mondatokat, nem önálló értelmű, megoldási recept-szerű anyagként.  
A szövegeket természetesen az egyházunkban használt a protestáns újfordítású 
Szentírásból vesszük.  
 
Rövid igeversek 
1.
 
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek”. 
Mt. 11,28   
2.
 
Jézus így szólt: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, 
mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. 
Mt 26, 
39
.  
3.
 
Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen! 
Mk 9,24
 
4.
 
Jézus Krisztus ezt mondja: „én vagyok a jó pásztor: én ismerem az 
enyéimet,  és  az  enyéim  ismernek  engem,  és  én  életemet  adom 
értük”. 
Jn 10,1kk 
5.
 
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. 
Lk 6,36  
6.
 
Jézus így szólt: „Ne félj csak higgy, és meggyógyul” 
Lk 9,50
 
7.
 
Jézus  így  szólt:  „Ne  annak  örüljetek,  hogy  a  lelkek 
engedelmeskednek  nektek,  inkább  annak  örüljetek,  hogy  a  nevetek 
fel van írva a mennyben.” 
Lk 10,20 
8.
 
Jézus  ezt  mondta  Mártának:  „sok  mindenért  aggódsz  és 
nyugtalankodsz,  pedig  kevésre  van  szükség,  valójában  csak  egyre. 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
170 
 
Mária  a  jobb  részt  választotta,  amelyet  nem  vehetnek  el  tőle. 
Lk 
10,41.42
 
9.
 
Jézus  így  szólt:  „Kérjetek  és  adatik,  keressetek,  és  találtok, 
zörgessetek,  és  megnyittatik  nektek.  Mert  mindaz,  aki  kér,  kap;  aki 
keres,  talál;  és  aki  zörget,  annak  megnyittatik.  Melyik  apa  az 
közületek,  aki  fiának  kígyót  ad,  amikor  az  halat  kér  tőle,  vagy 
amikor  tojást  kér,  skorpiót  ad  neki?  Ha  tehát  ti  gonosz  létetekre 
tudtok  gyermekeiteknek  jó  ajándékokat  adni,  mennyivel  inkább  ad 
mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle? 
Lk 11,9-13
 
10.
 
Jézus így szólt: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire 
sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” 
Lk 12,48
 
11.
 
Jézus így szólt: „Boldog az, aki Isten országának vendége. Jöjjetek, 
mert már minden készen van”.
 Lk 14,15.17 
12.
 
Jézus ezt mondta: „Nagyobb öröm lesz a menyben egyetlen megtérő 
bűnösön,  mint  kilencvenkilenc  igaz  miatt,  akinek  nincs  szüksége 
megtérésre.” 
Lk 15,7
 
13.
 
Légy irgalmas nekem, bűnösnek! 
Lk 18,13
 
14.
 
„Akkor  ki  üdvözülhet?”  Jézus  így  felelt:  „ami  lehetetlen  az 
embereknek, az Istennek lehetséges”. 
Lk 18.27
 
15.
 
Jézus  így  szólt:  „Ma  lett  üdvössége  ennek  a  háznak.  Mert  az 
emberfia  azért  jött,  hogy  megkeresse  és  megtartsa  az  elveszettet.” 
Lk19,9.10
 
16.
 
Jézus  mondta:  A  sátán  kikért  titeket,  hogy  megrostáljon,  mint  a 
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. 
Lk 
22,31.32
 
17.
 
Jézus így szólt: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” 
Lk 22,46
 
18.
 
Jézus így szólt a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik,  mert nem 
tudják, mit cselekszenek” 
Lk 23,34
 
19.
 
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Jn 3,16
 
20.
 
„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és 
aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 
Jn 6,35
.  
21.
 
Jézus mondja: „Akit nekem ad az Atya, az min énhozzám jön, és aki 
énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” 
Jn 6,37
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
171 
 
22.
 
Jézus  mondja:  Én  vagyok  a  jó  pásztor.  A  jó  pásztor  életét  adja  a 
juhokért. 
Jn 10,11
 
23.
 
Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is él. És aki él, és hisz énbennem, az nem hal 
meg soha”.  
Jn 11,25.26
 
24.
 
Jézus  így  szólt:  „Ne  nyugtalankodjék  a  ti  szívetek:  higgyetek 
Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék 
van; elmegyek és helyet készítek számotokra”.  
Jn
 
14,1-2a
 
25.
 
Jézus  mondja:  „Én  vagyok  a  szőlőtő,  ti  a  szőlővesszők;  aki 
énbennem  marad,  és  én  őbenne,  az  terem  sok  gyümölcsöt,  mert 
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Jn 15,5 
26.
 
Jézus  így  szólt:  „A  világon  nyomorúságotok  van,  de  bízzatok:  én 
legyőztem a világot”. 
Jn16,33
 
27.
 
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! 
ApCsel 7,59
 
28.
 
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál. 
Róm 8,28
 
29.
 
Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy 
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy 
veszedelem, vagy fegyver? Meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem  élet,  sem  angyalok,  sem  fejedelmek,  sem  jelenvalók,  sem 
eljövendők,  sem  hatalmak,  sem  magasság,  sem  mélység,  sem 
semmiféle  más  teremtmény  nem  választhat  el  minket  az  Isten 
szeretetétől,  amely  megjelent  Jézus  Krisztusban,  a  mi  Urunkban. 
Róm
 
8,35.38.39
 
30.
 
Közülünk senki sem él önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, 
ha  meghalunk,  az  Úrnak  halunk  meg.  Tehát  akár  élünk,  akár 
meghalunk, az Úréi vagyunk. 
Róm 14,7.8 
31.
 
Isten  kegyelméből  vagyok,  ami  vagyok,  és  hozzám  való  kegyelme 
nem lett hiábavaló. 
Róm 15,10
 
32.
 
A  romlandó  testnek  romolhatatlanságba  kell  öltöznie,  és  e 
halandónak  halhatatlanságba.  Amikor  pedig  (ez  a  romlandó 
romolhatatlanságba  öltözik,  és)  ez  a  halandó  halhatatlanságba 
öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál 
fölött!  Halál,  hol  a  te  diadalod?  Halál,  hol  a  te  fullánkod?  A  halál 
fullánkra a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki 
a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 
1Kor 15,54-56
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
172 
 
33.
 
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke 
elé,  hogy  mindenki  megkapja,  amit  megérdemel,  aszerint,  amit  e 
testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat. 
2Kor 5,10
 
34.
 
Krisztus  szeretete  szorongat  minket,  mivel  azt  tartjuk,  hogy  ha  egy 
meghalt  mindenkiért,  akkor  mindenki  meghalt;  és  azért  halt  meg 
mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem 
annak, aki értük meghalt és feltámadt. 
2Kor 5,14.15 
35.
 
Elég  neked  az  én  kegyelmem,  mert  az  én  erőm  erőtlenség  által  ér 
célhoz. 
2Kor 12,9
 
36.
 
Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a krisztus törvényét. 
Gal 
6,2
 
37.
 
Jól  vigyázzatok  tehát,  hogyan  éltek;  ne  esztelenül,  hanem  bölcsen, 
kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne 
legyetek  meggondolatlanok,  hanem  értsétek  meg,  mi  az  úr  akarata.
 
Ef 5,15.16
 
38.
 
Erősödjetek  meg  az  Úrban  és  az  ő  hatalmas  erejében.  Öltsétek 
magatokra  az  Isten  fegyverzetét,  hogy  megállhassatok  az  ördög 
mesterkedéseivel szemben. 
Ef 6,10.11
 
39.
 
Az  Isten  békessége,  mely  minden  értelmet  meghalad,  meg  fogja 
őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
Fil 4,7
 
40.
 
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel! 
Fil 4, 23
 
41.
 
Nem  szeretnénk,  testvéreink,  ha  tudatlanok  lennétek  az  elhunytak 
felől,  és  szomorkodnátok,  mint  a  többiek,  akiknek  nincs 
reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az 
is bizonyos, hogy  Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele 
együtt.  Vigasztaljátok  tehát  egymást  ezekkel  az  igékkel.
  1Thessz 
4,13.14.18 
42.
 
Maga  pedig  a  békesség  Istene  szenteljen  meg  titeket  teljesen,  és 
őrizze  meg  a  ti  lelketeket,  elméteket  és  testeteket  teljes  épségben, 
feddhetetlenül  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  eljövetelére.  Hű  az,  aki 
elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 
1Thessz 5,23.24 
43.
 
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 
elhívattál. 
1Tim 6,12 
44.
 
Még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne 
sodródjunk. 
Zsid 2,1 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
173 
 
45.
 
Meg  vagyok  győződve  arról,  hogy  aki  elkezdte  bennetek  a  jó 
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. 
Fil 1,6 
46.
 
Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az 
elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív 
gondolatait  és  szándékait. Nincsen  olyan  teremtmény,  amely  rejtve 
volna  előtte,  sőt  mindenki  mezítelen  és  fedetlen  az  ő  szeme  előtt. 
Neki kell majd számot adnunk.
 Zsid 4,12.13 
47.
 
Ne  veszítsétek  el  tehát  bizalmatokat,  amelynek  nagy  jutalma  van. 
Mert  állhatatosságra  van  szükségetek,  hogy  az  Isten  akaratát 
cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. 
Zsid 10,35.36
 
48.
 
Mi  is,  akiket  a  bizonyságtevőknek  akkora  fellege  vesz  körül, 
tegyünk  le  minden  ránk  nehezedő  terhet,  és  a  bennünket 
megkörnyékező  bűnt,  és  állhatatossággal  fussuk  meg  az  előttünk 
levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. 
Zsid
 
12,1.2.
 
49.
 
A  lankadt  kezeket  és  a  megroskadt  térdeket  erősítsétek  meg,  és 
egyenes ösvényen járjatok. 
Zsid 12,12
 
50.
 
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Zsid 13,8
 
51.
 
Szelíden  fogadjátok  a  belétek  oltott  igét,  amely  meg  tudja  tartani 
lelketeket. 
Jak 1,21
 
52.
 
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 
1Pt 5,7
 
53.
 
Lássátok  meg,  milyen  nagy  szeretetet  tanúsított  irántunk  az  Atya: 
Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. 
1Jn 3,1
 
54.
 
Abban  lett  teljessé  a  szeretet  közöttünk,  hogy  bizalommal 
tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk 
mi  is  ebben  a  világban.  A  szeretetben  nincs  félelem,  sőt  a  teljes 
szeretet  kiűzi  a  félelmet.  Mi  tehát  azért  szeretünk,  mert  ő  előbb 
szeretett minket. 
1Jn4,17-19
 
55.
 
Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki 
volt, és aki eljövendő: a Mindenható. 
Jel 1,8
 
56.
 
Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig 
népei  lesznek,  és  maga  az  Isten  lesz  velük;  és  letöröl  minden 
könnyet  a  szemükről,  és  halál  sem  lesz  többé,  sem  gyász,  sem 
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 
Jel 
21,3.4 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
174 
 
57.
 
Ámen, jöjj, Uram, Jézus! 
Jel 22,20
 
 
*   *   *
 
58.
 
Elég most már, Uram! Vedd el életemet. 1Kir 19,4 
59.
 
Ne  rejtsd  el  előlem  orcádat,  ne  utasítsd  el  haragosan szolgádat! Te 
vagy  az  én  segítségem,  ne  vess  el,  ne  hagyj  el,  szabadító  Istenem! 
Zsolt 27,9
 
60.
 
„Miért  csügged  el  a  lelkem,  miért  háborogsz  bennem?  Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok neki!
 Zsolt 42,6 
 
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
175 
 
Zsoltárok: 
 
139
.  URam,  te  megvizsgálsz,  és  ismersz  engem. 
2
Tudod,  ha  leülök 
vagy  ha  felállok,  messziről  is  észreveszed  szándékomat. 
3
Szemmel 
tartod  járásomat  és  pihenésemet,  gondod  van  minden  utamra. 
4
Még 
nyelvemen  sincs  a  szó,  te  már  pontosan  tudod,  URam. 
5
Minden 
oldalról  körülfogtál,  kezedet  rajtam  tartod. 
6
Csodálatos  nekem  ez  a 
tudás,  igen  magas,  nem  tudom  felfogni. 
7
Hova  menjek  lelked  elől? 
Orcád elől hova fussak? 
8
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak 
hazájában  feküdnék  le,  te  ott  is  ott  vagy.   
9
Ha  a  hajnal  szárnyaira 
kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,   
10
kezed ott is  elérne, jobbod 
megragadna  engem. 
11
Ha  azt  gondolnám,  hogy  elnyel  a  sötétség,  és 
éjszakává  lesz  körülöttem  a  világosság:   
12
a  sötétség  nem  lenne  elég 
sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig 
olyan,  mint  a  világosság. 
13
Te  alkottad  veséimet,  te  formáltál  anyám 
méhében.   
14
Magasztallak  téged,  mert  félelmes  és  csodálatos  vagy; 
csodálatosak  alkotásaid,  és  lelkem  jól  tudja  ezt. 
15
Csontjaim  nem 
voltak  rejtve  előtted,  amikor  titkon  formálódtam,  mintha  a  föld 
mélyén  képződtem  volna. 
16
Alaktalan  testemet  már  látták  szemeid; 
könyvedben  minden  meg  volt  írva,  a  napok  is,  amelyeket  nekem 
szántál,  bár  még  egy  sem  volt  meg  belőlük. 
17
Mily  drágák  nekem 
szándékaid,  Istenem,  mily  hatalmas  azoknak  száma! 
18
Számolgatom, 
de  több  a  homokszemeknél,  s  a  végén  is  csak  nálad  vagyok. 
19
Bár 
megölnéd,  Istenem,  a  bűnöst,  és  távoznának  tőlem  a  vérontó 
emberek! 
20
Akik  csalárdul  beszélnek  rólad,  ellenségeid,  hazugul 
mondják  ki  nevedet. 
21
Ne  gyűlöljem-e  gyűlölőidet,  URam?  Ne 
utáljam-e támadóidat?  
22
Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen 
nekem is ellenségeimmé lettek. 
23
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg 
szívemet!  Próbálj  meg,  és  ismerd  meg  gondolataimat! 
24
Nézd  meg, 
nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján! 
 
 
 
51.
   
1
A  karmesternek:  Dávid  zsoltára, 
2
abból  az  időből,  mikor  nála 
járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.  
3
Könyörülj rajtam 
kegyelmeddel, 
Istenem, 
töröld 
el 
hűtlenségemet 
nagy 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
176 
 
irgalmaddal! 
4
Teljesen  mosd  le  rólam  bűnömet,  és  vétkemtől  tisztíts 
meg  engem! 
5
Mert  tudom,  hogy  hűtlen  voltam,  és  vétkem  mindig 
előttem  van. 
6
Egyedül  ellened  vétkeztem,  azt  tettem,  amit  rossznak 
látsz.  Ezért  igazad  van,  ha  szólsz,  és  jogos  az  ítéleted.   
7
Lásd,  én 
bűnben  születtem,  anyám  vétekben  fogant  engem.   
8
Te  pedig  a 
szívben  levő  igazságot  kedveled,  és  a  bölcsesség  titkaira  tanítasz 
engem. 
9
Tisztíts  meg  izsóppal,  és  tiszta  leszek,  moss  meg  engem,  és 
fehérebb  leszek,  mint  a  hó. 
10
Engedd,  hogy  vidámságot  és  örömöt 
halljak,  és  megújuljanak  tagjaim,  amelyeket  összetörtél. 
11
Rejtsd  el 
orcádat  vétkeim  elől,  töröld  el  minden  bűnömet! 
12
Tiszta  szívet 
teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!   
13
Ne 
vess  el  orcád  elől,  szent  lelkedet  ne  vedd  el  tőlem! 
14
Vidámíts  meg 
újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 
15
hogy 
taníthassam  utaidra  a  hűtleneket,  és  a  vétkesek  megtérjenek 
hozzád. 
16
Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! 
És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 
17
Nyisd meg ajkamat, Uram, 
és dicséretedet hirdeti szám. 
18
Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, 
és  ha  égőáldozatot  adnék  is,  nem  vennéd  szívesen.   
19
Isten  előtt  a 
töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem 
veted  meg,  Istenem!   
20
Tégy  jót  a  Sionnal  kegyelmesen,  építsd  fel 
Jeruzsálem  kőfalait! 
21
Akkor  majd  kedveled  a  helyesen  bemutatott 
áldozatokat,  az  égőáldozatot  és  a  teljes  áldozatot.  Akkor  majd 
áldozhatnak oltárodon bikákat. 
 
 
 
130.   
A  mélységből  kiáltok  hozzád,  URam! 
2
Uram,  halld  meg 
szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 
3
Ha a bűnöket 
számon  tartod,  URam,  Uram,  ki  marad  meg  akkor? 
4
De  nálad  van  a 
bocsánat,  ezért  félnek  téged.   
5
Várom  az  URat,  várja  a  lelkem,  és 
bízom  ígéretében. 
6
Lelkem  várja  az  Urat,  jobban,  mint  az  őrök  a 
reggelt,  mint  az  őrök  a  reggelt. 
7
Bízzál,  Izráel,  az  ÚRban,  mert  az 
ÚRnál  van  a  kegyelem,  és  gazdag  ő,  meg  tud  váltani. 
8
Meg  is  váltja 
Izráelt minden bűnéből. 
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
177 
 
90. 
Uram,  te  voltál  hajlékunk  nemzedékről  nemzedékre. 
2
Mielőtt 
hegyek  születtek,  mielőtt  a  föld  és  a  világ  létrejött,  öröktől  fogva 
mindörökké vagy te, ó Isten! 
3
A halandót visszatéríted a porba, és ezt 
mondod: Térjetek vissza, emberek!  
4
Mert ezer esztendő előtted annyi, 
mint  a  tegnapi  nap,  amely  elmúlt,  mint  egy  őrváltásnyi  idő  éjjel. 
 
5
Elragadod  őket,  olyanok  lesznek,  mint  reggelre  az  álom,  mint  a 
növekvő  fű:   
6
reggel  virágzik  és  növekszik,  estére  megfonnyad  és 
elszárad. 
7
Bizony,  elmúlunk  haragod  miatt,  indulatod  miatt 
megsemmisülünk, 
8
ha  magad  elé  állítod  bűneinket,  titkolt  vétkeinket 
orcád  világossága  elé. 
9
Elmúlik  minden  napunk  haragod  miatt,  úgy 
elmúlnak  esztendeink,  mint  egy  sóhajtás. 
10
Életünk  ideje  hetven 
esztendő,  vagy  ha  több,  nyolcvan  esztendő,  és  nagyobb  részük 
hiábavaló  fáradság,  olyan  gyorsan  eltűnik,  mintha  repülnénk. 
11
Ki 
tudja, 
milyen 
erős 
haragod, 
és 
milyen 
félelmetes 
felháborodásod? 
12
Taníts  úgy  számlálni  napjainkat,  hogy  bölcs 
szívhez jussunk! 
13
Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj 
szolgáidon! 
14
Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk 
és  örüljünk  egész  életünkben! 
15
Örvendeztess  meg  bennünket  annyi 
napon  át,  ahányon  át  megaláztál,  annyi  éven  át,  ahányban  rossz 
sorsunk  volt! 
16
Legyenek  láthatóvá  tetteid  szolgáidon,  és  méltóságod 
fiaikon! 
17
Legyen  velünk  Istenünknek,  az  Úrnak  jóindulata!  Kezeink 
munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! 
 
13.
   
2
Meddig  tart  ez,  URam?  Végképp  megfeledkeztél  rólam? 
Meddig  rejted  el  orcádat  előlem?   
3
Meddig  kell  magamban 
tanakodnom,  és  bánkódnom  szívemben  naponként?  Meddig 
kerekedhetik  fölém  ellenségem? 
4
Tekints  rám,  hallgass  meg,  URam, 
Istenem!  Tartsd  meg  szemem  ragyogását,  ne  jöjjön  rám  halálos 
álom! 
5
Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak 
ellenfeleim,  hogy  ingadozom! 
6
Mert  én  hűségedben  bízom,  szívből 
ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem. 
 
40.
 
2
Várva  vártam  az  URat,  és  ő  lehajolt  hozzám,  meghallotta 
kiáltásomat. 
3
Kiemelt  a  pusztulás  verméből,  a  sárból  és  iszapból. 
Sziklára  állította  lábamat,  biztossá  tette  lépteimet. 
4
Új  éneket  adott  a 
számba,  Istenünknek  dicséretét.  Sokan  látják  ezt,  félik  az  URat,  és 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
178 
 
bíznak benne.  
5
Boldog ember az, aki  az ÚRba veti bizodalmát, nem 
igazodik  a  kevélyekhez  és  az  elvetemült  hazugokhoz. 
6
URam, 
Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. 
Szeretném  hirdetni  és  elmondani,  de  több  annál,  amit  fel  tudnék 
sorolni. 
7
Véresáldozatban és  ételáldozatban nem telik  kedved: nyitott 
fület  adtál  nekem.  Égőáldozatot  és  vétekáldozatot  nem  kívánsz. 
 
8
Akkor  így  szóltam:  Íme,  megjelentem,  a  könyvtekercsben  írva  van 
rólam. 
9
Abban  telik  kedvem,  Istenem,  hogy  akaratodat  teljesítsem, 
törvényed  szívemben  van. 
10
Hirdetem  igazságodat  a  nagy 
gyülekezetben, 
és 
nem 
zárom 
be 
számat, 
jól 
tudod, 
URam! 
11
Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek 
hűségedről  és  szabadításodról.  Nem  titkolom  el  szeretetedet  és 
hűségedet  a  nagy  gyülekezet  előtt. 
12
URam,  ne  vond  meg  tőlem 
irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! 
13
Mert  annyi  baj 
vett  engem  körül,  hogy  megszámlálni  sem  lehet.  Bűneim  büntetése 
utolért  engem,  áttekinteni  sem  tudom  őket,  számosabbak  hajam 
szálainál, és a szívem is elhagyott engem. 
14
Légy kegyelmes, URam, 
és  ments  meg,  URam,  siess  segítségemre! 
15
Szégyenkezzen,  piruljon 
mindenki,  aki  életemet  el  akarja  venni!  Riadjanak  vissza,  és  érje 
gyalázat  azokat,  akik  bajomban  gyönyörködnek! 
16
Rettegjenek 
szégyenükben,  akik  hahotázva  beszélnek  rólam! 
17
Örüljenek,  és 
örvendezzenek  benned  mindazok,  akik  téged  keresnek.  Akik 
szabadításodra  vágyódnak,  hadd  mondhassák  mindig,  hogy  nagy  az 
ÚR! 
18
Én  nyomorult  és  szegény  vagyok,  de  gondol  rám  az  Úr.  Te 
vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! 
 
31.
   
2
Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments 
meg  engem  irgalmasan! 
3
Fordítsd  felém  füledet,  siess,  ments  meg 
engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! 
4
Mert te vagy 
az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! 
5
Szabadíts ki 
a  hálóból,  amelyet  titkon  vetettek  nekem,  mert  te  vagy  az 
erősségem. 
6
Kezedre  bízom  lelkemet,  te  váltasz  meg  engem,  URam, 
igaz  Isten!    
10
Légy kegyelmes, URam, mert bajban vagyok, szemem 
elhomályosodott  a  bánattól,  odavan  testem-lelkem. 
11
A  gond  miatt 
vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt 
megrokkant  az  erőm,  csontjaim  sorvadoznak. 
12
Minden  ellenségem 
gyaláz  engem,  szomszédaim  félnek,  ismerőseim  megrettennek,  ha 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
179 
 
látnak  az  utcán,  elfutnak  előlem. 
13
Elfelejtettek,  mintha  meghaltam 
volna,  olyan  lettem,  mint  egy  kallódó  tárgy. 
14
Mert  hallom  sokak 
suttogását: Iszonyú baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el 
akarják venni  az életemet. 
15
De én bízom benned, URam, vallom: Te 
vagy  Istenem! 
16
Kezedben  van  sorsom,  ments  meg  ellenségeim  és 
üldözőim  kezéből!   
17
Ragyogjon  rá  orcád  szolgádra,  segíts  rajtam 
hűségesen!  
18
URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! 
20
Milyen 
nagy  a  te  jóságod,  melyet  a  téged  félőknek  tartogatsz!  Ebben 
részesíted  a  hozzád  menekülőket  minden  ember  szeme  láttára.  
23
Én 
már  azt  gondoltam  ijedtemben,  hogy  eltaszítottál  magadtól.  De  te 
meghallgattad  könyörgő  szavamat,  amikor  hozzád  kiáltottam 
segítségért. 
24
Szeressétek az URat, ti hívei mind! 
 
  
27.
    Világosságom  és  segítségem  az  ÚR,  kitől  félnék?  Életemnek 
ereje  az  ÚR,  kitől  rettegnék?   
2
Ha  rám  támadnak  is  a  gonoszok, 
szorongató  ellenségeim,  hogy  marcangoljanak  engem,  majd 
megbotlanak, és elesnek. 
3
Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a 
szívem.  Ha  háború  tör  is  rám,  én  akkor  is  bizakodom. 
4
Egy  dolgot 
kérek  az  ÚRtól,  azért  esedezem:  hogy  az  ÚR  házában  lakhassam 
egész  életemben;  láthassam,  milyen  jóságos  az  ÚR,  és 
gyönyörködhessem  templomában.   
5
Megóv  engem  sátrában  a 
veszedelem  napján.  Elrejt  sátra  mélyén,  magas  kősziklára  helyez 
engem.   
6
Így  hát  fölemelt  fővel  állok  ellenségeim  között,  ezért 
örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket zengek az 
ÚRnak. 
7
Halld  meg,  URam,  hívó  hangomat!  Könyörülj  rajtam, 
hallgass  meg! 
8
Ha  ezt  mondod:  Járuljatok  színem  elé!  -  szívem  így 
válaszol:  Színed  elé  járulok,  URam! 
9
Ne  rejtsd  el  előlem  orcádat,  ne 
utasítsd el haragosan szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, 
ne hagyj el, szabadító Istenem! 
10
Ha apám, anyám elhagyna is, az ÚR 
magához  fogad  engem.   
11
URam,  taníts  meg  utadra,  vezess  a  helyes 
ösvényen,  mert  ellenségeim  vannak! 
12
Ne  dobj  oda  ellenségeim 
indulatának,  mert  hamis  tanúk  támadtak  rám,  bosszút  lihegnek. 
13
De 
én  hiszem,  hogy  még  meglátom  az  ÚR  jóságát  az  élők 
földjén. 
14
Reménykedj  az  ÚRban,  légy  erős  és  bátor  szívű, 
reménykedj az ÚRban! 
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
180 
 
23. 
Az ÚR az én pásztorom, nem  szűkölködöm.   
2
Füves legelőkön 
terelget,  csendes  vizekhez  vezet  engem.   
3
Lelkemet  felüdíti,  igaz 
ösvényen vezet az ő nevéért. 
4
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, 
nem  félek  semmi  bajtól,  mert  te  velem  vagy:  vessződ  és  botod 
megvigasztal  engem. 
5
Asztalt  terítesz  nekem  ellenségeim  szeme 
láttára.  Megkened  fejemet  olajjal,  csordultig  van  poharam. 
6
Bizony, 
jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában 
lakom egész életemben. 
 
37. 
   
3
Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és 
biztonságban  élhetsz. 
4
Gyönyörködj  az  ÚRban,  és  megadja  szíved 
kéréseit!   
5
Hagyd  az  ÚRra  utadat,  bízzál  benne,  mert  ő 
munkálkodik: 
6
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.  
7
Légy 
csendben,  és  várj  az  ÚRra!  Ne  indulj  fel,  ha  az  alattomos  embernek 
szerencsés az útja! 
8
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy 
indulatos, mert az csak rosszra visz!  
11
Az alázatosak öröklik a földet, 
és teljes békességet  élveznek.   
12
Ármánykodik  a bűnös az igaz ellen, 
és acsarkodik ellene. 
13
Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a 
napja.  
22
Akiket  megáld  az  ÚR,  öröklik  a  földet,  akiket  megátkoz, 
elpusztulnak. 
23
Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az 
útja tetszik neki. 
24
Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen 
fogja. 
 
29
Az 
igazak 
öröklik 
földet, 
és 
ott 
laknak 
mindvégig. 
30
Bölcsen  beszél  az  igaznak  a  szája,  és  a  nyelve  igazat 
mond. 
31
Isten 
törvénye  van  a  szívében,  nem  ingadoznak 
léptei. 
34
Reménykedj  az  ÚRban,  maradj  az  ő  útján! 
37
Vigyázz,  hogy 
feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke 
emberéé! 
39
Az  igazak  segítséget  kapnak  az  ÚRtól,  erőt  a  szükség 
idején. 
40
Megsegíti  az  ÚR,  megmenti  őket,  megmenti  a  bűnösöktől, 
megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. 
 
107.
   
1
Adjatok  hálát  az  ÚRnak,  mert  jó,  mert  örökké  tart 
szeretete! 
2
Így  szóljanak  az  ÚR  megváltottai,  akiket  megváltott  az 
ellenség kezéből,  
3
és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, 
nyugatról,  északról  és  délről. 
4
Vannak,  akik  bolyongtak  a  pusztában, 
úttalan utakon, nem  találtak lakott  várost. 
5
Éheztek is,  szomjaztak is, 
elcsüggedt  a  lelkük. 
6
De  az  ÚRhoz  kiáltottak  nyomorúságukban,  és 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
181 
 
kimentette őket szorult helyzetükből. 
7
A helyes útra vezette őket, hogy 
lakott  városba  jussanak. 
8
Adjanak  most  hálát  az  ÚRnak  szeretetéért, 
az  emberekkel  tett  csodáiért, 
9
mert  megitatta  a  szomjazókat,  és  jól 
tartotta  az  éhezőket. 
10
Vannak,  akik  sötétségben  ültek,  a  halál 
árnyékában,  nyomorultan  vasra  verve, 
11
mert  engedetlenek  voltak 
Isten  parancsával  szemben,  megvetették  a  Felséges  döntését. 
12
Ezért 
szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. 
13
De az 
ÚRhoz  kiáltottak  nyomorúságukban,  és  megszabadította  őket  szorult 
helyzetükből. 
14
Kihozta  őket  a  sötétségből,  a  halál  árnyékából, 
köteleiket pedig letépte. 
15
Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, 
az emberekkel tett csodáiért, 
16
mert betörte az érckapukat, és leverte a 
vaszárakat. 
17
Vannak  ostobák,  akiknek  szenvedniük  kellett  vétkes 
életük  és  bűneik  miatt. 
18
Minden  ételtől  undorodtak,  már  a  halál 
kapuihoz  jutottak. 
19
De  az  ÚRhoz  kiáltottak  nyomorúságukban,  és 
megszabadította  őket  szorult  helyzetükből. 
20
Elküldte  igéjét, 
meggyógyította,  és  a  sír  mélyéről  kimentette  őket.   
21
Adjanak  most 
hálát 
az 
ÚRnak 
szeretetéért, 
az 
emberekkel 
tett 
csodáiért, 
22
mutassanak  be  hálaáldozatot,  beszéljék  el  ujjongva 
tetteit! 
23
Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy 
vizeken  végezték. 
24
Ezek  látták  az  ÚR  tetteit,  csodáit  a  mélységes 
tengeren. 
25
Szavára 
forgószél 
támadt, 
fölemelték 
őket 
hullámok. 
26
Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek 
a  veszedelemben. 
27
Imbolyogtak,  tántorogtak,  mint  a  részegek, 
bölcsességük 
egészen 
odalett. 
28
De 
az 
ÚRhoz 
kiáltottak 
nyomorúságukban, 
és 
kiszabadította 
őket 
szorult 
helyzetükből. 
29
Lecsendesítette 
forgószelet, 
elcsitultak 
hullámok. 
30
Örültek,  amikor  azok  elsimultak,  és  a  kívánt  kikötőbe 
vezette  őket. 
31
Adjanak  most  hálát  az  ÚRnak  szeretetéért,  és  az 
emberekkel tett csodáiért! 
32
Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és 
dicsérjék a vének gyűlésében! 
33
A folyókat pusztává tette, a forrásokat 
sivataggá, 
34
a gyümölcstermő földet szikessé a rajta lakók gonoszsága 
miatt. 
35
A  pusztában  bővizű  tavat  árasztott,  a  szomjú  földön 
forrásokat.   
36
Éhezőket  telepített  oda,  akik  várost  alapítottak 
lakóhelyül. 
37
Mezőket  vetettek  be,  és  szőlőket  ültettek,  amelyek 
termést  és  gyümölcsöt  hoztak. 
38
Megáldotta  őket,  és  nagyon 
elszaporodtak, 
állatokban 
sem 
láttak 
hiányt. 
39
De 
azután 
megfogyatkoztak,  és  görnyedeztek  az  elnyomás,  a  baj  és  gond 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
182 
 
miatt, 
40
amikor  gyalázatot  zúdított  az  előkelőkre,  és  úttalan 
pusztaságban  kellett  bolyonganiuk.   
41
De  a  szegényeket  oltalmazza  a 
nyomorúságban, 
nemzetségüket 
megszaporítja, 
mint 
egy 
nyájat. 
42
Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják 
szájukat.   
43
Aki  bölcs,  jegyezze  meg  ezeket,  és  értse  meg  az  ÚR 
kegyelmes tetteit! 
 
25.
  URam,  hozzád  emelkedem  lélekben! 
2
Benned  bízom,  Istenem, 
ne  szégyenüljek  meg,  ne  nevessenek  ki  ellenségeim! 
3
Senki  se 
szégyenüljön  meg,  aki  benned  reménykedik,  azok  szégyenüljenek 
meg,  akik  ok  nélkül  elpártolnak  tőled!   
4
Utaidat,  URam,  ismertesd 
meg  velem,  ösvényeidre  taníts  meg  engem! 
5
Vezess  hűségesen,  és 
taníts  engem,  mert  te  vagy  szabadító  Istenem,  mindig  benned 
reménykedem. 
6
Gondolj,  URam,  irgalmadra  és  kegyelmedre,  melyek 
öröktől fogva vannak. 
7
Ifjúkorom vétkeire  és bűneimre ne emlékezz! 
Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam!  
8
Jó és igaz 
az  ÚR,  ezért  megmutatja  a  vétkeseknek  a  jó  utat. 
9
Az  alázatosakat 
igazságosan  vezeti,  és  az  ő  útjára  tanítja  az  alázatosakat. 
10
Az  ÚR 
minden  ösvénye  szeretet  és  hűség  azoknak,  akik  megtartják 
szövetségét  és  intelmeit.   
11
A  te  nevedért,  ó  URam,  bocsásd  meg 
bűneimet, mert sok van!  
12
Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, 
hogy  melyik  utat  válassza. 
13
Élete  boldog  marad,  és  utódai  öröklik  a 
földet.  
14
Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja 
őket. 
15
Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a 
csapdából. 
16
Fordulj  felém,  és  könyörülj  rajtam,  mert  magányos  és 
nyomorult 
vagyok. 
17
Enyhítsd 
szívem 
szorongását, 
szorult 
helyzetemből  szabadíts  ki! 
18
Lásd  meg  nyomorúságomat  és 
gyötrődésemet,  és  bocsásd  meg  minden  vétkemet! 
19
Nézd,  mennyi 
ellenségem  van!  Gyűlölnek  kegyetlen  gyűlölettel. 
20
Tartsd  meg 
életemet,  ments  meg,  ne  szégyenüljek  meg,  mert  hozzád 
menekültem! 
21
Feddhetetlen  becsület  őrizzen  engem,  mert  benned 
reménykedem. 
22
Szabadítsd 
ki, 
ó 
Isten, 
Izráelt 
minden 
nyomorúságából! 
 
69
 
2
Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! 
3
Feneketlen 
iszapba  süllyedtem,  nincs  hol  megállnom.  Örvénylő  vizekbe  estem, 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
183 
 
elsodort  az  ár. 
4
Belefáradtam  a  kiáltozásba,  kiszáradt  a  torkom, 
szemem  elhomályosodott,  míg  Istenemre  vártam. 
5
Hajam  szálainál  is 
többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Sok hazug ellenségem akar 
elnémítani  engem.  Azt  kell  visszaadnom,  amit  nem  raboltam. 
 
6
Istenem,  te tudod,  milyen balga voltam,  vétkeim  nincsenek  elrejtve 
előtted. 
7
Ne  szégyenkezzenek  miattam,  akik  benned  reménykednek, 
Uram, Seregeknek URa! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád 
folyamodnak,  Izráel  Istene! 
8
Mert  érted  vállaltam  gyalázatot,  érted 
borítja  szégyenpír  arcomat.   
9
Idegenné  lettem  testvéreim  számára, 
anyám  fiai  sem  ismernek  rám.   
10
Mert  a  házad  iránti  féltő  szeretet 
emészt; rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.   
11
Sírtam, és böjttel 
gyötörtem  magam,  de  ez  csak  gyalázatomra  vált. 
12
Ha  gyászruhát 
öltöttem,  szóbeszéd  ért  miatta. 
13
Engem  szólnak  meg  a  kapuban 
üldögélők,  és  a  borivók  nótái. 
14
De  én  hozzád  imádkozom,  URam,  a 
kegyelem  idején,  Istenem.  Nagy  szeretettel  hallgass  meg,  hűségesen 
segíts  meg!   
15
Húzz  ki  a  sárból,  hogy  el  ne  süllyedjek,  hadd 
meneküljek  meg  gyűlölőimtől,  az  örvénylő  vizekből! 
16
Ne 
sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be 
fölöttem a kút szája! 
17
Hallgass meg, URam, jóságos szeretettel, nagy 
irgalmaddal  fordulj  hozzám! 
18
Ne  rejtsd  el  orcádat  szolgád  elől! 
Bajban  vagyok,  siess,  hallgass  meg! 
19
Jöjj  hozzám,  és  válts  meg 
engem, ments meg ellenségeimtől!  
 
103.
    Áldjad,  lelkem,  az  URat,  és  egész  bensőm  az  ő  szent 
nevét! 
2
Áldjad,  lelkem,  az  URat,  és  ne  feledd  el,  mennyi  jót  tett 
veled! 
3
Ő  megbocsátja  minden  bűnödet,  meggyógyítja  minden 
betegségedet, 
4
megváltja  életedet  a  sírtól,  szeretettel  és  irgalommal 
koronáz  meg.   
5
Betölti  javaival  életedet,  megújul  ifjúságod,  mint  a 
sasé.   
6
Minden  elnyomottal  törvényesen  és  igazságosan  bánik  az 
ÚR. 
7
Megismertette 
útjait 
Mózessel, 
cselekedeteit 
Izráel 
fiaival. 
8
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. 
 
9
Nem  perel  mindvégig,  nem  tart  haragja  örökké.   
10
Nem  vétkeink 
szerint  bánik  velünk,  nem  bűneink  szerint  fizet  nekünk. 
11
Mert 
amilyen  magasan  van  az  ég  a  föld  fölött,  olyan  nagy  a  szeretete  az 
istenfélők  iránt. 
12
Amilyen  messze  van  napkelet  napnyugattól,  olyan 
messzire veti el vétkeinket. 
13
Amilyen  irgalmas  az  apa  fiaihoz,  olyan 
irgalmas  az  ÚR  az  istenfélőkhöz.   
14
Hiszen  tudja,  hogyan  formált, 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
184 
 
emlékszik rá, hogy porból lettünk.  
15
Az ember napjai olyanok, mint a 
fű,  úgy  virágzik,  mint  a  mező  virága. 
16
Ha  végigsöpör  rajta  a  szél, 
vége  van,  még  a  helyét  sem  lehet  felismerni. 
17
De  az  ÚR  szeretete 
mindörökké  az  istenfélőkkel  van,  és  igazsága  még  az  unokáikkal  is; 
 
18
azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek 
teljesítésével. 
19
Az  ÚR  a  mennyben  állította  fel  trónját,  királyi 
hatalmával  mindenen  uralkodik. 
20
Áldjátok  az  URat,  angyalai,  ti 
hatalmas  erejűek,  akik  teljesítitek  parancsát,  és  hallgattok 
parancsszavára!   
21
Áldjátok  az  URat,  ti  seregei,  szolgái,  akaratának 
végrehajtói! 
22
Áldjátok  az  URat,  ti  teremtményei,  mindenütt,  ahol 
uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat! 
 
111. 
 
1
Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből! a 
becsületes  emberek  körében  és  közösségében. 
2
Nagyok  az  ÚR  tettei, 
kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. 
3
Munkája fenséges és 
ékes,  igazsága  örökre  megmarad. 
4
Emlékezetessé  tette  csodáit, 
kegyelmes és irgalmas az ÚR. 
5
Eledelt adott az istenfélőknek, örökké 
emlékezik  szövetségére. 
6
Hatalmas  tetteit  kijelentette  népének,  nekik 
adta  a  pogányok  birtokát. 
7
Kezének  munkái  igazak  és  jogosak, 
rendelkezései  maradandóak, 
8
rendíthetetlenek  mindörökké,  igazán  és 
helyesen  vannak  megalkotva. 
9
Gondoskodott  népe  megváltásáról, 
örökre  elrendelte  szövetségét,  szent  és  félelmes  az  ő  neve. 
10
bölcsesség  kezdete  az  ÚR  félelme.  A  józan  eszűek  mind  eszerint 
élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.  
 
116. 
1
Szeretem  az  URat,  mert  meghallgatja  könyörgésem 
szavát. 
2
Felém  fordította  fülét,  ezért  őt  hívom  segítségül,  amíg  csak 
élek. 
3
Körülfontak  a  halál  kötelei,  a  sírtól  való  rettegés  fogott  el 
engem, nyomorúságban és bánatban vagyok.  
4
De az ÚR nevét hívom 
segítségül: Ó URam, mentsd meg életemet! 
5
Kegyelmes és igazságos 
az  ÚR,  irgalmas  a  mi  Istenünk. 
6
Megőrzi  az  ÚR  az  együgyűeket, 
elesett vagyok, de ő megsegít. 
7
Légy újból nyugodt,  lelkem,  mert  jól 
bánt  veled  az  ÚR! 
8
Megmentettél  engem  a  haláltól,  szememet  a 
könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, 
9
az ÚR színe előtt járhatok az 
élők  földjén. 
10
Hittem,  ha  így  szólok  is:  Igen  nyomorult  vagyok! 
 
11
Kétségbeesésemben  mondtam:  Minden  ember  hazug!   
12
Mit 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
185 
 
fizessek  az  ÚRnak  a  sok  jóért,  amit  velem  tett? 
13
A  szabadulásért 
fölemelem a poharat, és az ÚR nevét hirdetem. 
14
Teljesítem az ÚRnak 
tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében. 
15
Drágának tekinti az ÚR 
híveinek  halálát.   
16
Ó  URam,  én  a  szolgád  vagyok,  szolgád  vagyok, 
szolgálód  fia:  levetted  rólam  a  bilincset. 
17
Hálaáldozatot  mutatok  be 
neked,  és  az  ÚR  nevét  hirdetem. 
18
Teljesítem  az  ÚRnak  tett 
fogadalmaimat egész népe jelenlétében, 
19
az ÚR házának udvaraiban, 
tebenned, Jeruzsálem! Dicsérjétek az URat! 
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
186 
 
 
Olvasmányok 
Jób 14,1-6 
1
Az  asszonytól  született  ember  rövid  életű,  tele  nyugtalansággal. 
 
2
Kihajt,  mint  a  virág,  majd  elfonnyad,  árnyékként  tűnik  el,  nem 
marad meg.  
3
Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is 
törvénybe  idézel?! 
4
Van-e  tiszta  ember,  tisztátalanság  nélküli?  Nincs 
egyetlenegy sem. 
5
Ha meg vannak határozva napjai, ha számon tartod 
hónapjait,  ha  határt  szabtál  neki,  amit  nem  léphet  át,   
6
akkor  légy 
hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy 
napszámosnak!  
 
Prédikátor 3,1-14  
1
Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak 
az  ég  alatt. 
2
Megvan  az  ideje  a  születésnek,  és  megvan  az  ideje  a 
meghalásnak.  Megvan  az  ideje  az  ültetésnek,  és  megvan  az  ideje  az 
ültetvény  kitépésének. 
3
Megvan  az  ideje  az  ölésnek,  és  megvan  az 
ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az 
ideje az építésnek. 
4
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a 
nevetésnek.  Megvan  az  ideje  a  gyásznak,  és  megvan  az  ideje  a 
táncnak. 
5
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje 
a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az 
ideje  az  öleléstől  való  tartózkodásnak. 
6
Megvan  az  ideje  a 
megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje 
a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. 
7
Megvan  az  ideje 
az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a 
hallgatásnak,  és  megvan  az  ideje  a  beszédnek. 
8
Megvan  az  ideje  a 
szeretetnek,  és  megvan  az  ideje  a  gyűlöletnek.  Megvan  az  ideje  a 
háborúnak,  és  megvan  az  ideje  a  békének. 
9
Mi  haszna  van  a 
munkásnak  abból,  amiért  fáradozik? 
10
Láttam  azokat  a  bajokat, 
amelyeket  Isten  azért  adott  az  embereknek,  hogy  bajlódjanak 
velük. 
11
Szépen  megalkotott  mindent  a  maga  idejében,  az 
örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem 
tudja  felfogni  Isten  alkotásait  elejétől  végig,  amelyeket  megalkotott. 
 
12
Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga 
javára  törekszik  egész  életében.   
13
De  az  is  Isten  ajándéka,  hogy  az 
ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. 
14
Rájöttem, hogy 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
187 
 
mindaz,  amit  Isten  tesz,  örökké  megmarad;  nincs  ahhoz  hozzátenni 
való,  és  nincs  belőle  elvenni  való.  Azért  rendezte  Isten  így,  hogy 
féljék őt. 
15
Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; 
és az Isten előkeríti azt, ami tovatűnt.  
16
Még azt is láttam a nap alatt, 
hogy  a  törvény  helyén  törvénytelenség  van,  az  igazság  helyén  pedig 
gonoszság. 
17
De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli 
az  Isten,  mert  minden  dolognak  eljön  az  ideje,  és  ő  ügyel  minden 
cselekedetre.   
18
Úgy  gondoltam,  hogy  az  embereket  ilyen  módon 
próbálja meg Isten. Így tűnik ki, hogy ők magukban véve hasonlók az 
állatokhoz. 
19
Az  emberek  sorsa  olyan,  mint  az  állatoké,  egyforma  a 
sorsuk:  ahogyan  meghal  az  egyik,  ugyanúgy  meghal  a  másik  is,  és 
egyfajta  lélek  van  mindegyikben,  nem  különb  az  ember  az  állatnál. 
Bizony  minden  hiábavalóság!   
20
Mindegyik  egy  helyre  kerül, 
mindegyik  porból  lesz,  és  újból  porrá  lesz  mindegyik.   
21
Ki  tudja, 
hogy  fölszáll-e  az  emberek  lelke  a  magasba,  és  leszáll-e  az  állatok 
lelke  a  föld  alá? 
22
Beláttam  tehát,  hogy  nincs  jobb,  mint  ha  örül  az 
ember  a  munkájának,  mert  ez  jutott  neki.  Senki  sem  hozhatja  őt 
vissza, hogy lássa, mi történik utána. 
 
Ézs 40,27-31 
27
Miért  mondod  ezt,  Jákób,  miért  beszélsz  így,  Izráel:  Rejtve  van 
sorsom  az  ÚR  előtt,  nem  kerül  ügyem  Isten  elé.   
28
Hát  nem  tudod, 
vagy  nem  hallottad, hogy  örökkévaló  Isten  az ÚR? Ő a földkerekség 
teremtője, nem  fárad  el,  és nem  lankad  el,  értelme kifürkészhetetlen. 
 
29
Erőt  ad  a  megfáradtnak,  és  az  erőtlent  nagyon  erőssé  teszi. 
 
30
Elfáradnak  és  ellankadnak  az  ifjak,  még  a  legkiválóbbak  is 
megbotlanak. 
31
De  akik  az  ÚRban  bíznak,  erejük  megújul,  szárnyra 
kelnek, mint  a sasok, futnak, és nem  lankadnak  meg, járnak, és nem 
fáradnak el. 
 
Ézs 53. 
1
Ki  hitte  volna  el,  amit  hallottunk,  ki  előtt  volt  nyilvánvaló  az  ÚR 
hatalma?  
2
Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt 
földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, 
sem  olyan  külseje,  amiért  kedvelhettük  volna.   
3
Megvetett  volt,  és 
emberektől  elhagyatott,  fájdalmak  férfia,  betegség  ismerője. 
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.  
4
Pedig 
a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
188 
 
gondoltuk,  hogy  Isten  csapása  sújtotta  és  kínozta.   
5
Pedig  a  mi 
vétkeink  miatt  kapott  sebeket,  bűneink  miatt  törték  össze.  Ő 
bűnhődött,  hogy  nekünk  békességünk  legyen,  az  ő  sebei  árán 
gyógyultunk meg.  
6
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki 
a  maga  útját  járta.  De  az  ÚR  őt  sújtotta  mindnyájunk  bűnéért. 
 
7
Amikor  kínozták,  alázatos  maradt,  száját  sem  nyitotta  ki.  Mint  a 
bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy 
nyírják, ő sem nyitotta ki száját.  
8
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, 
de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők 
közül,  népe  vétke  miatt  éri  a  büntetés?! 
9
A  bűnösök  közt  adtak  sírt 
neki,  a  gazdagok  közé  jutott  halála  után,  bár  nem  követett  el 
gonoszságot, és nem beszélt álnokul.   
10
Az ÚR akarata volt az, hogy 
betegség  törje  össze.  De  ha  fel  is  áldozta  magát  jóvátételül,  mégis 
meglátja  utódait,  sokáig  él.  Az  ÚR  akarata  célhoz  jut  vele.   
11
Lelki 
gyötrelmeitől  megszabadulva  látja  őket,  és  megelégedett  lesz.  Igaz 
szolgám  sokakat  tesz  igazzá  ismeretével,  és  ő  hordozza  bűneiket. 
 
12
Ezért  a  nagyok  között  adok  neki  részt,  a  hatalmasokkal  együtt 
részesül  zsákmányban, hiszen önként  ment  a halálba, hagyta, hogy  a 
bűnösök  közé  sorolják,  pedig  sokak  vétkét  vállalta  magára,  és 
közbenjárt a bűnösökért. 
 
Ézs 55,5-11 
 
6
Keressétek  az  URat,  amíg  megtalálható!  Hívjátok  segítségül,  amíg 
közel  van!   
7
Hagyja  el  útját  a  bűnös,  és  gondolatait  az  álnok  ember! 
Térjen  az  ÚRhoz,  mert  irgalmaz  neki,  Istenünkhöz,  mert  kész 
megbocsátani.  
8
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és 
a  ti  utaitok  nem  az  én  utaim  -  így  szól  az  ÚR.   
9
Mert  amennyivel 
magasabb  az  ég  a  földnél,  annyival  magasabbak  az  én  utaim  a  ti 
utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. 
10
Mert ahogyan 
az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi 
a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és 
kenyeret  az  éhezőnek,   
11
ilyen  lesz  az  én  igém  is,  amely  számból 
kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, 
eléri célját, amiért küldtem. 
 
Jer 29,11-14a 
11
Mert  csak  én  tudom,  mi  a  tervem  veletek  -  így  szól  az  ÚR  -: 
békességet  és  nem  romlást  tervezek,  és  reményteljes  jövőt  adok 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
189 
 
nektek. 
12
Ha  segítségül  hívtok,  és  állhatatosan  imádkoztok  hozzám, 
akkor meghallgatlak benneteket. 
13
Megtaláltok engem, ha kerestek és 
teljes szívvel folyamodtok hozzám.  
14
Megtaláltok engem - így szól az 
ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép 
közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR 
 
Jsir 3,22-26 
22
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 
 
23
minden  reggel  megújul.  Nagy  a  te  hűséged! 
24
Az  ÚR  az  én 
osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.  
25
Jó az ÚR 
a  benne  reménykedőkhöz,  a  hozzá  folyamodókhoz. 
26
Jó  csendben 
várni az ÚR szabadítására. 
 
Mt 5,3-10 
3
"Boldogok  a  lelki  szegények,  mert  övék  a  mennyek 
országa. 
4
Boldogok,  akik  sírnak,  mert  ők  megvigasztaltatnak. 
 
5
Boldogok  a  szelídek,  mert  ők  öröklik  a  földet.   
6
Boldogok,  akik 
éheznek  és  szomjaznak  az  igazságra,  mert  ők  megelégíttetnek. 
 
7
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.  
8
Boldogok 
a  tiszta  szívűek,  mert  ők  meglátják  az  Istent.   
9
Boldogok,  akik  békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.  
10
Boldogok, akiket az 
igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 
 
Mt 6,25-34 
 
25
”Ezért  mondom  nektek:  ne  aggódjatok  életetekért,  hogy  mit 
egyetek,  és  mit  igyatok,  se  testetekért,  hogy  mivel  ruházkodjatok. 
Nem  több-e  az  élet  a  tápláléknál,  és  a  test  a  ruházatnál? 
26
Nézzétek 
meg  az  égi  madarakat:  nem  vetnek,  nem  is  aratnak,  csűrbe  sem 
takarnak,  és  mennyei  Atyátok  eltartja  őket.  Nem  vagytok-e  ti  sokkal 
értékesebbek  náluk? 
27
Aggódásával  pedig  ki  tudná  közületek 
meghosszabbítani  életét  csak  egy  arasznyival  is? 
28
Mit  aggódtok  a 
ruházatért  is?  Figyeljétek  meg  a  mezei  liliomokat,  hogyan 
növekednek:  nem  fáradoznak,  és  nem  fonnak, 
29
de  mondom  nektek, 
hogy  Salamon  teljes  dicsőségében  sem  öltözködött  úgy,  mint  ezek 
közül  akár  csak  egy  is. 
30
Ha  pedig  a  mező  füvét,  amely  ma  van,  és 
holnap  a  kemencébe  vetik,  így  öltözteti  az  Isten,  nem  sokkal  inkább 
titeket, kicsinyhitűek?” 
31
„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit 
együnk?  -  vagy: 
Mit 
igyunk? 
vagy:  Mit  öltsünk 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
190 
 
magunkra? 
32
Mindezt  a  pogányok  kérdezgetik;  a  ti  mennyei  Atyátok 
pedig  tudja,  hogy  szükségetek  van  minderre. 
33
De  keressétek  először 
az  ő  országát  és  igazságát,  és  ezek  is  mind  ráadásul  megadatnak 
nektek. 
34
Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik 
magáért: elég minden napnak a maga baja.” 
 
Mt 16,24-26 
24
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. 
 
25
Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az 
életét  énértem,  megtalálja.   
26
Mert  mit  használ  az  embernek,  ha  az 
egész  világot  megnyeri,  lelkében  pedig  kárt  vall?  Vagy  mit  adhat  az 
ember váltságdíjul a lelkéért? 
 
Mk 4, 35-41 
…amikor  este  lett,  így  szólt  hozzájuk:  „Menjünk  át  a  túlsó 
partra.” 
36
Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, 
úgy,  ahogy  éppen  a  hajóban  volt;  de  más  hajók  is  voltak  a 
nyomában. 
37
Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a 
hajóba,  úgyhogy  az  már  kezdett  megtelni. 
38
Ő  pedig  a  hajó  hátsó 
részében  volt,  és  a  vánkoson  aludt.  Ekkor  felébresztették,  és  így 
szóltak  hozzá:  „Mester,  nem  törődsz  azzal,  hogy  elveszünk?” 
39
Ő 
pedig  felkelt,  ráparancsolt  a  szélre,  és  azt  mondta  a  tengernek: 
„Hallgass  el,  némulj  meg!”  És  elállt  a  vihar,  és  nagy  csendesség 
lett. 
40
Akkor  ezt  mondta  nekik:  „Miért  féltek  ennyire?  Miért  nincs 
hitetek?” 
41
Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: „Ki 
ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” 
 
Lk 1,46-55 
 
46
Mária  pedig  ezt  mondta:  „Magasztalja  lelkem  az  Urat,   
47
és  az  én 
lelkem  ujjong  Isten,  az  én  Megtartóm  előtt, 
48
mert  rátekintett 
szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak 
mond  engem  minden  nemzedék, 
49
mert  nagy  dolgokat  tett  velem  a 
Hatalmas,  és  szent  az  ő  neve,   
50
irgalma  megmarad  nemzedékről 
nemzedékre  az  őt  félőkön.   
51
Hatalmas  dolgot  cselekedett  karjával, 
szétszórta  a  szívük  szándékában  felfuvalko-dottakat. 
52
Hatalmasokat 
döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  
53
Éhezőket látott el 
javakkal,  és  bővelkedőket  küldött  el  üres  kézzel.   
54
Felkarolta 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
191 
 
szolgáját,  Izráelt,  hogy  megemlékezzék  irgalmáról,   
55
amint 
kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.” 
 
 
Lk 2,29-32 
29
„Most  bocsátod  el,  Uram,  szolgádat  beszéded  szerint 
békességgel, 
30
mert  meglátták  szemeim  üdvösségedet,   
31
amelyet 
elkészítettél  minden  nép  szeme  láttára, 
32
hogy  megjelenjék 
világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.” 
 
Lk 10,25-28 
25
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: 
„Mester,  mit  tegyek,  hogy  elnyerjem  az  örök  életet?” 
26
Ő  pedig  ezt 
mondta neki: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 
27
Ő 
pedig így válaszolt:  „Szeresd az Urat,  a te  Istenedet  teljes szívedből, 
teljes  lelkedből,  teljes  erődből  és  teljes  elmédből,  és  felebarátodat, 
mint magadat.”  
28
Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: tedd ezt, 
és élni fogsz.”   
 
Jn1,1-14 
 
1
Kezdetben  volt  az  Ige,  és  az  Ige  Istennél  volt,  és  Isten  volt  az  Ige. 
 
2
Ő  kezdetben  az  Istennél  volt. 
3
Minden  általa  lett,  és  nélküle  semmi 
sem  lett,  ami  létrejött.   
4
Benne  élet  volt,  és  az  élet  volt  az  emberek 
világossága.   
5
A  világosság  a  sötétségben  fénylik,  de  a  sötétség  nem 
fogadta  be.   
6
Megjelent  egy  ember,  akit  Isten  küldött,  akinek  a  neve 
János. 
7
Ő  tanúként  jött,  hogy  bizonyságot  tegyen  a  világosságról,  és 
hogy  mindenki  higgyen  általa. 
8
Nem  ő  volt  a  világosság,  de  a 
világosságról  kellett  bizonyságot  tennie. 
9
Az  Ige  volt  az  igazi 
világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 
10
világban  volt,  és  a  világ  általa  lett,  de  a  világ  nem  ismerte  meg 
őt: 
11
saját  világába  jött,  és  az  övéi  nem  fogadták  be  őt. 
12
Akik  pedig 
befogadták,  azokat  felhatalmazta  arra,  hogy  Isten  gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,  
13
akik nem vérből, 
sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  
14
Az Ige 
testté  lett,  közöttünk  lakott,  és  láttuk  az  ő  dicsőségét,  mint  az  Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 
 
 
background image
Textuárium lelkipásztori szolgálatokhoz 
192 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek