1%
Navigáció
 

Búcsú istentisztelet – teljes

39_bucsu_it_teljes.pdf — PDF document, 486Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
327 
 
39. BÚCSÚ-ISTENTISZTELET 
– felépítés – 
 
 Előkészület – bevezető rész 
H
ARANGOZÁS
,
 ELŐJÁTÉK
,
 BEVONULÁS
 
K
ÖSZÖNTÉS
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
NVOKÁCIÓ
 
B
ŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Igei rész 
I
GEOLVASÁS 
 
O
RGONAJÁTÉK 
 
A
Z ÜNNEP ÉNEKE 
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
 
I
GEHIRDETÉS 
 A BÚCSÚZÓ LELKÉSZ IGEHIRDETÉSE
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
H
ITVALLÁS
 
[H
IRDETÉS
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
 
Úrvacsorai rész 
A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
S
ZENT
,
 
S
ZENT
,
 
S
ZENT
!
 
(S
ANCTUS
S
ZERZÉSI IGÉK
 
E
MLÉKEZZÉL MEG 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
M
IATYÁNK
 
A
Ú
R BÉKESSÉG 
(P
AX
I
STEN 
B
ÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
)
  
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Küldés, búcsúzás, áldás 
B
ÚCSÚZÁS
,
 SZEMÉLYES ÁLDÁS
,
 ÁLDÁS A GYÜLEKEZETNEK
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 
 
U
TÓJÁTÉK 
(P
OSTLUDIUM
),
 KIVONULÁS
 
background image
Búcsú-istentisztelet 
328 
 
 
 
 
Búcsú-istentisztelet 
 
 
Természetes  gyakorlat  az  egyházban,  hogy  a  szolgálat  megkezdésekor 
ünnepélyes  keretek  között  az  adott  közösség  hivatalába  beiktatja  az  új 
szolgálattevőt.  Hazánkban  és  egyházunkban  szükséges,  hogy  létrehozzuk  és 
gazdagítsuk  a  búcsúzás  és  szolgálatletétel  kultúráját.  Mind  pasztorális,  mind 
pedig szervezeti szempontból építő lehet, ha az elköszönés liturgikus keretek 
között,  az  emberi  tiszteletköröket  félretéve,  üres  formalitásokat  kerülve 
történik. Áldás a búcsúzónak és  áldás az elengedő közösségnek,  ha Isten elé 
állva, a gondokat előtte letéve bűnbánattal és hálaadással lehet emlékezni, egy 
szakaszt  lezárni,  majd  továbblépni.  A  liturgia  szent  objektivitása  megőriz  az 
érzelgősségtől,  a  hamis  önértékeléstől,  az  emberi  érzelmek  irrealitásra  való 
hajlamától.  A  liturgusnak  és  a  búcsúzónak  egyaránt  vigyáznia  kell,  hogy 
minden szó és minden cselekedet elkerülje az embermagasztalás kísértését. 
Az  istentiszteletre  a  templomban  a  szokott  rendben  vonulnak  be  a 
szolgálattevők. Leghátul mennek a búcsúzó és a búcsúztató.  
 
 
 Előkészület – bevezető rész 
 
H
ARANGOZÁS
,
 BEVONULÁS
,
 ELŐJÁTÉK
 
A  szolgálattevők  és  beöltözött  lelkészek  bevonulnak.  A  liturgus  segítői  az 
oltárhoz állnak, a búcsúzó és a lelkészek a kijelölt padokban helyet foglalnak. A 
liturgus az ambóhoz lép.  
 
K
ÖSZÖNTÉS
 
Az köszöntés az ambótól hangzik.  
Liturgus:
  Keresztény  Gyülekezet,  testvérem  az  Úrban  ……!,  Ezen  az 
istentiszteleten  búcsúztatunk  el  a  gyülekezet  /  az  intézmény  lelkészi 
szolgálatából. [Köszönjünk, hogy a tisztségedet komolyan vetted és a 
gyülekezet  javára  végezted  szolgálatodat.]  Istennek  mondunk 
köszönetet 
szolgálatod 
minden 
erőfeszítéséért, 
hűségéért, 
eredményéért, a rajtad keresztül érkezett áldásért. Együtt visszük Isten 
színe  elé  itt  végzett  munkádat.  Bűnbocsátó  szeretete  takarja  be 
mindazt,  ami  a  gyülekezetben  és  pásztorában  emberi  gyarlóság  volt. 
Neki adunk hálát mindazért, aminek gyümölcsét is láthatjuk. Ő áldja 
meg  a  most  lezáruló  útszakaszt  gyülekezete  és  szolgája  életében. 
Hálaadó szívvel, Istenre figyelő lélekkel kezdjük istentiszteletünket.  
 
background image
Búcsú-istentisztelet 
329 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
A gyülekezet hálaadó, Istent dicsérő éneket énekel.  
 
 
 
I
NVOKÁCIÓ
 
Liturgus:
 Az Atya, Fiú, 
+ 
Szentlélek nevében.                     
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
 
B
ŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
 
Liturgus: 
Az  Úr  Jézus  Krisztus  kegyelme  legyen  mindnyájatokkal! 
Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra! 
Az  apostol  ezt  tanítja:  Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk, 
magunkat  csapjuk  be,  és  igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk 
bűneinket,  hűséges  és  igaz  az  Isten,  megbocsátja  bűneinket,  és 
megtisztít minden gonoszságtól. Imádkozzunk!  
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek: 
légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
 
Liturgus: 
Bízzatok,  testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által,  
         akiben békességet hirdetett nekünk.
  
ApCsel 10,32 
Én  pedig  feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak  benneteket 
bűneitekből  az  Atya, 
+
  a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében.  Járjatok  új 
életben a Szentlélek erejével!
  
Gyülekezet:
 
Ámen. 
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulattal jelezheti. 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Lektor:
 
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt! 
Zsolt 105,1
 
 
Jertek, örvendezzünk az Úrnak, 
 
 
vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 
background image
Búcsú-istentisztelet 
330 
 
 
 
mert örökké tart szeretete! 
 
Adjatok hálát az istenek Istenének, 
 
 
mert örökké tart szeretete! 
Zsolt 95,1; 136,1–2 
 
Kis glória vagy énekvers: a gyülekezet az egyházi évnek megfelelően 
az  EÉ  1-10  rendjei  vagy  a  GyLK  énekverses  rendjei  egyikének  első 
énekét énekelheti. 
 
Lektor: 
Adjatok  hálát  az  Úrnak,  hívjátok  segítségül  nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!
 
Zsolt 105,1 
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Liturgus:
 
Úr Jézus Krisztus, te embereket hívtál el szent szolgálatodra, 
Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Liturgus:
 
Úr Jézus Krisztus, te emberekre bíztad, hogy hirdessék az 
örök élet evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Liturgus:
 
Úr Jézus Krisztus, te megáldottad követeidet, hogy áldássá 
legyenek mások számára, Uram, irgalmazz!
        
Gyülekezet
:
 
Uram, irgalmazz
 
K
YRIE ÉNEKVERS
 
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ 1-10 rendjei vagy a 
GyLK énekverses rendjei egyikének második énekét énekli. 
   
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Liturgus: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS 
(L
AUDAMUS TE
A  gyülekezet  a  Laudamus  te-t  (EÉ  14.  rend,  72  o.),  vagy  az  egyházi 
évnek megfelelően az EÉ 1-10 rendjei vagy a GyLK énekverses rendjei 
egyikének harmadik énekét énekli. 
    
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Liturgus:
  Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Te  gondoskodsz  az 
egyházban  a  szolgálat  folyamatosságáról.  Adj  nekünk  most  múltat 
background image
Búcsú-istentisztelet 
331 
 
lezáró  és  az  újra  nyitott  lelket  és  értelmet,  hogy  életünknek  ennél  a 
mérföldkövénél hálát adhassunk és békességgel induljunk tovább a mi 
Urunk,  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel  Isten,  él  és 
uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen
A liturgus és a lektor(ok) az ambóhoz lépnek. 
 
 
Igei rész 
 
I
GEOLVASÁS 
 
Liturgus: 
Hallgassa meg a gyülekezet a mai nap … igéjét/olvasmányát! 
Megírva találjuk …: 
A gyülekezet feláll.  
 
Az igeolvasás után a gyülekezet helyet foglal. 
 
O
RGONAJÁTÉK 
 
A következő ének előjátéka. 
 
 
A
Z ÜNNEP ÉNEKE 
 
  
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
 A BÚCSÚZÓ LELKÉSZ IGEHIRDETÉSE
 
Az igehirdetést követően a lelkész rövid imádságot mond. 
 
H
ITVALLÁS 
 GYÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A gyülekezet a liturgussal együtt mondja az Apostoli hitvallást.  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
A  gyülekezet  az  ünnep  énekének  befejező  versét  énekli,  igehirdetésre 
válaszoló éneket énekel.  
background image
Búcsú-istentisztelet 
332 
 
[H
IRDETÉS 
(
L
EKTOR
)
 
A hirdetés az olvasópulttól (ambó) hangzik.  
 
Utána kántor csendes közjátékot játszik. (Pl.: az Imádkozzatok és buzgón 
kérjetek dallamra) 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Liturgus: 
Istenünk,  aki  szereteteddel  magadhoz  öleled  a  mindenséget, 
és  ránk  is  bőségesen  árasztod  áldásodat,  add,  hogy  gyermeki 
bizalommal forduljunk hozzád könyörgésünkkel!  
 
Lektor:
 
Könyörülj  egyházadon,  szánd  meg  népedet!  Igéddel  és 
irgalmad éltető  erejével  formálj  bennünket  testvéri közösséggé, hogy 
küldetésünket  betöltve  só  és  világosság  legyünk  a  világban!  Tégy 
bennünket  hegyen  épült  várossá,  amelyen  messziről  felismerhetők 
szereteted jelei! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Könyörgünk  gyülekezeteinkért.  Újítsd  meg  hitünket,  erősítsd 
reménységünket,  hogy  a  hétköznapok  küzdelmeiben  se  feledkezzünk 
meg  a  szeretetről  segítségre  szoruló  embertársaink  iránt!  Jézus 
Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Irgalmadba  ajánljuk  beteg,  magányos,  szomorkodó 
testvéreinket  és  mindazokat,  akik  szerettük  ápolásában  fáradtak  el. 
Óvd  meg  őket  a  kishitűségtől,  a  zúgolódástól!  Segíts,  hogy  atyai 
kezedből békességgel fogadják el keresztjüket! 
Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 
Könyörgünk  búcsúzó  lelkészünkért.  Tedd  gyümölcsözővé 
közöttünk elvégzett szolgálatát! Add neki a pihenés és a felszabadult 
szolgálat ajándékát, adj neki és szeretteinek békességet, jó egészséget! 
Készíts szolgádnak és pásztorunknak örömöt és boldogságot életének 
új  helyzetében  is!  Add,  hogy  megmaradjon  a  testvéri  kapcsolat  a 
találkozásokban és az imádság távolságot is áthidaló közösségében!  
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Liturgus:
 
Hallgass  meg  minket,  Urunk,  és  áldj  meg  minket,  hogy 
akaratod szerint éljünk, amíg elhozod örök országodat szent Fiad, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
background image
Búcsú-istentisztelet 
333 
 
 
 
Úrvacsorai rész 
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
 
A gyülekezet Krisztust dicsérő vagy úrvacsorai éneket énekel (Pl. 305). 
  
 
A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
 
[
Liturgus:
 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! ] 
Liturgus:
 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet:
 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Liturgus:
 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Gyülekezet:
 
Méltó ez és igaz! 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
 
Liturgus:
 
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és 
Atyánk, a Jézus Krisztus által, 
aki szőlőjében váltja a munkásokat, de egyházát 
mindörökre megtartja.  
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a 
földön  küzdő  egész  egyházaddal  együtt  áldunk  és 
magasztalunk  téged,  és  ujjongó  énekkel  hirdetjük  szent 
neved dicsőségét. 
S
ZENT
,
 
S
ZENT
,
 
S
ZENT
!
 
(S
ANCTUS
)
 
 
 A gyülekezet az EÉ. vagy GyLK. valamely úrvacsorai liturgiájának 
első énekét énekli.  
A
 
S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA 
(E
PIKLÉZIS
Püspök:
  Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented a bűnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az 
embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. 
Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus 
által.  Ezért  a  nagy  irgalmadért  áldunk,  és  kérünk,  küldd  el 
Szentlelkedet,  hogy  Krisztus  teste  legyen  kenyerünkké  ebben  a 
kenyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban. Minket is szentelj 
background image
Búcsú-istentisztelet 
334 
 
meg,  hogy  így  ajándékod,  a  testvéri  közösségben,  üdvösségünket 
munkálja, amikor most rendelésed szerint cselekszünk:  
 
S
ZERZÉSI IGÉK
 
A  szerzési  igéket  a  liturgus  mondja,  ill.  együtt  mondhatja  a  liturgiában  részt 
vevőkkel.  
 
Püspök: 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
  amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre. 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely az új szövetség az én véremben, 
+
 amely tiértetek és sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok, az én emlékezetemre. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Liturgus:
 
Íme, megváltásunk szent titka! 
[
Gyülekezet:
Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz! 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
 
Liturgus: 
Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt 
szenvedéséről  és  haláláról,  áraszd  ki  Szentlelkedet  mindnyájunkra, 
hogy  Megváltónk  keresztjének  titkát  ünnepelve  feltámadásának 
erejében részesüljünk!  
Emlékezz  meg  egyházadról,  amelyet  Krisztus  vérén  váltottál  meg. 
Őrizd  hitét,  tartsd  meg  békességben,  és  add  meg  teljes  egységét. 
Emlékezz  meg  püspökeinkről,  pásztorainkról,  elöljáróinkról  és 
mindazokról,  akik  egyházadban  szolgálnak.  Őrizz  meg  bennünket  a 
szentek közösségében. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik  Krisztus 
békességében távoztak ebből az életből, és minden elhunytról, akiknek 
hitét egyedül te ismered. 
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert őáltala, ővele és 
őbenne tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség most és mindörökké. 
 
background image
Búcsú-istentisztelet 
335 
 
M
IATYÁNK
 
 
Liturgus:
 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne 
vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉG 
(P
AX
 
Liturgus: 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
[
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! ] 
Liturgus:
 
Köszöntsük egymást a békesség jelével! 
Gyülekezet:
 
Legyen békesség köztünk mindenkor! 
 
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), 
és kézfogással adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal. 
 
I
STEN 
B
ÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
)
  
 
 
 
 A gyülekezet az EÉ. vagy GyLK. valamely úrvacsorai liturgiájának 
második énekét énekli.  
     
Liturgus: 
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
Gyülekezet:
 
Ámen
Liturgus: 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Jöjjetek, 
testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr megterített asztalához. 
Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr! 
 
Az  úrvacsorvétel alatt a gyülekezet a EÉ 304, 310, 312. énekeket 
énekli, vagy más hálaadó éneket énekelhet.  
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a szolgálattevők a 
gyülekezet felé fordulnak: 
 
Liturgus:
 
Áldjátok az Urat, mert jó! 
Gyülekezet:
 
És örök az ő irgalma!  
 
Liturgus: 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
background image
Búcsú-istentisztelet 
336 
 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által.              
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
Küldés, búcsúzás, áldás 
 
Liturgus: 
Testvéreim!  Menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről. Megízleltétek a bűnbocsánat 
örömét,  építsétek  a  testvéri  közösséget  az  emberek  között 
megbocsátással és áldozatos szeretettel. 
A búcsúzó lelkész az oltár elé lép.  
Liturgus:
 
Testvérem  az  Úrban,  ………., a  mai istentisztelettel 
befejeződött  hivatalos  szolgálatod  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  …  gyülekezetében  /  intézményében. 
Nyugalomba  vonulásoddal  új  életszakasz  kezdődik. 
Emlékezz a zsoltáros szavára: Áldjad én lelkem az Urat, és 
ne  feledd  el,  mennyi  jót  tett  veled.  Ő  megbocsátja  minden 
bűnödet,  megújít,  szeretettel  és  irgalommal  koronáz  meg. 
Életünk végéig hordoz minket a mi Urunk.  
 
Szeretettel emlékeztetlek, hogy nyugállományban is ordinált 
lelkész  maradsz,  aki  élete  minden  helyzetében  az 
evangélium  hirdetésére,  megélésére  hivatott.  Hivatali 
kötelességekből,  a  napi  munka  terhétől  felszabadítva 
szolgáld az Urat.
  
A búcsúzó lelkész letérdel, a liturgus kézrátétellel áldást mond:  
Isten áldja meg mindazt, amit az ő nevében tettél,  
fordítsa jóra azt, ami sikertelen volt,  
vigye teljességre mindazt a jót, amit elkezdtél.  
Az Úr békessége legyen veled.  
Áldása kísérjen életed minden napján. 
+ 
 
A lelkész feláll, és az oltártérbe lép, majd a gyülekezet felé fordulva áldást ad.  
background image
Búcsú-istentisztelet 
337 
 
 
Á
LDÁS
 
Püspök: 
Az  Úr  áldjon  meg,  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr  világosítsa 
meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő 
arcát tefeléd, 
+
 és adjon neked békességet! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
Z
ÁRÓÉNEK  
 
A gyülekezet útnak índító éneket énekel. Pl.: GyLK 824
   
Dallam: Ez a szent 
tízparancsolat! 
 
 
2. Te vagy kísérőnk, Úristen, Indulásban, érkezésben. Ösvényünkön 
világítasz, Oltalmat és védelmet adsz, Szánj meg, Urunk! 
 
3. Ha magas hegyek, mély völgyek Vagy ínség távolít tőled, Nem 
tévelyedünk végleg el, Továbbjutunk kegyelmeddel, Szánj meg, Urunk! 
 
4. Krisztus, te vagy az igaz út, Az üdvösségbe nyitsz kaput. Segítsd 
zarándokaidat, Kikért véredet áldoztad, Szánj meg, Urunk!  
 
U
TÓJÁTÉK 
(P
OSTLUDIUM
),
 KIVONULÁS
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek