1%
Navigáció
 

Temetési alapigék

16_temetesi_textuarium.pdf — PDF document, 321Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
139 
 
 
 
 
 
 
16. TEMETÉSI ALAPIGÉK 
 
ÁLTALÁNOS 
 
Józs 23,14:
 Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi 
ember  elmegy.  Ismerjétek  el  teljes  szívetekkel  és  teljes  lelketekkel, 
hogy  nem  veszett  el  egyetlen  szó  sem  azokból  az  ígéretekből, 
amelyeket  megígért  nektek  Istenetek,  az  ÚR.  Mind  beteljesedett 
rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem.  
Zsolt 31,6:
 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz 
Isten! 
Zsolt 31,16:
 Kezedben van sorsom. 
Zsolt  42,12:
  Miért  csüggedsz  el,  lelkem,  miért  háborogsz  bennem? 
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! 
Zsolt  56,14:
  Megmentettél  engem  a  haláltól,  lábamat  az  elbukástól, 
hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. 
Zsolt 62,2:
 Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 
Zsolt  68,21:
  Isten  a  mi  szabadító  Istenünk,  az  Úr,  a  mi  Urunk  kihoz  a 
halálból is. 
Zsolt  103,3.4:
  Az  Úr  megbocsátja  minden  bűnödet,  meggyógyítja 
minden  betegségedet,  megváltja  életedet  a  sírtól,  szeretettel  és 
irgalommal koronáz meg. 
Zsolt 
116,8.9:
  Megmentettél  engem  a  haláltól,  szememet  a 
könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az 
élők földjén. 
Ézs 41,10:
 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
background image
Temetési textuárium 
140 
 
Istened!  
Ézs  54,10:
  A  hegyek  megszűnhetnek,  a  halmok  meginoghatnak,  de 
hozzád  való  hűségem  nem  szűnik  meg,  és  békességem  szövetsége 
nem inog meg – mondja könyörülő Urad. 
Ézs  60,19:
  Nem  a  nap  lesz  többé  napvilágod,  és  nem  a  hold  fénye 
világít  neked,  hanem  az  Úr  lesz  örök  világosságod,  és  Istened  lesz 
ékességed. 
Jer  31,3:
  Örök  szeretettel  szerettelek,  azért  vontalak  magamhoz 
hűségesen. 
Dán  12,2.3:
  Azok  közül,  akik  alusznak  a  föld  porában,  sokan 
felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök 
utálatra.  Az  okosok  fényleni  fognak,  mint  a  fénylő  égbolt,  és  akik 
sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. 
Mt  7,13.14:
 
Menjetek  be  a  szoros  kapun!  Mert  (tágas  az  a  kapu,  és 
széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon 
járnak.)  Mert  szoros  az  a  kapu,  és  keskeny  az  az  út,  amely  az  életre 
visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. 
Mt  11,28.29:
  Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik  megfáradtatok,  és 
meg  vagyok  terhelve,  és  én  megnyugvást  adok  nektek.  Vegyétek 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, 
és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mt 22,32:
 Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. 
Lk  7,11–13(14–15):
  Jézus  ezután elment  egy Nain  nevű városba, és vele 
mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város 
kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, 
és  a  városból  nagy  sokaság  követte.  Amikor  az  Úr  meglátta  az 
asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” (Azután odalépett, 
és  megérintette  a  koporsót.  Akik  vitték,  megálltak,  ő  pedig  így  szólt: 
„Ifjú,  neked  mondom,  kelj  fel!"  Erre  felült  a  halott,  és  elkezdett 
beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.)  
Lk  20,37.38:
  Jézus  így  felelt  a  szadduceusoknak:  „Arra  pedig,  hogy  a 
halottak  feltámadnak,  már  Mózes  is  rámutatott  a  csipkebokornál, 
amikor  az  Urat  Ábrahám  Istenének,  Izsák  Istenének  és  Jákób 
background image
Temetési textuárium 
141 
 
Istenének mondta. Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. 
Mert az ő számára mindenki él." 
Lk  23,42.43:
  A  másik  lator  Jézushoz  fordult  és  ezt  mondta:  „Jézus, 
emlékezzél  meg  rólam,  amikor  eljössz  királyságodba.”  Erre  ő  így 
felelt  neki:  „Bizony,  mondom  néked,  ma  velem  leszel  a 
paradicsomban.” 
Lk  23,46:
  Ekkor  Jézus  hangosan  felkiáltott:  „Atyám,  a  te  kezedbe 
teszem le az én lelkemet!” - és ezt mondva meghalt. 
Jn  3,16:
  Jézus  akkor  ezt  mondta:  „Úgy  szerette  Isten  a  világot,  hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” 
Jn  3,36:
 Jézus akkor ezt mondta: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van.” 
Jn 11,21–26:
 Márta ekkor így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, 
nem  halt  volna  meg  a  testvérem.  De  most  is  tudom,  hogy  amit  csak 
kérsz  az  Istentől,  megadja  neked  az  Isten.”  Jézus  ezt  mondta  neki: 
„Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a 
feltámadáskor,  az  utolsó  napon.”  Jézus  ekkor  ezt  mondta  neki:  „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és 
aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Jn  11,26:
 Jézus  ekkor ezt mondta:  "Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki  hisz énbennem,  ha meghal  is, él; és aki él, és hisz énbennem,  az 
nem hal meg soha. 
Jn 11,32.40 (41–45):
 Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta 
őt,  leborult  a  lába  elé,  és  így  szólt  hozzá:  „Uram,  ha  itt  lettél  volna, 
nem  halt  volna  meg  a  testvérem.”  Jézus  azonban  ezt  mondta  neki: 
"Nem  mondtam-e  neked,  hogy  ha  hiszel,  meglátod  az  Isten 
dicsőségét?" (Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, 
és  ezt  mondta:  „Atyám,  hálát  adok  neked,  hogy  meghallgattál.  Én 
tudtam,  hogy  mindig  meghallgatsz,  csak  a  körülálló  sokaság  miatt 
mondtam,  hogy  elhiggyék,  hogy  te  küldtél  engem.”  Miután  ezt 
mondta, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” És kijött a halott, lábán és 
kezén  pólyákkal  körülkötve,  arcát  kendő  takarta.  Jézus  szólt  nekik: 
„Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” Ekkor sokan hittek benne azok 
background image
Temetési textuárium 
142 
 
közül  a  zsidók  közül,  akik  elmentek  Máriához  és  látták,  amit  Jézus 
tett.) 
Jn  14,19:
  Jézus  akkor  ezt  mondta:  „Még  egy  kis  idő,  és  a  világ  többé 
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” 
Jn  17,24:
  Jézus  akkor  ezt  mondta:  „Atyám,  azt  akarom,  hogy  akiket 
nekem adtál, azok is legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az 
én  dicsőségemet,  amelyet  nekem  adtál,  mert  szerettél  engem  már  a 
világ kezdete előtt.” 
ApCsel  4,8.12:
 Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel,  így szólt hozzájuk: 
„Vegyétek tudomásul valamennyien: nincsen üdvösség senki másban, 
mert  nem  is  adatott  az  embereknek  az  ég  alatt  más  név,  amely  által 
üdvözülhetnénk, csak a názáreti Jézus Krisztus neve.” 
ApCsel  17,31:
  Pál  akkor  így  szólt:  „Isten  most  azt  hirdeti  az 
embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy 
napot,  amelyen  igazságos  ítéletet  mond  majd  az  egész  földkerekség 
fölött  egy  férfi  által,  akit  erre  kiválasztott,  akiről  bizonyságot  adott 
mindenki előtt az által, hogy feltámasztotta a halálból.” 
Róm 8,1:
 Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 
Krisztus Jézusban vannak. 
Róm  8,28:
  Tudjuk,  hogy  akik  Istent  szeretik,  azoknak  minden  javukra 
szolgál. 
Róm  8,31.32:
  Mit  mondjunk  tehát  erre?  Ha  Isten  velünk,  ki  lehet 
ellenünk?  Aki  tulajdon  Fiát  nem  kímélte,  hanem  mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 
Róm  8,38-39:
  Mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  sem  halál,  sem  élet, 
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak,  sem  magasság,  sem  mélység,  sem  semmiféle  más 
teremtmény  nem  választhat  el  minket  az  Isten  szeretetétől,  amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 
Róm 10,11:
 Az Írás is így szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg. 
Róm 10,13:
 Meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 
Róm 14,7–9:
 Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg 
önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak 
background image
Temetési textuárium 
143 
 
halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert 
Krisztus  azért  halt  meg,  és  azért  kelt  életre,  hogy  mind  a  holtakon, 
mind az élőkön uralkodjék. 
1Kor  15,20:
  Krisztus  feltámadt  a  halottak  közül,  mint  az  elhunytak 
zsengéje.  (Mert  ember  által  van  a  halál,  ember  által  van  a  halottak 
feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a 
Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.) 
2Kor  5,10:
  Mindnyájunknak  leplezetlenül  kell  odaállnunk  a  Krisztus 
ítélőszéke  elé,  hogy  mindenki  megkapja,  amit  megérdemel,  aszerint, 
amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat. 
Fil 1,21:
 Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség! 
Kol  3,3.4:
  A  ti  életetek  el  van  rejtve  Krisztussal  együtt  az  Istenben. 
Amikor  Krisztus,  a  mi  életünk  megjelenik,  akkor  vele  együtt  ti  is 
megjelentek dicsőségben. 
1Thessz  4,14:
  Mert  ha  hisszük,  hogy  Jézus  meghalt  és  feltámadt,  az  is 
bizonyos,  hogy  Isten  az  elhunytakat  is  előhozza  Jézus  által,  vele 
együtt. 
1Thessz  5,9–11:
  Az  Isten  nem  haragra  rendelt  minket,  hanem  hogy 
elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt 
értünk,  hogy  akár  ébren  vagyunk,  akár  alszunk,  vele  együtt  éljünk. 
Vigasztaljátok  tehát  egymást,  és  építse  egyik  a  másikat,  ahogyan 
teszitek is. 
1Tim 1,15:
 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus 
Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. 
2Tim 1,10:
 Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által 
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 
2Tim  1,12:
 Tudom,  kiben  hiszek, és meg vagyok  győződve, hogy  neki 
van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 
2Tim  2,11.(12)13:
  Igaz  beszéd  ez:  ha  vele  együtt  haltunk  meg,  vele 
együtt fogunk élni is. (Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is.) Ha 
megtagadjuk,  ő  is  megtagad  minket.  Ha  hűtlenek  vagyunk,  ő  hű 
marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. 
2Tim  4,7.8:
 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
background image
Temetési textuárium 
144 
 
hitet  megtartottam,  végezetre  eltétetett  nekem  az  igazság  koronája, 
amelyet  megad  nekem  az  Úr,  az  igaz  bíró  ama  napon:  de  nemcsak 
énnekem,  hanem  mindazoknak  is,  akik  várva  várják  az  ő 
megjelenését. 
Tit 2,11:
 Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. 
Zsid 4,9–11:
 A szombati nyugalom még ezután vár az Isten népére. Aki 
ugyanis  bement  az  Isten  nyugalmába,  maga  is  megnyugodott  a 
munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba 
a nyugalomba. 
Zsid  13,14:
  Nincs  itt  maradandó  városunk,  hanem  az  eljövendőt 
keressük. 
Jak  1,12:
  Boldog  ember  az,  aki  a  kísértés  idején  kitart,  mert  miután 
kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt 
szeretőknek. 
1Pt  1,13:
  Teljes  bizonyossággal  reménykedjetek  abban  a  kegyelemben, 
amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 
1Pt  1,18.19:
  Tudván,  hogy  nem  veszendő  dolgokon,  ezüstön  vagy 
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotoktól, 
hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak 
a vérén. 
1Pt 1,24.25:
 „Minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a 
mező  virága:  megszárad  a  fű,  és  virága  elhull,  de  az  Úr  beszéde 
megmarad örökké.” Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettetek nektek. 
1Jn  2,17:
  A  világ  pedig  elmúlik,  és  annak  kívánsága  is;  de  aki  Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké. 
1Jn 2,25:
 Az az ígéret, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. 
1Jn  3,2:
  Szeretteim,  most  Isten  gyermekei  vagyunk,  de  még  nem  lett 
nyilvánvaló,  hogy  mivé  leszünk.  Tudjuk,  hogy  amikor  ez 
nyilvánvalóvá  lesz,  hasonlóvá  leszünk  hozzá,  és  olyannak  fogjuk  őt 
látni, amilyen valójában. 
1Jn 5,11:
 Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 
Jel  3,5:
  Aki  győz,  azt  öltöztetik  fehér  ruhába,  és  annak  a  nevét  nem 
background image
Temetési textuárium 
145 
 
törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám 
előtt és angyalai előtt. 
Jel  3,11:
  Ezt  mondja  a  Szent,  az  Igaz,  akinél  van  a  Dávid  kulcsa,  és 
amit  kinyit,  senki  nem  zárja  be,  és  amit  bezár,  senki  nem  nyitja  ki: 
„Eljövök  hamar:  tartsd  meg,  amid  van,  hogy  senki  el  ne  vegye 
koronádat.” 
Jel  14,13:
  És  hallottam  egy  hangot  az  égből,  amely  ezt  mondta:  „Írd 
meg:  Boldogok  a  halottak,  akik  az  Úrban  halnak  meg,  mostantól 
fogva.  Bizony,  ezt  mondja  a  Lélek,  mert  megnyugszanak 
fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.” 
 
 
IDŐS EMBER 
Zsolt 73,24:
 Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségbe fogadsz. 
Zsolt 
91,16:
 
Megelégítem 
hosszú 
élettel, 
gyönyörködhet 
szabadításomban. 
Lk  2,29:
  Mostan  bocsátod  el,  Uram,  szolgádat  beszéded  szerint 
békességgel,  mert  meglátták  szemeim  üdvösségedet,  amelyet 
elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul 
a pogányoknak, és dicsőségül népednek. 
 
 
ÉDESAPA, ÉDESANYA 
 
Zsolt 9,11:
 Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak. 
Zsolt 27,10:
 Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. 
Zsolt  50,15:
  Hívj  segítségül  engem  a  nyomorúság  idején!  Én 
megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 
Zsolt 103,13:
 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az 
istenfélőkhöz. 
background image
Temetési textuárium 
146 
 
Ézs  41,13:
  Én,  az  Úr,  a  te  Istened,  erősen  fogom  jobb  kezedet,  és  ezt 
mondom neked: Ne félj, én megsegítlek! 
JerSir 3,31.32.33:
 Nem vet el örökre az Úr. Ha megszomorít is, irgalmaz, 
mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg 
az embereket. 
1Kor 10,13:
 Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni; 
sőt  a  kísértéssel  együtt  el  fogja  készíteni  a  szabadulás  útját  is,  hogy 
elbírjátok azt viselni. 
1Pt 5,7:
 Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok. 
 
 
HOSSZÚ SZENVEDÉS 
Zsolt 116,3–5:
 Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el 
engem,  nyomorúságban  és  bánatban  vagyok.  De  az  Úr  nevét  hívom 
segítségül:  Ó,  Uram,  mentsd  meg  életemet!  Kegyelmes  és  igazságos 
az Úr, irgalmas a mi Istenünk. 
Mt 26,39:
 Jézus egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott: 
„Atyám,  ha lehetséges, távozzék el  tőlem  ez a pohár; mindazáltal  ne 
úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” 
Róm 12,12:
 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek 
kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 
2Kor  12,9:
 Az  Úr  ezt  mondta  nekem:  „Elég  neked  az  én  kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
Zsid 10,35.36:
 Ne veszítsétek el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma 
van.  Mert  állhatatosságra  van  szükségetek,  hogy  az  Isten  akaratát 
cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. 
Zsid  12,5.6:
  Ne  vesd  meg  az  Úr  fenyítését,  és  ne  csüggedj  el,  ha 
megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz 
mindenkit, akit fiává fogad. 
Zsid  12,11:
  Pillanatnyilag  ugyan  semmiféle  fenyítés  nem  látszik 
örvendetesnek,  hanem  keservesnek,  később  azonban  az  igazság 
békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. 
background image
Temetési textuárium 
147 
 
Jak  5,11:
  Íme,  boldogoknak  mondjuk  azokat,  akik  tűrni  tudtak  a 
szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan 
intézte sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. 
1Pt  4,19:
 Akik Isten akaratából szenvednek, azok is  – jót cselekedve – 
ajánlják lelküket a hű Teremtőnek. 
Jel  2,10:
  Jézus  mondja:  „Légy  hű  mindhalálig,  és  neked  adom  az  élet 
koronáját.” 
 
 
HIRTELEN HALÁL 
Jób 5,18:
 Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. 
Zsolt 39,8:
 Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! 
Zsolt 103,15–17:
 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint 
a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem 
lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van. 
Zsolt  145,8:
  Kegyelmes  és  irgalmas  az  Úr,  türelme  hosszú,  szeretete 
nagy. 
Zsolt 145,9:
 Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. 
Ézs 38,17:
 Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél 
az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. 
Ézs 45,15:
 Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy! 
Ézs 55,8.(9):
  Bizony, a ti gondolataitok nem  az én gondolataim, és a ti 
utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. (Mert amennyivel magasabb 
az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az 
én gondolataim a ti gondolataitoknál.) 
Hós  6,1:
  Jöjjetek,  térjünk  meg  az  Úrhoz,  mert  ő  megsebez,  de  meg  is 
gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 
Mt 6,13:
 Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 
Mk  5,35–36:
  Még  beszélt  Jézus,  amikor  a  zsinagógai  elöljáró  házától 
érkezők  ezt  mondták:  „Leányod  meghalt.  Miért  fárasztod  még  a 
background image
Temetési textuárium 
148 
 
Mestert?”  Jézus  is  meghallotta,  amit  mondtak,  és  így  szólt  a 
zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, csak higgy!” 
Mk  14,38:
  Jézus  akkor  így  szólt  tanítványaihoz:  „Virrasszatok,  és 
imádkozzatok,  hogy  kísértésbe  ne  essetek:  a  lélek  ugyan  kész,  de  a 
test erőtelen.” 
Jn  13,7:
  Jézus  így  válaszolt  Simon  Péternek:  „Amit  én  teszek,  most 
még nem érted, de később majd megérted.” 
1Kor  13,12:
  Most  tükör  által  homályosan  látunk,  akkor  pedig  színről 
színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, 
ahogyan engem is megismert az Isten. 
1Jn 2,1:
 Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik 
valaki,  van  pártfogónk  az  Atyánál:  az  igaz  Jézus  Krisztus,  mert  ő 
engesztelő áldozat a mi bűneinkért. 
 
 
GYERMEK 
Jób  1,20.21.(22):
  Jób  felállt,  azután  a  földre  esve  leborult  és  így  szólt: 
„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. (Még ebben a 
helyzetben  sem  vétkezett  Jób,  és  nem  követett  el  megbotránkoztató 
dolgot Isten ellen.) 
Jób 2,10:
 Jób azt mondta a feleségének: „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a 
rosszat is el kell fogadnunk.” 
Jer 29,11:
 Én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet 
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. 
Mt 6,10:
 Legyen meg a te akaratod! 
Mt  18,14:
  Jézus  mondja:  „A  ti  mennyei  Atyátok  sem  akarja,  hogy 
elvesszen egy is e kicsinyek közül.” 
Mk  10,14:
  Jézus  akkor  ezt  mondta:  „Engedjétek  hozzám  jönni  a 
kisgyermekeket,  és  ne  tiltsátok  el  tőlem  őket,  mert  ilyeneké  az  Isten 
országa.” 
Jn  6,39:
  Jézus  akkor  ezt  mondta:  „Az  én  Atyámnak,  aki  elküldött 
background image
Temetési textuárium 
149 
 
engem,  az  az  akarata,  hogy  abból,  amit  nekem  adott,  semmit  se 
veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.” 
1Pt  5,6:
  Alázzátok  meg  magatokat  Isten  hatalmas  keze  alatt,  hogy 
felmagasztaljon titeket annak idején. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek