1%
Navigáció
 

Templomi berendezések felszentelése

43_templ_berend_szentelese.pdf — PDF document, 495Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
369 
 
 
 
43. TEMPLOMI BERENDEZÉSEK 
FELSZENTELÉSE 
 
Liturgikus szín:  
az egyházi esztendőnek megfelelő 
 
Az  új  vagy  felújított  templomi  felszereléseket  a  gyülekezet  vasárnapi 
(fő)istentisztelete  keretében  kell  fölszentelni,  amit  a  püspök  vagy 
megbízottja a gyülekezeti lelkész/lelkészek segítségével végez.  
Az istentisztelet menetében a szentelésre közvetlenül az előtt kerül sor, 
hogy az érintett berendezést vagy tárgyat használni kellene.  
 
 
 
 
 
OLTÁR ÉS OLTÁRKÉP FELSZENTELÉSE 
 
Az  istentisztelet  a  Liturgikus  könyv  rendtartásai  szerint  az  ambónál 
kezdődik.  A  szentelés  bejelentését  a  püspök  a  köszöntés  keretében 
végezheti el, a megadott forma szerint. A szentelésre a föloldozás után 
kerül  sor.  A  bevezető  zsoltár  a  már  fölszentelt  oltárnál,  ill.  oltárkép 
előtt hangzik el.  
Ha a Prőhle Agenda szerint tartják az istentiszteletet, a püspök a kezdő 
ének  után  akkor  is  egy  ideiglenesen  felállított  ambóhoz  lép,  vagy 
ennek hiányában az oltártér határán, középen áll meg. Az istentisztelet 
az invokáció után rögtön a szenteléssel folytatódik, és a püspök csak a 
fölszentelés után lép az oltártérbe, hogy az oltár elől mondja a bevezető 
zsoltárt. Az istentisztelet innentől a szokott rendben folytatódik.  
 
B
EJELENTÉS 
 
Püspök:
 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Hálával  és 
örömmel  gyülekeztünk  ma  az  Úr  házába,  mert  Isten  kegyelméből 
felállítottuk benne az új oltárt.  
background image
Templomi berendezések felszentelése 
370 
 
vagy: 
Isten  kegyelméből  új  oltárképet  állítottunk  fel.  Pál  apostol 
azt  mondja,  hogy  Isten  igéje  és  imádság  szentel  meg  mindent: 
így adjuk át az Úr szolgálatára az új oltárt
/
oltárképet is.  
 
O
LTÁRSZENTELŐ BESZÉD
 
Az  püspök  az  alkalomra  választott  ige  alapján  rövid  beszédet  mond. 
Az  ige  utalhat  az  oltárkép  témájára,  vagy  az  új  oltár/oltárkép 
készítésének okára.  
 
L
EKCIÓ
 
Püspök: 
Testvéreim,  templomainkban  az  oltár  Jézus  Krisztust,  az  új 
szövetség  örök  Főpapját,  és  az  ő  egyszeri  és  mindenkori  érvénnyel 
elvégzett áldozatát jelképezi. Hallgassuk meg erről igéjét! 
Gyülekezeti lelkész:
 
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, 
Jézus,  az  Isten  Fia,  ragaszkodjunk  hitvallásunkhoz.  Mert  nem  olyan 
főpapunk  van,  aki  ne  tudna  megindulni  erőtlenségeinken,  hanem 
olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve 
a  bűnt.  Járuljunk  tehát  bizalommal  a  kegyelem  trónusához,  hogy 
irgalmat  nyerjünk,  és  kegyelmet  találjunk,  amikor  segítségre  van 
szükségünk. 
Zsid 4,14–16
 
 
S
ZENTELÉS
 
Püspök: 
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most imádságban 
hívjuk  segítségül  Urunkat,  hogy  megszentelje  gyülekezetét  és  ezt  az 
oltárt, amelyet dicsőségére készítettünk. 
Az püspök az oltár felé fordulva, de az oltártéren kívül állva olvassa az 
oltárszentelő imádságot:
 
Kérünk  téged,  örök  Isten,  adj  bűnbocsánatot,  életet  és  üdvösséget 
azoknak,  akik  ennél  az  oltárnál  Fiad  vacsorájának  vendégei  lesznek. 
Újítsd  meg  Szentlelked  ajándékát  azokon,  akik  ennél  az  oltárnál 
részesülnek  konfirmációi  áldásban.  Oldozd  fel  azokat,  akik  ennél  az 
oltárnál teszik le bűneik terhét. Kösd össze a szeretet fel nem bomló 
kötelékével  azokat,  akik  ennél  az  oltárnál  tesznek  házastársuknak 
hűségesküt.  Te  magad  mondj  áment  minden  áldásra,  amely  ennél  az 
oltárnál  a  te  nevedben  elhangzik,  hogy  mindenkor  békességgel 
távozzék házadból a te néped, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
A püspök az oltár felé áldásra emelt kézzel folytatja:
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
371 
 
Az  Úrnak  szentelt  legyen  ez  az  oltár  az  Atya, 
Fiú,  Szentlélek 
nevében,  Isten  dicsőségére  és  a  gyülekezet  épülésére.  Áldott  legyen 
minden lelkész, aki az oltár előtt az Urat szolgálja, és áldott legyen a 
gyülekezet, amely az oltár felé tekintve Isten arcát és kegyelmét keresi 
nemzedékről nemzedékre. Ámen. 
 
A  püspök  az  oltárhoz  lép.  Az  istentisztelet  innen  a  szokott  rendben 
folytatódik.  
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
372 
 
 
KERESZTELŐKŐ FELSZENTELÉSE  
 
Az  új  keresztelőkövet  –  az  elkészülte  utáni,  ill.  ahhoz  közel  eső 
vasárnapon  –  a  püspök  vagy  megbízottja  szenteli  fel,  lehetőleg 
kereszteléssel  egybekötve. Ha csak  keresztelő edényeket  (tál, kancsó) 
szentelünk,  azt  a  soron  következő  kereszteléskor  a  keresztelést  végző 
lelkész ugyanezen rend értelemszerű alkalmazásával végzi. A szentelés 
helye  az  istentiszteleti  rendtartásban  közvetlenül  a  keresztelés  előtt 
van.  
 
B
EJELENTÉS
 
Ez az istentiszteletet bevezető köszöntésben is elhangozhat.
 
Püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Az  Úr  szent 
házában  Isten  kegyelméből  új  keresztelőkövet  állíthattunk  fel.  Pál 
apostol azt tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel meg mindent. 
Így  adjuk  át  az  Úr  szolgálatára  ezt  a  keresztelőkövet  is 
(
az  új 
keresztelő kancsóval és tállal együtt
)
.  
 
K
ERESZTELŐKŐ SZENTELŐ BESZÉD
 
A  püspök  az  alkalomhoz  választott  ige  alapján  rövid  beszédet  mond, 
ami – ha keresztelés is van – egyben a keresztelési beszéd is.
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
373 
 
 
S
ZERZÉSI IGÉK
 
A  szentelésben  segédkező  gyülekezeti  lelkész  felolvassa  a  keresztség 
szerzési  igéit,  amelyeket  –  ha  keresztelés  is  van  –  a  keresztelési 
rendtartásban nem kell újra felolvasni.
 
Püspök: 
Hallgassátok meg a keresztség szentségének szerzési igéit!  
Gyülekezeti  lelkész:
  Krisztus  Urunk  mennybemenetele  előtt  ezt  mondta 
tanítványainak:  „Nekem  adatott  minden hatalom  mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket  az  Atyának,  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek  nevében,  tanítva  őket, 
hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én  parancsoltam  nektek;  és  íme,  én 
veletek  vagyok  minden  napon  a  világ  végezetéig.  Aki  hisz  és 
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”  
Mt 28,18 – 20; Mk 16,16
 
 
K
ERESZTELŐKŐ SZENTELÉS
 
Püspök:
 
Hallottátok  Isten  igéjét  a  keresztség  szentségéről.  Most  pedig 
imádságban  hívjuk  segítségül  Urunkat,  hogy  megszentelje 
gyülekezetét és ezt a keresztelő követ, 
(
tálat és kancsót
)
.  
Szentháromság  egy  igaz  Isten!  Szenteld  meg  gyülekezetedet 
kegyelemes  jelenléteddel,  és  használd  eszközül  ezt  az  új 
keresztelőkövet, 
(
tálat és kancsót
)
. Fogadd gyermekeddé mindazokat, 
akik ennél a keresztelőkőnél részesülnek a keresztségben. Térítsd őket 
élő  hitre  a  Krisztus  evangéliuma  által,  és  szenteld  meg  őket 
Szentlelkeddel az örök életre. Ámen.  
A püspök a keresztelőkő felé áldásra emelt kézzel folytatja:
 
Az Úrnak szentelt legyen ez a keresztelőkő, 
(
keresztelőtál és kancsó
az Atya,
 +
Fiú és Szentlélek nevében, Isten dicsőségére és a gyülekezet 
épülésére. Áldott legyen minden lelkész, aki a keresztelőkőnél az Urat 
szolgálja,  és  áldott  legyen  a  gyülekezet,  amely  a  keresztségben 
részesülőket imádsággal veszi körül és testvéri szeretettel fogadja be, 
hogy  életük  az  Úr  Jézus  Krisztus  kegyelmére  épüljön  nemzedékről 
nemzedékre. Ámen. 
Az  istentisztelet  vagy  kereszteléssel  folytatódik,  vagy  a  használatos 
rendtartás szerint következő résszel. 
 
 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
374 
 
 
SZÓSZÉK FELSZENTELÉSE  
 
Az istentisztelet a szokásos módon kezdődik. Változó részeit a püspök 
az aktuális vasárnap, ill. ünnepnap, vagy a templomszentelés rendjéből 
veszi. Az ünnep éneke (graduál ének) után a püspök nem a szószékre 
indul, hanem ismét az oltár elé áll. A graduál ének erre alkalmas verse 
után  meg  is  szakítható,  hogy  a  püspök  a  szószék  felszentelése  után  a 
megmaradt versszak/versszakok éneklése alatt menjen fel a szószékre. 
 
 
B
EJELENTÉS
 
Ha  az  istentisztelet  köszöntéssel  kezdődik,  akkor  a  bejelentés  ott 
hangzik el. 
 
Püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Az  Úr  szent 
házában  Isten  kegyelméből  új  szószéket  állíthattunk  fel.  Pál  apostol 
azt tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel meg mindent. Így adjuk 
át az Úr szolgálatára az új szószéket is.  
 
L
EKCIÓ 
 
Püspök:
 
Hallgassuk  meg  a  feltámadt  Úr  Jézus  Krisztus  parancsát, 
amellyel az ige szolgálatára küldi tanítványait. 
Gyülekezeti  lelkész:
 
A  mi  Urunk  mennybemenetele  előtt  ezt  mondta 
tanítványainak:  „Menjetek  el  szerte  az  egész  világba,  hirdessétek  az 
evangéliumot 
minden 
teremtménynek. 
Aki 
hisz, 
és 
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” „Az Úr 
Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és 
az  Isten  jobbjára  ült.  Azok  pedig  elmentek,  hirdették  az  igét 
mindenütt,  az  Úr  pedig  együtt  munkálkodott  velük,  megerősítette  az 
igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” 
Mk 16,15.16.19.20
 
 
A
 SZÓSZÉK FELSZENTELÉSE
 
Püspök:
 
Hallottátok  Krisztus  Urunk  igéjét,  amellyel  evangéliumának 
hirdetését  megparancsolja.  Most  pedig  imádságban  hívjuk  segítségül 
Istenünket,  hogy  megszentelje  gyülekezetét  és  ezt  a  szószéket, 
amelyet dicsőségére emeltünk. 
Mindenható  örök  Isten!  Ég  és  föld  elmúlnak,  de  igéd  megmarad 
örökké.  Igéddel  teremtetted  a  világot,  isteni  bölcsességed  szerint. 
Igéddel éltetsz és tartasz fenn mindent, atyai jóságod szerint. Igéddel 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
375 
 
gyűjtöd, építed és szenteled meg egyházadat az igaz hitben, üdvözítő 
irgalmad szerint. Igéddel teremtesz új eget és új földet is, mindeneket 
átfogó szereteted szerint. Kérünk, szánd meg népedet, és szenteld meg 
igéddel  gyülekezetedet.  Töltsd  be  Szentlelkeddel  szolgáidat,  és  add 
szájukba igédet, amikor erre a szószékre lépnek. Lelked nyisson utat 
az  ige  hallgatóinak  szívéhez,  hogy  igéd  magvetése  bőven  teremjen 
gyümölcsöt  életükben,  és  elnyerjék  az  örök  életet,  az  Úr  Jézus 
Krisztus által. 
A szószék felé fordulva, áldásra emelt kézzel folytatja:
 
Az  Úrnak  szentelt  legyen  ez  a  szószék  az  Atya, 
+
  Fiú,  Szentlélek 
nevében,  Isten  dicsőségére  és  a  gyülekezet  épülésére.  Áldott  legyen 
minden  lelkész,  aki  ezen  a  szószéken  az  Urat  szolgálja,  és  áldott 
legyen a gyülekezet, amelyhez e szószékről az örök élet beszéde szól 
nemzedékről nemzedékre. Ámen. 
Az  istentisztelet  a  graduál  ének  soron  következő  versével/verseivel, 
vagy  a  Szentlelket  hívó  gyülekezeti  énekkel,  ill.  annak  kezdő 
versével/verseivel folytatódik.  
 
 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
376 
 
 
ÚRVACSORAI EDÉNYEK FELSZENTELÉSE  
 
Az  új  úrvacsorai  edényeket  a  püspök  vagy  megbízottja  úrvacsorai 
liturgia keretében szenteli fel, a praefatio előtt. (Ahol az istentiszteletet 
a Prőhle Agenda rendje szerint végzik, ilyen alkalommal az úrvacsorát 
akkor is az istentisztelet keretében célszerű ünnepelni, ha az egyébként 
az  istentisztelet  után,  csak  az  úrvacsorázók  jelenlétében  szokott 
történni.) Helyesebb, ha az új felszerelés csak a felszentelés után kerül 
az  oltárra.  Addig  az  új  edényeket  (üresen!)  egy  asztalkán  kell 
elhelyezni,  amit  az  oltártérben  úgy  állítanak  fel,  hogy  az  oltár 
megközelítését  ne  akadályozza,  ugyanakkor  a  gyülekezet  számára  jól 
látható legyen. Ez esetben a felszentelés is ennél az asztalnál történik. 
Ügyelni kell arra, hogy az asztal ne keltse második oltár benyomását. 
Ezért feszület és gyertya semmiképpen se álljon rajta. 
 
Ha  az  úrvacsorai  felszerelésnek  csak  egyik  eleme  –  paténa,  kehely, 
cibórium, kancsó – új, akkor azt a használatos felszereléssel együtt az 
oltáron  kell  elhelyezni,  az  istentisztelet  kezdete  előtt.  Az  új  tárgy 
felszentelését  –  az  alábbi  rend  értelemszerű  alkalmazásával  –  a 
gyülekezet lelkésze is elvégezheti. 
 
 
B
EJELENTÉS
 
A  püspök  a  gyülekezet  liturgiában  segédkező  lelkészével  együtt  az 
úrvacsorai  ének  első  versének  eléneklése  után/alatt  az  asztalhoz  lép, 
amelyen az új felszerelés van elhelyezve. (Ha a  felszerelés az oltáron 
van, akkor az oltárhoz megy.) 
 
Ha  az  istentisztelet  köszöntéssel  kezdődik,  akkor  a  bejelentés  ott 
hangzik el. 
 
Püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Az  Úr  szent 
házában  Isten  kegyelméből  ma  új  úrvacsorai  edényeket  vehetünk 
használatba. Pál apostol azt tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel 
meg  mindent.  Így  adjuk  át  az  Úr  szolgálatára  az  új  paténát,  kelyhet, 
cibóriumot és kancsót is.  
 
L
EKCIÓ
 
Püspök:
 
Hallgassuk meg az apostoli tanítást az úrvacsorai közösségről! 
Gyülekezeti  lelkész:
 
Pál  apostol  ezt  írja:  „Az  áldás  pohara,  amelyet 
megáldunk,  nem  a  Krisztus  vérével  való  közösségünk-e?  A  kenyér, 
amelyet  megtörünk,  nem  a  Krisztus  testével  való  közösségünk-e? 
Mert  egy  a  kenyér,  egy  test  vagyunk  mindannyian,  akik  az  egy 
kenyérből részesedünk.” 
1Kor 10,16–17
  
background image
Templomi berendezések felszentelése 
377 
 
 
E
DÉNYEK FELSZENTELÉSE
 
Püspök:
 
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most imádságban 
hívjuk  segítségül  Urunkat,  hogy  megszentelje  gyülekezetét  és  ezeket 
az úrvacsorai edényeket, amelyeket dicsőségére készítettünk. 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  tested  és  véred  titokzatos  jelenlétével 
ajándékozol  meg  minket  szent  vacsorádban:  adj  nekünk  igaz  hitet  a 
Szentlélek  által,  hogy  üdvösséges  közösségünk  legyen  veled, 
valahányszor  rendelésed  szerint  törjük  meg  a  kenyeret,  és  iszunk  az 
újszövetség kelyhéből, a te végtelen irgalmadért, aki az Atyával  és a 
Szentlélekkel Isten, élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.  
Az úrvacsorai felszerelés felé, áldásra emelt kézzel folytatja. 
Az Úrnak szentelt legyen ez a paténa, ez a kehely, ez a cibórium és ez 
a  kancsó  az  Atya, 
Fiú,  Szentlélek  nevében,  Isten  dicsőségére  és  a 
gyülekezet épülésére. Áldott legyen minden lelkész, aki ezeket kezébe 
veszi, hogy az Urat szolgálja, és áldott legyen a gyülekezet, amely az 
Úr  szent  asztalánál  ezek  használatával  részesül  az  Úr  testének  és 
vérének közösségében, nemzedékről nemzedékre. Ámen. 
[A püspök – amennyiben a szószéki igehirdetésben nem tért ki rá  – a 
lekció alapján rövid beszédet mondhat az úrvacsora ajándékáról.] 
Ezután  a  püspök  a  segédkező  lelkésszel  együtt  helyére  megy,  és  a 
gyülekezet  a  megkezdett  úrvacsorai  éneket  folytatja.  Ez  alatt  az  erre 
kijelölt  presbiterek  [az  egyházfi  segítségével]  az  oltárra  helyezik  a 
felszentelt  úrvacsorai  edényeket,  majd  ostyát  tesznek  a  cibóriumba, 
bort töltenek a kancsóba [a régi felszereléshez tartozó kancsóból, vagy 
ennek híján egy üvegkancsóból], elhelyezik a kehelytörlőket, majd az 
edényeket  letakarják  az  úrvacsorai  terítővel.  Az  ének  után  (utolsó 
versszaka alatt) a püspök a segédkező lelkésszel/lelkészekkel együtt az 
oltárhoz megy, és az úrvacsorai liturgia szokott módon, a praefatioval 
kezdődik. 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
378 
 
 
 
HARANGSZENTELÉS 
 
Új  harang  felszentelését  a  püspök  vagy  megbízottja  a  gyülekezet 
lelkészének/lelkészeinek segédkezésével végzi. 
 
A  harangszentelés  –  evangélikus  értelmezés  szerint  –  az  új  harang 
ünnepélyes  használatba  vétele,  imádság  és  igehirdetés  keretében. 
Ebből  a  szempontból  közömbös,  hogy  a  harangot  a  toronyba  való 
felhúzása  előtt,  vagy  csak  azt  követően  szentelik  fel.  Mindkettő 
elfogadható,  és  elsősorban  a  technikai  lehetőségeket  kell  mérlegelni. 
Ha  a  toronyba  való  felhúzás  sok  időt  vesz  igénybe,  túlzott 
balesetveszéllyel  jár,  vagy  csak  a  felszentelés  után  a  templomban 
folytatódó 
istentisztelethez 
méltatlan 
körülmények 
között 
kivitelezhető, akkor jobb, ha a már helyére beállított harangot szentelik 
fel.  A  felszentelés  előtt  egyik  esetben  sem  szabad  a  harangnak 
megszólalnia.  Ha  a  felszentelő  istentiszteleten  esedékes  első 
megszólaltatás 
biztonsága 
megköveteli 
próbaharangozást 
(elektromos  meghajtás),  akkor  erre  lehetőséget  kell  biztosítani,  de  a 
kipróbáláskor a gyülekezet ne legyen jelen. 
 
A  harangszentelés  minden  esetben  vasárnapi,  ill.  ünnepnapi 
istentisztelet  keretében  történik.  Az  istentisztelet  a  templomszentelési 
ünnep rendjét követi, értelemszerű változtatásokkal. [A harangszentelő 
istentisztelet  a  Raffay-Prőhle  -féle  Agenda  vasárnapi  rendje  szerint  is 
megtartható,  de  ekkor  is  a  templomszentelési  ünnep  zsoltárát  és 
kollektáját  kell  felolvasni.  Ebben  az  esetben  a  bejelentés  a  kollekta 
után történik, és ezt követi a lekció, a hitvallás majd a szentelés. Innen 
az  istentisztelet  a  szokott  rendben:  igehirdetési  énekkel,  szószéki 
igehirdetéssel, oratio oecumenikával és úrvacsorával folytatódik.] 
 
 
B
EVONULÁS
 
Amennyiben a  harang  már  fel van  húzva  a  toronyba, a  gyülekezet az 
istentisztelet kezdete előtt a templomban foglal helyet. Az istentisztelet 
bevonulással kezdődik. A bevonulás alatt szól az orgona, de a harang 
még néma. 
 
Ha  a  harang  még  nincs a  toronyban, az  istentisztelet a  torony alatt,  a 
harang felszentelésével kezdődik. Miután a gyülekezet a torony alatt, a 
harang körül elhelyezkedett, az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket 
énekli.  Ezután  a  püspök  a  segédkező  lelkészekkel  a  harang  előtt  áll 
meg.  Köszönti  a  gyülekezetet,  és  az  előírt  szöveggel  bejelenti  a 
harangszentelést.  Ezután  invokáció,  a  szentelési  lekció  felolvasása, 
majd a  harang  felszentelése  következik. Miután a  lelkészek szentírási 
igékkel áldást mondtak a felszentelt harangra, a templomban megszólal 
az  orgona,  és  a  gyülekezet  a  lelkészekkel  és  a  püspökkel  együtt 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
379 
 
bevonul  a  templomba,  ahol  a  szokott  rend  szerint  tartják  meg  az 
istentiszteletet. Ebben az esetben a harang az istentisztelet végéig nem 
szólalhat  meg,  még  próba  céljából  sem.  Az  istentisztelet  végén,  az 
áldás  elhangzása  után,  ha  a  harangkészítő  mester  jelentette,  hogy  a 
harang  kész  a  megszólaltatásra,  a  püspök  az  oltár  előtt  állva  a 
„Szólaljon meg az új harang Isten dicsőségére!” felszólítással folytatja 
és  fejezi  be  a  harangszentelést,  A  harang  felszentelése  pontban 
foglaltak szerint. 
 
Az  alább  közölt  rend  a  Liturgikus  könyv  istentiszteleti  rendjét  követi, 
arra az esetre alkalmazva, ha a harang az istentisztelet kezdetén már a 
toronyban  van.  Ha  egyidejűleg  több  harang  felszentelése  történik,  a 
szövegeket értelemszerűen többesszámba kell tenni.
 
 
K
ÖSZÖNTÉS
,
 BEJELENTÉS
 
Püspök  (
a  köszöntő  szavak  után):
 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az 
Úrban!  Örömünnepünk  van  ma,  mert  Isten  kegyelméből  új  harangot 
szólaltathatunk  meg  templomunk  tornyában.  Pál  apostol  azt  mondja, 
hogy Isten igéje és imádság szentel meg mindent. Így adjuk át mi is az 
Úr szolgálatára az új harangot. 
 
E
LŐJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
EÉ 254: Erős vár a mi Istenünk 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök: 
Az Atya,
 + 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
G
YÓNÁS 
(B
ŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
Püspök: 
Testvéreim!  Az  Úrral  való  találkozásunkat  bűnünk 
akadályozza. Vigyük ezért lelkünk terhét őhozzá, hogy bűnbocsánatát 
kérve, megtisztultan állhassunk eléje!  
[
1. lelkész:
 Hallgassuk meg a tízparancsolatot! 
Ezt mondja az Úr: 
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába 
Istened  nevét!  Szenteld  meg  az  ünnepnapot!  Tiszteld  atyádat  és 
anyádat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen 
hamis  tanúbizonyságot!  Ne  kívánd  felebarátod  házát!  Ne  kívánd 
felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! Mert én, az Úr, a te 
Istened, féltőn szerető  Isten vagyok, aki megbünteti az atyák bűnét a 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
380 
 
fiakon  harmad-  és  negyedízig  azokon,  akik  engem  gyűlölnek;  de 
kegyelmet  gyakorlok  ezerízig  azokkal,  akik  szeretnek  engem,  és 
megtartják az én parancsolataimat. 
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: 
Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből  és 
teljes  elmédből!  Ez  az  első  és  nagy  parancsolat.  A  második  pedig 
hasonlít  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  magadat!  Nincs  más 
parancsolat, amely nagyobb ezeknél. 
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: 
Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk,  magunkat  csapjuk  be,  és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és  igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.] 
2.  lelkész:
 
Az  élő  Isten  színe  előtt  kérdezem  mindenkitől  személy 
szerint:  Testvérem  az  Úrban!  Vallod-e  magad  bűnösnek  és  ezért 
kárhozatra méltónak? 
Gyülekezet:
 Vallom. 
2. lelkész:
 Bánod-e igazán bűneidet? 
Gyülekezet: 
Bánom. 
2. lelkész:
 
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 
Gyülekezet: 
Megbocsátottam. 
2. lelkész:
 Igyekezel-e Isten akarata szerint élni? 
Gyülekezet: 
Igyekezem. 
2.  lelkész:
 
Hiszed-e,  hogy  Isten  a  Krisztusért  megbocsát  a  megtérő 
bűnösnek? 
Gyülekezet: 
Hiszem. 
Legyen néktek a ti hitetek szerint! 
2. lelkész:
 
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!]
]
 
Püspök  és  gyülekezet: 
Vallom előtted szent és igaz Isten,  hogy vétkeztem 
ellened  és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel. 
Sok  jót  elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen.
 
Püspök:
 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által: az ő vére megtisztít minket minden bűntől.
 
1Jn 1,7
 
A püspök áldásra emeli kezét:
  
background image
Templomi berendezések felszentelése 
381 
 
Püspök: 
Én  pedig  feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak 
benneteket  bűneitekből,  az  Atya,  a 
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében. 
Járjatok új életben, a Szentlélek erejével!  
Gyülekezet: 
Ámen.
  
A gyülekezet leül. 
 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök: 
Uram, szeretem a te házadat, 
a te dicsőséged lakóhelyét. 
Zsolt 26,8
 
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr házáért,  
testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.  
Boldogok, akik házadban otthonra lelnek,  
szüntelenül dicsérhetnek téged! 
Boldogok, akiknek ereje te vagy, Istenem, 
akik a te utadon akarnak járni! 
Istenünk, pajzsunk, tekints ránk a te Felkentedért, 
figyelj és hallgasd meg könyörgésünket! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen. 
Uram, szeretem a te házadat, 
a te dicsőséged lakóhelyét. 
Zsolt 26,8
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is.
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1.  lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  tested  templomát  értünk  lerombolni 
engedted, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
1.  lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  tested  templomát  harmadnapra  újra 
felépítetted, Krisztus kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus kegyelmezz! 
1.  lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Lélek templomává 
teszed, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet.
 
 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
382 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset énekelhet.
 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2. lelkész:
 
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és 
mindent  betöltesz,  kérünk,  lakozzál  közöttünk  ebben  a  hajlékban  is: 
igéd  és  szentségeid  által  munkáld  megtérésünket,  Lelkeddel  teremts 
újjá  bennünket,  hogy  egykor  színről  színre  láthassunk  téged,  az  Úr 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik 
mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
[B
EJELENTÉS
]
 
 
Amennyiben az istentisztelet nem köszöntéssel kezdődött, itt hangzik el. 
Püspök:
 
Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Örömünnepünk 
van  ma,  mert  Isten  kegyelméből  új  harangot  szólaltathatunk  meg 
templomunk  tornyában.  Pál  apostol  azt  mondja,  hogy  Isten  igéje  és 
imádság szentel meg mindent. Így adjuk át mi is az Úr szolgálatára az 
új harangot.  
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök: 
Hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a Korinthusiakhoz 
írt 1. leveléből, a 13. fejezet 1. versétől: 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa.
 
2.  lelkész: 
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig 
nincs  bennem,  olyanná  lettem,  mint  a  zengő  érc  vagy  pengő 
cimbalom.  És  ha  prófétálni  is  tudok,  ha  minden  titkot  ismerek  is,  és 
minden  bölcsességnek  birtokában  vagyok,  és  ha  teljes  hitem  van  is, 
úgyhogy  hegyeket  mozdíthatok  el,  szeretet  pedig  nincs  bennem: 
semmi  vagyok.  És  ha  szétosztom  az  egész  vagyonomat,  és  testem 
tűzhalálra  szánom,  szeretet  pedig  nincs  bennem:  semmi  hasznom 
abból.  A  szeretet  türelmes,  jóságos;  a  szeretet  nem  irigykedik,  a 
szeretet  nem  kérkedik,  nem  fuvalkodik  fel.  Nem  viselkedik  bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem  örül  a  hamisságnak,  de  együtt  örül  az  igazsággal.  Mindent 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
383 
 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el 
nem  múlik.  De  legyen  bár  prófétálás:  el  fog  töröltetni;  legyen 
nyelveken  való  szólás:  meg  fog  szűnni;  legyen  ismeret:  el  fog 
töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. 
Amikor  pedig  eljön  a  tökéletes,  eltöröltetik  a  töredékes.  Amikor 
gyermek  voltam,  úgy  szóltam,  mint  gyermek,  úgy  éreztem,  mint 
gyermek,  úgy  gondolkoztam,  mint  gyermek;  amikor  pedig  férfivá 
lettem,  elhagytam  a  gyermeki  dolgokat.  Mert  most  tükör  által 
homályosan  látunk,  akkor  pedig  színről  színre;  most  töredékes  az 
ismeretem,  akkor  pedig  úgy  fogok  ismerni,  ahogyan  engem  is 
megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. 
Püspök:
 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet:
 A te igéd igazság! 
 
A
 HARANG FELSZENTELÉSE
 
Püspök: 
Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  mindent  megszentelő 
igéjét! Most imádsággal hívjuk segítségül az Urat, hogy megszentelje 
gyülekezetét és az új harangot, amelyet dicsőségére készítettünk.  
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  elküldted  követeidet,  hogy  szerte  a  világban 
hirdessék hívásodat örök országodba: add nekünk Szentlelkedet, hogy 
a  harang  szavában  mindenkor  a  te  hívásodat  halljuk,  és  a  zengő  érc 
hangja  indítson  minket  a  te  házadba,  híveid  gyülekezetébe.  A 
harangszó  nap  mint  nap  ébressze  fel  lelkiismeretünket,  és 
figyelmeztessen  az  imádságra,  hogy  kísértésbe  ne  essünk.  A  harang 
zúgása emlékeztessen irgalmas szeretetedre, hogy munkánk közben se 
feledkezzünk  meg  rólad,  és  hozzád  hasonlóan  szeressük 
embertársainkat. A gyászt hírül adó harangkondulás juttassa eszünkbe, 
hogy  nincs  itt  maradandó  városunk,  hanem  az  eljövendőt  keressük, 
amelyet  te  már  elkészítettél  híveid  számára:  mert  te  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel Isten, élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
Püspök:
 a harang felé áldásra emelt kézzel folytatja:
 
Az  Úrnak  szentelt  legyen 
(
ez
*)
  az  új  harang,  az  Atya, 
+
  Fiú, 
Szentlélek  nevében,  Isten  dicsőségére  és  a  gyülekezet  épülésére. 
Áldott  legyen  mindenki,  aki  megszólaltatja  az  Úr  szolgálatában,  és 
áldott  legyen  a  gyülekezet,  amely  megérti  a  harang  szavát,  és  Isten 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
384 
 
kegyelmének  gazdagságát  magasztalja  nemzedékről  nemzedékre. 
Ámen. 
* Az „ez” szót akkor kell mondani, ha a harang még nincs felhúzva a 
toronyba, és a harangszentelés a torony alatt történik. 
A lelkészek szentírási igével áldást mondhatnak. 
A püspök ezután az új harang megszólaltatására hív.  
[Ha  a  harang  felhúzása  a  toronyba  az  istentisztelet  alatt  történt,  akkor 
az  istentisztelet  végén  elhangzó  áldás  után  a  harangszentelés  itt 
folytatódik.] 
Püspök:
 
Szólaljon meg az új harang Isten dicsőségére! 
A harang (ha több van, akkor is csak az új) röviden megszólal, szokás 
szerint három verssel.
 
Miután elhallgatott a harang, a püspök ezt mondja:
 
Püspök:
 
Szólaljon meg most az új harang (a többi haranggal,) az orgona 
hangjával  és a  gyülekezet  hálaadó  énekével  együtt, a Szentháromság 
egy igaz Isten dicséretére! 
Először csak az új harang szólal meg, majd – ha van – a többi harang is 
csatlakozik  hozzá.  Ezután  szólal  meg  az  orgona,  majd  rövid  előjáték 
után a gyülekezet éneke: Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát... 
(E. É. 57. ének) Az ének utolsó verse alatt a püspök a szószékre megy, 
és az igehirdetés következik. 
 
H
ARANGSZENTELÉSI IGEHIRDETÉS 
 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el 
Niceai hitvallást!
]
 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
385 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és 
általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért 
leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz 
Máriától, és emberré lett.  Keresztre feszítették  értünk Poncius 
Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 
feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 
jobbján,  újra  eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és 
uralmának nem lesz vége.
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök: 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Hálát  adunk,  hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Tölts  be  erőddel  és  újíts  meg  minket, 
amikor az új harang szaváért hálát adunk! Jöjj, életnek Lelke, támassz 
fel  minket  a  lelki  halálból!  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be  mindnyájunkat! 
Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Add,  hogy  a  harang  szavára  mindig 
örvendezve  lépjünk  az  Úr  házába,  és  újra  megteljünk  az  üdvösség 
örömével! Jöjj Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
386 
 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Teremts  köztünk  egyetértést  és  erősítsd 
meg  a  szeretet  kötelékét,  hogy  Istennek  tetsző  legyen  minden 
imádság,  amit  a  harang  szava  kísér.  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Add,  hogy  a  harang  szavából  mindig 
megértsük Krisztus föltámadásának örömhírét. Jöjj Szentlélek, tölts be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök: 
Urunk és Istenünk! Áraszd ránk Lelkedet, hogy késszé tegyen 
az  engedelmességre,  megtartson  a  hűségben,  és  bátorságot  adjon 
hitünk  megvallására,  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a 
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-örökkön örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
Az istentisztelet úrvacsorával folytatódik:  
 
Úrvacsorai rész 
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
(
VAGY ÉNEKVERS
Itt elsősorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. 
Bűnbánati éneket csak akkor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is 
megszólal. 
Amennyiben  a  gyónás  előtt  énekelt  ének  nem  úrvacsorai  volt,  a 
gyülekezet úrvacsorai előkészítő énekverset énekelhet.  
 
 
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
)] 
[
1. Lelkész:
 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
2. Lelkész: 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet:
 
Fölemeljük az Úrhoz! 
1. Lelkész: 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Gyülekezet:
 
Méltó ez és igaz!
 
 
 
 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
387 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
Ha a bevezető párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként: 
[
Püspök:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:] 
[Valóban]  méltó  és  igaz,  illő  és  üdvösséges,  hogy  mindenkor  és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és  Atyánk,  a 
Jézus Krisztus által, 
aki a keresztfán maga lett értünk templom, oltár és áldozat, 
hogy feltámadása erejével élő lelki házzá építsen fel minket. 
Ezért  az  angyalokkal,  az  üdvözültek  mennyei  seregével  és  a  földön 
küzdő  egész  egyházaddal  együtt  áldunk  és  magasztalunk  téged,  és 
ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 
 
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad. 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT
!
 
(S
ANCTUS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ vagy a GyLK 
énekverses rendjei egyikének negyedik énekét énekli. 
 
A
 
SZENTLÉLEK
 
HÍVÁSA
 
(EPIKLÉZIS) 
Püspök:
 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented a bűnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az 
embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. 
Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus 
által.  Ezért  a  nagy  irgalmadért  áldunk,  és  kérünk,  hogy  amikor  most 
Jézus 
Krisztus 
parancsának 
engedelmeskedünk, 
küldd 
el 
Szentlelkedet,  hogy  Krisztus  teste  legyen  kenyerünkké  ebben  a 
kenyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban. Minket is szentelj 
meg, hogy ajándékod testvéri közösségben üdvösségünket munkálja! 
Vagy: 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented  a  bűnösöket  szeretett  Fiad  élete  árán.  Ezért  a  nagy 
irgalmadért  áldunk,  és  kérünk:  küldd  el  Szentlelkedet,  hogy 
Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben 
és borban, és testvéri közösséggé legyünk! 
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
Püspök:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
388 
 
testem, 
+
 
amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely az új szövetség az én véremben, 
+
 
amely tiértetek és sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
A  lelkész  (amennyiben  az  oltár  előtt  áll)  a  gyülekezet  felé  fordulva, 
kezében a kehellyel és a cibóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, 
hogy melyik formulát használja következetesen): 
Püspök:
 
Íme, megváltásunk szent titka! 
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz! 
Vagy: 
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből, és iszunk e kehelyből, 
az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett 
Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 
hatalom mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG
,
 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
1. Lelkész:
 Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt 
szenvedéséről  és  haláláról,  áraszd  ki  Szentlelkedet  mindnyájunkra, 
hogy  Megváltónk  keresztjének  titkát  ünnepelve  feltámadásának 
erejében részesüljünk! 
Emlékezz  meg  egyházadról,  amelyet  Krisztus  vérén  váltottál  meg. 
Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét.  
[Emlékezz  meg  püspökeinkről,  pásztorainkról,  elöljáróinkról  és 
mindazokról,  akik  egyházadban  szolgálnak.  Őrizz  meg  bennünket  a 
szentek közösségében. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik  Krisztus 
békességében távoztak ebből az életből, és minden elhunytról, akiknek 
hitét egyedül te ismered.] 
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert őáltala, ővele és 
őbenne tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség most és mindörökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
389 
 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
Püspök:
 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
[
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
Püspök:
 
Köszöntsük egymást a békesség jelével! 
Gyülekezet:
 
Legyen békesség köztünk mindenkor!
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség 
néked”), és kézfogással adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet 
foglal. 
 
I
STEN BÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
A  gyülekezet  az  egyházi  évnek  megfelelően  az  EÉ  egyik  úrvacsorai 
rendjének második vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik 
énekét énekli. 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
A lelkész az úrvacsoravételre készülő imádságot mond. 
 
Püspök: 
Uram,  nem  vagyok  méltó,  hogy  hajlékomba  jöjj,  hanem  csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
Vagy: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  halott  voltál,  de  íme,  élsz  örökké,  és 
mindent  megteszel  üdvösségünkre,  add  meg  most  mindenkinek 
azt,  amire  szüksége  van:  a  kételkedőnek  hitet,  a  gyengének 
állhatatosságot,  a  keményszívűnek  megtérést,  az  elesettnek  új 
erőt,  az  aggódónak  megnyugvást  és  a  szomorkodónak 
vigasztalást!  Egyesíts  minket  szent  tested  és  véred 
közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet 
meghaladó  békességedben,  és  megízleljük  eljövendő  országod 
örömét! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
390 
 
(Kitárt, hívogató karral:) 
Püspök:
 
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához! 
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!] 
Az ostyánál:
 
Ez Krisztus teste. 
A kehelynél:
 
Ez Krisztus vére. 
Vagy: 
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, 
amely  értetek  adatott.  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez 
Krisztus  vére,  amely  értetek  kiontatott  bűneitek 
bocsánatára. 
Az egyes „köröknél” a köszöntés: 
Békesség néktek! 
A „kör” befejezésénél: 
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg 
titeket  az  igaz  hitben,  a  szeretetben  az  örök  élet 
reménységére! 
Vagy: 
Menjetek  el  békességgel,  és  teremjétek  az  új  élet  áldott 
gyümölcseit! 
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a 
kántor ide illő művet játszik (sub communione). 
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet 
felé fordul: 
1. Lelkész:
 
Áldjátok az Urat, mert jó! 
[
Gyülekezet:
És örök az ő irgalma. 
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva 
folytatja: 
2.  Lelkész:
 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Urunk,  magasztalásodat  hallotta  fülünk:  add,  hogy  süket  legyen  a 
veszekedés  és  a  békétlenség  hangjára.  Nagy  szeretetedet  látta 
szemünk: add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet 
énekelte  nyelvünk:  add,  hogy  az  igazat  vallja  ezután. 
Templomodban  járt  a  lábunk:  add,  hogy  a  világosság  útján  járjon 
ezután.  Testedből  részesült  a  testünk:  add,  hogy  új  életet  éljen 
ezután. Hála neked kimondhatatlan jóságodért! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
background image
Templomi berendezések felszentelése 
391 
 
 
K
ÜLDÉS
ÁLDÁS 
 
E
LBOCSÁTÁS
 
 
A lelkész a gyülekezet felé fordul. 
1.  Lelkész:
 
Testvéreim!  Menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását! 
Tanúskodjatok 
szeretetéről! 
Megízleltétek 
bűnbocsánat  örömét,  építsétek  hát  a  testvéri  közösséget  az  emberek 
között megbocsátással és áldozatos szeretettel! 
 
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti 
himnuszt. 
Á
LDÁS
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Püspök:
 
Isten népe!] 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
A gyülekezet az EÉ egyik úrvacsorai liturgiájának harmadik énekét 
vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik énekét énekli, 
vagy az alkalomhoz illő más éneket énekel. 
U
TÓJÁTÉK
 
A gyülekezet az utójátékot lehetőleg ülve hallgassa meg. 
A szolgálattevők bevonulás rendje szerint vonulnak ki a templomból. 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek